Zechariah - జెకర్యా 2 | View All

1. మరియు నేను తేరిచూడగా కొలనూలు చేతపట్టు కొనిన యొకడు నాకు కనబడెను.
ప్రకటన గ్రంథం 11:1

2. నీ వెక్కడికి పోవు చున్నావని నేనతని నడుగగా అతడు యెరూషలేము యొక్క వెడల్పును పొడుగును ఎంతైనది కొలిచిచూడ బోవుచున్నాననెను.

3. అంతట నాతో మాటలాడుచున్న దూత బయలుదేరగా మరియొక దూత యతనిని ఎదు ర్కొనవచ్చెను.

4. రెండవ దూతపరుగెత్తిపోయి యెరూషలేములో మనుష్యులును పశువులును విస్తార మైనందున అది ప్రాకారములు లేని మైదానముగా ఉండునని ఈ ¸యౌవనునికి తెలియజేయుమని మొదటి దూతకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

5. నేను దానిచుట్టు అగ్ని ప్రాకారముగా ఉందును, నేను దాని మధ్యను నివాసినై మహిమకు కారణ ముగా ఉందును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

6. ఉత్తర దేశములో ఉన్నవారలారా, తప్పించుకొని రండి; ఆకా శపు నాలుగు వాయువులంత విశాలముగా నేను మిమ్మును వ్యాపింపజేసియున్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
మత్తయి 24:31, మార్కు 13:27

7. బబులోనుదేశములో నివాసివగు సీయోనూ, అచ్చటనుండి తప్పించుకొని పొమ్ము; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

8. సైన్య ములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగామిమ్మును ముట్టినవాడు తన కనుగుడ్డును ముట్టినవాడని యెంచి తనకు ఘనత తెచ్చుకొనదలచి, మిమ్మును దోచు కొనిన అన్యజనులయొద్దకు ఆయన నన్ను పంపియున్నాడు.

9. నేను నా చేతిని వారిమీద ఆడించగా వారు తమ దాసు లకు దోపుడు సొమ్మగుదురు; అప్పుడు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా నన్ను పంపియున్నాడని మీరు తెలిసి కొందురు.

10. సీయోను నివాసులారా, నేను వచ్చి మీ మధ్యను నివాసముచేతును; సంతోషముగానుండి పాటలు పాడుడి; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
ప్రకటన గ్రంథం 21:3

11. ఆ దినమున అన్య జనులనేకులు యెహోవాను హత్తుకొని నాకు జనులగుదురు, నేను మీ మధ్య నివాసముచేతును; అప్పుడు యెహోవా నన్ను మీ యొద్దకు పంపియున్నాడని మీరు తెలిసి కొందురు.

12. మరియు తనకు స్వాస్థ్యమని యెహోవా ప్రతిష్ఠితమైన దేశములో యూదాను స్వతంత్రించు కొనును, యెరూషలేమును ఆయన ఇకను కోరుకొనును.

13. సకలజనులారా, యెహోవా తన పరిశుద్ధమైన నివాసము విడిచి వచ్చుచున్నాడు, ఆయన సన్నిధిని మౌనులై యుండుడి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1-5 మూడవ దర్శనం యెరూషలేము తిరిగి నిర్మించబడడం గురించిన వాగ్దానాన్ని గుర్తు చేస్తూ బహు నాటకీయంగా దాని పరిథిని విస్తృతపరచింది. కొలనూలు (1:16) అనేది భవన నిర్మాణ రంగంలో అతి సాధారణమైన వస్తువే గానీ పవిత్రమైన స్థలాల విషయంలో అది దైవికమైన నియామకం అని భావించాలి. భూములు కొలిచే ఒక ఉద్యోగి చేతిలో కొలనూలుతో ఆ భవనం వెడల్పును పొడుగును కొలుస్తున్నట్టు, అంటే దానిని ఆ గోడనుండి ఈ గోడవరకు (బహుశా ఇది యెహె 40:3-42:20 కి సూచన కావచ్చు) కొలవడానికి పూనుకున్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఒక దేవదూత త్వరత్వరగా మాట్లాడాడు. ఆ నగరానికి ప్రాకారాలు లేకపోవడం చేత దానిని కొలవడం సాధ్యపడలేదని ఈ యౌవనునికి తెలియజేయుమని అతడు అన్నాడు (దీనికి వ్యతిరేకమైన చిత్రం కోసం యెషయా 60:10 నోట్సు చూడండి). ప్రాకారాలు లేని నగరం మూడు విషయాలను తెలియజేస్తుంది. (1) ప్రాకా రాలు పట్టలేనంతగా ఆ నగరం మనుష్యులును పశువులును విస్తారమైన పరిమాణంలో కలిగి ఉంది. ప్రవక్తల ఆశీర్వాద భాషలో యెరూషలేము ప్రజలు గుమికూడడం అనేది - ఒక సాధారణమైన అంశం (యెషయా 2:2-5). (2) నగరం నిమ్మళంగా, సమాధానంతో నిండి ఉంది. వారికి కావలసిన కాపుదలను దేవుడే అందిస్తాడు. (3) ఐగుప్తు బానిసత్వం నుండి ఆశ్చర్యకరమైన విమోచన (నిర్గమ 3:2; 13:21-22; 19:18; ద్వితీ 4:24) తరవాత వారు చూసిన దేవుని అగ్ని ప్రత్యక్షతలను గుర్తు చేస్తూ దానిచుట్టూ ఒక అగ్ని ప్రాకారము ఉంది. ఇది అసలు ఒక భౌతికమైన గోడ అనేది అవసరం లేదు అని స్పష్టం చేస్తున్నది. దాని మధ్యను ఆయన మహిమ యుగాంతం తరవాత జరిగే విషయాలను కాక ప్రత్యక్ష గుడారానికి లేక మందిరానికి దేవుని మహిమ తిరిగి రావడాన్ని సూచిస్తున్నది (నిర్గమ 40:34-35; లేవీ 9:23-24). 

2:6-13 ఈ వచనాల్లో కనిపించే దైవిక ప్రకటనలు వ.1-5 లోని దర్శనానికి కొనసాగింపు కాదని సూచిస్తున్నాయి. అవి దాని కార్యాచరణకు ఒక విరామం మాత్రమే. దీనిలోని ఆలోచనా శేణి త్వరితంగా కొనసాగింది. బబులోనులోనే నిలిచి ఉండకుండా తాను తన ప్రజల మధ్య నివసించబోయే వాగ్దాన దేశానికి తిరిగి రమ్మని దేవుడు వారికి పిలుపునిస్తున్నాడు. 

2:6 తిప్పివేయడం అనే అంశాన్ని కొనసాగిస్తూ (1:18-21 తో పోల్చండి) దేవుడు తాను ఆకాశపు నాలుగు వాయువులలాగా చెదరగొట్టిన తన ప్రజలను ఉత్తర దేశములో చెరలోనుండి తిరిగి రమ్మని పిలుస్తున్నాడు. జెకర్యా ప్రవచనాలను అనుసరించి క్రీ.పూ. 537 లో చెరనుండి కొందరు తిరిగి రావడం జరిగింది. (ఎజ్రా 2:64-67; నెహెమ్యా 7:66-69). ఆ తరవాత కనీసం మరో రెండు గుంపులు ఆ సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం చేసి యెరూషలేము చేరుకున్నారు (క్రీ.పూ. 458; క్రీ.పూ. 445). చాలామంది తాము చెదరిపోయిన చోటనే నిలిచిపోయారు.

2:7 బబులోను నివాసియగు సీయోనూ, అనే పదం బబులోనుపై తన తీర్పు రాబోతున్నప్పటికీ, ఆ అన్యదేశం మీద ఆయన కొంచెం జాలి చూపుతున్నట్టుగా ఉంది. దీనినిబట్టి ఇశ్రాయేలు పైన దేవుని ప్రేమ ప్రత్యేకమైంది అయినప్పటికీ దాని అర్థం ఆయన ఇతర జాతుల ప్రజలను ప్రేమించడం లేదని కాదు అని మనం గ్రహించాలి. 

2:8 తన ప్రజలను శిక్షించిన తరవాత దానికి విరుద్ధంగా దేవుడు ఇప్పుడు ఆ శిక్షను వారిపై అమలుపరచి నేరం చేసినవారిపై తీర్పును ప్రకటించాడు (1:15, 18-21 తో పోల్చండి). కనుగుడ్డు అనేది మన శరీరంలో అతి విలువైన భాగమే కాక అది అతి సున్నితమైన భాగం కూడా, సంప్రదాయికంగా వచ్చే కనుగుడ్డు అని కాక, దీని వాస్తవమైన అనువాదం “కంటి ద్వారం" అని చదువుకోవాలి. ఈ అలంకార ప్రయోగం తాను ఏర్పరచుకొనిన ప్రజల పట్ల దేవునికున్న లోతైన భావాలను వ్యక్తపరుస్తున్నది (ద్వితీ 32:10; కీర్తన 17:8-9; సామె 7:2 తో పోల్చండి). 

2:11 అన్యజనులనేకులు... నాకు జనులగుదురు అనే మాటల్లో మనం ఎదురు చూడని రెట్టింపు తలక్రిందులు (తిప్పివేయబడడం) అనే ఒక వైరుధ్యాన్ని మనం గమనించవచ్చు. తన తీర్పును అమలు చేయడానికి ఆయన వాడుకున్న రాజ్యాలే ఆ తరవాత ఆయన తీర్పుకిందికి వచ్చాయి. మళ్ళీ అవే రాజ్యాలు తిరిగి ఆయన ఆశీర్వాదాలను పొందబోతున్నాయి. ఇది మరొక తలక్రిందులుగా చెప్పవచ్చు. దీనిని మనం దేవుని నిర్ణయాల్లో ఒక సందిగ్ధతగా చూడకూడదు. అది పాపులు, అర్హత లేనివారైన వివిధ జాతుల ప్రజలపై, ఆయా సమయాల్లో ఆయన చూపించిన కనికరంలోని గాంభీర్యత. ఇదే కృప అనే అద్భుతం! 


Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |