Proverbs - సామెతలు 13 | View All

1. తండ్రి శిక్షించిన కుమారుడు జ్ఞానముగలవాడగును. అపహాసకుడు గద్దింపునకు లోబడడు.

2. నోటి ఫలముచేత మనుష్యుడు మేలు ననుభవించును విశ్వాసఘాతకులు బలాత్కారముచేత నశించుదురు.

3. తన నోరు కాచుకొనువాడు తన్ను కాపాడుకొనును ఊరకొనక మాటలాడువాడు తనకు నాశనము తెచ్చుకొనును.

4. సోమరి ఆశపడును గాని వాని ప్రాణమున కేమియు దొరకదు శ్రద్ధగలవారి ప్రాణము పుష్టిగా నుండును.

5. నీతిమంతునికి కల్ల మాట అసహ్యము భక్తిహీనుడు నిందించుచు అవమానపరచును.

6. యథార్థవర్తనునికి నీతియే రక్షకము భక్తిహీనత పాపులను చెరిపివేయును.

7. ధనవంతులమని చెప్పుకొనుచు లేమిడి గలవారు కలరు దరిద్రులమని చెప్పుకొనుచు బహు ధనముగలవారు కలరు.

8. ఒకని ప్రాణమునకు వాని ఐశ్వర్యముప్రాయశ్చిత్తము చేయును దరిద్రుడు బెదరింపు మాటలు వినడు.

9. నీతిమంతుల వెలుగు తేజరిల్లును భక్తిహీనుల దీపము ఆరిపోవును.

10. గర్వమువలన జగడమే పుట్టును ఆలోచన వినువానికి జ్ఞానము కలుగును.

11. మోసముచేత సంపాదించిన ధనము క్షీణించిపోవును కష్టము చేసి కూర్చుకొనువాడు తన ఆస్తిని వృద్ధిచేసి కొనును.

12. కోరిక సఫలము కాకుండుటచేత హృదయము నొచ్చును సిద్ధించిన మనోవాంఛ జీవవృక్షము.

13. ఆజ్ఞను తిరస్కరించువాడు అందువలన శిక్షనొందును ఆజ్ఞవిషయమై భయభక్తులుగలవాడు లాభముపొందును.

14. జ్ఞానుల ఉపదేశము జీవపు ఊట అది మరణపాశములలోనుండి విడిపించును.

15. సుబుద్ధి దయను సంపాదించును విశ్వాసఘాతకుల మార్గము కష్టము.

16. వివేకులందరు తెలివి గలిగి పని జరుపుకొందురు బుద్ధిహీనుడు మూర్ఖతను వెల్లడిపరచును.

17. దుష్టుడైన దూత కీడునకు లోబడును. నమ్మకమైన రాయబారి ఔషధమువంటివాడు.

18. శిక్షను ఉపేక్షించువానికి అవమాన దారిద్ర్యతలు ప్రాప్తించును గద్దింపును లక్ష్యపెట్టువాడు ఘనతనొందును.

19. ఆశ తీరుట ప్రాణమునకు తీపి చెడుతనమును విడుచుట మూర్ఖులకు అసహ్యము.

20. జ్ఞానుల సహవాసము చేయువాడు జ్ఞానముగలవా డగును.మూర్ఖుల సహవాసము చేయువాడు చెడిపోవును.

21. కీడు పాపులను తరుమును నీతిమంతులకు మేలు ప్రతిఫలముగా వచ్చును.

22. మంచివాడు తన పిల్లల పిల్లలను ఆస్తికర్తలనుగా చేయును పాపాత్ముల ఆస్తి నీతిమంతులకు ఉంచబడును.

23. బీదలు సేద్యపరచు క్రొత్త భూమి విస్తారముగా పండును అన్యాయమువలన నశించువారు కలరు.

24. బెత్తము వాడనివాడు తన కుమారునికి విరోధి కుమారుని ప్రేమించువాడు వానిని శిక్షించును.

25. నీతిమంతుడు ఆకలితీర భోజనముచేయును భక్తిహీనుల కడుపునకు లేమి కలుగును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
13:1 కుమారుడు తన తండ్రి ఉపదేశాన్ని వినాలని మరొక పిలుపు. 

13:2-4 ఈ మూడు వచనాల్లో నెఫెష్ అనే బహుళార్గంగల హెబ్రీ పదంలో శబ్దచమత్కారం కనబడుతున్నది. ("ప్రాణం, తనకు తాను, ఆశపడడం, నోరు/గొంతు”, వ.19 నోట్సు చూడండి). విశ్వాసఘాతకులు (2:20-22 నోట్సు చూడండి) మేళ్ల ననుభవించరు, వాస్తవానికి మేలులను అనుభవించా లనే సహజసిద్ధమైన అభిరుచి గానీ ఆశ గానీ (నెఫెష్) వీరికుండదు. పైగా వీరి విశ్వాసఘాతకం హింసగా మారి వీరికే తిరిగి తగులుతుంది. (4:17), అంటే వీరి క్రూరత్వానికి నిర్దయకు ద్వేషానికి వీరే బలికావడం జరుగుతుంది. వ.3 లో జ్ఞానంగల - వ్యక్తి తనను తాను కాపాడుకుంటాడు ("తన్ను కాపాడుకొనును” - నెఫెష్). వ.4 లో “నోరు” (నెఫెష్) సూచన ప్రాయంగా ఉంది. బద్దకంగా ఉండే సోమరి అయిన వ్యక్తి నోటికి ఏదీ దొరకదు అనీ, శ్రద్ధగా తన పని కష్టపడి చేసేవారు అన్నీ పొంది పుష్టిగా, అంటే సంతృప్తిగా ఉంటారనీ దీని భావం. 

13:5 అసహ్యము (ఆది 34:30; నిర్గమ 5:21).

13:6 చెరిపివేయును అంటే "కూలద్రోయడం” అని అక్షరార్థం. అయితే ఇది చికాకుపరచబడడం లేక పాడు చేయబడడం (నిర్గమ 23:8; ద్వితీ 16:19; యోబు 12:19), నాశనం చేయబడడం (19:3; 21:12; 22:12) అని కూడా సూచిస్తుంది. 

13:7 అర్హత లేకపోయినా గానీ ధనవంతులమని చెప్పుకొనుచు సమాజంలో జ్ఞానం గలవారికి, నీతిమంతులకు మాత్రమే ఉండే గౌరవాన్ని తమకు
ఆపాదించుకునే వారున్నారు. ధనవంతులైనప్పటికీ ఇతరుల అవసరాలు తీర్చవలసి వస్తుందని తాము దరిద్రులమని చెప్పుకొనేవారు సైతం ఉన్నారు, వీరు దేవుణ్ణి ఎన్నడూ మహిమ పరచరు. 

13:8 ఎవ్వరు ఐశ్వర్యమును నమ్మరాదు (11:28), ఐశ్వర్యంతో నిత్యజీవాన్ని కొనలేరు. (కీర్తన 49:5-9). ఏదేమైనా, ఇదొక ఖచ్చితమైన పరిశీలన. ధనవంతుల ప్రాణమునకు వారి ఐశ్వర్యం ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలసి ఉంటుంది. దరిద్రుడు దిగులు పడవలసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అతని దగ్గర దోచుకోడానికేమీ లేదు. ఈ వచనానికి మరొక భావం: ధనవంతుడు బెదిరింపు మాటలకు స్పందిస్తాడు, ఎందుకంటే తాను ప్రజలను దోచుకొని సంపాదించిన ఆస్తినంతా తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోడానికి ఇచ్చివేయాల్సి (ప్రాయశ్చిత్తము) వస్తుంది. అయితే దరిద్రుడిని అతని అపరాధాన్ని బట్టి ఎవరైనా మందలిస్తే అతడు ఆ మాటల్ని పట్టించుకోకుండా ఆ అపరాధాన్ని భరించాల్సి వస్తుంది. 

13:9 దీపము గురించి 20:20 నోట్సు చూడండి.

13:10 గర్వముతో నిండినవాడు, ఆలోచన వినువాడు, ఇద్దరూ పూర్తిగా భిన్నమైనవారు. గర్విష్ఠుడు తనకు “అన్నీ తెలుసు" అనుకుంటాడు. 

13:11 మోసము అనే మాటకు హెబ్రీ పదం హెవెల్. ఈ పదానికి ప్రసంగి గ్రంథంలో “వ్యర్ధము” అనే అనువాదం కనబడుతుంది. ఈ పదానికి అక్షరార్థం చూస్తే “ఊపిరి” లేక “ఆవిరి” అని అర్థం. అంటే “పదార్థం కానిది" అని అర్థం. ఈ సందర్భంలో ఈ పదం మోసం చేసి లేక దౌర్జన్యం చేత సంపాదించుకున్న ధనాన్ని సూచిస్తుంది (10:2; 12:11), మోసపూరితంగా సంపాదించిన ఐశ్వర్యం “ఊపిరితో సాటి" (21:6), సౌందర్యం “వ్యర్ధము" (31:30) అని చెప్పడానికి ఇదే పదాన్ని ఉపయోగించారు. 

13:12 కోరిక సఫలము కాకుండుట అంటే ఆశించినది జరగడంలో ఆలస్యం కావడం. అప్పుడు నిరాశతో నిండిన అతని హృదయము నొచ్చుకుంటుంది. జీవవృక్షము గురించి 3:18; 11:30; 15:4 నోట్సు చూడండి. 

13:13 ఆజ్ఞను తిరస్కరించడం అంటే యెహోవా వాక్కును ధిక్కరించడం. అటువంటి వ్యక్తి ఎల్లప్పుడు శిక్షారుడు (సంఖ్యా 15:31; 2సమూ 12:9; 2దిన 36:16 చూడండి; 1సమూ 2:17 తో పోల్చండి). అతడు తిరస్కారానికి తగిన శిక్ష పొందుతాడు. అంటే బాకీ పూర్తిగా చెల్లుబాటు అయ్యేవరకు అతడు దానికి హామీగా తాకట్టులో ఉంటాడు అని అర్థం. 

13:14 ఏకవచనం, బహువచనంలో ఉన్న నామవాచకాల్ని గమనించండి. జీవపు ఊట ఒకటే, మరణపాశములు అనేకం. 

13:15 సుబుద్ధి అంటే “మంచి పరిశీలనా జ్ఞానం ” అని అక్షరార్థం (1:3 నోట్సు చూడండి). వివేకయుతమైన వ్యక్తులు దేవుని దయను, మనుషుల దయను సంపాదించుకుంటారు. విశ్వాస ఘాతకులు తాము వెళ్ళే మార్గమును సరాళం చేసుకోరు. 

13:16 బుద్ధిహీనుడు తెలివితో వ్యవహరించడు. కాని “వ్యాపారి తన వస్తువుల్ని అందరి ముందు పరచి చూపించినట్టుగా” తన మూర్ఖత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు. (క్రాఫోర్డ్ హోవెల్ టాయ్). 

13:17 నమ్మకమైన రాయబారి అందించే కచ్చితమైన వార్తలు, అతని వలన ఒనగూడే కార్యసాధకమైన రాయబారం అధికారులకు, సమాజానికి మేలు చేస్తుంది. 

13:18 గద్దింపును లక్ష్యపెట్టే సుగుణం గురించి “సామెతలు" గ్రంథం నొక్కి చెబుతున్నది (13:13తో పోల్చండి)

13:19 తీపి అనే రుచిని తెలియజేసే హెబ్రీ పదం ఏరవ్ (వ. 2-4 నోట్సు చూడండి). నీతిమంతులు దేవునికి భయపడి దుష్టత్వానికి దూరంగా ఉంటారు కాబట్టి వారి కోరికలు తీరుతాయి (వ.25; 10:24; 11:23). మూర్ఖులకు, అంటే బుద్దిలేని వారికి (హెబ్రీ. కేసిల్) మంచిమాటలు సరిపడవు కాబట్టి వారు చెడుతనము విడుచుట వారికి ఇష్టం ఉండదు (29:27), అందుచేత వారి ఆశ నెరవేరదు.

13:20 డెరెక్ కెడ్నర్ ఈ సామెతకు "స్నేహం ద్వారా విద్యాభ్యాసం" అనే శీర్షిక పెట్టాడు. స్నేహితులను ఎన్నుకోవడం జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన భాగం.

13:21 పాపులు కీడును విత్తి కీడును కోసుకుంటారని చెప్పడానికి బదులు, కీడు పాపులను తరిమి పట్టుకుంటుందని ఈ సామెత నొక్కి చెప్తుంది.

13:22 హెబ్రీలో ఆస్తి అని అర్థమిచ్చే పదం "బలం" అని కూడా అర్థమిస్తుంది. పాపాత్ములు తమ శక్తి సామర్థ్యాలతో సంపాదించినదంతా నీతిమంతులకు ఇవ్వబడుతుంది.

13:23 క్రొత్త భూమి అంటే బీదలను బలవంతంగా నివసింపజేసిన బీడు భూమి, లేదా సబ్బాతు సంవత్సరంలో బీదల కోసం... విడిచి పెట్టడానికి ఉద్దేశించిన భూమిని సూచిస్తుండవచ్చు (నిర్గమ 23:10-11; లేవీ 25:1-7). బీదల కోసం విడిచి పెట్టిన భూమి అయినట్లయితే దానిని బీదలకివ్వకుండా వారిని అన్యాయము చేయడం ఆజ్ఞను ధిక్కరించడమవుతుంది (లేవీ 26:3435,43; 2దిన 36:21).

13:24 తమ పిల్లల్ని ప్రేమించే తల్లిదండ్రులు వారిని క్రమశిక్షణలో పెంచడానికి ఉత్తమమైన, సరైన పద్ధతులు పాటిస్తారు. (హెబ్రీ 12:5-11). కొన్ని సందర్భాల్లో బుద్దిలేనివారికి సరైన శిక్ష త్తము 10:3; 22:15; 23:13-14; 26:3; 29:15). తన పిల్లల్ని ప్రేమించని (విరోధియైన) తండ్రి మాత్రమే అది వారిని దుర్దశకు, అవమానానికి, చివరికి మరణానికి నడిపిస్తుందని అతనికి తెలిసినా వారిని క్రమశిక్షణలో పెట్టకుండా వారిని మూర్ఖులుగా మిగిలిపోయేలా చేస్తాడు. 

13:25 ఈ వచనం సాధారణ (మితము) జీవనాన్ని గురించి చెప్పడం లేదు, దేవుడు నీతిమంతుల అవసరాలన్నింటిని తీరుస్తాడనీ, దుష్టుల అవసరాలు తోసిపుచ్చుతాడనీ తెలియజేస్తుంది.


Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |