Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 3 | View All

1. మరియు ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను నరపుత్రుడా, నీకు కనబడినదానిని భక్షించుము, ఈ గ్రంథమును భక్షించి ఇశ్రాయేలీయులయొద్దకు పోయి వారికి ప్రకటన చేయుము.
ప్రకటన గ్రంథం 10:9

2. నేను నోరు తెరువగా ఆయన ఆ గ్రంథము నాకు తినిపించి

3. నరపుత్రుడా, నేనిచ్చుచున్న యీ గ్రంథమును ఆహారముగా తీసికొని దానితో నీ కడుపు నింపుకొనుమని నాతో సెలవియ్యగా నేను దాని భక్షించితిని; అది నా నోటికి తేనెవలె మధురముగా నుండెను.

4. మరియు ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను నరపుత్రుడా, నీవు బయలుదేరి ఇశ్రాయేలీయుల యొద్దకు పోయి నా మాటలు వారికి తెలియజెప్పుము.

5. నీవు గ్రహింపలేని ఏసమాటలు పలుకు జనులయొద్దకు కాదు ఇశ్రాయేలీయులయొద్దకే నిన్ను పంపుచున్నాను.

6. నీవు గ్రహింపలేని ఏసమాటలు పలుకు అన్యజనులయొద్దకు నిన్ను పంపుటలేదు, అట్టివారి యొద్దకు నేను నిన్ను పంపిన యెడల వారు నీ మాటలు విందురు.

7. అయితే ఇశ్రాయేలీయులందరు సిగ్గుమాలిన వారును కఠినహృదయులునై, నేను చెప్పిన మాటల నాలకింపనొల్లక యున్నారు గనుక నీ మాటలు విననొల్లరు.

8. ఇదిగో వారి ముఖమువలెనే నీ ముఖమును కఠినమైనదిగా నేను చేసెదను, వారి నుదురు వలెనే నీ నుదురును కఠినమైనదిగా చేసెదను.

9. నీ నుదురు చెకుముకి రాతికంటె కఠినముగా ఉండు వజ్రమువలె చేసెదను; వారికి భయపడకుము, వారందరు తిరుగు బాటు చేయువారైనను వారిని చూచి జడియకుము.

10. మరియు నరపుత్రుడా, చెవియొగ్గి నేను నీతో చెప్పుమాటలన్నిటిని చెవులార విని నీ మనస్సులో ఉంచుకొని

11. బయలుదేరి చెరలోనున్న నీ జనుల యొద్దకు పోయి యీ మాటలు ప్రకటింపుము, వారు వినినను వినకపోయినను ప్రభువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పుమని ఆయన నాతో సెలవిచ్చెను.

12. అంతలో ఆత్మ నన్నెత్తికొనిపోగా యెహోవా ప్రభావమునకు స్తోత్రము కలుగునుగాక అను శబ్దమొకటి ఆయన యున్న స్థలమునుండి ఆర్భాటముతో నా వెనుక పలుకుట నేను వింటిని.

13. మరియు ఆ జంతువుల రెక్కలు ఒక దానికొకటి తగులుటవలన కలుగు చప్పుడును వాటి ప్రక్కనున్న చక్రముల ధ్వనియు గొప్ప సందడి జరుగు చున్నట్లుగా నాకు వినబడెను

14. ఆత్మ నన్నెత్తి తోడు కొనిపోగా నా మనస్సునకు కలిగిన రౌద్రాగ్నిచేత బహుగా వ్యాకులపడుచు కొట్టుకొనిపోయినప్పుడు, యెహోవా హస్తము నా మీద బలముగా వచ్చెను.

15. నేను కెబారు నది దగ్గర తేలాబీబు అను స్థలమందు కాపురముండు చెరపట్టబడినవారి యొద్దకు వచ్చి, వారు కూర్చున్న స్థలమందు కూర్చుండి యేమియు చెప్పకయు కదలకయు నున్నవాడనై యేడు దినములు వారి మధ్య నుంటిని.

16. ఆ యేడు దినములు జరిగిన తరువాత యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

17. నరపుత్రుడా, ఇశ్రాయేలీయులకు కావలిగా నేను నిన్ను నియమించియున్నాను, కాబట్టి నీవు నా నోటిమాట ఆలకించి నేను చెప్పినదానినిబట్టి వారిని హెచ్చరిక చేయుము.
హెబ్రీయులకు 13:17

18. అవశ్యముగా నీవు మరణ మవుదువని నేను దుర్మార్గుని గూర్చి ఆజ్ఞ ఇయ్యగా నీవు అతనిని హెచ్చరిక చేయకయు, అతడు జీవించునట్లు తన దుర్మార్గతను విడిచి పెట్టవలెనని వానిని హెచ్చరిక చేయకయు నుండినయెడల ఆ దుర్మార్గుడు తాను చేసిన దోషమునుబట్టి మరణమవును గాని అతని రక్తమునకు నిన్ను ఉత్తరవాదిగా ఎంచుదును.

19. అయితే నీవు దుర్మార్గుని హెచ్చరిక చేయగా అతడు తన దుర్మార్గతనుండి దుష్‌క్రియలనుండియు మరలనియెడల అతడు తన దోషమునుబట్టి మరణమవును గాని నీవు (ఆత్మను) తప్పించుకొందువు.

20. మరియు నీతిగలవాడు తన నీతిని విడిచి దుర్నీతిని అనుసరించినందున నేను అతని ముందర అభ్యంతరము పెట్టగా అతడు మరణమగును నీవు అతనిని హెచ్చరిక చేయని యెడల పూర్వము తాను చేసిన నీతి జ్ఞాపకమునకు రాకుండ అతడు తన దోషమునుబట్టి మరణ మవును, అయితే అతని ప్రాణవిషయములో నిన్ను ఉత్తర వాదిగా ఎంచుదును.

21. అయితేపాపము చేయవలదని నీతిగల వానిని నీవు హెచ్చరికచేయగా అతడు హెచ్చరింపబడి పాపముచేయక మానినయెడల అతడు అవశ్యముగా బ్రదుకును, నీ మట్టుకు నీవును (ఆత్మను) తప్పించు కొందువు.

22. అక్కడ యెహోవా హస్తము నామీదికి వచ్చి, నీవు లేచి మైదానపు భూమికి వెళ్లుము, అక్కడ నేను నీతో మాటలాడుదునని ఆయన నాకు సెలవిచ్చెను.

23. నేను లేచి మైదానపు భూమికి వెళ్లగా, కెబారునది దగ్గర యెహోవా ప్రభావము నాకు ప్రత్యక్షమైనట్టు ఆయన ప్రభావము నిలువబడి నాకు ప్రత్యక్ష మాయెను.

24. నేను నేలను సాగిల పడగా ఆత్మ నాలో ప్రవేశించి నన్ను చక్కగా నిలువ బెట్టిన తరువాత యెహోవా నాతో మాటలాడి ఈలాగు సెలవిచ్చెను నరపుత్రుడా, వారు నీ మీద పాశములువేసి వాటితో నిన్ను బంధింపబోవుదురు గనుక వారి యొద్దకు వెళ్లక యింటికిపోయి దాగియుండుము.

25. వారు బహుగా తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక నీవు మౌనివై వారిని గద్దింపక యుండునట్లు

26. నేను నీ నాలుక నీ అంగిటికి అంటుకొన జేసెదను.

27. అయితే నేను నీతో మాటలాడి నీ నోరు తెరచెదను, వారు తిరుగుబాటు చేయువారు గనుక నీవు వారియొద్దకు పోయివినువాడు వినునుగాక విననొల్లనివాడు విననొల్లకయుండును గాక అని ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని వారితో చెప్పవలెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
3:1 ఈ గ్రంథమును భక్షించి అంటే దానిలోని మాటల్ని మింగివేయమని అర్థం. యెహెజ్కేలు గ్రంథాన్ని భక్షించిన తర్వాత ఈ మాటల్ని ప్రజలకు ప్రకటించాలి. 

3:2-3 గ్రంథాన్ని భక్షించినప్పుడు అది తేనెవలె మధురముగా ఉందనే వర్ణన దేవుని వాక్యాన్ని భుజించడం ఆహ్లాదకరమైన అనుభవమని తెలియజేస్తుంది (కీర్తన 19:10; 119:103).


3:4-5 గ్రహింపలేని ఏసమాటలు అనే పదజాలం మనకు మోషే చెప్పిన సాకుల్ని గుర్తుచేస్తున్నది. (నిర్గమ 4:10 చూడండి; యెషయా 33:19 తో పోల్చండి).

3:6 యోనా కూడా ఇటువంటి ప్రజల మధ్యకు పంపబడ్డాడు. అయితే వారు అతని మాటలు విన్నారు. 

3:7 మోషే మాటలు ఫరో విననొల్లడని దేవుడు మోషేకు ముందుగానే తెలియజేశాడు. (నిర్గమ 3:19). యెషయా ప్రవచన పరిచర్య భ్రష్టులైన ప్రజల యొక్క ఆధ్యాత్మిక మందబుద్ధిని ఎత్తి చూపుతుందని దేవుడు యెషయాతో చెప్పాడు (యెషయా 6:9-10). యిర్మీయా గ్రంథంలో కూడా ముఖ్యాంశం విననొల్లకపోవడమే (యిర్మీయా 3:25; 7:13; 9:13; 11:8; 16:12; 17:23; 18:10; 19:15; 22:5; 25:3-6, 7), ప్రవక్త తన దేశంలో తప్ప మరెక్కడా ఘనహీనుడు కాడని యేసు చెప్పడం (మత్తయి 13:57), యెహెజ్కేలు అనుభవాన్ని పోలి వుంది. పశ్చాత్తాపం కలిగే అవకాశం తక్కువగా ఉందని తెలిసినప్పటికీ, ఆయన మాట వారి మధ్య ఉందని వారు తెలుసుకొనేలా ఆయన వారి మధ్యకు ప్రవక్తల్ని పంపించాడు. 

3:8-9- దేవుని వాక్యంపట్ల, ఆయన చిత్తంపట్ల వారి చిత్త కాఠిన్యం వారి ముఖాల మీద కూడా కనబడుతుంది. అయితే యెహెజ్కేలు వారికి దేవుని సందేశాన్ని ప్రకటించడానికి పూర్తిగా సిద్ధపడాలి

 3:10-14 ప్రజల తిరుగుబాటు స్వభావం యెహెజ్కేలు. మనసును రౌద్రాగ్నిచేత బహుగా వ్యాకులపడేలా చేసింది.

3:15 అక్కాడియన్ భాషలో తేలాబీబు అనే పదం అక్షరార్థంగా "వరద దిబ్బ" అనే అర్థం కలిగి, ఇది శిథిలమైన ప్రదేశంగా పేరుపొందిందని తెలియజేస్తుంది. మృతుల కోసం యేడు దినాలు సంతాపం పాటించేవారు (ఆది. 50:10; యోబు 2:13). యాజకులు యాజకత్వపు విధుల్లోకి ప్రవేశించడానికి వారిని ఏడురోజులపాటు ప్రతిష్ఠించేవారు (లేవీ 8:33), చెరలోకి వెళ్ళక ముందు యెహెజ్కేలు తనను కూడా ఏడు రోజులపాటు ప్రతిష్ఠిస్తారని ఎదురు చూశాడు. 

3:16 యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై అనే పదజాలం యెహెజ్కేలు గ్రంథంలో దాదాపు ఏభైసార్లు కనబడుతుంది. సమూయేలు (1సమూ 15:10), నాతాను (2సమూ 7:4), గాదు (2 సమూ 24:11), బేతేలులోని ప్రవక్త (1రాజులు 13:20), యెహూ (1రాజులు 16:1), ఏలీయా (1రాజులు 17:2,8; 18:1; 21:17,28), యెషయా (2రాజులు 20:4: యెషయా 38:4) మొదలైనవారికి కలిగిన ప్రత్యక్షతను తెలియజేయడానికి కూడా ఈ పదాన్నే ఉపయోగించారు. 

3:17 రానున్న అపాయం గురించి యుక్తకాలంలో ప్రజల్ని హెచ్చరించడానికి నియమితులైన కావలివారు గుమ్మం పైన ఉన్న గోడలు (2 సమూ 18:24), లేదా గోపురాలు లేదా బురుజులు (2రాజులు 9:17) వంటి ఎత్తైన స్థలాల్లో ఉండి చుట్టూ పరిశీలించడం పరిపాటి. దేవుడు ప్రజల మేలుకొరకే ఆజ్ఞల నిచ్చాడు (ద్వితీ 5:28-33; 6:25; 10:12-13). ప్రజలు ఈ ఆజ్ఞలకు లోబడితే దేవుని దీవెనల్ని అనుభవిస్తారు (లేవీ 26:1-13; ద్వితీ 16:20; 28:1-14; మలాకీ 3:10-12). ప్రజలు ఈ కట్టడలకు అవిధేయత చూపితే దేవుడు వారిమీదకు శాపాలు రప్పిస్తాడు. ఈ కట్టడలు. లేదా న్యాయవిధులు ప్రజల్ని పరివర్తనకు (పశ్చాత్తాపానికి) నడిపించడం కోసం రూపొందించబడ్డాయి. (లేవీ 26:14-39; ద్వితీ 28:15-68).

3:18-19 యెహెజ్కేలు దేవుని సందేశాన్ని ప్రకటించకపోయినట్లయితే అతనిమీద రక్తాపరాధం మోపబడి (అతని రక్తమునకు నిన్ను ఉత్తరవాదిగా ఎంచుదును), మరణశిక్ష విధించబడుతుంది . (ఆది 9:5-6), అందువల్ల, యెహెజ్కేలు జీవన్మరణాలు అతని నీతిపై, అంటే దేవుడతనికి అప్పగించిన పవిత్రమైన కర్తవ్యాన్ని అతను నమ్మకంగా చేయడంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. నరపుత్రుడుగా లేదా ఆదాము పుత్రుడుగా హెజ్కేలు కప్పగించబడిన కర్తవ్యం మొదటి ఆదాముతో, మంచిచెడుల తెలివినిచ్చే వృక్షంతో పోల్చవచ్చు (ఆది. 2:17). యెహెజ్కేలు విధేయుడైతే అతను జీవంతో ఉంటాడు, తన మాటలు వినేవారికి జీవం కలిగేలా చేస్తాడు (ఆది 2:17), అయితే యెహెజ్కేలు విఫలమైతే అతడు, అతని మాటలు వినాల్సినవారు “అవశ్యముగా” మరణమవుతారు (3:18; ఆది 2:17; 2సమూ 4:11-12; అపొ.కా. 18:6). 

3:20 అభ్యంతరము ఒక మనిషిని ప్రమాదానికి గురి చేయగలదు (యిర్మీయా 6:21). 

3:21 నీతిగలవానిని... హెచ్చరిక చేయడం గురించి, ఇదే రకమైన హెచ్చరికను 1కొరింథీ. 10:12 లో చూడండి. కావలివాని ప్రకటనకు నమ్మకత్వంతో విధేయుడైనవాడు తప్పక బ్రదుకును. ఇది భౌతికజీవితాన్ని మాత్రమే కాక, విధేయత ద్వారా కలిగే ప్రభువు సహవాసంలోని సంపూర్ణతను కూడా సూచిస్తుంది. 

3:22-23 యెహెజ్కేలుకు మైదానపు భూమి వద్ద రెండవసారి దైవ ప్రత్యక్షత కలిగింది. 

3:24 యింటికి పోయి దాగియుండుము. అనే మాటలు యెరూషలేము ముట్టడికి సూచనగా ఉన్నాయి. ఈ మాటలు యెహెజ్కేలు అక్షరార్థంగా తన ఇంటిని విడిచి బయటకు రాకూడదనే అర్థాన్నివ్వవు గానీ (5:2; 12:3 తో పోల్చండి), అతడు - ఎవరి దగ్గరకు వెళ్లకూడదు, ఎవరితోను సహవాసం చేయకూడదని తెలియజేస్తున్నాయి. నాయకులు దేవుని వాక్యం వినడం కోసం అతని ఇంటికి రావడం పరిపాటి. 18:1; 14:1; 20:1). ఏయే ప్రదేశాల గురించి, ప్రవచనం తెలియజేస్తుందో ఆయా ప్రదేశాల్లో ప్రజలు - ఇళ్ళకే పరిమితం కావాలనే హెచ్చరిక కనబడుతుంది (8:1; 14:1; 20:1; 33:30). 

3:25-26 నాలుక నీ అంగిటికి అంటుకొనడం అనేది మాట్లాడవీలుకాదని తెలిపే భాషా ప్రయోగం (యోబు 29:10; కీర్తన 137:6). యెహెజ్కేలు ఏడు సంవత్సరాలు మౌనంగా ఉన్నాడు. (33:21-22). సందేశాన్ని ప్రకటించాలని దేవుడు ఆదేశించినప్పుడు తప్ప మిగిలిన సమయాల్లో అతను మౌనంగా ఉన్నాడు. యెహెజ్కేలు తనతోపాటు చెరలో ఉన్న తన ప్రజల మధ్య ఏడు రోజులు మాట్లాడకుండా కదలకుండా కూర్చొనడానికి (3:15), ఒక్కొక్క రోజుకు ఒక్కొక్క సంవత్సరం చొప్పున అతడు ఏడు సంవత్సరాలు మౌనంగా ఉండడానికి మధ్య సామ్యం కనబడుతుంది. 

3:27 దేవుడు యెహెజ్కేలు నోటిని తెరచి మాట్లాడమని అనుమతినిచ్చినప్పుడు తప్ప మిగిలిన సమయాల్లో అతడు మాట్లాడలేక పోయాడు. యెరూషలేము పతనమైందనే ప్రకటనతో యెహెజ్కేలు మౌనం ముగింపుకొచ్చింది. 


Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |