Luke - లూకా సువార్త 12 | View All

1. అంతలో ఒకనినొకడు త్రొక్కుకొనునట్లు వేల కొలది జనులు కూడినప్పుడు ఆయన తన శిష్యులతో మొదట ఇట్లని చెప్పసాగెను పరిసయ్యుల వేషధారణ అను పులిసిన పిండినిగూర్చి జాగ్రత్తపడుడి.

2. మరుగైన దేదియు బయలుపరచబడకపోదు; రహస్యమైనదేదియు తెలియబడకపోదు.

3. అందుచేత మీరు చీకటిలో మాట లాడుకొనునవి వెలుగులో వినబడును, మీరు గదులయందు చెవిలో చెప్పుకొనునది మిద్దెలమీద చాటింపబడును.

4. నా స్నేహితులైన మీతో నేను చెప్పునదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత మరేమియు చేయనేరని వారికి భయపడకుడి.

5. ఎవనికి మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును; చంపిన తరువాత నరకములో పడద్రోయ శక్తిగలవానికి భయపడుడి, ఆయనకే భయ పడుడని మీతో చెప్పుచున్నాను.

6. అయిదు పిచ్చుకలు రెండు కాసులకు అమ్మబడును గదా; అయినను వాటిలో ఒకటైనను దేవునియెదుట మరువబడదు.

7. మీ తలవెండ్రుక లన్నియు లెక్కింపబడియున్నవి. భయపడకుడి; మీరు అనేకమైన పిచ్చుకలకంటె శ్రేష్ఠులు కారా?

8. మరియు నేను మీతో చెప్పునదేమనగా, నన్ను మనుష్యులయెదుట ఒప్పుకొనువాడెవడో, మనుష్యకుమారుడు దేవుని దూతల యెదుట వానిని ఒప్పుకొనును.

9. మనుష్యులయెదుట నన్ను ఎరుగననువానిని, నేనును ఎరుగనని దేవుని దూతలయెదుట చెప్పుదును.

10. మనుష్యకుమారునిమీద వ్యతిరేకముగా ఒక మాట పలుకువానికి పాపక్షమాపణ కలుగునుగాని,పరిశుద్ధాత్మను దూషించువానికి క్షమాపణ లేదు.

11. వారు సమాజమందిరముల పెద్దలయొద్దకును అధిపతులయొద్దకును అధికారులయొద్దకును మిమ్మును తీసికొని పోవునప్పుడు మీరుఏలాగు ఏమి ఉత్తర మిచ్చెదమా, యేమి మాటలాడు దుమా అని చింతింప కుడి,

12. మీరేమి చెప్పవలసినదియు పరిశుద్ధాత్మ ఆ గడియలోనే మీకు నేర్పుననెను.

13. ఆ జనసమూహములో ఒకడుబోధకుడా, పిత్రార్జిత ములో నాకు పాలుపంచిపెట్టవలెనని నా సహోదరునితో చెప్పుమని ఆయన నడుగగా

14. ఆయన ఓయీ, మీమీద తీర్పరినిగానైనను పంచిపెట్టువానిగానైనను నన్నెవడు నియమించెనని అతనితో చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 2:14

15. మరియు ఆయన వారితోమీరు ఏవిధమైన లోభమునకు ఎడమియ్యక జాగ్రత్తపడుడి; ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనెను.

16. మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను ఒక ధనవంతుని భూమి సమృద్ధిగా పండెను.

17. అప్పుడతడునా పంట సమకూర్చుకొనుటకు నాకు స్థలము చాలదు గనుక నేనేమి చేతునని తనలో తానాలోచించుకొని నేనీలాగు చేతును;

18. నా కొట్లు విప్పి, వాటికంటె గొప్పవాటిని కట్టించి, అందులో నా ధాన్యమంతటిని, నా ఆస్తిని సమకూర్చుకొని

19. నా ప్రాణముతోప్రాణమా, అనేక సంవత్సరములకు,విస్తార మైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడియున్నది; సుఖించుము, తినుము, త్రాగుము, సంతోషించుమని చెప్పు కొందునను కొనెను.

20. అయితే దేవుడు వెఱ్ఱివాడా, యీ రాత్రి నీ ప్రాణము నడుగుచున్నారు; నీవు సిద్ధపరచినవి ఎవని వగునని ఆతనితో చెప్పెను.

21. దేవుని యెడల ధనవంతుడు కాక తనకొరకే సమకూర్చుకొనువాడు ఆలాగుననే యుండునని చెప్పెను.

22. అంతట ఆయన తన శిష్యులతో ఇట్లనెను–ఈ హేతువుచేత మీరు – ఏమి తిందుమో, అని మీ ప్రాణమునుగూర్చియైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో, అని మీ దేహమునుగూర్చియైనను చింతింపకుడి.

23. ఆహారముకంటె ప్రాణమును వస్త్రముకంటె దేహమును గొప్పవి కావా?

24. కాకుల సంగతి విచారించి చూడుడి. అవి విత్తవు, కోయవు, వాటికి గరిసెలేదు, కొట్టులేదు; అయినను దేవుడు వాటిని పోషించుచున్నాడు; మీరు పక్షులకంటె ఎంతో శ్రేష్ఠులు.
కీర్తనల గ్రంథము 147:9

25. మరియు మీలో ఎవడు చింతిచుటవలన తన యెత్తును మూరెడెక్కువ చేసికొన గలడు?

26. కాబట్టి అన్నిటికంటె తక్కువైనవి మీచేత కాకపోతే తక్కిన వాటిని గూర్చి మీరు చింతింపనేల? పువ్వులేలాగు ఎదుగుచున్నవో ఆలోచించుడి.
నిర్గమకాండము 3:15

27. అవి కష్టపడవు, వడుకవు; అయినను తన సమస్తవైభవముతో కూడిన సొలొమోను సయితము వీటిలో ఒకదానివలెనైన అలంకరింపబడలేదని మీతో చెప్పుచున్నాను.
1 రాజులు 10:4-7, 2 దినవృత్తాంతములు 9:3-6

28. నేడు పొలములో ఉండి, రేపు పొయిలోవేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడీలాగు అలంకరించినయెడల, అల్ప విశ్వాసులారా, మీకు మరి ఎంతో నిశ్చయముగా వస్త్రములనిచ్చును.

29. ఏమి తిందుమో, యేమి త్రాగుదుమో, అని విచారింపకుడి, అనుమానము కలిగియుండకుడి.

30. ఈ లోకపు జనులు వీటినన్నిటిని వెదకుదురు; ఇవి మీకు కావలసియున్నవని మీ తండ్రికి తెలియును.

31. మీరైతే ఆయన రాజ్యమును వెదకుడి, దానితో కూడ ఇవి మీ కనుగ్రహింపబడును.

32. చిన్న మందా భయపడకుడి, మీకు రాజ్యము అనుగ్రహించుటకు మీ తండ్రికి ఇష్టమైయున్నది

33. మీకు కలిగినవాటిని అమ్మి ధర్మము చేయుడి, పాతగిలని సంచులను పరలోకమందు అక్షయమైన ధనమును సంపాదించుకొనుడి; అక్కడికి దొంగరాడు, చిమ్మెటకొట్టదు

34. మీ ధనమెక్కడ ఉండునో అక్కడనే మీ హృదయము ఉండును.

35. మీ నడుములు కట్టుకొనియుండుడి, మీ దీపములు వెలుగుచుండనియ్యుడి.
నిర్గమకాండము 12:11, 1 రాజులు 18:46, 2 రాజులు 4:29, 2 రాజులు 9:1, యోబు 38:3, యోబు 40:7, సామెతలు 31:17, యిర్మియా 1:17

36. తమ ప్రభువు పెండ్లివిందునుండి వచ్చి తట్టగానే అతనికి తలుపుతీయుటకు అతడెప్పుడు వచ్చునో అని అతనికొరకు ఎదురు చూచు మనుష్యులవలె ఉండుడి.

37. ప్రభువు వచ్చి యే దాసులు మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధన్యులు; అతడు నడుము కట్టుకొని వారిని భోజన పంక్తిని కూర్చుండబెట్టి, తానే వచ్చి వారికి ఉపచారము చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

38. మరియు అతడు రెండవ జామున వచ్చినను మూడవ జామున వచ్చినను (ఏ దాసులు) మెలకువగా ఉండుట కనుగొనునో ఆ దాసులు ధన్యులు.

39. దొంగయే గడియను వచ్చునో యింటి యజమానునికి తెలిసినయెడల అతడు మెలకువగా ఉండి, తన యింటికి కన్నము వేయనియ్యడని తెలిసికొనుడి.

40. మీరు అనుకొనని గడియలో మనుష్యకుమారుడు వచ్చును గనుక మీరును సిద్ధముగా ఉండుడని చెప్పెను.

41. అప్పుడు పేతురు ప్రభువా, యీ ఉపమానము మాతోనే చెప్పుచున్నావా అందరితోను చెప్పుచు న్నావా? అని ఆయన నడుగగా

42. ప్రభువు ఇట్లనెను తగిన కాలమున ప్రతివానికి ఆహారము పెట్టుటకు, యజమానుడు తన యింటివారిమీద నియమించునట్టి నమ్మకమైన బుద్ధిగల గృహనిర్వాహకుడెవడు?

43. ఎవని ప్రభువు వచ్చి, వాడు ఆలాగు చేయుచుండుట కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధన్యుడు.

44. అతడు తనకు కలిగినదాని యంతటిమీద వాని ఉంచునని మీతో నిజముగా చెప్పుచున్నాను.

45. అయితే ఆ దాసుడు నా యజమానుడు వచ్చుట కాలస్యము చేయుచున్నాడని తన మనస్సులో అనుకొని, దాసులను దాసీలనుకొట్టి, తిని త్రాగిమత్తుగా ఉండసాగితే

46. వాడు కనిపెట్టని దినములోను ఎరుగని గడియలోను ఆ దాసుని యజమానుడు వచ్చి వాని నరికించి, అపనమ్మకస్థులతో వానికి పాలు నియమించును.

47. తన యజమానుని చిత్త మెరిగి యుండియు సిద్ధపడక, అతని చిత్తముచొప్పున జరిగింపక ఉండు దాసునికి అనేకమైన దెబ్బలు తగులును.

48. అయితే తెలియక దెబ్బలకు తగిన పనులు చేసినవానికి కొద్ది దెబ్బలే తగులును. ఎవనికి ఎక్కువగా ఇయ్య బడెనో వానియొద్ద ఎక్కువగా తీయజూతురు; మనుష్యులు ఎవనికి ఎక్కువగా అప్పగింతురో వాని యొద్ద ఎక్కువగా అడుగుదురు.

49. నేను భూమిమీద అగ్నివేయ వచ్చితిని; అది ఇదివరకే రగులుకొని మండవలెనని యెంతో కోరుచున్నాను.

50. అయితే నేను పొందవలసిన బాప్తిస్మమున్నది, అది నెరవేరు వరకు నేనెంతో ఇబ్బందిపడుచున్నాను.

51. నేను భూమి మీద సమాధానము కలుగజేయ వచ్చి తినని మీరు తలంచు చున్నారా? కాదు; భేదమునే కలుగ జేయవచ్చితినని మీతో చెప్పుచున్నాను.

52. ఇప్పుటినుండి ఒక ఇంటిలో అయిదుగురు వేరుపడి, ఇద్దరికి విరోధ ముగా ముగ్గురును, ముగ్గురికి విరోధముగా యిద్దరును ఉందురు.

53. తండ్రి కుమారునికిని, కుమారుడు తండ్రికిని, తల్లి కుమార్తెకును, కుమార్తె తల్లికిని, అత్త కోడలికిని, కోడలు అత్తకును విరోధులుగా ఉందురని చెప్పెను.
మీకా 7:6

54. మరియు ఆయన జనసమూహములతో ఇట్లనెను మీరు పడమటనుండి మబ్బు పైకి వచ్చుట చూచు నప్పుడు వానవచ్చుచున్నదని వెంటనే చెప్పుదురు; ఆలాగే జరుగును.

55. దక్షిణపు గాలి విసరుట చూచునప్పుడు వడగాలి కొట్టునని చెప్పుదురు; ఆలాగే జరుగును.

56. వేషధారులారా, మీరు భూమ్యాకాశముల వైఖరి గుర్తింప నెరుగుదురు; ఈ కాలమును మీరు గుర్తింప నెరుగరేల?

57. ఏది న్యాయమో మీ అంతట మీరు విమర్శింపరేల?

58. వాదించువానితో కూడ అధికారియొద్దకు నీవు వెళ్లుచుండగా అతని చేతినుండి తప్పించుకొనుటకు త్రోవలోనే ప్రయత్నము చేయుము,లేదా, అతడొకవేళ నిన్ను న్యాయాధిపతియొద్దకు ఈడ్చుకొని పోవును, న్యాయాధిపతి నిన్ను బంట్రౌతునకు అప్పగించును, బంట్రౌతు నిన్ను చెరసాలలో వేయును.

59. నీవు కడపటి కాసు చెల్లించువరకు వెలుపలికి రానే రావని నీతో చెప్పుచున్నాననెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
12:1-3 కొ.ని.లో పులిసిన పిండి దుర్నీతికి లేదా దుష్టత్వానికి సూచనగా ఉంది. (మత్తయి 16:6,11; 1కొరింథీ 5:6-8; గలతీ 5:9). ఇక్కడ అది వేషధారణ అనే దుష్టత్వానికి సూచనగా ఉంది. వేషధారణతో కూడిన ప్రవర్తన చాలామంది ప్రజల్ని మోసం చేస్తుంది. అయితే ఎన్నడూ మోసగించబడని దేవుడు దాన్ని బయలుపరచి, తెలియపరుస్తాడు. రహస్యముగా చెప్పబడిన ప్రతీదీ బహిరంగ సమాచారమైపోతుంది. 

12:4-6 భౌతికంగా మిమ్మల్ని చంపగలిగిన ప్రజలు చాలామంది ఉన్నారు, అయితే వాళ్లు తలపెట్టగలిగిన హానికి పరిమితి అదే! అలాంటి మనుషులకు భయపడడం సహజమే, అయితే దేవునికి భయపడడం మరింత జ్ఞానయుక్తమైన పని, ఎందుకంటే ఆయన జీవమరణాలపైనే కాదు, నిత్యత్వం పైన ఆధిపత్యం కలిగి ఉన్నాడు. తమ అవిశ్వాసంతో, పశ్చాత్తాపపడని పాపాలతో ఆయనను వ్యతిరేకిస్తున్న వారిని ఆయన నరకములో శిక్షిస్తాడు.

12:6-7 అత్యంత చిన్న పక్షులైన పిచ్చుకలను సహితం దేవుడు నిర్లక్ష్యం చేయకపోతే, ప్రతీ మనిషి జీవితానికి సంబంధించిన సంగతులన్నింటి గురించి (మీ తలవెండ్రుకలన్నియు) ఆయనకు కచ్చితంగా అవగాహన ఉంటుంది. 

12:8-9 9:26లో యేసు చెప్పిన మాటకు మరొక అనుకూలాంశాన్ని ఈ వచనాలు జతచేస్తున్నాయి. అక్కడ వచనంలో ఎవరైనా యేసు గురించి సిగ్గుపడితే (మనుష్యుల యెదుట నన్ను ఎరుగనను), తీర్పు తీర్చడానికి క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు అతడు అవమానాన్ని ఎదుర్కొంటాడు.
ఈ లోకంలో ఎవరైనా క్రీస్తును ఒప్పుకొంటే, పరలోకంలో (దేవుని దూతల సమక్షంలో) ఆయన కూడా అలాగే ఒప్పుకుంటాడని కూడా ఇక్కడ తెలియచేయబడింది. 

12:10 యేసు మానవరూపంలో (మనుష్యకుమారుడు అనే మాటకు ఉన్న అర్థాల్లో ఇదొకటి) ఉన్నాడు కాబట్టి యేసుకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వ్యక్తి క్షమించబడతాడని కనబడుతుంది. మార్కు 3:28-30లోని దీని సమాంతర వాక్యభాగం ప్రకారం పరిశుద్దాత్మ కార్యాలను సాతానుకు ఆపాదించడం ద్వారా పరిశుద్దాత్మను దూషించువానికి పాపక్షమాపణ లేదు.

12:11-12 అధిపతుల... అధికారుల చేతుల్లో అపొస్తలులు అనుభవించ బోయే హింస గురించి ఈ వచనాలు మాట్లాడుతున్నాయి. వారేమి చెప్పవలసినది అపొస్తలులకు పరిశుద్దాత్మ నేర్పించిన దానికి చక్కటి ఉదాహరణలు అపొ.కా.4:8-12; 5:29-32 లో ఉన్నాయి. 

12:13-15 యూదుల సమాజంలో పిత్రార్జితమునకు సంబంధించిన తగాదాలను సాధారణంగా రబ్బీలే (బోధకులే) పరిష్కరించేవారు. యేసును కూడా యూదులు అలాంటి రబ్బీగానే గుర్తించారు. యేసు దగ్గరకొచ్చిన వ్యక్తి ఆ కుటుంబంలో చిన్నకుమారుడై ఉంటాడు. యూదుల సాంప్రదాయం ప్రకారం పెద్ద కుమారునికి ఆస్తిలో రెండు వాటాలు ఇచ్చినందుకు చిన్నకుమారుడు కృంగిపోయి ఉంటాడు. అతనిలోని లోభమును గుర్తించి
యేసు ఈ వివాదంలోకి రావడానికి విముఖత చూపించాడు. . 

12:16-20 విస్తారమైన సంపదవల్ల వచ్చే లోభము (వ. 15) అపాయకరం అని ఈ ఉపమానం బోధిస్తుంది. ఆ ధనవంతుడు తన చేతికి అందిన అత్యధికమైన పంటను చూసి మైమరచిపోయాడు. తన స్వార్థపూరిత దృక్పథంతో (వ.17-19లో "నేను, నా" అనే మాటలు కనీసం 8 సార్లు ఉన్నాయి) సుదీర్ఘకాలంపాటు విశ్రాంతి భోగేచ్ఛలతో కూడిన జీవితానికి ఇదొక సమర్థవంతమైన ప్రణాళిక అని అతడు భావించాడు. అయితే దేవుడు అలాంటి వైఖరిని మూర్ఖమైందిగా, దూరదృష్టి లేనిదిగా చూస్తాడు. మరణించినప్పుడు (అది ఏ క్షణంలోనైనా జరగడానికి అవకాశం ఉంది), “మీరు దానిని మీతో తీసుకెళ్లలేరు”.

12:21 వ.33; మత్తయి 6:20లో ప్రస్తావించిన "పరలోకమందు... ధనము"నే- దేవుని యెడల ధనవంతుడు అనే మాట సూచిస్తుంది. “దేవుని యెడల ధనవంతునిగా ఉండడం" అంటే దేవుణ్ణి మహిమపరిచే విధంగా జీవించడం, నిత్యమైన మార్పును తీసుకురావడానికి ఇహలోక సంపదలను పెట్టుబడిగా పెట్టడం. 

12:22-26 జీవితంలో ఉండే ప్రాథమిక అవసరాల గురించి చింతతో కృంగిపోవద్దని యేసు తన శిష్యులకు ఉపదేశిస్తున్నాడు. చింతపడడం వల్ల చిన్న సమస్య (అన్నిటికంటే తక్కువైనవి) కూడా పరిష్కారం కాదు. కొట్టులేని కాకులనే దేవుడు పోషిస్తుంటే, ఆయనకు అత్యంత విలువైన ప్రియమైన నరుల గురించి ఆయన శ్రద్ధతీసుకోడా? 

12:27-32 దేవుడు ఈ ప్రకృతిని ఎంతో అందంగా “అలంకరిస్తే” (వస్త్రములు), శిష్యుల ప్రాథమిక అవసరాలను ఆయన ఖచ్చితంగా తీరుస్తాడు. జీవితమంటే సిరిసంపదలను పోగుచేసుకోవడం ఆహారవసతులను సమకూర్చుకోవడ మన్నట్లు, దేవుడు వాళ్ల అవసరాల గురించి శ్రద్ధ తీసుకోడు. అన్నట్లు అవిశ్వాసులు (ఈ లోకపు జనులు) ప్రయాసపడుతూ ఉంటారు. అయితే క్రైస్తవుల దృష్టి వీటిపై ఉండకూడదు. మత్తయి 6:33 ఈ వాక్యభాగానికి సమాంతర వాక్యభాగం. అక్కడ "మొదట దేవుని రాజ్యమును ఆయన నీతిని వెదకుడి" అని యేసు చెప్పాడు. ఆవిధంగా దేవుని
ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా జీవించడానికి విశ్వాసి కృషి చేయడమే దేవుని రాజ్యమును వెదకడంలో అతి కీలకమైన భాగం. దేవుని రాజ్యంలో ఉండే ఇతర ప్రయోజనాలకు సంబంధించి, దేవుడు తన బిడ్డలకు ఆనందంగా అనుగ్రహిస్తాడని విశ్వాసులు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు.

12:33-34 శిష్యులు దేవుని మహిమ నిమిత్తం ఆయన రాజ్యం నిమిత్తం జీవిస్తున్నప్పుడు (వ.31), అక్షయమైన పరలోక సంపదల ఫలాలను కోసుకొనే విధంగా తమ జీవిత ప్రాధాన్యతలను వాళ్ళు ఎంపిక చేసుకుంటారు. ఇవే ఒకని హృదయ సంపదలవుతాయి. ఇహలోకపు సంపద దొంగిలించబడవచ్చు, నాశనం చేయబడవచ్చు. అయితే పరలోక సంపదలు నిత్యమూ భద్రంగా ఉంటాయి. 

12:35-40 మనం నిరంతరం సిద్ధపాటును అభ్యాసం చేయాలన్నదే ఈ కథలో ముఖ్యాంశం. ప్రభువు... ఎప్పుడు వచ్చునో అని ఎదురుచూడడం అంటే క్రీస్తుని రెండవ రాకడ గురించి ఎదురుచూడడం అని అర్థం. ఆయన పునరాగమన సమయం ఎవ్వరికీ తెలియదు కాబట్టి నిరంతరం మెలకువగా ఉండడం అత్యవసరం. దొంగ ఊహించని సమయంలో వచ్చి మనుషుల్ని ఆశ్చర్యానికీ, భయానికి గురిచేస్తే, క్రీస్తు రాకడ ఆయన సేవకులను ఇంకెంత సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేస్తుందో కదా? 

12:41-44 తాను బోధిస్తున్న ఉపమానాల్లో అంతుచిక్కని రహస్యాలున్నాయనీ

అవి తన అనుచరులకు మాత్రమే తెలియచేయ బడతాయనీ యేసు ఇంతకు ముందే తన శిష్యులకు చెప్పాడు. (8:9-10 నోట్సు చూడండి). పేతురు అడిగిన ప్రశ్నకు యేసు సూటిగా జవాబు చెప్పలేదు. దానికి బదులుగా ఒక యజమానుడు, అతని గృహనిర్వాహకుని గురించి ప్రభువు మరొక ఉపమానం చెప్పాడు. యజమానికున్న సేవకుడు కనిపెట్టుకుని ఉండాలని వ.35-40 లోని ఉపమానం నొక్కి చెప్పింది, అయితే సేవకుడు పనిచేస్తూ ఉండాలని ఈ ఉపమానం స్పష్టం చేసింది. నమ్మకంగా పనిలో కొనసాగే శిష్యులకు యజమాని బహుమానాలిస్తాడు. 

12:45-48 దాసుడు నమ్మకంగా కనిపెట్టుకుని కష్టపడి పనిచేయకుంటే యజమానుడు వచ్చినప్పుడు తీవ్రమైన పరిణామాలుంటాయి.
జవాబుదారీతనంతో కూడిన గృహనిర్వాహకత్వ నియమమే శిక్షల్లో వ్యత్యాసానికి కారణం. ఎక్కువగా ఇయ్యబడిన వారి నుండి ఎక్కువగా ఆశించబడుతుంది.

12:49-50 ఈ వచనాల్లో అగ్ని అనేది క్రీస్తు రెండవ రాకడలో భూమిపైకి రాబోయే తీర్పుకు సూచనగా ఉంది. పొందవలసిన బాప్తిస్మము అనేది క్రీస్తు శ్రమలను మరి ముఖ్యంగా సిలువపై ఆయన వేదనను (మార్కు 10:38) ప్రస్తావిస్తుంది. ఇబ్బందిపడుచున్నాను అనే మాట తన పరిచర్యను నెరవేర్చడానికి యేసు ఎంతగా దృష్టిసారించాడో వివరిస్తుంది. “సమాప్తమైనది" అనే మాటల్ని సిలువపై యేసు పలికాడు. ఈ మాటలు (నెరవేరు. వరకు) “విమోచనకార్యం నెరవేర్చబడింది” అనే దాన్ని సూచించడం కోసమే ఆయన చెప్పాడు (యోహాను 19:30). 

12:51-58 శిష్యునిగా తనను వెంబడించడానికి నిర్ణయించుకున్న ఎవరినైనా యేసుక్రీస్తు దేవునితో సమాధానపరుస్తాడు (రోమా 5:1). అయితే దేవునితోనూ పరిశుద్ధత విషయంలో ఆయన నియమించిన ఆజ్ఞలతోనూ అవిశ్వాసులు విభేదిస్తారు. కుటుంబాలు విచ్చిన్నమయ్యేంత తీవ్రంగా క్రీస్తు సువార్తపై భేదాభిప్రాయాలు కలుగుతాయి. రక్తసంబంధాన్ని బట్టి కలిగిన కుటుంబం కంటే దేవునికి చెందిన ఆధ్యాత్మిక కుటుంబమే చాలా ముఖ్యమైనది. 

12:54-56 పాలస్తీనాకు పడమట ఉన్న మధ్యధరా సముద్రం నుంచి లేదా దక్షిణాన ఉన్న ఎడారుల నుంచి సాధారణంగా తుపానులు వస్తుంటాయి. పడమట నుంచి వచ్చే మబ్బు సాధారణంగా వాన లేదా తుపానునూ తీసుకొస్తుంది. దక్షిణపు గాలి వేడిగా ఉండే వడగాలిని తెస్తుంది. ఈ సందర్భంలో “గుర్తించడం” అంటే “వివేచించడం” అని అర్థం. కాలము అనే పదం "అవకాశమున్న సమయాన్ని" అంటే ఇక్కడ తమ మధ్యలో మెస్సీయ ఉండడాన్ని గురించి అది మాట్లాడుతుంది. 

12:57-59 న్యాయశిక్షకు వెళ్ళకముందే లెక్కలు తేల్చుకొని తప్పించుకోవలసిన అవసరముంది అనడం దేవుని తీర్పును ఎదుర్కోడానికి ముందే ఆయనతో సమాధానపడాల్సిన అవసరం ఉందని (రోమా 5:10) తెలియచేస్తుంది. తీర్పు సమయంలో సమాధానపడడానికి అవకాశం ఉండదు. 


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |