Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 38 | View All

1. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

2. నరపుత్రుడా, మాగోగు దేశపువాడగు గోగు, అనగా రోషునకును మెషెకునకును తుబాలునకును అధిపతియైన వానితట్టు అభిముఖుడవై అతని గూర్చి ఈ మాట యెత్తి ప్రవచింపుము
ప్రకటన గ్రంథం 20:8

3. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా రోషునకును మెషెకు నకును తుబాలునకును అధిపతియగు గోగూ, నేను నీకు విరోధినై యున్నాను.

4. నేను నిన్ను వెనుకకు త్రిప్పి నీ దవుడలకు గాలములు తగిలించి, నిన్నును నీ సైన్యమంతటిని గుఱ్ఱములను నానావిధములైన ఆయుధములు ధరించు నీ రౌతులనందరిని, కవచములును డాళ్లును ధరించి ఖడ్గములు చేతపట్టుకొను వారినందరిని, మహాసైన్యముగా బయలు దేరదీసెదను.

5. నీతో కూడిన పారసీకదేశపు వారిని కూషీయులను పూతువారినందరిని, డాళ్లను శిర స్త్రాణములను ధరించు వారినందరిని నేను బయలుదేరదీసె దను.

6. గోమెరును అతని సైన్యమంతయును ఉత్తరదిక్కు లలోనుండు తోగర్మాయును అతని సైన్యమును జనము లనేకములు నీతోకూడ వచ్చును.

7. నీవు సిధ్దముగా ఉండుము, నీవు సిద్ధపడి నీతోకూడ కలిసిన సమూహ మంతటిని సిద్ధపరచుము, వారికి నీవు కావలియై యుండ వలెను.

8. చాలదినములైన తరువాత నీవు శిక్షనొందుదువు; సంవత్సరముల అంతములో నీవు ఖడ్గమునుండి తప్పించు కొని, ఆ యా జనములలో చెదరిపోయి యెడతెగక పాడుగా ఉన్న ఇశ్రాయేలీయుల పర్వతములమీద నివ సించుటకై మరల సమకూర్చబడిన జనులయొద్దకును, ఆ యా జనులలోనుండి రప్పించబడి నిర్భయముగా నివసించు జనులందరియొద్దకును నీవు వచ్చెదవు.

9. గాలి వాన వచ్చి నట్లును మేఘము కమ్మినట్లును నీవు దేశము మీదికి వచ్చెదవు, నీవును నీ సైన్యమును నీతోకూడిన బహు జనమును దేశముమీద వ్యాపింతురు.

10. ప్రభువైన యెహోవా సెల విచ్చునదేమనగా ఆ కాలమందు నీ మనస్సులో అభి ప్రాయములు పుట్టును,

11. నీవు దురాలోచనచేసి ఇట్లను కొందువు నేను ప్రాకారములులేని గ్రామములుగల దేశముమీదికి పోయెదను, ప్రాకారములును అడ్డగడియలును గవునులునులేని దేశము మీదికి పోయెదను, నిమ్మళముగాను నిర్భయముగాను నివసించువారి మీదికి పోయెదను.

12. వారిని దోచుకొని కొల్లసొమ్ముగా పట్టుకొనుటకై, పూర్వము పాడై మరల నివసింపబడిన స్థలములమీదికి తిరిగి పోయెదను, ఆ యా జనములలోనుండి సమకూర్చబడి, పశువులును సరకులును గలిగి, భూమి నట్టనడుమ నివసించు జనుల మీదికి తిరిగి పోయెదను.

13. సెబావారును దదానువా రును తర్షీషు వర్తకులును కొదమసింహముల వంటివారైన దానివారందరును నిన్ను చూచిసొమ్ము దోచుకొనుటకు వచ్చితివా? దోపు దోచుకొనుటకు సైన్యము సమకూర్చి తివా? బహుగా దోపు దోచుకొని, వెండి బంగారములను పశువులను సరకులను పట్టుకొని పోవుటకు చాల దోపుడు దోచుకొనుటకు వచ్చితివా? అని నిన్నడుగుదురు.

14. కాగా నరపుత్రుడా, ప్రవచనమెత్తి గోగుతో ఇట్ల నుము ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నా జనులగు ఇశ్రాయేలీయులు నిర్భయముగా నివసించు కాలమున నీవు తెలిసికొందువుగదా?

15. ఉత్తర దిక్కున దూర ముననున్న నీ స్థలములలోనుండి నీవును నీతోకూడ జనములనేకములును గుఱ్రములెక్కి బహు విస్తారమైన సైన్యముగా కూడి వచ్చి

16. మేఘము భూమిని కమ్మినట్లు ఇశ్రాయేలీయులగు నా జనులమీద పడెదరు; అంత్య దినములందు అది సంభవించును, అన్యజనులు నన్ను తెలిసి కొనునట్లు నిన్నుబట్టి వారి యెదుట నన్ను నేను పరిశుద్ధ పరచుకొను సమయమున, గోగూ, నేను నా దేశము మీదికి నిన్ను రప్పించెదను.

17. ప్రభువగు యెహోవా సెల విచ్చునదేమనగా నిన్ను వారిమీదికి రప్పించెదనని పూర్వ మందు ఏటేట ప్రవచించుచు వచ్చిన ఇశ్రాయేలీయుల ప్రవక్తలైన నా సేవకులద్వారా నేను సెలవిచ్చినమాట నిన్నుగూర్చి నదే గదా?

18. ఆ దినమున, గోగు ఇశ్రాయేలీయుల దేశము మీదికి రాబోవు ఆ దినమున, నా కోపము బహుగా రగులుకొనును; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు

19. కాబట్టి నేను రోషమును మహా రౌద్రమును గలిగిన వాడనై యీలాగు ప్రమాణముచేసితిని. ఇశ్రాయేలీయుల దేశములో మహాకంపము పుట్టును.
ప్రకటన గ్రంథం 11:13

20. సముద్రపు చేపలును ఆకాశపక్షులును భూజంతువులును భూమిమీద ప్రాకు పురుగులన్నియు భూమిమీదనుండు నరులందరును నాకు భయపడి వణకుదురు, పర్వతములు నాశనమగును, కొండపేటులు పడును, గోడలన్నియు నేలపడును

21. నా పర్వతములన్నిటిలో అతని మీదికి ఖడ్గము రప్పించెదను, ప్రతివాని ఖడ్గము వాని సహోదరునిమీద పడును; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

22. తెగులు పంపి హత్య కలుగజేసి అతనిమీదను అతని సైన్యపు వారి మీదను అతనితో కూడిన జనములనేకముల మీదను ప్రళయమైన వానను పెద్ద వడ గండ్లను అగ్నిగంధకములను కురిపించి నేను అతనితో వ్యాజ్యెమాడుదును.
ప్రకటన గ్రంథం 8:7, ప్రకటన గ్రంథం 14:10, ప్రకటన గ్రంథం 20:10, ప్రకటన గ్రంథం 21:8

23. నేను యెహోవానై యున్నానని అన్యజనులు అనేకులు తెలిసి కొనునట్లు నేను ఘనత వహించి నన్ను పరిశుద్ధపరచుకొని వారి యెదుట నన్ను తెలియపరచుకొందును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
38:1 యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై అనే ఉపోద్ఘాతపు పదజాలం క్రితం అధ్యాయంలోని సందేశానికి భిన్నమైన సందేశాన్నిక్కడ తెలియజేయనుంది. యెరూషలేము పతనమైందనే వార్త యెహెజ్కేలుకు చేరిన రోజుకు ముందు రోజు రాత్రి యెహెజ్కేలు ప్రకటించిన సందేశాల్లో ఆరవదీ, చివరిదీ అయిన సందేశం 38-39 అధ్యాయాల్లో ఉంది. అన్యజనులు ఇశ్రాయేలును స్వాధీన పర్చుకోడానికి చేసిన చివరి ప్రయత్నాన్ని ఈ అధ్యాయాలు తెలియజేస్తున్నాయి. 

38:2 గోగు అనే పేరు బహుశా క్రీస్తు పూర్వం ఏడవ శతాబ్దం నాటి గ్రెస్ అనే లూదియ రాజును సూచిస్తుండవచ్చు. అయినప్పటికీ, భవిష్య కాలంలో ఇశ్రాయేలును వ్యతిరేకించబోయే గోగు గురించి ఈ ప్రస్తావన చారిత్రక సందర్భాని కతీతంగా కనబడుతుంది. ఇంకా ముందు ముందు రాబోయే కాలంలో ప్రపంచంలో “హిట్లర్” వంటి మరో కొత్త నాయకుడు రానున్నాడేమోనని ప్రస్తుత కాలంలో మనం మాట్లాడుకొనవచ్చు. “గోగు” గురించి ప్రస్తావన మరొక చోట ప్రక 20:8 వచనంలో మాత్రమే కనబడుతుంది. గోగు చారిత్రక సందర్భాని కతీతంగా, అంతి క్రీస్తు యొక్క అనుచరులకు సాదృశ్యం అయ్యుండవచ్చు. అదే అయినట్లయితే, ఎదోము లాగా ఐగుప్తు లాగా గోగు సకల లోకంలోని దుష్టత్వానికి సాదృశ్యం (నిర్గమ 15: యెషయా 34; 63:1-6; మలాకీ 1:2-5). ప్రకటన గ్రంథం 19-20 అధ్యాయాల్లో గోగు దాడిచేయడం అతను "క్రూరమృగము" మరియు . “అపవాది" అనే అభిప్రాయం సాదృశ్యరూపంలో కనబడుతుంది. గోగుకు గాలాలు తగిలించి ఈడ్చుకొని వెళ్లడం (వ.4; 39:2) దేవుడు అపవాదిని చెరలో నుండి విడిపించడానికి సూచన అయ్యుండవచ్చు. (ప్రక 20:7). 25-32 అధ్యాయాల్లో ప్రవక్త యూదాకు బాగా తెలిసిన దేశాల నుద్దేశించి ప్రవచనాలు ప్రకటించాడు. ఇప్పుడు, యూదాకు తెలియని సుదూర దేశాల నుద్దేశించి యెహెజ్కేలు ప్రవచనం ప్రకటించడం దేవుని ప్రణాళిక అయ్యుండవచ్చు. ఇది ప్రకటన గ్రంథంలోని హార్మెగెద్దాను యుద్ధానికి సామ్యంగా కనబడుతుంది. చారిత్రక ఇశ్రాయేలు కాలంలో మాత్రమే కాక, మెస్సీయ కాలంలోను గోగు మాగోగులను సకల అన్యవిరోధులకు సాదృశ్యంగా ఉన్నట్లు ప్రక 20:8 వచనం తెలియజేస్తుంది. పాత నిబంధనలో మాగోగు ప్రస్తావన ఆది 10:2 వచనంలో మాత్రమే కనబడుతుంది. దీని సామ్యం 1దిన 1:5 వచనంలో మాత్రమే కనబడుతుంది, ఈ వచనంలో మాగోగు యాపెతుకు రెండవ కుమారుడని చెప్పబడింది.
హెబ్రీ భాషలో అధిపతి (హెబ్రీ. రోష్) అనే పదం, రష్యా అనే పద ఉచ్చారణకు దగ్గరగా ఉండడం వలన ఆధునిక బైబిలు పండితులు అనేకమంది ఈ వచనంలోని "అధిపతి"ని రష్యాతో పోల్చడానికి ప్రయత్నించారు. ఈ ఉచ్చారణలోని పోలికను బట్టి అలా భావించడం తప్పు. ఈ రెండు పదాలలోని ధ్వనిస్వామ్యం కేవలం కాకతాళీయం. బైబిలు లేఖనాల్లో “రోషు” అనేది ఒక దేశంగా ఎక్కడా ప్రస్తావించబడలేదు. అదే విధంగా మెషెకును మాస్కోతో, తుబాలును తొబోల్స్ తో పోల్చడం కూడా కేవలం ధ్వనిసామ్యం పై ఆధారపడి తీసుకున్న తప్పుడు సూత్రీకరణ మాత్రమే. మెషెకు, తుబాలుల గురించి 32:26 చూడండి.. 

38:3-5 దేవుని శత్రువులందరికీ ప్రతీకగా ఉన్న గోగును బయటికి లాగడం జరగబోతుంది. 

38:6 గోమెరు ప్రస్తావన ఆరంభంలోనే (ఆది 10:2-3) కనబడుతుంది. 1దిన 1:6 లో గోమెరు యాపెతు కుమారుల్లో ఒకడుగా కనబడుతున్నాడు. ఆది 10:3 ప్రకారం, గోమెరు కుమారుల్లో తోగర్మా ఒకడు. .

38:7-9 చాల దినములైన తరువాత అనే మాటలు (అక్షరార్థంగా, “చాలా సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత” అని అర్థం) అంత్యకాలాలకు వర్తించే ప్రవచనాత్మక పదజాలం (యిర్మీయా 32:14; దాని 8:26). ఈ పదజాలం దినముల అంతమందు అనే పదజాలాన్ని పోలి ఉంది, ఇది మెస్సీయ రాజ్యం ఉండే కాలాన్ని సూచిస్తుంది. (ఆది 49:1; యెషయా 2:2; యిర్మీయా 23:20; 30:24; హో షేయ 3:5; మీకా 4:1). దాడి ఎంత భీకరంగా ఉండ బోతున్నదంటే దాడిచేసే సైన్యాలు మేఘము కమ్మినట్లును... దేశము మీదికి వస్తాయి. బైబిల్ సాహిత్యంలో ప్రవచనాలు తెలియజేసే విపత్తులకు మేఘం, గాలివాన సర్వసాధారణమైన సాదృశ్యాలు (యిర్మీయా 4:13). 

38:10-11 జెకర్యా 2:4-5లో కాపాడడానికి యెహోవా మాత్రమే చాలినవాడు అనే విషయాన్ని మనం చూస్తాం (36:35-36). నిర్భయముగాను అనే మాట ఇశ్రాయేలు పునరుద్ధరణ తర్వాత మెస్సీయ ద్వారా కలిగే క్షేమాన్ని వర్ణిస్తుంది.

38:12 భూమి నట్టనడుమ అనే పదజాలాన్ని “భూమి నడిబొడ్డున” అని అనువదించవచ్చు. "దేశం” అనే అర్థాన్నిచ్చే హెబ్రీ పదానికి "భూమి" అనే అర్థం కూడా ఉంది. కాబట్టి, వేదాంతపరంగా యెరూషలేము ఇశ్రాయేలుకు మాత్రమే కాక, భూమి అంతటికీ కేంద్ర స్థానంలో ఉంటుందనే అభిప్రాయం. ఈ భావప్రకటన మరొక చోట న్యాయాధి 9:37 లో మాత్రమే కనబడుతుంది, అయితే ఈ వచనంలో యెరూషలేము ప్రస్తావన లేదు. 

38:13 సెబా (27:22), దదాను (25:13; 27:20), తరీషు (27:12) ప్రాంతాలవారికి తూరుతో వ్యాపార సంబంధాలున్నట్లు అధ్యా. 27 ప్రస్తావిస్తుంది. అరేబియన్ ద్వీపకల్పంలో నైరుతి మూలలో ఉన్న షే (ప్రస్తుత యెమెన్) వ్యాపారానికి ప్రసిద్ధి (యోబు 6:19; యెహె 27:22; 1రాజులు 10:1-2 చూడండి). 

38:14-16 అన్యజనులు నన్ను తెలిసికొనునట్లు అనే పదజాలం బైబిల్ లోని ప్రధానాంశాన్ని సూచిస్తుంది (నిర్గమ 15; కీర్తన 46-48; యెషయా 2:1-4; మీకా 4:1-5). ఇది ఇశ్రాయేలు ప్రజలు వాగ్దానదేశంలో పునరుద్ధరించబడి మెస్సీయ పాలనలో ఆయన సంరక్షణలో నిర్భయంగా జీవిస్తున్నప్పుడు అంత్యకాలాల్లో జరగబోయే దాడి. 

38:17-20 గోగు ముందుకు దూసుకొని వస్తున్నప్పుడు, తీవ్రమైన మహాకంపము పుట్టును. వ.20లో భూజంతువులు మొదలైనవాటి వర్ణన సృష్టి వృత్తాంతంలోని క్రమంలోను (ఆది 1), ఇతర చోట్ల ఉన్న క్రమంలోను (ఆది. 9:2; 1రాజులు 4:33; యోబు 12:7-8) కనబడుతుంది.

38:21 దేవుడు తన ప్రజల్ని వ్యతిరేకించేవారిని కలవరానికి గురిచేస్తాడు, వీరు కలవరపడి ఒకరినొకరు హతం చేసుకుంటారు (లేవీ. 26:37; ద్వితీ 28:29). యెహోషాపాతు కాలంలో జరిగిన ఇలాంటి సంఘటన కోసం 2దిన 20:22-23 చూడండి. 

38:22-23 గోగు మీదకు రాబోతున్న తీర్పులు నిబంధనలోని శాపాలు: తెగులు (ద్వితీ 32:24), హత్య (ద్వితీ 32:42), జలప్రళయం (ఆది 6), వడగండ్లు, అగ్నిగంధకము - (యెహో 10:11). ఖడ్గంచేత, ప్రకృతి మూలకాలచేత గోగు ఓడిపోవడం దేవుడు సృష్టికర్త అని, విశ్వాన్నేలే సర్వాధిపతి అని నొక్కి చెబుతున్నాయి. గోగు వినాశనం సొదొమ గొమొట్టాల వినాశనాన్ని గుర్తు చేస్తుంది (ఆది 18-19). 


Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |