Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 13 | View All

1. రాజైన యరొబాము ఏలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవత్సరమందు అబీయా యూదావారిమీద ఏలనారం భించెను.

2. అతడు మూడు సంవత్సరములు యెరూష లేమునందు ఏలెను; అతని తల్లిపేరు మీకాయా, ఆమె గిబియా ఊరివాడైన ఊరియేలు కుమార్తె.

3. అబీయాకును యరొబామునకును యుద్ధము కలుగగా అబీయా నాలుగు లక్షలమంది పరాక్రమ శాలుల సైన్యము ఏర్పరచుకొని యుద్ధమునకు సిద్ధముచేసెను; యరొబామును ఎనిమిది లక్షలమంది పరాక్రమశాలులను ఏర్పరచుకొని అతనికి ఎదురుగా వారిని యుద్ధమునకు వ్యూహపరచెను.

4. అప్పుడు అబీయా ఎఫ్రాయిము మన్యమందుండు సెమరాయిము కొండమీద నిలిచి ప్రకటించినదేమనగాయరొబామా, ఇశ్రాయేలువారలారా, మీరందరును నాకు చెవియొగ్గుడి.

5. ఇశ్రాయేలు రాజ్యమును ఎల్లప్పుడును ఏలునట్లుగా ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా దావీదుతోను అతని సంతతివారితోను భంగము కాజాలని1 నిబంధన చేసి దానిని వారికిచ్చెనని మీరు తెలిసికొందురు గదా.

6. అయినను దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనుకు దాసుడును నెబాతు కుమారుడునగు యరొబాము పనికి మాలిన దుష్టులతో కలిసి లేచి తన యజమానునిమీద తిరుగుబాటు చేసెను.

7. సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము ఇంకను బాల్యదశలోనుండి ధైర్యము లేనివాడై వారిని ఎదిరించుటకు తగిన శక్తిలేకున్నప్పుడు వారు అతనితో యుద్ధము చేయుటకు సిద్ధమైరి.

8. ఇప్పుడు దావీదు సంతతి వారి వశముననున్న యెహోవా రాజ్యముతో మీరు యుద్ధముచేయ తెగించెదమని తలంచుచున్నారు. మీరు గొప్ప సైన్యముగా ఉన్నారు; యరొబాము మీకు దేవతలుగా చేయించిన బంగారు దూడలును మీయొద్ద ఉన్నవి.

9. మీరు అహరోను సంతతివారైన యెహోవా యాజకులను, లేవీయులను త్రోసివేసి, అన్యదేశముల జనులు చేయునట్లు మీకొరకు యాజకులను నియమించు కొంటిరిగదా? ఒక కోడెతోను ఏడు గొఱ్ఱ పొట్టేళ్లతోను తన్ను ప్రతిష్ఠించుటకైవచ్చు ప్రతివాడు, దైవములు కాని వాటికి యాజకుడగుచున్నాడు.
గలతియులకు 4:8

10. అయితే యెహోవా మాకు దేవుడైయున్నాడు; మేము ఆయనను విసర్జించిన వారము కాము; అహరోను సంతతివారు యెహోవాకు సేవచేయు యాజకులై యున్నారు; లేవీయులు చేయవలసిన పనులను లేవీయులే చేయుచున్నారు.

11. వారు ఉదయాస్తమయములయందు యెహోవాకు దహనబలులు అర్పించుచు, సుగంధద్రవ్యములతో ధూపము వేయుచు, పవిత్రమైన బల్లమీద సన్నిధిరొట్టెలు ఉంచుచు, బంగారు దీపస్తంభమును ప్రమిదెలను ప్రతి సాయంత్రము ముట్టించుచు వచ్చుచున్నారు; మేము మా దేవుడైన యెహోవా యేర్పరచిన విధినిబట్టి సమస్తము జరిగించుచున్నాము గాని మీరు ఆయనను విసర్జించిన వారైతిరి.

12. ఆలోచించుడి, దేవుడే మాకు తోడై మాకు అధిపతిగానున్నాడు, మీ మీద ఆర్భాటము చేయుటకై బూరలు పట్టుకొని ఊదునట్టి ఆయన యాజకులు మా పక్షమున ఉన్నారు; ఇశ్రాయేలువారలారా, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాతో యుద్ధముచేయకుడి, చేసినను మీరు జయమొందరు.

13. యరొబాము వారి వెనుకటి భాగమందు మాటు గాండ్రను కొందరిని ఉంచి, సైన్యము యూదావారికి ముందును మాటుగాండ్ర వారికి వెనుకను ఉండునట్లు చేసెను.

14. యూదావారు తిరిగి చూచి యోధులు తమకు ముందును వెనుకను ఉన్నట్టు తెలిసికొని యెహోవాకు ప్రార్థన చేసిరి, యాజకులును బూరలు ఊదిరి.

15. అప్పుడు యూదావారు ఆర్భటించిరి; యూదావారు ఆర్భటించి నప్పుడు యరొబామును ఇశ్రాయేలువారందరును అబీయా యెదుటను యూదావారి యెదుటను నిలువలేకుండునట్లు దేవుడు వారిని మొత్తినందున

16. ఇశ్రాయేలువారు యూదా వారి యెదుటనుండి పారిపోయిరి. దేవుడు వారిని యూదా వారిచేతికి అప్పగించినందున

17. అబీయాయును అతని జనులును వారిని ఘోరముగా సంహరించిరి. ఇశ్రా యేలు వారిలో అయిదు లక్షలమంది పరాక్రమశాలులు హతులైరి.

18. ఈ ప్రకారము ఇశ్రాయేలువారు ఆ కాలమందు తగ్గింపబడిరి గాని యూదావారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశ్రయించిన హేతువుచేత జయ మొందిరి.

19. అబీయా యరొబామును తరిమి, బేతేలును దాని గ్రామములను యెషానాను దాని గ్రామములను ఎఫ్రోనును దాని గ్రామములను పట్టుకొనెను.

20. అబీయా బ్రదికిన కాలమున యరొబాము మరల బలము పొందలేదు,యెహోవా అతని మొత్తినందుచేత అతడు మరణ మొందెను.

21. అబీయా వృద్ధినొందెను, అతడు పదునాలుగు మంది భార్యలను వివా హము చేసికొని యిరువది యిద్దరు కుమారులను పదునారుగురు కుమార్తెలను కనెను.

22. అబీయా చేసిన యితర కార్యములను గూర్చియు, అతని చర్యను గూర్చియు, అతని కాలమున జరిగిన సంగతులను గూర్చియు ప్రవక్తయైన ఇద్దో రచించిన సటీక గ్రంథమునందు వ్రాయబడియున్నది.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
13:1 అబీయా: యూదా రెండవ రాజు, రెహబాము కుమారుడు, ఆసా తండ్రియైన అబీయా ఉత్తరాది ఇశ్రాయేలు రాజ్యపు సైన్యంపై అద్భుత విజయం సాధించినవాడు. యరొబాము అప్పటికి ఉత్తరాది ఇశ్రాయేలు రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూనే ఉన్నాడు. ఎంతమంది యూదా రాజులు ఎన్ని తప్పిదాలు చేసినా, భవిష్యత్తులో వారిని సరిదిద్దడానికి దేవుడు కఠిన చర్యలు తీసుకున్నా, చెరపట్టబడిన కాలంవరకు దావీదు వంశ సింహాసనం అధికారంలోనే కొనసాగింది. మధ్యలో కొంతకాలం సింహాసనాన్ని అతల్యా బలవంతంగా చేజిక్కించుకుంది. (22:10), అయితే ఆ సమయంలో కూడా అసలు వారసుడు సజీవంగానే ఉన్నాడు, తరవాత కాలంలో అతడు సింహాసనాసీనుడయ్యాడు. ఇందుకు విరుద్ధంగా, ఉత్తరాది ఇశ్రాయేలు రాజ్యానికి ఐదుగురు రాజులకన్నా ఎక్కువ ఏ రాజవంశం నిలబడలేదు. చాలా మంది రాజుల విషయంలో అసలు వారసులే గద్దెనెక్కలేదు. 

13:2 అబీయా తల్లి మీకాయా (మయకా అని కూడా పిలిచారు) గురించి 11:18-21 నోట్సు చూడండి...

13:3 వృత్తాంతకారుడు ప్రతి రాజుకుగల సైన్యం వివరాలు తెలియజేయడం అసంబద్దంగా కనిపిస్తుంది, కానీ సైన్య పరిమాణం మీద విజయం ఆధారపడి లేదని తుది విశ్లేషణలో తెలియజేస్తాడు. అబీయా సైన్యం కంటే యరొబాముకు రెండు రెట్లు పెద్ద సైన్యం ఉండటమే కాకుండా అతడు సైన్యాన్ని వ్యూహపరచి మోహరించాడు. దాంతో యూదా సైన్యం వాస్తవంగా యరొబాము వ్యూహంలో చిక్కుబడిపోయింది. ఈ యుద్ధం జరిగిన ప్రదేశం ఎఫ్రాయిము మన్యంలో ఉంది. ఈ ప్రదేశం యెరూషలేముకు ఉత్తరాన రెండు రాజ్యాల సరిహద్దులో సమానంగా విస్తరించి ఉంది. 

13:4 అబీయా చేసిన కార్యాల ప్రాముఖ్యత 1రాజులు 15లో కనిపించే సమాంతర వృత్తాంతంలోనే మనకు తెలుస్తుంది. అబీయా "ఒక విగ్రహారాధకుడని, యెహోవా దేవుని పట్ల, ఆయన ధర్మశాస్త్రం పట్ల అతనికి ఏమాత్రం గౌరవం లేదని ఆ భాగంలో మనకు కనబడుతుంది. అయితే దినవృత్తాంతములు గ్రంథంలో ఇక్కడ పేర్కొన్న విషయాలు, చాలా స్వల్ప కాలం గొప్ప అవసరత కలిగినప్పుడు అబీయా యెహోవా దేవునిపై ఆధారపడిన కాలంలో జరిగినవి. ఇది మినహాయిస్తే అతడే పూర్తి విగ్రహారాధికుడు. అయితే ప్రజలు తనపై ఆధారపడినప్పుడు దేవుడు వారిని రక్షిస్తాడనే సంగతి ఈ సంఘటన ద్వారా వృత్తాంతకారుడు స్పష్టంగా తెలియజేశాడు. ఈ ప్రత్యేక సందర్భం అబీయా యరొబామును, అతని సైన్యమంతటినీ బహిరంగంగా తిరస్కరించడంతో ప్రారంభమైంది. ఈ చర్య అతన్ని గొప్ప ప్రమాదానికి గురయ్యేటట్లు చేసింది. 

13:5 దేవుడు దావీదుకు, అతని సంతానానికి ఇశ్రాయేలు రాజ్యమును ఎల్లప్పుడును ఏలునట్లుగా శాశ్వత వాగ్దానం చేశాడని అబీయా అందరికీ జ్ఞాపకం చేశాడు. ఉప్పు నిబంధన అంటే అది భంగము కాజాలని వాగ్దానాన్ని సూచిస్తుంది (సంఖ్యా 18:19), వాగ్దానం చేసుకునే రెండు గుంపులు కొంచెం
ఉప్పు తినడం ద్వారా ఒకరికొకరు తమ భరోసా తెలియజేసుకునే మధ్య ప్రాచ్య విధానాలనుంచి ఈ పదం ఉద్భవించింది. 

13:6-7 యుక్తిపరుడైన యరొబాము చేతిలో రెహబాము నిస్సహాయ యువకుడని అబీయా చిత్రీకరించాడు. సింహాసనం చేజిక్కించుకోడానికి సొలొమోను రాజ్య విభజనకు కుట్ర పన్నినవాడు యరొబాము అనే విధంగా ఇది ధ్వనించింది. 

13:8 యరొబాము సైనికులను ఉద్దేశించి అబీయా మాట్లాడుతూ వారి పనులు దేవునికి, దావీదు వంశీకులకు వ్యతిరేకంగా చేసిన మరో తిరుగుబాటు చర్యగా సూచించాడు. యుద్ధభూమికి వారు తీసుకువెళుతున్న బంగారు దూడలు వారి విగ్రహారాధనకు నిదర్శనమని అన్నాడు. 

13:9 తిరుగుబాటు జరిగిన ఒక తరం తరవాత దానిని ప్రేరేపించిన యరొబామును, అతని సైనికులను కలిపి అబీయా నిందించాడు. వారు, వారి దోపుడు బుద్దిగల రాజు నిజమైన యాజకులను దేశంనుంచి బహిష్కరించి పాపం పంచుకున్నారని అన్నాడు. ఒక కోడెతోను, ఏడు గొట్టె పొట్టేళ్ళతోను (వెలతో) ఒకడు తనను తాను యాజకునిగా ప్రతిష్టించుకోడానికి రావడంలో గల మోసం గురించి అతడు తెలియజేసిన వివరణ ఈ ఆచారంలో గల జానయుక్తత ఏంటనే అనుమానం సైనికులకు కలిగించడానికి ఉద్దేశించింది. 

13:10-12 ఇందుకు విరుద్ధంగా, తాను, తన రాజ్య ప్రజలు అహరోను సంతతివారు అయిన దేవుని నిజమైన యాజకులను నిలుపుకున్నామని, తాము నిజమైన దేవుడినే ఆరాధిస్తున్నామని అబీయా ధైర్యంగా పలికాడు. యరొబాము పన్నాగాలకు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తూ ఇశ్రాయేలు దేశ ప్రజలు నిజమైన వారసత్వాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నారని, ఒక తప్పుడు కారణం కోసం వెంపర్లాడుతున్నారని సైనికులు అర్థం చేసుకునేలా వారిని పేరేపించాలని మందిర ఆచారాలను ఒక సూచనలా ప్రస్తావించాడు. 

13:13-18 పోరాటం విరమించుకోవాలని అబీయా ఉత్తరాది ఇశ్రాయేలు సైన్యాన్ని ఒప్పించటానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, అతని శత్రువులు అబీయాపై ఉచ్చు బిగించడానికి యూదా సైన్యం వెనుకకు తమ మాటుగాండ్రను పంపారు. అప్పుడు యూదావారు నిస్సహాయులై యెహోవాకు ప్రార్థన చేసిరి. అక్కడ నుంచి దేవుడు యుద్ధం చేయడం ప్రారంభించాడు. వారు యరొబాము సైన్యంలో సగంకంటే ఎక్కువ సైనికులను చంపారు, అయితే వారు యెహోవాను ఆశ్రయించిన హేతువుచేత జయమొందారని వృత్తాంతకారుడు స్పష్టం చేశాడు. 

13:19-20 అబీయా, అతని సైన్యం యరొబామును తరిమికొట్టడమే కాక, యరొబాము బంగారు దూడలకు దేశపు దక్షిణ భాగంలో ఉన్నత స్థలంగా ఉన్న బేతేలు పట్టణాన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. యరొబాముకు ముగింపుకు ఇది ప్రారంభం. దేవుడు అతనికి తీవ్రమైన తీర్పు తీర్చాడు, అతడు మరణించిన తరువాత అతని కుమారుడైన నాదాబు సింహాసనం అధిష్టించిన రెండేళ్లకే శత్రువుల చేతిలో హతుడయ్యాడు (1రాజులు 13-14; 15:25-28). 

13:21 అబీయా పాలన కూడా క్లుప్తంగానే ఉంది, కానీ అతడు శక్తివంతునిగా నిలిచాడు. 13:22 ప్రవక్తయైన ఇద్దీ రచించిన సటీక గ్రంథము గురించి మనకు తెలియదు. 


Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |