Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 2 | View All

1. నరపుత్రుడా, నీవు చక్కగా నిలువబడుము, నేను నీతో మాటలాడవలెను అని
అపో. కార్యములు 26:16

2. ఆయన నాతో మాటలాడినప్పుడు ఆత్మ నాలోనికివచ్చి నన్ను నిలువబెట్టెను; అప్పుడు నాతో మాటలాడినవాని స్వరము వింటిని.

3. ఆయన నాతో ఇట్లనెను నరపుత్రుడా, నా మీద తిరుగుబాటు చేసిన జనులయొద్దకు ఇశ్రాయేలీయుల యొద్దకు నిన్ను పంపుచున్నాను; వారును వారి పితరులును నేటివరకును నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారు.

4. వారు సిగ్గుమాలిన వారును కఠినహృదయులునై యున్నారు, వారి యొద్దకు నేను నిన్ను పంపుచున్నాను, వారు తిరుగుబాటు చేయు

5. వారు గనుక వారు వినినను వినకపోయినను తమ మధ్య ప్రవక్తయున్నాడని వారు తెలిసికొనునట్లు - ప్రభువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడని నీవు వారికి ప్రకటింపవలెను.

6. నరపుత్రుడా, నీవు బ్రహ్మదండి చెట్లలోను ముండ్లతుప్పలలోను తిరుగుచున్నావు, తేళ్ల మధ్య నివసించుచున్నావు;

7. అయినను ఆ జనులకు భయపడకుము, వారి మాటలకును భయపడకుము. వారు తిరుగు బాటు చేయువారు వారికి భయపడకుము.

8. వారు తిరుగు బాటు చేయువారు గనుక వారు వినినను వినకపోయినను నేను సెలవిచ్చిన మాటను నీవు వారికి తెలియజేయుము.
ప్రకటన గ్రంథం 10:9-10

9. నరపుత్రుడా, వారు తిరుగుబాటు చేసినట్లు నీవు చేయక నేను నీతో చెప్పు మాటను విని నోరుతెరచి నేనిచ్చుదాని భుజించుము అనెను.
ప్రకటన గ్రంథం 5:1

10. నేను చూచుచుండగా గ్రంథమును పట్టుకొనిన యొక చెయ్యి నా యొద్దకు చాపబడెను. ఆయన దాని నాముందర విప్పగా అది లోపటను వెలుపటను వ్రాయబడినదై యుండెను; మహా విలాపమును మనోదుఃఖమును రోదనమును అని అందులో వ్రాయబడియుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 5:1బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1 నరపుత్రుడా అనే పదం. యెహెజ్కేలు. గ్రంథంలో సుమారు తొంభై సార్లు కనబడుతుంది. ఈ పదం, దానియేలు. 7:13 లో వాడిన పదం ఒక్కటి కాదు. దానియేలు గ్రంథంలోని పదాన్ని పాత నిబంధనకు కొత్త నిబంధనకు మధ్య ఉన్న కాలంలోను, సువార్తల్లోను మెస్సీయ నామంగా ఉపయోగించడం జరిగింది. దాని. 7:13లో వాడిన పదానికి భిన్నంగా, యెహెజ్కేలు గ్రంథంలో వాడిన ఈ పదం కేవలం మానవజాతిలోని ఒక సభ్యుని సూచిస్తుంది. ఈ పదాన్ని “ఆదాము (నరుడు) సంతానికులు" అని కూడా వివరించవచ్చు. నీవు చక్కగా నిలువబడుము అనే మాటల గురించి - దాని 10:11; అపొ.కా. 26:16-18 చూడండి. 

2:2 ఆత్మ అంటే జీవులను చలింపజేసిన దేవుని ఆత్మయే (1:12,19; 10:16-17). నాలోనికి వచ్చి అనే మాటల్లో యెహెజ్కేలు దేవుని ఆత్మ తన లోనికి ప్రవేశించడం గురించి చెబుతున్నాడు. యెహెజ్కేలు ప్రవచన పరిచర్యను సంపూర్తి చేయడానికి కావలసిన శక్తిని ఆత్మయే అనుగ్రహించాడు. దేవుడు మనకు ఆజ్ఞాపించినవాటికి విధేయత చూపడానికి మన స్వంత శక్తి చాలదు, దేవుడే మనకు శక్తినివ్వాలి. పాత నిబంధన కాలంలో దేవునిలో విశ్వాసంగల వారందరిలోను పరిశుద్దాత్మడు నివసించలేదు గానీ, కొన్ని ప్రత్యేకమైన సేవలకోసం ఎన్నికయైన కొందరు మనుషుల మీదకు తాత్కాలికంగా ఆయన దిగి రావడం జరిగింది. (3:34; నిర్గమ 31:1-11; 1సమూ 10:9-11; కీర్తన 51:11). 

2:3 సాధారణంగా పాత నిబంధనలో ఇశ్రాయేలీయుల్ని “ప్రజలు". (హెబ్రీ. అమ్) అనీ, అన్యజాతుల వారిని అన్యజనములు (హెబ్రీ. గోయిమ్) అని సూచించడం జరిగింది. అయితే, ఈ వచనంలో అవి తిరగబడ్డాయి. అన్యజాతుల వారిని అమ్ అనీ (హెబ్రీ. “ప్రజలు” అని అర్ధం), ఇశ్రాయేలీయుల్ని గోయిమ్ అనీ (జనులు) పేర్కొనడం చూస్తాం. లేఖనాలు అన్యజనులకు విలక్షణమైన స్వభావాన్ని ఆపాదిస్తూ వారిని గోయిమ్ అని పేర్కొంటున్నాయి. ఇది అవమానానికి, నిందకు సూచనగా ఉంది. అంటే దేవుని ప్రజలిప్పుడు. తమచుట్టూ ఉన్న అన్యజనులకు భిన్నంగా ఏమీ లేరు. 3:5-7 వచనాల ప్రకారం ఇక్కడ సమస్య మేథాపరమైనది కాక ఆధ్యాత్మికతకు (పవిత్రత) సంబంధించింది. నా మీద తిరుగుబాటు చేసిన జనుల అనే పదజాలాన్ని సాధారణంగా తమ దేశాన్ని పరిపాలించే రాజుకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటుచేసే దేశపౌరులను ఉద్దేశించి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది (17:15; 2రాజులు 18:7).

2:4 కఠినహృదయులై అనే పదం మెడ వంచని లేదా మొండితనం గల అనే అర్థాన్నిచ్చే పదజాలంలో తరచుగా కనబడుతుంది. ఫరో స్వభావాన్ని వర్ణించే ఈ పదం (నిర్గమ 7:3) యెహెజ్కేలు సందేశం పట్ల ప్రజల తిరస్కారాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది. ఇశ్రాయేలీయులు దేవునికి బాహాటంగా శత్రువులయ్యారు. ఈ హృదయ కాఠిన్యం అనంతర కాలంలో వీరు మెస్సీయను తిరస్కరించడంలో స్పష్టంగా విదితమైంది. (అపొ.కా.7:51-52). వారు తెలిసికొనునట్లు అనే మాటలు నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునట్లు అనే గుర్తింపును తెలియజేసే నిర్దిష్ట పదజాలానికి సంక్షిప్త రూపం. ఈ నిర్దిష్ట పదజాలం యెహెజ్కేలు గ్రంథంలో తొంభై రెండు సార్లు కనబడుతుంది. నిర్గమకాండములో పలుసార్లు కనబడే ఈ పదజాలానికి ఇది ఉద్దేశపూర్వకమైన జోడింపు. ప్రవక్తను దేవుడు పంపించాడనే నిశ్చయతకు నిజమైన ప్రవచనమే ఒక ప్రామాణికం (యెషయా 6:8-10; యిర్మీయా 1:4-10; ఆమోసు 7:15). "ఎవరు స్వీకరించినా, స్వీకరించక పోయినా దేవుని వాక్యం సంపూర్ణంగా సత్యమైనది (యెషయా 55:11; 2కొరింథీ 2:15-16). 

2:5-6 ముండ్లతుప్పల అనే పదం ప్రతికూలతను లేదా శత్రుత్వాన్ని తెలియజేసే : అలంకారిక వర్ణన (28:24; మీకా 7:4). తిరుగుబాటు చేయువారు అనే పదజాలం యెహెజ్కేలు గ్రంథంలో తరచుగా కనబడుతుంది, దేవుని ప్రజల్ని సూచించే “ఇశ్రాయేలు" అనే పదానికి బదులుగా “తిరుగుబాటు చేయువారు” అనే పదజాలం కనబడుతుంది. 2:7-8 తిరుగుబాటు చేసే ప్రజలకు దేవుని సందేశాన్ని ప్రకటించడంలో యెహెజ్కేలు నమ్మకంగా ఉండడం చాలా ముఖ్యం. 

2:9-10 .కొన్ని గ్రంథపు చుట్టలు చాలా పొడవైనవి. - ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్న "మృతసముద్రపు చుట్టలు” లో ఒకటి. దాదాపుగా ఇరవై నాలుగు అడుగుల పొడవు గలది. సాధారణంగా గ్రంథపుచుట్టలు ఒకవైపు మాత్రమే వ్రాయబడి ఉండేవి. అయితే ప్రాచీన ఐగుప్తులో జమ్ముతో చేసిన అట్టలవంటి కాగితాల మీద, తదుపరి గ్రీకు- రోమీయుల కాలంలోని గ్రంథపు చుట్టల మీద రెండు వైపుల వ్రాయడం జరిగింది. యెహెజ్కేలు దర్శనంలోని గ్రంథపు చుట్ట, మరియు దర్శనంలో ప్రవక్త దాన్ని భక్షించడం ప్రకటన గ్రంథంలోని కొన్ని విషయాల్ని మనకు గుర్తు తెస్తున్నాయి (ప్రక 5-6 అధ్యా: 10:9-10). 

2:10 విలాపం లేదా రోదనం అంత్యక్రియల సమయంలో అంగలార్చే రోదనాన్ని తలపిస్తుంది. సౌలు, యోనాతాను (2 సమూ 1:17-18), యోషీయా మరణించినప్పుడు జరిపిన విలాపాలను (2దిన 35:25) చూడండి. తరవాత యెహెజ్కేలు ఇశ్రాయేలు రాజుల కోసం విలపిస్తాడు (19:2-14). గ్రంథపు చుట్ట తీర్పుసందేశాలతో నిండిపోయింది. ఇదే అలంకారిక వర్ణన కోసం జెకర్యా 5:3; ప్రక 5:1 చూడండి. 


Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |