Kings II - 2 రాజులు 6 | View All

1. అంతట ప్రవక్తల శిష్యులు ఎలీషాయొద్దకు వచ్చిఇదిగో నీయొద్ద మాకున్న స్థలము ఇరుకుగా నున్నది;

2. నీ సెలవైతే మేము యొర్దాను నదికి పోయి తలయొక మ్రాను అచ్చటనుండి తెచ్చుకొని మరియొకచోట నివాసము కట్టుకొందుమని మనవి చేయగా అతడువెళ్లుడని ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను.

3. ఒకడుదయచేసి నీ దాసులమైన మాతో కూడ నీవు రావలెనని కోరగా అతడునేను వచ్చెదనని చెప్పి

4. వారితోకూడ పోయెను; వారు యొర్దానుకు వచ్చి మ్రానులు నరుకుచుండిరి.

5. ఒకడు దూలము నరుకుచున్నప్పుడు గొడ్డలి ఊడి నీటిలో పడి పోగా వాడు అయ్యో నా యేలినవాడా, అది యెరవుతెచ్చినదని మొఱ్ఱపెట్టెను గనుక

6. ఆ దైవజనుడు అదెక్కడపడెనని అడిగెను; వాడు అతనికి ఆ స్థలమును చూపింపగా అతడు కొమ్మయొకటి నరికి నీళ్లలో వేయగా గొడ్డలి తేలెను.

7. అతడు దానిని పట్టుకొనుమని వానితో చెప్పగా వాడు తన చెయ్యి చాపి దానిని పట్టుకొనెను.

8. సిరియారాజు ఇశ్రాయేలుతో యుద్ధముచేయవలెనని కోరి తన సేవకులతో ఆలోచనచేసిఫలానిస్థలమందు మన దండు పేట ఉంచుదమని చెప్పెను.

9. అయితే ఆ దైవ జనుడు ఇశ్రాయేలురాజునకు వర్తమానము పంపిఫలాని స్థలమునకు నీవు పోవద్దు, అచ్చటికి సిరియనులు వచ్చి దిగి యున్నారని తెలియజేసెను గనుక

10. ఇశ్రాయేలురాజు దైవజనుడు తనకు తెలిపి హెచ్చరికచేసిన స్థలమునకు పంపి సంగతి తెలిసికొని తనవారిని రక్షించుకొనెను. ఈలాగు మాటిమాటికి జరుగుచు వచ్చినందున

11. సిరియారాజు కల్లోలపడి తన సేవకులను పిలిచిమనలో ఇశ్రాయేలు రాజు పక్షము వహించిన వారెవరైనది మాకు తెలియజెప్ప రాదా అని వారి నడుగగా

12. అతని సేవకులలో ఒకడురాజవైన నా యేలినవాడా, ఇశ్రాయేలురాజు పక్షమున ఎవరును లేరుగాని ఇశ్రాయేలులో నున్న ప్రవక్తయగు ఎలీషా మీ అంతఃపురమందు మీరు అనుకొనిన మాటలు ఇశ్రాయేలురాజునకు తెలియజేయుననెను.

13. అందుకు రాజుమేము మనుష్యులను పంపి అతని తెప్పించునట్లు నీవు వెళ్లి అతడుండు చోటు చూచి రమ్ము అని సెలవియ్యగా అతడు దోతానులో ఉన్నాడని వర్తమానము వచ్చెను.

14. కాబట్టి రాజు అచ్చటికి గుఱ్ఱములను రథము లను గొప్పసైన్యమును పంపెను. వారు రాత్రివేళ వచ్చి నలుదిశలను పట్టణమును చుట్టుకొనగా

15. దైవజనుడైన అతని పనివాడు పెందలకడ లేచి బయటికి వచ్చి నప్పుడు గుఱ్ఱములును రథములును గల సైన్యము పట్టణ మును చుట్టుకొని యుండుట కనబడెను. అంతట అతని పనివాడు అయ్యో నా యేలినవాడా, మనము ఏమి చేయుదమని ఆ దైవజనునితో అనగా

16. అతడుభయ పడవద్దు, మన పక్షమున నున్నవారు వారికంటె అధికులై యున్నారని చెప్పి

17. యెహోవా, వీడు చూచునట్లు దయచేసి వీని కండ్లను తెరువుమని ఎలీషా ప్రార్థనచేయగా యెహోవా ఆ పనివాని కండ్లను తెరవచేసెను గనుక వాడు ఎలీషాచుట్టును పర్వతము అగ్ని గుఱ్ఱములచేత రథములచేతను నిండియుండుట చూచెను.

18. ఆ దండువారు అతని సమీపించినప్పుడు ఎలీషాఈ జనులను అంధత్వ ముతో మొత్తుమని యెహోవాను వేడుకొనగా ఆయన ఎలీషాచేసిన ప్రార్థనచొప్పున వారిని అంధత్వముతో మొత్తెను.

19. అప్పుడు ఎలీషాఇది మార్గముకాదు, ఇది పట్టణము కాదు, మీరు నా వెంట వచ్చినయెడల మీరు వెదకువానియొద్దకు మిమ్మును తీసికొని పోదునని వారితో చెప్పి షోమ్రోను పట్టణమునకు వారిని నడిపించెను.

20. వారు షోమ్రోనులోనికి వచ్చినప్పుడు అతడుయెహోవా, వీరు చూచునట్లు వీరి కండ్లను తెరువుమని ప్రార్థనచేయగా యెహోవా వారి కండ్లను తెరవచేసెను గనుక వారు తాము షోమ్రోను మధ్య ఉన్నామని తెలిసికొనిరి.

21. అంతట ఇశ్రాయేలురాజు వారిని పారజూచినాయనా వీరిని కొట్టుదునా, కొట్టుదునా? అని ఎలీషాను అడుగగా

22. అతడునీవు వీరిని కొట్టవద్దు; నీ కత్తిచేతను నీ వింటిచేతను నీవు చెరపట్టిన వారినైనను కొట్టుదువా? వారికి భోజనము పెట్టించి వారు తిని త్రాగిన తరువాత వారు తమ యజమానుని యొద్దకు వెళ్లుదురని చెప్పెను.

23. అతడు వారి కొరకు విస్తారమైన భోజన పదార్థములను సిద్ధపరచగా వారు అన్నపానములు పుచ్చుకొని రాజు సెలవుపొంది తమ యజమానుని యొద్దకు పోయిరి. అప్పటినుండి సిరి యనుల దండువారు ఇశ్రాయేలు దేశములోనికి వచ్చుట మానిపోయెను.

24. అటుతరువాత సిరియా రాజైన బెన్హదదు తన సైన్య మంతటిని సమకూర్చుకొని వచ్చి షోమ్రోనునకు ముట్టడి వేసెను.

25. అప్పుడు షోమ్రోనులో గొప్ప క్షామము కలిగి యుండగా గాడిదయొక్క తల ఎనుబది రూపాయలకును, అరపావు పావురపు రెట్ట అయిదు రూపాయలకును అమ్మ బడెను; వారు అంత కఠినముగా ముట్టడి వేసియుండిరి.

26. అంతట ఇశ్రాయేలురాజు పట్టణపు ప్రాకారముమీద సంచారముచేయగా ఒక స్త్రీ రాజును చూచిరాజవైన నా యేలినవాడా, సహాయము చేయుమని కేకలు వేయుట విని

27. యెహోవా నీకు సహాయము చేయనిది నేనెక్కడ నుండి నీకు సహాయము చేయుదును? కళ్లములోనుండి యైనను ద్రాక్షగానుగలోనుండియైనను దేనినైనను ఇచ్చి సహాయముచేయ వల్లపడదని చెప్పి

28. నీ విచారమునకు కారణమేమని యడుగగా అదిఈ స్త్రీ నన్ను చూచినేటి ఆహారమునకు నీ బిడ్డను ఇమ్ము రేపు మనము నా బిడ్డను భక్షించుదుము, అని చెప్పినప్పుడు

29. మేము నా బిడ్డను వంటచేసికొని తింటివిు. అయితే మరునాటియందు నేను దాని చూచినేటి ఆహారమునకు నీ బిడ్డను ఇమ్మని అడిగితిని గాని అది తన బిడ్డను దాచిపెట్టెనని చెప్పెను.

30. రాజు ఆ స్త్రీ మాటలు విని తన వస్త్రములను చింపుకొని యింక ప్రాకారముమీద నడిచి పోవుచుండగా జనులు అతనిని తేరి చూచినప్పుడు లోపల అతని ఒంటి మీద గోనెపట్ట కనబడెను.

31. తరువాత రాజుషాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాయొక్క తల యీ దినమున అతనిపైన నిలిచియున్నయెడల దేవుడు నాకు గొప్ప అపాయము కలుగజేయునుగాక అనెను.

32. అయితే ఎలీషా తన యింట కూర్చునియుండగా పెద్దలును అతనితోకూడ కూర్చుండి యున్నప్పుడు రాజు ఒక మనిషిని పంపెను. ఆ పంప బడినవాడు ఎలీషాదగ్గరకు రాకమునుపే అతడు ఆ పెద్ద లను చూచిఈ నరహంతకుని కుమారుడు నా తలను కొట్టి వేయుటకు ఒకని పంపియున్నాడని మీకు తెలిసినదా? మీరు కనిపెట్టి యుండి, ఆ దూత రాగా వాడు లోపలికి రాకుండ తలుపుతో వానిని వెలుపలికి తోసి తలుపు మూసి వేయుడి;వాని యజమానుని కాళ్లచప్పుడు వానివెనుక వినబడును గదా అని వారితో చెప్పుచుండగా

33. ఆ దూత అతనియొద్దకు వచ్చెను. అంతట రాజుఈ కీడు యెహోవా వలననైనది, నేను ఇక ఎందుకు యెహోవాకొరకు కనిపెట్టి యుండవలెననెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
6:1-4 ఎలీషా ప్రవక్తల శిష్యులతో కలసి నివసించాడు, కలసి పనిచేశాడు. ప్రవక్తల సమూహాలు సంచార నివాసులుగా ఉండేవారు. ఇండ్లు లేదా పరిసరాలు జనసమ్మర్థంగా మారినప్పుడు మరొక ప్రాంతానికి వెళ్ళి నివసించడం వారికి ఆనవాయితీగా ఉండేది. అలా స్థలం వెదకడానికి వారు సమృద్ధి నీటిలభ్యత కలిగిన యొర్దానునది లోయ దిగువ ప్రాంతానికి వెళ్ళారు. అక్కడ వరదనీటి మైదానంలో పొదలు, చెట్లు. (మ్రానులు), ఇతర కాయగూరల మొక్కలు విస్తారంగా ఉన్నాయి. అంతేగాక కొలనులు, చిన్నచిన్న ప్రవాహాలు ఉన్నాయి. నది సమీపంలో విస్తారమైన నీటిలభ్యత గల మైదాన భాగం “యొర్దాను (మహారణ్య) అతిశయాస్పదము"గా ఉంది (యిర్మీయా 12:5; జెకర్యా 11:3). సారవంతమైన ఈ భాగం దాటిన తరవాత ఎడారి అంతా సాధారణంగా ఎండిపోయి ఉండేది. 

6:5 ఇనుప పనిముట్ల కోసం ఇశ్రాయేలీయులు ఫిలిపీయులపై ఆధారపడిన కాలం గడచి అప్పటికి రెండువందల సంవత్సరాలు (1సమూ 13:19-22), అయినా ఇనప పనిముట్లు అప్పటికీ ఖరీదైనవిగానే ఉన్నాయి. 

6:6-7 దైవజనుడు స్పందించిన విధానం - చూస్తే అది దాదాపు నిర్లక్ష్యపూరితంగా ఉన్నట్టుంది. గొడ్డలి ఎక్కడ పడిందో అడిగాడు. కొమ్మయొకటి నరికి నీళ్ళలో వేశాడు. అద్భుతంగా గొడ్డలి నీటిపై తేలజేశాడు. దేశమంతా దేవునికి అపనమ్మకంగా వ్యవహరిస్తున్న కాలంలో కూడా సాక్ష్యమిచ్చే స్థాయిలో దేవుడు తన ప్రవక్తల పక్షంగా అద్భుతమైన కార్యాలు చేయగలడనేదే ఇక్కడ మనం నేర్చుకునే పాఠం. 

6:8-8:15 దైవజనుడు రాజకీయ వ్యవహారాలలో కలుగజేసుకుంటున్నాడని ఇంచుమించు రెండు అధ్యాయాల నిడివిగల ఈ భాగం చూపిస్తుంది. ప్రజలు తనను తిరస్కరించినా, దేవుడు తన ప్రజలను పారి శత్రువులకు గానీ, వారి పాలకులకు గానీ విడిచిపెట్టలేదు. యెహూ పాలనలో, అతని వారసుడు యెహోయాహాజు పాలనలో రాజకీయంగా బలం తగ్గిన నేపథ్యంలో బహుశ ఈ సంఘటనలు జరిగాయి. ఎలీషా సేవకులలో దురాశాపరుడి విషయంలో తీవ్రంగా స్పందించిన దానికి భిన్నంగా, ఎలీషాకు చెందిన దైవభక్తి లేని రాజు విషయంలో దేవుడు చాలా కరుణ చూపించాడు. ఈ కాలంలో ఎలీషా అప్పుడప్పుడు వ్యక్తిగతంగా బెదిరింపులు ఎదుర్కొన్నా (6:32) షోమ్రోనులో సురక్షితంగా జీవించాడు. దైవజనుడు ఇశ్రాయేలీయులకు రెండు విధాలుగా సహాయం చేశాడు. శత్రువు తెలివితేటలు మానవాతీతంగా రాజుకు తెలియజేశాడు. షోమ్రోను కొరకు ఒక ఆధారపడదగిన ఐక్యతా కేంద్రంగా, ప్రవచనాత్మక ప్రోత్సాహంగా ఉన్నాడు.

6:8-11 ఇశ్రాయేలు దేశానికి సరిహద్దు సమస్యలు నెలకొనివున్న కాలంలో, సిరియారాజు వేసిన రహస్య ప్రణాళికలు దైవజనుడు క్రమం తప్పకుండా ఇశ్రాయేలు రాజుకు తెలియజేశాడు. ఇది శత్రువులమీద వడగండ్లు కురిపించి నాశనం చేసేంత (యెహో 10:11) గొప్ప విషయంగా కనిపించకపోవచ్చు, కానీ దేవుడు తన ప్రజల కోసం మానవాతీతమైన విధంగా అద్భుత కార్యాలు చేస్తున్నాడని తెలియజేస్తుంది. 

6:12-13 దైవికంగా ఎలీషాకున్న సైనిక ప్రజ గురించి సిరియనులకు తెలుసు. 

6:14-15 ఎలీషాను చుట్టుముట్టడానికి షోమ్రోనుకు ఉత్తరాన పదిమైళ్ళ దూరంలోనున్న దోతానుకు సిరియనులు పెద్ద సైన్యాన్ని పంపించారు. అహాబులానే కఠిన వైఖరి కలిగివున్న దమస్కురాజు, దేవుని అద్భుత కార్యాలకు అహాబు స్పందించిన విధంగానే అవిధేయ వ్యతిరేకత చూపించాడు.

6:16-17 దోతానులో దైవిక కార్యాల వీక్షణ, సేవకుడి కళ్ళు తెరిపించింది. అతని సాధారణమైన కళ్ళు చూపించే విషయాలకు భిన్నమైన విషయాలు చూపించింది. జరగబోయే కార్యాలు సైనిక నాయకులు అదుపు చేయలేరని తెలియజేసింది. అదృశ్యంగానున్న గొప్ప సైన్యం నీతిమంతుని తరపున పోరాడటానికి సిద్ధంగా ఉంది. 

6:18-20 ఎలాంటి రక్తపాతం జరగకుండా దేవుడు అద్భుతంగా సిరియనుల సైన్యాన్ని హెబ్రీయుల చేతికి అప్పగించాడు. 

6:21-23 చెరపట్టుకున్న వారిని చంపడం సాధారణ ఆచరణలో లేదని చాలామంది అధికారులు వాదిస్తారు (అయితే 1రాజులు 11:16 చూడండి). సిరియనులను చంపకుండా ఎలీషా అడ్డగించడం, దేవుడే విజయం కలుగజేశాడనే సందేశాన్ని అంతర్లీనంగా తెలియజేస్తుంది. ఈ సంఘటనకు దీని తరవాత జరగబోయే సంఘటనకు మధ్య ఎలాంటి వ్యత్యాసం కనిపించదు (6:24-7:20 నోట్సు చూడండి). దేవుడు నేర్పించిన పాఠాలు కఠిన హృదయులకు తలకెక్కలేదు కాబట్టి మళ్ళీ యుద్ధం అనివార్యమయ్యింది. సిరియనుల సైన్యాన్ని అద్భుతంగా బంధించి మరలా విడిచి పెట్టడం వలన బలహీన స్థితిలోనున్న ఇశ్రాయేలీయులు, దూకుడుగా ఉన్న సిరియనుల నడుమ కొంతకాలం నెమ్మది నెలకొంది. అయితే దేవుని బృహత్ ప్రణాళిక కోణంలో అద్భుతకార్యాల గురించి సాక్ష్యమిచ్చే విషయంలో ఇవి ఇటు ఇశ్రాయేలీయులు, అటు సిరియనులపై ప్రభావ రహితంగానే కనిపించాయి. దేవుని గొప్ప కార్యాలు ప్రభావవంతంగా ఉండగలవు. అయితే అద్భుతాల వలన కలిగే ఆశ్చర్యంకన్నా, హృదయస్థితి మాత్రమే దేవుని సత్యం చూపే ప్రభావాన్ని నిర్దేశిస్తుంది.

6:24-7:20 షోమ్రోను ముట్టడివేయబడిన ఈ సంఘటన రాజు వైఫల్యాన్ని చూపిస్తుంది. వివరంగా చెప్పాలంటే అతడు పాపం వలన విఫలమయ్యాడు. అయితే ఇక్కడ సందర్భంలో అతడు దేవుని అద్భుత కార్యాలద్వారా నేర్చుకోవలసిన సందేశాన్ని తిరస్కరించాడు కాబట్టి విఫలమయ్యాడు. ప్రజల దౌర్భాగ్యస్థితి రాజు తెలుసుకోవడం, అతని వ్యక్తిగత వైఫల్యం వంటి వివరాలు ఇక్కడ వృత్తాంతం తెలియజేస్తుంది. గతకాలంలో దేవుడు విజయాలు అనుగ్రహించడం, అందువలన నేర్చుకున్న పాఠాల వలన దేశంలో నెమ్మదికరమైన స్థితి నెలకొని, అభివృద్ధి చెందిన నేపథ్యంలో ఈ వైఫల్యం రావడం గమనార్హం. 

6:24-25 దేవుని శక్తి వెల్లడి అయినప్పటికీ ఇశ్రాయేలీయులు గానీ, అరామీయులు గానీ మారలేదు. అందువలన తిరిగి యుద్ధం సంభవించింది. నిజానికి దేవుని ప్రజల పరిస్థితులు ఇలాంటి విచారకరమైన స్థితికి చేరకూడదు. నీతిమంతుడైన రాజు శత్రువులను ఓడించి హీనదశనుంచి తన ప్రజలను రక్షించడం బైబిలులో కనిపించే నమూనా (కీర్తన 20:1-2, 6-7). ఆధ్యాత్మికంగా విఫలమైన ఈ సమయంలో, షోమ్రోను నాశనమయ్యే స్థాయిలో ముట్టడివేయబడే విధంగా యుద్ధం సంభవించింది. అందువలన ప్రజలు కరువుతో అల్లాడారు. ముట్టడి ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే, అపవిత్రమైన అసహ్యకరమైన పదార్థాలు కూడా అధిక ధరలకు అమ్ముడయ్యాయి. ప్రజల అవసరాలు తీర్చవలసిన బాధ్యత రాజుదే అనే భావనకు ఇది విరుద్ధంగా ఉంది (కీర్తన 72:12-13). 

6:26-27 సహాయము కొరకు రాజును అడిగే హక్కు ప్రజలకు ఉంది (కీర్తన 72:12-13). అయితే అపనమ్మకస్తుడైన రాజు మాత్రమే సాకులు వెదకి దేవుని నిందిస్తాడు.

6:28-29 ఇద్దరు స్త్రీలలో ఒకరితో రాజు చేసిన సంభాషణ నరమాంస భక్షణను తెలియజేసింది. ఇది ముందుగానే ప్రవచించిన తీవ్రస్థాయి పాపాన్ని కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపిస్తుంది (లేవీ 26:29). 

6:30 రాజు బహుశ నిజాయితీగా దుస్తుల కింద గోనెపట్ట కట్టుకున్నాడు. ప్రజల బాధ అర్థం చేసుకున్నానని అతడు నిజాయితీగా చెప్పగలడు. ఆ వేదనకు రుజువు కళాత్మకంగా వెల్లడిచేశాడు. ఆ స్త్రీ బాధకు అధికమైన భావోద్వేగంతో స్పందించాడు. 

6:31 ఈ పరిస్థితిలో నైతికంగా తిరోగమనం చెందామని భావించడం రాజుకు న్యాయమే. అయితే నైతిక జ్ఞానం లేకపోవడం వలన దేవుని నిందించే స్థాయికి దిగజారాడు, దేవుని ప్రవక్త ఎలీషాకు వ్యతిరేకంగా శపథం చేశాడు. అయితే ఈ వినాశనం రాజు, ప్రజల పాపం కారణంగానే సంభవించింది. 

6:32 విగ్రహారాధనపు పట్టణానికి చెందిన పెద్దలు ఎలీషాపట్ల గొప్ప గౌరవం కలిగివున్నారు. వారు అతని యింట కూర్చునియుండటమనే సత్యమే దానికి ఋజువు. 

6:33 ప్రజల మీదకు ఇలాంటి విపత్తు తీసుకుని వచ్చిన దేవుని కోసం ఇంకా ఎందుకు కనిపెట్టాలని రాజు పంపిన దూత అడగడంలో గతితప్పిన రాజు నైతిక సున్నితత్వం బలంగా వెల్లడి అవుతుంది. ఇది ఇశ్రాయేలు వినాశకుడైన అహాబు, ఏలీయాను వినాశకుడని నిందించిన సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది (1రాజులు 18:17-18). నైతికంగా తిరుగుబాటు చేసేవాడు తన సాకులను సమర్థించుకోడానికే చూస్తాడు. పైగా దేవుని నిందించిన రాజు, తాను దేవునివద్ద ప్రజల ప్రతినిధిగా వ్యవహరించడానికి బదులు దేవదూషకునిగా మారాడు.


Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |