Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 19 | View All

1. మరియు నీవు ఇశ్రాయేలీయుల అధిపతులనుగూర్చి ప్రలాపవాక్యము నెత్తి ఇట్లు ప్రకటింపుము

2. నీ తల్లి ఎటువంటిది? ఆడుసింహము వంటిది, ఆడు సింహముల మధ్య పండుకొనెను, కొదమసింహముల మధ్య తన పిల్లలను పెంచెను;

3. వాటిలో ఒకదానిని అది పెంచగా అది కొదమసింహమై వేటాడ నేర్చుకొని మనుష్యులను భక్షించున దాయెను.

4. అన్యజనులు దాని సంగతి విని తమ గోతిలో దాని చిక్కించుకొని దాని ముక్కునకు గాలము తగిలించి ఐగుప్తుదేశమునకు దాని తీసికొనిపోయిరి.

5. తల్లి దాని కనిపెట్టి తన ఆశ భంగమాయెనని తెలిసికొని, తన పిల్లలలో మరియొక దాని చేపట్టి దాని పెంచి కొదమ సింహముగా చేసెను.

6. ఇదియు కొదమసింహమై కొదమ సింహములతో కూడ తిరుగులాడి వేటాడనేర్చుకొని మనుష్యులను భక్షించునదై

7. వారి నగరులను అవమాన పరచి వారి పట్టణములను పాడుచేసెను; దాని గర్జనధ్వనికి దేశమును అందులోనున్న సమస్తమును పాడాయెను.

8. నలుదిక్కుల దేశపు జనులందరు దాని పట్టుకొనుటకు పొంచి యుండి ఉరి నొగ్గగా అది వారి గోతిలో చిక్కెను.

9. అప్పుడు వారు దాని ముక్కునకు గాలము తగిలించి దానిని బోనులో పెట్టి బబులోను రాజునొద్దకు తీసికొని పోయి అతనికి అప్పగించిరి; దాని గర్జనము ఇశ్రాయేలీయుల పర్వతములమీద ఎన్నటికిని వినబడకుండునట్లు వారు దానిని గట్టి స్థలమందుంచిరి.

10. మరియు నీకు క్షేమము కలిగియుండగా నీ తల్లి ఫల భరితమై తీగెలతో నిండియుండి విస్తారమైన జలముల దగ్గర నాటబడిన ద్రాక్షావల్లివలె నుండెను.

11. భూపతులకు దండములైనట్టి గట్టిచువ్వలు దానికి కలిగియుండెను, అది మేఘములనంటునంతగా పెరిగెను, విస్తారమైన దాని కొమ్మలు బహు ఎత్తుగా కనబడెను.

12. అయితే బహు రౌద్రముచేత అది పెరికివేయబడినదై నేలమీద పడవేయ బడెను, తూర్పుగాలి విసరగా దాని పండ్లు వాడెను. మరియు దాని గట్టిచువ్వలు తెగి వాడిపోయి అగ్నిచేత కాల్చబడెను.

13. ఇప్పుడు అది అరణ్యములో మిక్కిలి యెండిపోయి నిర్జలస్థలములలో నాట బడియున్నది. మరియు దాని కొమ్మల చువ్వలలోనుండి అగ్ని బయలు దేరుచు

14. దాని పండ్లను దహించుచున్నది గనుక రాజ దండమునకు తగిన గట్టిచువ్వ యొకటియు విడువబడ లేదు. ఇదియే ప్రలాపవాక్యము, ఇదియే ప్రలాపమునకు కారణమగును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
19:1 ఈ అధ్యాయంలోని ప్రలాపగీతాల్ని హెబ్రీలో కినా అనే పేరుతో పిలుస్తారు, ఈ పదానికి “అంత్యక్రియలో విలాపగీతం" లేదా అంత్యక్రియలో ప్రలాపవాక్యము అని అర్థం. ఈ గీతంలో ప్రత్యేకమైన ప్రాస ఉంటుంది, గీతంలోని కథావిషయం ఆధునిక కాలంలో ఒక వ్యక్తిని కీర్తించడం లేదా ప్రశంసించడంలాగానే ఉంటుంది (2సమూ 1:19-27). ఈ అధ్యాయంలోని కర్త, అధ్యా. 18 లోని కర్తకు భిన్నంగా ఉండడం వ్యక్తిగత బాధ్యత ఎంత ముఖ్యమో యూదా రాచరికపు బాధ్యత కూడా అంతే ముఖ్యమని నొక్కి వక్కాణిస్తుంది. కాబట్టి, దావీదు వంశం వతనం కావడానికి గతంలోని రాజుల పాపాలు కారణం కాదనీ (యోషీయా నీతిమంతుడు), చెరలోకి వెళ్లక ముందు కాలంవరకు పరిపాలించిన చివరి రాజుల పాపాలే దానికి కారణమనీ ఈ అధ్యాయం సూచిస్తుంది. విలాపగీతంలో ఉన్న ఈ తృణీకార ప్రకటన దావీదు వంశాన్ని మరణశక్తులు ఆవరించాయని సూచిస్తుంది. 

19:2 ఈ భావసూచక కథనంలో తల్లి దేశానికి రాజులను అందించిన ఇశ్రాయేలు జాతి. 

19:3 ఆది 49:9 వచనం యూదాకు నేపథ్యంగా కనబడుతుంది. యూదా రాజవంశం కొదమసింహంతో పోల్చబడింది. బిలాము ప్రవచనాలు సైతం, యూదాను సింహంగా వర్ణిస్తున్నాయి . (సంఖ్యా 23:24; 24:9). మొదటి కొదమసింహం యోషీయా కుమారుడైన యెహోయాహాజు. యోషీయా మరణం తర్వాత ప్రజలు యెహోయాహాజును రాజుగా చేశారు. అయితే ఫరో నెకో అతడిని వెంటనే సింహాసనం నుండి తొలగించాడు. యెహోయాహాజు కేవలం మూడు నెలలు మాత్రమే పరిపాలించిన తర్వాత అతనికి సంకెళ్లు వేసి ఐగుప్తు దేశానికి బందీగా తీసుకుపోయారు.(2రాజులు 28:30-34). 

19:4 దాని ముక్కునకు గాలము తగిలించి అనే పదజాలం అష్యూరు శాసనంలో కూడా కనబడుతుంది, రాజైన అష్ఫూర్భనిపాల్ పరిపాలించేటప్పుడు బందీలనెలా తీసుకొని వెళ్లేవారో ఇది తెలియజేస్తుంది.

19:5-9 మొదటి కొదమ సింహంకంటె ఈ కొదమసింహము. గొప్ప శక్తిని ప్రదర్శించింది, ఇది బలమైన దుర్గాల్ని పడద్రోసి పట్టణాల్ని విధ్వంసం చేసింది. అయితే అన్యజనులు ఈ కొదమసింహానికి ఉరి ఒగ్గి దాన్ని పట్టుకొని సంకెళ్లు వేసి బబులోనుకు తీసుకొని వెళ్ళారు. ఈ రెండవ కొదమసింహం యెహోయాకీనుకు సూచనగా ఉంది. యెహోయాకీను కేవలం మూడు నెలల పదిరోజులు మాత్రమే పరిపాలించాడు (2దిన 36:9), అతనిని బబులోనుకు తరలించి ముప్పయి యేడు సంవత్సరాలు బందీగా ఉంచారు. చివరకు బబులోను రాజైన ఎవీల్మెరోదకు అతనిని విడుదల చేశాడు. యెహోయాకీను యెరూషలేములోనే మరణించాడు. అందువలన ఈ విలాపగీతంలో అతని ప్రస్తావన లేదు (2రాజులు 25:27-30; యిర్మీయా 52:31-34). 

19:10-11 యూదా వైభవం - తగ్గిపోవడాన్ని, - యూదా పతనాన్ని సూచించడం కోసం 15:1-8 వచనాల్లోను, 17:5-10 వచనాల్లోను యెహెజ్కేలు ద్రాక్షావల్లిని సాదృశ్యంగా ఉపయోగించాడు (యెషయా 24:7; యిర్మీయా 2:21; 6:9). అయితే ద్రాక్షావల్లి సాదృశ్యం ఇశ్రాయేలు అంతటినీ సూచిస్తుంది. (కీర్తన 80:8-16; యెషయా 5:1-7; 27:2-6), సింహం, ద్రాక్షావల్లి సాదృశ్యాల్ని ఆది 49:9-11 వచనాల నుండి తీసుకొని ఉండవచ్చు. 

19:12 తూర్పుగాలి బబులోను రాజైన నెబుకద్నెజరును, అతని సైన్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ - సాదృశ్యం రాజైన సిద్కియా పట్టుపడడాన్ని, అతని మరణాన్ని, క్రీ.పూ.586లో జరిగిన ముట్టడిలో యెరూషలేము నాశనం కావడాన్ని తెలియజేస్తుంది.

19:13-14 సిద్కియాను యెరికో దగ్గర అరణ్యము (ఎడారి)లో పట్టుకొని, అతని కళ్ళను ఊడబీకి, అతనికి సంకెళ్ళు వేసి, బబులోనుకు తీసుకొని వెళ్లారు (2రాజులు 25; యిర్మీయా 52), అగ్ని బయలుదేరి ద్రాక్షావల్లిలోని పండ్లను దహించి వేయడం యోతాము ఉపమానాన్ని గుర్తుచేస్తుంది (న్యాయాధి 9:20), ఈ ఉపమానంలో ముళ్ల పొదల్లో నుండి బయలుదేరిన అగ్ని దేవదారు వృక్షాల్ని దహించివేసింది. దావీదు వంశపాలన మరియు ఇశ్రాయేలు రాజరికం సిద్కియాతో హఠాత్తుగా ముగిసినట్టు కనబడుతున్నాయి. అగ్ని మరొక విధంగా నిర్మూలనను, కొనసాగే శిక్షను తెలియజేసే సాదృశ్యం (ఆది 19:24, యెషయా 66:24; యిర్మీయా 50:32; ఆమోసు 1:4,7,10,12,14, 2:2,5; 7:4; మత్తయి. 25:41; ప్రక.20:14). యూదా పాపాలకు శిక్షగా రాజదండము కొంత కాలం యూదా. నుండి తీసివేయబడుతుంది. ఏదేమైనా, రాజదండం యూదా నుండి పూర్తిగా తొలగిపోదని(ఆది. 49:10) దేవుని వాగ్దానం తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి ఈ రాజదండం గురించిన వాగ్దానం క్రీస్తులో సంపూర్ణంగా నెరవేరుతుంది. 


Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |