Luke - లూకా సువార్త 6 | View All

1. ఒక విశ్రాంతిదినమున ఆయన పంటచేలలోబడి వెళ్లు చుండగా, ఆయన శిష్యులు వెన్నులు త్రుంచి, చేతులతో నలుపుకొని, తినుచుండిరి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 23:25

2. అప్పుడు పరిసయ్యులలో కొందరు విశ్రాంతిదినమున చేయదగనిది మీరెందుకు చేయుచున్నారని వారినడుగగా

3. యేసు వారితో ఇట్లనెను తానును తనతో కూడ ఉన్నవారును ఆకలిగొని నప్పుడు దావీదు ఏమిచేసెనో అదియైనను మీరు చదువ లేదా?

4. అతడు దేవుని మందిరములో ప్రవేశించి, యాజకులు తప్ప మరి ఎవరును తినకూడని సముఖపు రొట్టెలు తీసికొని తిని, తనతో కూడ ఉన్నవారికిని ఇచ్చెను గదా అనెను.
లేవీయకాండము 24:5-9, 1 సమూయేలు 21:6

5. కాగా మనుష్యకుమారుడు విశ్రాంతిదినమునకును యజమానుడని వారితో చెప్పెను.

6. మరియొక విశ్రాంతిదినమున ఆయన సమాజమందిరము లోనికి వెళ్లి బోధించుచున్నప్పుడు, అక్కడ ఊచ కుడి చెయ్యిగలవాడొకడుండెను.

7. శాస్త్రులును పరిసయ్యులును ఆయనమీద నేరము మోపవలెనని, విశ్రాంతిదినమున స్వస్థ పరచునేమో అని ఆయనను కనిపెట్టుచుండిరి;

8. అయితే ఆయన వారి ఆలోచన లెరిగి, ఊచచెయ్యిగలవాని తోనీవు లేచి మధ్యను నిలువుమని చెప్పగా, వాడు లేచి నిలిచెను.
1 సమూయేలు 16:7

9. అప్పుడు యేసువిశ్రాంతిదినమున మేలుచేయుట ధర్మమా కీడుచేయుట ధర్మమా? ప్రాణరక్షణ ధర్మమా ప్రాణ హత్య ధర్మమా? అని మిమ్ము నడుగుచున్నానని వారితో చెప్పి

10. వారినందరిని చుట్టు కలయజూచి నీ చెయ్యి చాపుమని వానితో చెప్పెను; వాడాలాగు చేయగానే వాని చెయ్యి బాగుపడెను.

11. అప్పుడు వారు వెఱ్ఱికోపముతో నిండుకొని, యేసును ఏమి చేయు దమా అని యొకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి.

12. ఆ దినములయందు ఆయన ప్రార్థనచేయుటకు కొండకు వెళ్లి, దేవుని ప్రార్థించుటయందు రాత్రి గడిపెను.

13. ఉదయమైనప్పుడు ఆయన తన శిష్యులను పిలిచి, వారిలో పండ్రెండుమందిని ఏర్పరచి, వారికి అపొస్తలులు అను పేరు పెట్టెను.

14. వీరెవరనగా ఆయన ఎవనికి పేతురు అను మారుపేరు పెట్టెనో ఆ సీమోను, అతని సహోదరుడైన అంద్రెయ, యాకోబు, యోహాను, ఫిలిప్పు, బర్తొలొమయి,

15. మత్తయి, తోమా, అల్ఫయి కుమారుడైన యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను,

16. యాకోబు సహోదరుడైన యూదా, ద్రోహియగు ఇస్కరియోతు యూదా అను వారు.

17. ఆయన వారితో కూడ దిగివచ్చి మైదానమందు నిలిచినప్పుడు ఆయన శిష్యుల గొప్ప సమూహమును, ఆయన బోధ వినుటకును తమ రోగములను కుదుర్చుకొనుట కును యూదయ దేశమంతటినుండియు, యెరూషలేము నుండియు, తూరు సీదోనను పట్టణముల సముద్ర తీరముల నుండియు వచ్చిన బహుజనసమూహ మును,

18. అపవిత్రాత్మల చేత బాధింపబడినవారును వచ్చి స్వస్థతనొందిరి.

19. ప్రభావము ఆయనలోనుండి బయలుదేరి అందరిని స్వస్థపరచు చుండెను గనుక జనసమూహమంతయు ఆయనను ముట్ట వలెనని యత్నముచేసెను.

20. అంతట ఆయన తన శిష్యులతట్టు పారచూచి ఇట్లనెను బీదలైన మీరు ధన్యులు, దేవునిరాజ్యము మీది.

21. ఇప్పుడు అకలిగొనుచున్న మీరు ధన్యులు, మీరు తృప్తి పరచబడుదురు. ఇప్పుడు ఏడ్చుచున్న మీరు ధన్యులు, మీరు నవ్వుదురు.
కీర్తనల గ్రంథము 126:5-6, యెషయా 61:3, యిర్మియా 31:25

22. మనుష్యకుమారుని నిమిత్తము మనుష్యులు మిమ్మును ద్వేషించి వెలివేసి నిందించి మీ పేరు చెడ్డదని కొట్టివేయునప్పుడు మీరు ధన్యులు.

23. ఆ దినమందు మీరు సంతోషించి గంతులు వేయుడి; ఇదిగో మీ ఫలము పరలోకమందు గొప్పదై యుండును; వారి పిత రులు ప్రవక్తలకు అదే విధముగా చేసిరి.
2 దినవృత్తాంతములు 36:16

24. అయ్యో, ధన వంతులారా, మీరు (కోరిన) ఆదరణ మీరు పొంది యున్నారు.

25. అయ్యో యిప్పుడు (కడుపు) నిండియున్న వారలారా, మీరాకలిగొందురు. అయ్యో యిప్పుడు నవ్వుచున్నవారలారా, మీరు దుఃఖించి యేడ్తురు.

26. మనుష్యులందరు మిమ్మును కొనియాడునప్పుడు మీకు శ్రమ; వారి పితరులు అబద్ధప్రవక్తలకు అదే విధముగా చేసిరి.

27. వినుచున్న మీతో నేను చెప్పునదేమనగా మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి, మిమ్మును ద్వేషించువారికి మేలు చేయుడి,
కీర్తనల గ్రంథము 25:21

28. మిమ్మును శపించువారిని దీవించుడి, మిమ్మును బాధించువారికొరకు ప్రార్థనచేయుడి.

29. నిన్ను ఒక చెంప మీద కొట్టువాని వైపునకు రెండవ చెంపకూడ త్రిప్పుము. నీ పైబట్ట ఎత్తికొని పోవువానిని, నీ అంగీని కూడ ఎత్తి కొనిపోకుండ అడ్డగింపకుము.

30. నిన్నడుగు ప్రతివానికిని ఇమ్ము; నీ సొత్తు ఎత్తికొని పోవు వానియొద్ద దాని మరల అడుగవద్దు.

31. మనుష్యులు మీకేలాగు చేయవలెనని మీరు కోరుదురో ఆలాగు మీరును వారికి చేయుడి.

32. మిమ్మును ప్రేమించువారినే మీరు ప్రేమించినయెడల మీకేమి మెప్పు కలుగును? పాపులును తమ్మును ప్రేమించు వారిని ప్రేమింతురు గదా

33. మీకు మేలు చేయువారికే మేలు చేసినయెడల మీకేమి మెప్పుకలుగును? పాపులును ఆలాగే చేతురు గదా

34. మీరెవరియొద్ద మరల పుచ్చుకొనవలెనని నిరీక్షింతురో వారికే అప్పు ఇచ్చినయెడల మీకేమి మెప్పు కలుగును? పాపులును తామిచ్చినంత మరల పుచ్చుకొన వలెనని పాపులకు అప్పు ఇచ్చెదరు గదా.

35. మీరైతే ఎట్టి వారిని గూర్చియైనను నిరాశ చేసికొనక మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి, మేలుచేయుడి, అప్పు ఇయ్యుడి; అప్పుడు మీ ఫలము గొప్పదైయుండును, మీరు సర్వోన్నతుని కుమారులై యుందురు. ఆయన, కృతజ్ఞతలేనివారియెడ లను దుష్టులయెడలను ఉపకారియై యున్నాడు.
లేవీయకాండము 25:35-36

36. కాబట్టి మీ తండ్రి కనికరముగలవాడై యున్నట్టు మీరును కనికరముగలవారై యుండుడి.

37. తీర్పు తీర్చకుడి, అప్పుడు మిమ్మును గూర్చి తీర్పు తీర్చబడదు; నేరము మోపకుడి, అప్పుడు మీ మీద నేరము మోపబడదు;

38. క్షమించుడి, అప్పుడు మీరు క్షమింపబడుదురు; ఇయ్యుడి, అప్పుడు మీకియ్యబడును; అణచి, కుదిలించి, దిగజారునట్లు నిండు కొలతను మనుష్యులు మీ ఒడిలో కొలుతురు. మీరు ఏ కొలతతో కొలుతురో ఆ కొలతతోనే మీకు మరల కొలువబడునని చెప్పెను.

39. మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెనుగ్రుడ్డివాడు గ్రుడ్డివానికి దారి చూపగలడా? వారిద్దరును గుంటలో పడుదురు గదా.

40. శిష్యుడు తన బోధకునికంటె అధికుడు కాడు; సిద్ధుడైన ప్రతివాడును తన బోధకునివలె ఉండును.

41. నీవు నీ కంటిలో ఉన్న దూలము ఎంచక నీ సహోదరుని కంటిలో ఉన్న నలుసును చూడనేల?

42. నీ కంటిలో ఉన్న దూలమును చూడక నీ సహోదరునితో సహోదరుడా, నీ కంటిలో ఉన్న నలుసును తీసివేయ నిమ్మని నీవేలాగు చెప్ప గలవు? వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో ఉన్న దూల మును తీసివేయుము, అప్పుడు నీ సహోదరుని కంటిలో ఉన్న నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కనబడును.

43. ఏ మంచి చెట్టునను పనికిమాలినఫల ములు ఫలింపవు, పనికిమాలిన చెట్టున మంచి ఫలములు ఫలింపవు.

44. ప్రతి చెట్టు తన ఫలములవలన తెలియబడును. ముండ్లపొదలో అంజూరపు పండ్లు ఏరుకొనరు; కోరింద పొదలో ద్రాక్షపండ్లు కోయరు.

45. సజ్జనుడు, తన హృద యమను మంచి ధననిధి లోనుండి సద్విషయములను బయ టికి తెచ్చును; దుర్జనుడు చెడ్డ ధననిధిలోనుండి దుర్విషయ ములను బయటికి తెచ్చును. హృదయము నిండియుండు దానినిబట్టి యొకని నోరు మాటలాడును.

46. నేను చెప్పు మాటల ప్రకారము మీరు చేయక ప్రభువా ప్రభువా, అని నన్ను పిలుచుట ఎందుకు?
మలాకీ 1:6

47. నా యొద్దకు వచ్చి, నా మాటలు విని వాటిచొప్పున చేయు ప్రతివాడును ఎవని పోలియుండునో మీకు తెలియ జేతును.

48. వాడు ఇల్లు కట్టవలెనని యుండి లోతుగా త్రవ్వి, బండమీద పునాది వేసినవాని పోలి యుండును. వరదవచ్చి ప్రవాహము ఆ యింటిమీద వడిగా కొట్టినను, అది బాగుగా కట్టబడినందున దాని కదలింపలేకపోయెను.

49. అయితే నా మాటలు వినియు చేయనివాడు పునాది వేయక నేలమీద ఇల్లు కట్టిన వానిని పోలియుండును. ప్రవాహము దానిమీద వడిగా కొట్టగానే అది కూలిపడెను; ఆ యింటిపాటు గొప్పదని చెప్పెనబైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
6:1-2 పరిసయ్యులతో వివాదం విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించడంవైపు మళ్ళింది. పొరుగువాని పంటచేనులోకి వెళ్లి కొడవలితో కొయ్యకుండా వెన్నులు త్రుంచి తినడానికి ద్వితీ 23:25 అనుమతించింది. విశ్రాంతి దినమున ఆవిధమైన ప్రవర్తన అనుమతించదగినదా? కాదా? అనేదే ఇక్కడ ప్రధానాంశం. 

6:3-5 అతి ప్రాముఖ్యమైన మతాచారాలకు కూడా మినహాయింపులు ఉంటాయని యేసు పరిసయ్యులకు ఇచ్చిన జవాబు తెలియచేస్తుంది. ఆయన దావీదును ఉదాహరణగా చూపించాడు. దేవాలయంలో కేవలం యాజకులు మాత్రమే తినవలసిన సముఖపు రొట్టెలు ఉంటాయి (2దిన 2:4). దావీదు ఆకలిగొని ఉన్నప్పుడు ప్రతిష్టితమైన ఈ రొట్టెలను తాను తిని, తనతో ఉన్నవారికి కూడా ఇచ్చాడు (1సమూ 21:1-6). మనుష్యకుమారుడు అనేది మెస్సీయకు ఉన్న బిరుదు (దాని 7:13 చూడండి). యేసు తనను తాను తరచూ మనుష్యకుమారునిగా పేర్కొన్నాడు. (లూకా 5:24; 19:10). మెస్సీయయైన
యేసే విశ్రాంతి దిన నియమాలను ఏర్పరిచాడు. అందువల్ల ఈ ప్రత్యేకమైన దినాచారానికి మినహాయింపును ఇచ్చే సంపూర్ణాధికారం ఆయనకు ఉంది.

6:6-7 యేసు ఒక సమాజమందిరములో బోధిస్తుండగా అక్కడ ఊచ చెయ్యి గలవాడు ఒకడు ఉన్నాడు. (5:17-25తో పోల్చండి). ఈ సందర్భంలో విశ్రాంతి దినము గురించిన రెండవ వివాదం చోటు చేసుకుంది. శాస్తులు పరిసయ్యులు ఆయన వేసే ప్రతీ అడుగునూ గమనించడం మొదలుపెట్టారు.
యేసుపైన నేరారోపణ చేసి ఆయనను బంధించడానికి ఒక అవకాశంగా దీన్ని తీసుకున్నారు.

6:8-10 ఆయన వారి ఆలోచనలెరిగి అనే విషయాన్ని గురించి 5:21-25 నోట్సు చూడండి. ఊచ చెయ్యి గలవాడు లేచి తనకు దగ్గరగా నిలబడాలని చెప్పి, ఆ వ్యక్తి పరిస్థితిపై దృష్టి మళ్లించి పరిసయ్యులనూ శాస్త్రులనూ ముఖాముఖిగా యేసు గద్దించాడు. యేసు సంధించిన అలంకారరూపంలోని
ప్రశ్నకు జవాబు సుస్పష్టం. విశ్రాంతి దినాన మేలు చేయడం, ప్రాణరక్షణ ధర్మమే అని ప్రతీ ఒక్కరూ అంగీకరించాలి. స్వస్థపరచడం మంచిదే కాబట్టి విశ్రాంతి దినాన ఈ మనిషిని స్వస్థపరచకపోవడం అనేది దుష్కార్యం అవుతుంది. యేసు ఆదేశించిన దానికి విధేయతగా ఆ వ్యక్తి తన చేతిని చాచాడు, అతని చెయ్యి బాగుపడెను.

6:11 మరొకసారి యేసు తమను ఖంగుతినిపించడంతో పరిసయ్యులూ శాస్త్రులూ వెట్టికోపముతో నిండిపోయారు. వాళ్లు యేసును చంపదలచుకున్నా రని ఈ వాక్యభాగానికి సమాంతర వాక్యభాగాలైన మత్తయి 12:14; మార్కు 3:6 తెలియచేస్తున్నాయి. 

6:12-13 ప్రార్థన గురించి లూకా నొక్కి చెప్పిన సందర్భాలకు ఇది మరొక ఉదాహరణ. అయితే యేసు ప్రార్థించుట యందు రాత్రి అంతా గడిపాడనే విషయాన్ని చెప్పిన ఒకే ఒక్క సందర్భం ఇది. తనకున్న అనేకమంది శిష్యులలో నుండి పండ్రెండు మందిని అపొస్తలులుగా ఎంపిక చేసుకోవడమనే అతిముఖ్యమైన కార్యానికి ముందు యేసు రాత్రి అంతా ప్రార్థించాడు. ఆయన 12 మంది అపొస్తలులను ఎందుకు ఎంపిక చేసుకున్నాడో గ్రంథస్థం చేయబడలేదు. ఇశ్రాయేలులో 12 గోత్రాలు ఉండడమే దానికి కారణమయ్యుండొచ్చు.

6:14-16 అపొస్తలుల జాబితాలు మత్తయి 10:2-4; మార్కు 3:16-19; అపొ.కా. 1:13 లలో వేర్వేరు క్రమంలో కనబడతాయి. ఈ జాబితాల్లో చిన్న చిన్న వ్యత్యాసాలున్నప్పటికీ ఆ జాబితాల్లో ప్రతీసారీ సీమోను పేతురు పేరు
మొదటిగా, ద్రోహియైన ఇస్కరియోతు యూదా పేరు చివరిగా ఉన్నాయి. ఇస్కరియోతు అనేది గ్రీకు పదం, బహుశా యూదా సొంత పట్టణమైన కెరియోతు నుంచి ఈ పదం వచ్చి ఉంటుంది. లేదా అరామిక్ భాషలో ఈ పదానికి “హంతకుడు" అనే అర్థం ఉంది. బిలొమయి అనేది నతనయేలుకు ఉన్న మరొక పేరై ఉండవచ్చు (యోహాను 1:45). మత్తయికి ఉన్న మరొక పేరు లేవి (5:27,29), యాకోబు కుమారుడైన యూదాకు తద్దయి అనే మారు పేరు ఉండి ఉంటుంది (మత్తయి 10:3). 

6:17-49 లూకా సువార్తలోని ఈ భాగాన్ని తరచూ "మైదాన ప్రసంగం" అని అంటూ ఉంటారు. మత్తయి 5-7 అధ్యాయాల్లో కొండ మీద ప్రసంగానికీ దీనికి చాలా పోలికలున్నాయి గానీ ఇది చాలా క్లుప్తంగా ఉంటుంది. ఈ రెండు ప్రసంగాల మధ్య నుండే పోలికలకూ వ్యత్యాసాలకూ రెండు అతి శ్రేష్టమైన వివరణలు: (1) మత్తయిలో ఉన్న వాక్యాన్ని బాగా అవగాహన చేసుకున్న తర్వాత, తన ఉద్దేశాలకు అవసరమైన అంశాలను ఎంచుకుని వాటినే లూకా రాశాడు. (లూకా సవరణల పద్ధతి విషయంలో లూకా 1:1,2,3,4 నోట్సు చూడండి). (2) వివిధ ప్రాంతాల్లో యేసు ఒకే విధమైన సందేశాన్ని ప్రకటించాడు. ఇది నిస్సందేహమైన విషయం. కాబట్టి కొండమీద ప్రసంగం, మైదాన ప్రసంగం రెండు వేర్వేరు సమయాల్లో వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో యేసు చెప్పి ఉంటాడు. 

6:17 ఈ సంఘటన కొండ మీద - ప్రసంగం చేసిన సందర్భంలోనే జరిగి ఉంటే (మత్తయి 5-7), వ.12. లో యేసు ప్రార్థించడానికి వెళ్లిన
పర్వతానికి పక్కనున్న పీఠభూమే ఈ మైదానమై ఉంటుంది. మత్తయిలో సందేశం కేవలం యేసు శిష్యులకు ఉద్దేశించబడింది. (మత్తయి 5:1). ఇక్కడ మరొక రెండు గుంపులను అనగా (1) యూదయ(తర్వాత కాలంలో ఆయన పరిచర్య చేయబోయే ప్రాంతం)నుంచీ, యెరూషలేము నుంచీ బహు జనసమూహములు (2) తూరు సీదోను పట్టణముల సముద్ర తీరముల నుంచి
అనేకమంది ప్రజలను లూకా అదనంగా చేర్చాడు (తూరు సీదోను పట్టణాలు బహుశా అన్యజనులుండే ప్రాంతాలయ్యుండవచ్చు.

6:18-19 జన సమూహం యేసు ప్రసంగాలను వినడానికి మాత్రమే సమకూడలేదు. శారీరక రోగములనుండి, అపవిత్రాత్మల నుండి విడుదల పొందడానికి వచ్చారు. ప్రభావము (గ్రీకు. డునామిస్) ఆయనలోనుండి బయలు వెడలుచుండడంవల్ల యేసును తాకినవారందరూ స్వస్థత పొందారు. 

6:20-26 ఈ భాగంలో ఉన్న వ. 24-26లు; వ.20-23లకు వ్యతిరేకార్థం గలవి: ధన్యులు X (అయ్యో) శాపగ్రస్తులు; బీదలు X ధనవంతులు; ఆకలిగొన్నవారు కడుపు నిండినవారు; మనుష్యులు మిమ్ములను ద్వేషించునప్పుడు X మనుష్యులు మిమ్మును కొనియాడినప్పుడు. మత్తయిలో “ఆత్మ విషయమై బీదలైన” వారు, "నీతికొరకు ఆకలిగొన్నవారు ధన్యులు". అదే ఇక్కడ కూడా నిజం. ఎందుకంటే ధన్యులకు బహుమానం పరలోకంలోనే ఉంటుంది. ముందు తరాల్లో ప్రవక్తలను తృణీకరించేవారు, అబద్ధ ప్రవక్తలను అద్భుతంగా కొనియాడేవారు అని యేసు చెప్పాడు. మతనాయకులు యేసును తృణీకరిస్తున్నారు అనే విషయం తానొక నిజమైన ప్రవక్త అనడానికి రుజువుగా ఉంది. 6:27-49. మైదానంలో చేసిన ప్రసంగంలో మిగిలిన ఈ భాగం యేసుని అనుసరించే వారి వైఖరుల గురించి చర్యల గురించి చర్చిస్తుంది. 

6:27-30 క్రీస్తు శిష్యుల్లో ప్రేమతో కూడిన చర్యలుండాలి (శత్రువులను ప్రేమించాలి, మిమ్మును ద్వేషించువారికి మేలు చేయాలి, మిమ్మును శపించువారిని దీవించాలి, మిమ్మును బాధించువారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి, హింసించేవారికి ప్రతీకారం చేయకూడదు), దాతృత్వం ఉండాలి. (తిరిగి ఇస్తారనే ఆలోచన లేకుండా మీ అంగీని ఇచ్చేయాలి అని అక్షరార్థం). 

6:31 ఈ వచనాన్ని “బంగారు నియమం” అని అంటూ ఉంటారు. ఇది “నిన్నువలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమించు” (లేవీ 19:18)మనే రెండవ గొప్ప ఆజ్ఞకు మరొక రూపం. 

6:32-34 నిస్వార్ధమైన ప్రేమతత్వం గురించి యేసు చర్చించాడు. తమకు వేరే వ్యక్తి చూపించిన ప్రేమనే తన శిష్యులు తిరిగి చూపిస్తే, మీకు తిరిగి మేలు చేయువారికే మేలు చేస్తే, కచ్చితంగా తమకు తిరిగి చెల్లిస్తారనే ఉద్దేశంతో అప్పు ఇస్తే అది నిస్వార్ధమైన ప్రేమ కాదు. రక్షించబడని అనేకమంది పాపులు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు కాబట్టి ఇలాంటి ప్రవర్తనకు దేవుని దృష్టిలో ఏవిధమైన మెప్పు కలుగదు. క్రైస్తవులు లోతైన, నిస్వార్థమైన ప్రేమను అభ్యాసం చేయాలి. 

6:35-36 మీ శత్రువులను ప్రేమించండి, మేలు చేయండి, తిరిగి చెల్లిస్తారనే ఆలోచన లేకుండా అప్పు ఇవ్వండి. యేసు జారీ చేసిన ఈ ఆజ్ఞలకు లోబడితే కలిగే ఫలము గొప్పదై ఉంటుంది. అయితే, ఆ ఫలితం ఎక్కువ శాతం ఈ జీవితంలో ఉండదు. అయితే, నిస్వార్థమైన మీ ప్రేమ మీరు సర్వోన్నతుని కుమారులైయున్నారని రుజువు చేస్తుంది. ఆయన ప్రజలందరిపై కృపాకనికరాలు చూపిస్తాడు కాబట్టి, యేసు శిష్యులు ఆయన మాదిరిని అనుసరించాలి.

6:37 వేషధారణతో కూడిన తీర్పు, పక్షపాత బుద్ధితో అపనిందలు వేయడం, క్షమించలేని మనసుతో వ్యవహరించడం, ఇవే ఇక్కడ సమస్యలు. యేసుని అనుచరులు శ్రద్ధతో కూడిన వివేచన తీర్పు)ను అభ్యాసం చేయకూడదని ఈ హెచ్చరికల భావం కాదు. 

6:38 “కొలత"లో బరువులు తూయడం, తీర్పు తీర్చడం ఉంటాయి. ఇతరులతో న్యాయంగా వ్యవహరించాలి. మీరు ఏ కొలతతో కొలుస్తారో అదే మీకు తిరిగి వస్తుంది. మీరు దాతృత్వాన్ని కనబరిస్తే, నిండు కొలతతో దాతృత్వమే మీకు తిరిగి వస్తుంది. మీరు పిసినారిగా, దాతృత్వం లేకుండా వ్యవహరిస్తే, మీకు తీర్పు తీర్చబడినప్పుడు అవే ప్రమాణాలు మీకు అమలు చేయబడతాయి.

6:39-40 చెడ్డ వ్యక్తిని అనుసరించకూడదనే హెచ్చరిక ఈ ఉపమానములో ఉంది. ఆధ్యాత్మికంగా అంధులైన నాయకులు శిష్యులను తప్పుదోవ పట్టిస్తారు. 

6:41-42 వేషధారి (గ్రీకు. హుపొకిటెస్. అంటే వేరొక వ్యక్తిలా నటించే వాడు అని అర్థం) అంటే తన జీవితంలో పెద్ద తప్పిదాన్ని (దూలమును) పట్టించుకోకుండా వేరొక వ్యక్తిలో ఉండే చిన్న బలహీనతను (నలుసును) తీవ్రంగా విమర్శించేవాడు. మనం మన దోషాలను విడిచిపెట్టకపోతే వేరొక వ్యక్తిని విమర్శించే హక్కు మనకు ఉండదు. 

6:43-45 ఫలము అది ఫలించే చెట్టును బట్టి నిర్ధారించబడుతుంది. ఒకని చర్యలు, మాటలు అవి మంచివైనా చెడ్డవైనా హృదయం నుంచే వస్తాయి.

6:46-49 ప్రభువా, ప్రభువా అని యేసును పిలిచిన పిలుపునకు అనుగుణంగా శిష్యుడు ప్రవర్తిస్తున్నాడా లేదా అనే విషయాన్ని బండమీద పునాది వేయడం, పునాది వేయక నేలమీద ఇంటిని నిర్మించుకోవడం అనే ఉదాహరణ చూపిస్తుంది. తుపానులను తట్టుకొని నిలబడగలిగే జీవితానికి, తట్టుకొని నిలబడలేని జీవితానికీ మధ్యనున్న వ్యత్యాసం కేవలం ఒకడు క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి ఆయన మాటలు వినడంపైనే కాదు ఆయన బోధలకు అనుగుణంగా చేయడంపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. . 


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |