Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 44 | View All

1. దేవా, పూర్వకాలమున మా పితరుల దినములలో నీవు చేసినపనినిగూర్చి మేము చెవులార విని యున్నాము మా పితరులు దానిని మాకు వివరించిరి

2. నీవు నీ భుజబలము చేత అన్యజనులను వెళ్లగొట్టి మా పితరులను నాటితివి జనములను నిర్మూలము చేసి వారిని వ్యాపింపజేసితివి.

3. వారు తమ ఖడ్గముచేత దేశమును స్వాధీనపరచు కొనలేదు వారి బాహువు వారికి జయమియ్యలేదు నీవు వారిని కటాక్షించితివి గనుక నీ దక్షిణహస్తమే నీ బాహువే నీ ముఖకాంతియే వారికి విజయము కలుగజేసెను.

4. దేవా, నీవే నా రాజవు యాకోబునకు పూర్ణరక్షణ క లుగ నాజ్ఞాపించుము.

5. నీవలన మా విరోధులను అణచివేయుదుము నీ నామమువలననే, మామీదికి లేచువారిని మేము త్రొక్కి వేయుదుము.

6. నేను నా వింటిని నమ్ముకొనను నా కత్తియు నన్ను రక్షింపజాలదు

7. మా శత్రువుల చేతిలోనుండి మమ్మును రక్షించు వాడవు నీవే మమ్మును ద్వేషించువారిని సిగ్గుపరచువాడవు నీవే.

8. దినమెల్ల మేము దేవునియందు అతిశయపడుచున్నాము నీ నామమునుబట్టి మేము నిత్యము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము.(సెలా.)

9. అయితే ఇప్పుడు నీవు మమ్మును విడనాడి అవమాన పరచియున్నావు. మాసేనలతోకూడ నీవు బయలుదేరకయున్నావు.

10. శత్రువులయెదుట నిలువకుండ మమ్మును వెనుకకు పారి పోజేయుచున్నావు మమ్మును ద్వేషించువారు ఇష్టమువచ్చినట్లు మమ్మును దోచుకొనుచున్నారు.

11. భోజనపదార్థముగా ఒకడు గొఱ్ఱెలను అప్పగించునట్లు నీవు మమ్మును అప్పగించియున్నావు అన్యజనులలోనికి మమ్మును చెదరగొట్టి యున్నావు

12. అధికమైన వెల చెప్పక ధనప్రాప్తిలేకయే నీవే నీ ప్రజలను అమ్మి యున్నావు

13. మా పొరుగువారి దృష్టికి నీవు మమ్మును నిందాస్పద ముగా చేసియున్నావు మా చుట్టు నున్న వారి దృష్టికి అపహాస్యాస్పదముగాను ఎగతాళికి కారణముగాను మమ్మును ఉంచి యున్నావు.

14. అన్యజనులలో మమ్మును సామెతకు హేతువుగాను ప్రజలు తల ఆడించుటకు కారణముగాను మమ్మును ఉంచియున్నావు.

15. నన్ను నిందించి దూషించువారి మాటలు వినగా శత్రువులనుబట్టియు పగ తీర్చుకొనువారినిబట్టియు

16. నేను దినమెల్ల నా అవమానమును తలపోయుచున్నాను సిగ్గు నా ముఖమును కమ్మియున్నది.

17. ఇదంతయు మా మీదికి వచ్చినను మేము నిన్ను మరువ లేదు నీ నిబంధన మీరి ద్రోహులము కాలేదు.

18. మా హృదయము వెనుకకు మరలిపోలేదు మా అడుగులు నీ మార్గమును విడిచి తొలగిపోలేదు.

19. అయితే నక్కలున్నచోట నీవు మమ్మును బహుగా నలిపియున్నావు గాఢాంధకారముచేత మమ్మును కప్పియున్నావు

20. మా దేవుని నామమును మేము మరచియున్నయెడల అన్యదేవతలతట్టు మా చేతులు చాపియున్నయెడల

21. హృదయ రహస్యములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానునా?

22. నిన్నుబట్టి దినమెల్ల మేము వధింపబడుచున్నాము వధకు సిద్ధమైన గొఱ్ఱెలమని మేము ఎంచబడు చున్నాము
రోమీయులకు 8:36

23. ప్రభువా, మేల్కొనుము నీవేల నిద్రించుచున్నావు? లెమ్ము నిత్యము మమ్మును విడనాడకుము.

24. నీ ముఖమును నీ వేల మరుగుపరచి యున్నావు? మా బాధను మాకు కలుగు హింసను నీవేల మరచి యున్నావు?

25. మా ప్రాణము నేలకు క్రుంగియున్నది మా శరీరము నేలను పట్టియున్నది.

26. మా సహాయమునకు లెమ్ము నీ కృపనుబట్టి మమ్మును విమోచింపుము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-44. ఇశ్రాయేలును ముంచివేసిన ఒక జాతీయ విపత్తు వలన దేవుడు తమను విడిచిపెట్టాడేమోనని అయోమయానికి గురైన ప్రజలు దీనస్వరంతో దేవుణ్ణి ప్రశ్నించడం.

శీర్షిక: కోరహు కుమారులు - కీర్తన 42 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. దైవధ్యానము - కీర్తన 32 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. 

44:1-3 యెహోవా ఇశ్రాయేలు పట్ల చేసిన “ఆశ్చర్యకార్యాలు” లేదా తన ప్రజల పక్షాన జరిగించిన రక్షణకార్యాలను (9:1; నిర్గమ 3:20; 15:11) సమీక్షిస్తూ ఈ కీర్తన ప్రారంభమవుతుంది. పూర్వకాలమున... పితరుల అనే ప్రస్తావన ఇశ్రాయేలు చరిత్రలో తొలి కాలాన్ని, మరీ ముఖ్యంగా వాగ్దాన దేశాన్ని స్వాధీనపర్చుకొని స్థిరపడినప్పటి కాలాన్ని సూచిస్తుంది. నాటితివి అనే మాట (80:8; 2సమూ 7:10; యిర్మీయా 11:17; 12:2) “పెళ్ళగించి” (ద్వితీ 29:28) అనే మాటకు పూర్తిగా వ్యతిరేకం, వ్యవసాయదారుడు తన పొలంలో మొక్కను నాటినట్టుగా ఇది యెహోవా చేసిన పనిని గూర్చి వివరిస్తున్నది. మరీ ముఖ్యంగా వ.3 దీన్ని నొక్కి చెబుతున్నది. ఇది ఇశ్రాయేలీయులు తమ ఆయుధాలతో సాధించిన కార్యం కాదు, యెహోవా దక్షిణహస్తమే, అనగా ఆయన బాహువే సాధించిన కార్యం (నీవు చేసిన పని, వ.1). దక్షిణహస్తం, బాహువు. అనే పదాల్ని కలిపి ఉపయోగించిన సందర్భాలు దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల్ని ఐగుప్తు నుండి విడిపించడంలో ఆయన శక్తిని తెలియజేస్తున్నాయి (ద్వితీ 4:34; 5:15; 7:19; 11:2; 26:8). 

44:4 యెహోవాకు - ఇశ్రాయేలుకు మధ్య ఉన్న ఈ ప్రత్యేకమైన నిబంధనాపూర్వకమైన సంబంధాన్ని రాజవు, యాకోబునకు అనే పదాలు గుర్తుచేస్తున్నాయి (ద్వితీ 33:1-5).

44:5 ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా పట్ల విశ్వాస్యత చూపించినప్పుడు ఆయన వారి పక్షాన యుద్ధం చేశాడు (వ.7; 18:7-15 నోట్సు చూడండి). ఆయన నామము అంటే ఆయనే. ఆయన నామం ఆయన ఘనతకు సంబంధించినది (20:1 నోట్సు చూడండి)....

44:9 దేవుడు తన ప్రజలను విడనాడి వారినుండి తన ముఖం తిప్పుకున్నాడు కాబట్టి వారు శ్రమలనుభవిస్తూ, ఓడిపోతున్నారని కీర్తనకారుడు నమ్ముతున్నాడు ఉన్నారు. దేవుడు వారిని తిరస్కరించడానికి తగిన రుజువు కీర్తనకారునికి కనిపించలేదు. అందుకే అతడు కలవరపడ్డాడు. (వ.17-19), యోబులా నీతిగలవారై, నిందారహితులైనప్పటికీ ఇంకా గొప్ప వ్యతిరేకతను, పరీక్షలను, దేవుని సన్నిధి తమనుండి తొలగిపోవడాన్ని అనుభవించే దేవుని బిడ్డల పరిస్థితిని కీర్తనకారుడు తలపోస్తున్నాడు.

44:11 భోజనపదార్థముగా... గొట్టెలను అనే వర్ణన వ.22 లోని వర్ణనను పోలి ఉంది. అక్కడ గొట్టెలు “వధకు” సిద్ధమయ్యాయి. దేవుడు ఇశ్రాయేలు కాపరి (23:1 నోట్సు చూడండి) అయినా ఆయన తన గొట్టెల్ని కాపాడడం లేదనీ, అవి చంపబడేలా అన్యజనులలోనికి చెదరి పోనిస్తున్నాడనీ కీర్తనకారుడు ఆలోచిస్తున్నాడు. 

44:12 దేవుడు తన ప్రజల్ని వారి శత్రువుల అధికారానికి అప్పగించడాన్ని అమ్మియున్నావు అనే మాట వర్ణిస్తున్నది (ద్వితీ 32:30; న్యాయాధి 2:14; 3:8; 4:2,9; 10:7). ఇది తరచూ ఇశ్రాయేలీయులు దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసిన సందర్భాల్లో జరిగింది.

44:13-16 ఈ వచనాల్లో హెబ్రీ భాషలో ఎగతాళి చేయడాన్ని సూచించే అన్ని పదాలనూ ఉపయోగించడం జరిగింది. హెబ్రీ పదం మాషాల్ సామెత అనే అర్థాన్నిస్తుంది. ఇతరుల వెక్కిరింతలకు కీర్తనకారుడు నానుడి అయ్యాడు. సిగ్గు - ఇశ్రాయేలుకు జరిగిన అవమానం ఇంతా అంతా కాదు, ఎంతగా అంటే అన్యజనులలో ఇశ్రాయేలు నవ్వులపాలు కావడం పదుగురి నోట సామెతలకు హేతువైంది. 

44:19 దేవుడు తన ప్రజల్ని నాశనం చేసి వారిని వన్యమృగాలు సంచరించే తావుల్లో విడిచిపెట్టాడు. 23:4 లో గాఢాంధకారపు అని అనువదించిన హెబ్రీ పదాన్నే ఇక్కడా ఉపయోగించడం జరిగింది.

44:20 చేతులు చాపడం (చాపియున్న) ప్రార్థించేటప్పుడు, ఆరాధించేటప్పుడు చూపే ఒక భంగిమ (88:9; 141:2; 143:6; నిర్గమ 9:29,33; ఎజ్రా 9:5; యెషయా 1:15). 

44:21 హృదయ రహస్యములు అంటే ఒకని మనోవైఖరులు, ఉద్దేశాలు. దేవుడు మాత్రమే ఒక వ్యక్తి యథార్థతను పరీక్షించి అతనిలో కపటోద్దేశాలు లేవని నిర్ణయించగలడు (26:2; యిర్మీయా 12:3). 

44:22 నిన్ను బట్టి దినమెల్ల మేము వధింపబడుచున్నాము - దేవునిపట్ల నమ్మకమైన వారు ఆయనకు వ్యతిరేకమైన ఈ లోకంలో తమ నమ్మకాన్ని బట్టీ, భక్తిని బట్టీ శ్రమలు పొందుతారని పరిశుద్దాత్మ తెలియజేస్తున్నాడు. క్రీస్తుతో తమను ఏకం చేసుకొని ఈ లోక దుర్నీతిని అనుసరించడానికి తిరస్కరించే వారందరూ బాధలు పొందుతారని బోధించడానికి పౌలు ఈ వచనాన్ని రోమా 8:36లో ప్రస్తావించాడు. అదే సమయంలో ఎలాంటి వ్యతిరేకతా తమను దేవుని ప్రేమనుండి వేరుచేయలేదనీ, యేసుక్రీస్తు ద్వారా తమకు విజయం ... కలుగుతుందన్న అభయం దేవుని ప్రజలకు ఉందని వివరించాడు (రోమా 8:17,36). 

Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |