Jeremiah - యిర్మియా 44 | View All

1. మిగ్దోలులోగాని తహపనేసులోగాని నొపులోగాని పత్రోసులోగాని ఐగుప్తుదేశవాసము చేయుచున్న యూదులనందరినిగూర్చి ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యముల కధిపతియునగు యెహోవా వాక్కు యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

2. నేను యెరూషలేము మీదికిని యూదా పట్టణములన్నిటి మీదికిని రప్పించిన కీడంతయు మీరు చూచుచునే యున్నారు.

3. మీరైనను మీ పితరులైనను ఎరుగని అన్యదేవతలను అనుసరించుచు పూజించుచు వాటికి ధూపము వేయుచు వచ్చుటవలన వాటి నివాసులు తాము చేసికొనిన దోషముచేత నాకు కోపము పుట్టించిరి గనుక నేడు నివాసులులేకుండ అవి పాడుపడి యున్నవి గదా.

4. మరియు నేను పెందలకడ లేచి ప్రవక్తలైన నా సేవకులందరిని మీయొద్దకు పంపుచు, నాకసహ్యమైన యీ హేయకార్యమును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెప్పుచువచ్చితిని గాని

5. వారు అలకింపక పోయిరి, అన్యదేవతలకు ధూపార్పణముచేయుట మానకపోయిరి, తమ దుర్మార్గతను విడువకపోయిరి చెవి యొగ్గకపోయిరి.

6. కావున నా ఉగ్రతయు నా కోపమును కుమ్మరింపబడి, యూదా పట్టణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను రగులుకొనెను, గనుక నేడున్నట్లుగా అవి పాడై యెడారి ఆయెను.

7. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యముల కధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు అజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు ఏమియు శేషములేకుండ స్త్రీ పురుషులును శిశువులును చంటి బిడ్డలును యూదా మధ్య నుండ కుండ నిర్మూలము చేయబడునట్లుగా మీరేల ఈ గొప్ప తప్పిదమును మీకు విరోధముగా చేసికొనుచున్నారు?

8. మీకుమీరే సమూలనాశనము తెచ్చుకొనునట్లును, భూమి మీదనున్న జనములన్నిటిలో మీరు దూషణపాలై తిరస్కరింపబడునట్లును, మీరు కాపురముండుటకు పోయిన ఐగుప్తులో అన్యదేవతలకు ధూపార్పణము చేయుదురు. మీరేల యీలాగున చేయుచు మీ చేతిక్రియలచేత నాకు కోపము పుట్టించుచున్నారు?

9. వారు యూదాదేశములోను యెరూషలేము వీధుల లోను జరిగించిన క్రియలను అనగా మీ పితరులు చేసిన చెడుతనమును యూదా రాజులు చేసిన చెడుతనమును వారి భార్యలు చేసిన చెడుతనమును, మీమట్టుకు మీరు చేసిన చెడుతనమును మీ భార్యలు చేసిన చెడుతనమును మరచి పోతిరా?

10. నేటివరకు వారు దీనమనస్సు ధరింపకున్నారు, భయము నొందకున్నారు, నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధర్మశాస్త్రము నైనను కట్టడలనైనను అనుసరింపకయే యున్నారు.

11. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీకు కీడు చేయునట్లు,

12. అనగా యూదావారినందరిని నిర్మూలము చేయునట్లు, నేను మీకు అభిముఖుడనగుదును; ఐగుప్తు దేశములో కాపురముందుమని అచ్చటికి వెళ్ల నిశ్చయించుకొను యూదాశేషులను నేను తోడుకొని పోవుదును, వారందరు ఐగుప్తు దేశములోనే నశించెదరు; అల్పులేమి ఘనులేమి వారందరు కూలుదురు, ఖడ్గముచేతనైనను క్షామముచేతనైనను నశింతురు, ఖడ్గముచేతనైనను క్షామము చేతనైనను వారు చత్తురు, శాపాస్పదమును భీతి పుట్టించు వారుగాను దూషణపాలుగాను తిరస్కారము నొందిన వారుగాను ఉందురు.

13. యెరూషలేము నివాసులను నేనే లాగు శిక్షించితినో ఆలాగే ఐగుప్తుదేశములో నివసించు వీరిని ఖడ్గముచేతగాని క్షామముచేతగాని తెగులుచేతగాని శిక్షించెదను.

14. కావున తాము మరలి వచ్చి యూదాదేశములో కాపురముండవలెనన్న మక్కువచేత ఐగుప్తులో ఆగుటకై అక్కడికి వెళ్లు యూదా వారిలోని శేషము ఎవరును తప్పించుకొనరు, శేషమేమియు ఉండదు, పారి పోవువారు గాక మరి ఎవరును తిరిగిరారు.

15. అప్పుడు తమ భార్యలు అన్యదేవతలకు ధూపము వేయుదురని యెరిగియున్న పురుషులందరును, అక్కడ నిలిచియున్న స్త్రీలును,

16. మహా సమాజముగా కూడిన వారును ఐగుప్తు దేశమందలి పత్రోసులో కాపురముండు జనులందరును యిర్మీయాకు ఈలాగు ప్రత్యుత్తర మిచ్చిరి యెహోవా నామమునుబట్టి నీవు మాకు ప్రకటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము,

17. మేము నీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటిని నిశ్చయముగా నెరవేర్చ బోవుచున్నాము; మేమును మా పితరులును మా రాజులును మా యధిపతులును యూదా పట్టణములలోను యెరూషలేము వీధుల లోను చేసినట్లే ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానార్పణములు అర్పింతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు చేసినప్పుడు మాకు ఆహారము సమృద్ధిగా దొరికెను, మేము క్షేమముగానే యుంటిమి, యే కీడును మాకు కలుగలేదు.

18. మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయకయు ఆమెకు పానార్పణములు అర్పింపకయు మానినప్పటినుండి సమస్తము మాకు తక్కువైనది, మేము ఖడ్గముచేతను క్షామముచేతను క్షీణించుచున్నాము.

19. మేము ఆకాశ రాణికి ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానార్పణములు అర్పింపగాను, మా పురుషుల సెలవులేకుండ ఆమెకు పిండి వంటలు చేయుచున్నామా? ఆమెకు పానార్పణములు పోయుచున్నామా? అని వారు చెప్పగా

20. యిర్మీయా ఆ స్త్రీ పురుషులందరితో, అనగా తనకు అట్లు ప్రత్యుత్తర మిచ్చిన ప్రజలందరితో ఇట్లనెను

21. యూదాపట్టణముల లోను యెరూషలేము వీధులలోను మీరును మీ పితరులును మీ రాజులును మీ యధిపతులును దేశప్రజలును ధూపము వేసిన సంగతి యెహోవా జ్ఞాపకముచేసికొనలేదా? అదే గదా ఆయన మనస్సునకు వచ్చెను.

22. యెహోవా మీ దుష్టక్రియలను చూచి మీరు చేయు హేయకృత్యములను ఎంచి యికను సహింపలేకపోయెను గనుక నేడున్నట్లుగా మీ దేశము పాడుగాను ఎడారిగాను శాపాస్పదముగాను నిర్జనము గాను ఆయన చేసెను.

23. యెహోవా మాట వినక, ఆయన ధర్మశాస్త్రమునుబట్టియు కట్టడలనుబట్టియు ఆయన తనకు సాక్ష్యార్థముగా ఇచ్చిన ఆజ్ఞనుబట్టియు నడువక, మీరు ధూపమువేయుచు యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసితిరి గనుకనే నేడున్నట్లుగా ఈ కీడు మీకు సంభవించెను.

24. మరియయిర్మీయా ప్రజలనందరిని స్త్రీలనందరిని చూచి వారితో ఇట్లనెను ఐగుప్తులోనున్న సమస్తమైన యూదులారా, యెహోవా మాట వినుడి.

25. ఇశ్రాయేలు దేవుడును, సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదు మనియు, ఆమెకు పానార్పణములు అర్పింతుమనియు, మేము మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబళ్లను నిశ్చయముగా నెరవేర్చుదుమనియు మీరును మీ భార్యలును మీ నోటితో పలికి మీ చేతులతో నెరవేర్చుచున్నారే; నిజముగానే మీ మ్రొక్కుబళ్లను మీరు మ్రొక్కుదురు, నిజముగానే మీ మ్రొక్కులను మీరు నెరవేర్తురు.

26. కాబట్టి ఐగుప్తులో నివసించు సమస్తమైన యూదులారా, యెహోవామాటవినుడియెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ప్రభువగు యెహోవా అను నేను నా జీవముతోడు ప్రమాణము చేయుచు, ఐగుప్తులో నివసించు యూదు లలో ఎవరును ఇకమీదట నా నామము నోట పలకరని నా ఘనమైన నామముతోడు నేను ప్రమాణము చేయు చున్నాను.

27. మేలు చేయుటకు కాక కీడుచేయుటకే నేను వారిని కనిపెట్టుచున్నాను; వారు ఖడ్గముచేతనైనను క్షామముచేతనైనను క్షీణించిపోవుచు, ఐగుప్తుదేశములోనున్న యూదావారందరు శేషములేకుండ చత్తురు.

28. ఖడ్గము తప్పించుకొనువారు కొద్దిమందియై ఐగుప్తుదేశములో నుండి యూదాదేశమునకు తిరిగి వచ్చెదరు, అప్పడు ఐగుప్తుదేశములో కాపురముండుటకు వెళ్లిన యూదా వారిలో శేషము ఎవరి మాట నిలకడగా నుండునో, నాదో తమదో అది తెలిసికొందురు.

29. మీకు కీడు సంభవించు నట్లుగా నా మాటలు నిశ్చయముగా నిలుచునని మీకు తెలియబడుటకును, నేను ఈ స్థలమందు మిమ్మును శిక్షించు చున్నందుకును ఇది మీకు సూచనగా నుండును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

30. అతనికి శత్రువై అతని ప్రాణమును తీయ జూచుచుండిన నెబుకద్రెజరను బబులోను రాజుచేతికి నేను యూదారాజైన సిద్కియాను అప్పగించినట్లు ఐగుప్తురాజైన ఫరోహొఫ్రను అతని శత్రువులై అతని ప్రాణమును తీయజూచువారి చేతికి అప్పగించెదను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
44:1-30 ఈ అధ్యాయంలో యిర్మీయా చివరిసారిగా ప్రకటించిన బహిరంగ సందేశం వుంది. యిర్మీయా ఎక్కడ ఎప్పుడు మరణించాడో తెలియదు. యిర్మీయా తన తోటి యూదులతో పాటు ఐగుప్తులో హత్య చేయబడ్డాడని ఒక సంప్రదాయం తెలియజేస్తున్నది. 

44:1 "గోపురం" అనే అర్థాన్నిచ్చే మిగ్ధలు ఐగుప్తు ఈశాన్య సరిహద్దులో వుంది. దీని ప్రస్తావన నిర్గమనం కాలంలోను (నిర్గమ 14:2; సంఖ్యా 33:7), యెహెజ్కేలు కాలంలోను (యెహె 29:10; 30:6) కనబడుతుంది, ఇది ప్రస్తుత టెల్ ఎల్-హెర్ లో వుంది. తహపనేసు గురించి 43:4-7 నోట్సు చూడండి. నొపు (మెంఫిస్) కైరోకు దక్షిణంగా సుమారు పదిహేను మైళ్ల దూరంలో నైలు నది పడమర ఒడ్డుమీద రమారమి నైలు డెల్టా అగ్రభాగంలో ఉంది. పత్రాసు (దక్షిణదేశం అని అక్షరార్థం) ఎగువ ఐగుప్తులో (అంటే, దక్షిణంలో) మెంఫిస్ కు దక్షిణంగా సుమారుగా మూడు వందల మైళ్ల దూరంలో రమారమి కైరోకు అస్వన్ ఆనకట్టకు మధ్యన ఉంది. ఎలిఫాంటైన్ పాపిరై ప్రకారం క్రీస్తు పూర్వం ఐదవ శతాబ్దంలోనే ఇది యూదుల నివేశనంగా (ప్రవాసం) వుంది. 

44:2-14 ఈ వాక్యభాగాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించబడింది. ప్రతి విభాగం ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యముల కధిపతియునగు యెహోవా వాక్కు... సెలవిచ్చెను అనే మాటలతో ప్రారంభమవుతుంది. (వ. 1,7,11). 2-6 వచనాలు ఇశ్రాయేలు చరిత్రను సమీక్షిస్తున్నాయి. వ.7-10 లు ఐగు పులో తిరుగుబాటు స్వభావం గల శరణార్థుల మీద నేరారోపణ చేస్తున్నాయి, వ.11-14 లు అవిధేయులైన ప్రజల మీదకు వచ్చే తీర్పును ప్రకటిస్తున్నాయి.

44:2-4 యూదా విశ్వాసరాహిత్యా న్ని వెనుకకు మరల్చాలని, అంటే పరివర్తన కలిగించాలని దేవుడు ఎడతెగని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, యూదావారు విగ్రహారాధననే కొనసాగించారు. ధూపము వేయుచు అనే క్రియాపదాన్ని (హెబ్రీ. కిటర్) జంతువుల్ని దహనబలిగా అర్పించడాన్ని (లేవీ 1:9,17; 3:11,16; 1సమూ 2:16), లేదా స్తోత్రార్పణ (ఆహారార్పణ) నర్పించడాన్ని (ఆమోసు 4:5) సూచించడానికి కూడా ఉపయోగించబడింది.

44:4 దేవుడు తన ప్రజల్ని ఈ విశ్వాసరాహిత్య చర్యలనుండి వెనుకకు మరల్చడానికి తన ప్రవక్తలైన సేవకులందరిని పంపించాడు (7:25; 26:5; 29:19; 35:15), అయితే ఉపయోగం లేకపోయింది. పెందలకడ లేచి అనే పదజాలం అక్షరాలా “మళ్లీ మళ్లీ” పంపించడమనే అర్థాన్నిస్తున్నది. 

44:5-6 ఈ వచనాలు యూదా ప్రస్తుతం ఈ స్థితిలో ఎందుకున్నదో గుర్తుచేస్తున్నాయి. 

44:7-9 ఈ వచనాల్లో దేవుడు నాలుగు ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు. (1) మీరేల ఈ గొప్ప తప్పిదమును మీకు విరోధంగా చేసికొనుచున్నారు? (2) మీరేల మీ చేతిక్రియలచేత నాకు కోపము పుట్టించుచున్నారు? (3) ఎందుకు మీరు ఐగుప్తులో అన్యదేవతలకు ధూపార్పణము చేయుదురు? (4) మీ జీవితాల్లో సుదీర్ఘకాలంగా మీరు చేస్తూ వచ్చిన చెడుతనమును మరచిపోతిరా? 

44:10 అవిధేయత నేటికి కూడా కొనసాగుతూ ఉంది. 

44:11-14 పాపం పట్ల దేవుని తీర్పు తీవ్రంగా ఉంటుంది: కీడు, క్షామము. వీరు శాపాస్పదముగాను, భీతి పుట్టించువారుగాను, దూషణపాలుగాను తిరస్కారము నొందినవారుగాను ఉందురు. 42:17-18 వచనాల్లో యిర్మీయా ప్రకటించినదానికి ఇది మరింత విస్తృతమైన హెచ్చరిక. 

44:15-19 బైబిల్ లో అత్యంత ఆశ్చర్యం కలిగించే వాక్యభాగాల్లో ఇది ఒకటి. దేవునికి బాహాటంగా.. ఎదురు తిరుగుతూ పురుషులందరును ఆకాశరాణి పట్ల అధికమైన ఇష్టం చూపించారు (7:18 నోట్సు చూడండి). తమకెదురైన కఠినమైన దుర్గతికి కారణం ఇశ్రాయేలు దేవుని నుండి వచ్చిన శిక్ష కాదనీ, తాము ఆకాశరాణికి బలులర్పించడం ఆపివేసినందుకేనని వారు కారణం చెబుతున్నారు.

44:16-18 దేవునిలో యూదా ప్రజల విశ్వాస్యతకు, దేశం క్షేమసమాధానా లతో ఉండడానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి యిర్మీయా అభిప్రాయాన్ని, ఐగుప్తులో ఉన్న మతభ్రష్ట యూదా ప్రజలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ సవాలు చేశారు. వీరి అభిప్రాయం ప్రకారం, యూదా ఆర్థికాభివృద్ధి సకలవిధాలైన క్షేమం క్రీ.పూ. 621 సంవత్సరానికి పూర్వంలో మాత్రమే ఉన్నాయి, అంటే రాజైన యోషీయా పునరుద్ధరణ జరిగించిన కాలం వరకు మాత్రమే ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత నుండి వచ్చినవి కష్టాలు మాత్రమేనని వారి అభిప్రాయం. యోషీయా రాజుకు పూర్వం పరిస్థితులు బాగుండడానికి కారణం దేవుని కృపాసహితమైన దీర్ఘశాంతమే కారణమని గ్రహించడంలో వీరు విఫలమయ్యారు. యోషీయా తర్వాత వారికి శిక్ష తగినదే, కారణం వారి అసంపూర్ణమైన పశ్చాత్తాపం.

44:20-30 కాలక్రమానుసారంగా చూస్తే ఈ వచనాల్లో యిర్మీయా ప్రకటించిన చివరి సందేశాలున్నాయి. యిర్మీయా జీవితంలో అంత క్రితం జరిగినవి తరువాతి అధ్యాయాల్లో కనబడతాయి.
 
44:20 సందేశాన్ని ప్రకటించేటప్పుడు ఉపయోగించే సాధారణమైన సంబోధనను కాక (యెహోవా వాక్కు, యిర్మీయా స్పష్టంగా ప్రజలందరితో అనే పదాన్నుపయోగిస్తున్నాడు.

44:21-22 చారిత్రకంగా యూదా ప్రజలు యెహోవాకు చేస్తూ వచ్చినట్టు గానే ఆకాశరాణికి చేస్తున్నామని చెప్పినప్పుడు యిర్మీయా ప్రతిస్పందన ఈ వచనాల్లో కనబడుతుంది. వాస్తవంగా ఇక్కడ సమస్య ఇదే యెహోవా ఈ అసత్యపు అర్పణల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొన్నాడు. ఆయన వాటిని సహించలేక పోయాడు. అందుకే వారి దేశం పాడుగాను, ఎడారిగాను మారింది. 

44:23 దేవుని ధర్మశాస్త్రమును... కట్టడలను... సాక్ష్యార్థ్యముగా ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను యిర్మీయా ప్రస్తావించడం దేవుడు యూదా ప్రజల్ని ఎందుకు ఆక్షేపిస్తున్నాడో అసలు విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నది. వారి చర్యలన్నీ నిబంధనకు భంగం కలిగించినవే. 

44:24-25 దేవునికి ఎదురు తిరిగినవారి వాదనలో రెండవ అంశాన్ని యిర్మీయా ప్రస్తావిస్తున్నాడు - వారు తమ మ్రొక్కుబళ్లను నమ్మకంగా చెల్లించడం (వ.17 తో పోల్చండి). యిర్మీయా మాటల్లో వ్యంగ్యార్థం ఉంది గానీ, కఠినమైన ఎత్తిపొడుపు లేదు: నిజముగానే మీ మ్రొక్కుబళ్లను మీరు మ్రొక్కుదురు, నిజముగానే మీ ఋక్కులను మీరు నెరవేర్తురు. 42:4-6 వచనాల్లోని మాటల్ని యిర్మీయా తన మనసులో ఉంచుకొన్నాడేమో, యెహోవా సెలవిచ్చిన వాటన్నిటినీ జరిగిస్తామని అక్కడ ప్రజలు మాట ఇచ్చారు (విధేయుల మగుదుము). సజీవుడైన దేవుని పట్ల వారు చేస్తామని ఇచ్చిన మాటను నెరవేర్చలేనప్పుడు, అన్యవిగ్రహాల పట్ల ఎలా చేయగలరు? 

44:26-27 వ.31:28లో దేవుడు తన ప్రజల్ని స్థాపించడానికి, నాటడానికి “కనిపెట్టి" చూశాడు. అయితే ఇక్కడ మాత్రం కీడు అనుమతించడానికి ఆయన వారిని "కనిపెట్టుచున్నాను” అని చెబుతున్నాడు. 

44:28-29 చెరలో ఉన్నవారు దేవుని మాటలు నిశ్చయమని తెలుసుకోడానికి ఇది మరొక సూచన.

44:30 ఐగుప్తు రాజైన ఫరో హెఘ్ర (క్రీ.పూ. 589-570) యూదా రాజైన సిద్కియాకు రాజకీయమిత్రుడు. - యెరూషలేము ముట్టడి జరిగినప్పుడు యూదా ప్రజలకు సహాయం చేయడం కోసం ఐగుప్తురాజు తన సైన్యాన్ని పంపించాడు (37:5). అయితే, సిద్కియా ఎంత నిశ్చయంగా బబులోను వారికి హస్తగతమయ్యాడో, అంతే నిశ్చయంగా ఫరో హెబ్రీ తన శత్రువుల చేతుల్లో మరణించనున్నాడు. బబులోను ఐగుప్తు మీదకు దాడిచేయబోతున్న సమయంలో, క్రీ.పూ. 570లో ఫరో అయిన అమాసిస్, ఫరో హెఫ్రను హతం చేశాడు (43:13-16; యెహె 29:17-20; 30:20-26). 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |