Job - యోబు 37 | View All

1. దీనినిబట్టి నా హృదయము వణకుచున్నదిదాని స్థలములోనుండి అది కదలింపబడుచున్నది.

2. ఆయన స్వరగర్జనమును వినుడి ఆయన నోటనుండి బయలువెళ్లు ధ్వని నాలకించుడి.

3. ఆకాశవైశాల్యమంతటి క్రింద ఆయనదాని వినిపించును భూమ్యంతములవరకు తన మెరుపును కనబడజేయును.

4. దాని తరువాత ఉరుముధ్వని గర్జించును ఆయన తన గంభీరమైన స్వరముతో గర్జించును ఆయన ధ్వని వినబడునప్పుడు ఆయన మెరుపును నిలిపివేయడు

5. దేవుడు ఆశ్చర్యముగా ఉరుముధ్వని చేయును మనము గ్రహింపలేని గొప్పకార్యములను ఆయన చేయును.

6. నీవు భూమిమీద పడుమని హిమముతోను వర్షముతోను మహా వర్షముతోను ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు.

7. మనుష్యులందరు ఆయన సృష్టికార్యమును తెలిసికొనునట్లు ప్రతి మనుష్యుని చేతినిబిగించి ఆయన ముద్రవేసి యున్నాడు.

8. జంతువులు వాటి వాటి గుహలలో చొచ్చి వాటి వాటి బిలములలో వసించును.

9. మరుగుస్థానములోనుండి తుఫాను వచ్చును ఉత్తరదిక్కునుండి చలి వచ్చును

10. దేవుని ఊపిరివలన మంచు పుట్టును జలముల పైభాగమంతయు గట్టిపడును.

11. మరియు ఆయన దట్టమైన మేఘమును జలముతో నింపును తన మెరుపుగల మేఘమును వ్యాపింపజేయును.

12. ఆయనవలన నడిపింపబడినవై నరులకు నివాసయోగ్య మైన భూగోళము మీద మెరుపును మేఘములును సంచారము చేయును ఆయన వాటికి ఆజ్ఞాపించునది యావత్తును అవి నెరవేర్చును

13. శిక్షకొరకే గాని తన భూలోకముకొరకే గాని కృప చేయుటకే గాని ఆయన ఆజ్ఞాపించినదానిని అవి నెరవేర్చును.

14. యోబూ, ఈ మాట ఆలకింపుము ఊరకుండి దేవుని అద్భుతక్రియలను ఆలోచింపుము.

15. దేవుడు తన మేఘపు మెరుపు ప్రకాశింపవలెనని యెట్లు తీర్మానముచేయునో నీకు తెలియునా?

16. మేఘములను తేలచేయుటయు పరిపూర్ణజ్ఞానము గలవాని మహా కార్యములును నీకు తెలియునా?

17. దక్షిణపుగాలి వీచుటచేత ఉబ్బవేయునప్పుడు నీ వస్త్రములెట్లు వెచ్చబడినది నీకు తెలియునా?

18. పోతపోసిన అద్దమంత దట్టమైనదగు ఆకాశమును ఆయన వ్యాపింపజేసినట్లు నీవు వ్యాపింపజేయగలవా?

19. మేము ఆయనతో ఏమి పలుకవలెనో అది మాకు తెలుపుము. చీకటి కలిగినందున మాకేమియు తోచక యున్నది

20. నేను పలుకుదునని యెవడైన ఆయనతో చెప్పదగునా? ఒకడు తాను నిర్మూలము కావలెనని కోరునా?

21. ఉన్నతమైన మేఘములలో ప్రకాశించు ఎండ యిప్పుడు కనబడకయున్నను గాలి మేఘములను పోగొట్టి దాని తేటగా కనుపరచును.

22. ఉత్తరదిక్కున సువర్ణప్రకాశము పుట్టును దేవుడు భీకరమైన మహిమను ధరించుకొని యున్నాడు.

23. సర్వశక్తుడగు దేవుడు మహాత్మ్యముగలవాడు. ఆయన మనకు అగోచరుడు.న్యాయమును నీతిని ఆయన ఏమాత్రమును చెరుపడు. అందువలన నరులు ఆయనయందు భయభక్తులు కలిగియుందురు.

24. తాము జ్ఞానులమనుకొనువారిని ఆయన ఏమాత్రమును లక్ష్యపెట్టడు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
37:1-5 ఎలీహు ఉరుముల్లోను మెరుపుల్లోను దేవుని శక్తిని చూస్తున్నాడు. మెరుపులు మెరిసినప్పుడు ఆకాశంలో వాటి వైశాల్యాన్ని లెక్కించడం మనుషు లకు సాధ్యం కాదు. అయితే అవన్నీ మహోన్నతుడైన దేవుని అధీనంలో ఉన్నాయి (36:26). 

37:6-8 హిమము (38:22), మహా వర్షము (1రాజులు 18:45; యెహె 13:11) దేవుని వశములో ఉన్నాయి. ఇవి ఆయన చేతిపనిని ప్రచురం చేస్తున్నాయి. మంచు పడుతున్నప్పుడు, వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు జంతువులు సైతం గుహల్లోను బొరియల్లోను దాగుకుంటాయి. ఒకవేళ ఈ మాటలు శీతాకాలాన్ని సూచిస్తున్నట్లయితే (యోబు 37:9-10), ఎలీహు బహుశా జంతువులు నిద్రాణ స్థితిలోకి వెళ్లడాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. 

37:9-10 దేవుని ఊపిరి వలన మంచు కలుగుతుందనీ, మంచువలన నీటి ఉపరితలం ఘనీభవిస్తుందనీ, శీతోష్ణస్థితులు భూతల ప్రకృతిని రమణీయదృ శ్యంగా మారుస్తాయనీ, ఇవన్నీ దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారమే జరుగుతున్నాయనీ ఎలీహు వర్ణిస్తున్నాడు. ఇశ్రాయేలులో మంచు పడడం, నీరు ఘనీభవించడం అరుదు (2 సమూ 23:20).

37:11-13 దేవుడు రూపొందిస్తేనే వాతావరణం ఏర్పడింది. దేవుని అధీ నంలో ఉన్న వాతావరణం భూగోళం మీద ఆయన ఉద్దేశాలను నెరవేరుస్తుంది. ఆయన ఉద్దేశాల్లో అవిధేయతకు శిక్ష (అక్షరాల “దుడ్డుకర్ర”) ఉంది, ఆయన ప్రజల విశ్వాస్యతకు విధేయతకు ప్రతిఫలంగా దీవెనలుంటాయని రుజువు చేసే కృప ఉంది. (ద్వితీ 11:13-15). దేవుడు యోబును శిక్షించడం అతని దిద్దుబాటు, పునరుద్దరణ కోసమేనని అతడు గుర్తించాలని ఎలీహు ఇవన్నీ చెబుతున్నాడు (కీర్తన 119:71). 

37:14-16 దేవుని అద్భుతక్రియలను గురించి యోబు ఆలోచించినప్పుడు అతనికి అంతర్దృష్టి కలగవచ్చునని ఎలీహు అభిప్రాయం. 

37:17-18 దక్షిణపు గాలి వీచడంలో యోబు పాత్ర ఏమైనా ఉన్నదా అని ఎలీహు అడుగుతున్నాడు. భూగోళం పైన వ్యాపించిన ఆకాశం మేఘాల్లేన ప్పుడు పోతపోసిన అద్దమంత దట్టంగా ఉంటుందని ఎలీహు వర్ణిస్తున్నాడు. 

37:19-20 దేవుని యెదుట తన వ్యాజ్యాన్ని వినిపించాలని తాను కోరుకుంటున్నాననీ, తాను యథార్ధంగానే ఉన్నాననీ. (13:18, 23:4), తనకు తప్పక న్యాయం జరుగుతుందని (31:35-37) తాను గట్టిగా నమ్ముతున్నాననీ యోబు ఇదివరలోనే చెప్పాడు. దేవునితో వాదించే జానం ఎవరికీ లేదని, ఇక గెలుపు సాధించడం అసాధ్యమని ఎలీహు చెబుతున్నాడు. దేవుడు సృష్టించిన ప్రకృతిలోని వాతావరణ శక్తుల్ని, వాటి క్రియాశీలతను అర్ధం చేసుకొనలేని స్థితిలో ఉన్న మనిషి, ఆయన ముందు శరీరధారుడిగా నిలబడి ఆయనతో మాట్లాడగలడా?

37:21-22 మిరుమిట్లు గొల్పే సూర్యుడిని చూడలేని మనిషి. అంతకంటే కోటానుకోట్ల రెట్లు ఎక్కువగా ఉండే యెహోవా భీకరమైన మహిమనెలా చూడగలడు (అ.కా. 22:6-11:26:13). కాబట్టి.. దేవుడు తనను తాను మృదువుగా అగుపరచుకొంటాడు(యెహె.1:4-28; - మత్తయి 17:21 సూర్యకిరణాలు మేఘాల చాటునుండి సువర్ణప్రకాశములాగా ప్రసరిస్తుండగా, ఉత్తరదిక్కు నుండి వచ్చే గాలివానను ఈ వర్ణన సూచిస్తుంది (సామె 25:23). ఇది యెహోవా సన్నిధిని సూచించే ఆగమన ప్రకటన కూడా (కీర్తన -18:2). ఉత్తరదిక్కు (హెబ్రీ. త్సాఫోన్) కొన్ని ప్రాచీన పశ్చిమాసియా సంస్కృతుల్లో దేవుని నివాసస్థలంగా పరిగణన పొందింది (23:9; 26:7; కీర్తన 48:25 యెషయా 14:13-14తో పోల్చండి). అందుకు

37:23 యోబు దేవుని ముందు తనకుతానుగా నిలబడి తన వ్యాజ్యాన్ని ఆయనకు వినిపించాలనుకోవడం (13:14-16; 31:35-37) సరైనది , కాదని ఎలీహు సూచిస్తున్నాడు. యోబు ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్టుగా (10:20; 16:12; 30:19,211 దేవుడు యోబు నొక్కడినే శిక్షించడం లేదని ఎలీహు మాటల్లోని భావం. న్యాయము, నీతి దేవుని మౌలికమైన నైతిక లక్షణాలు కాబట్టి దేవుడు యోబు పట్ల వివక్ష చూపడం అసాధ్యమని ఎలీహు సూచన - (ద్వితీ 32:4; యోనా 4:2). 

37:24 యోబు దేవునిలో భయభక్తులు కలిగి ఉండాలని ఎలీహు చివరి సలహా (ప్రసంగి 12:13). యోబు తనకు తానుగా అంగీకరించినట్లే ఇది జ్ఞానయుక్తమైనది (28:28). అయితే, తమనుతాము జ్ఞానులమనుకొను వారిని (తమకు శ్రేష్ఠమైన జ్ఞానం ఉందని అతిశయించేవారిని) దేవుడెంత మాత్రం లక్ష్యపెట్టడు. యెహోవా పట్ల భయభక్తులు కలిగి ఉండడమే నిజమైన జ్ఞానానికి మూలం (సామె 1:7). యోబు తన స్వనీతిని నమ్ముతున్నాడనీ (32:2), అతనికి దేవునిలో భయభక్తులున్నప్పటికీ, అతడు యెడతెగని నిష్టాగరిష్ఠుడై నప్పటికీ (1:5; అధ్యా 31తో పోల్చండి), జీవితంలో దేవుని పాత్రను తానే పోషిస్తున్నాడనీ ఎలీహు ఆక్షేపణ. తనలో నీతి యథార్థతలున్నాయని యోబుకు నిశ్చయంగా తెలుసనీ (27:6), అయితే అదే సమయంలో అతడు దేవుని మౌలిక లక్షణాలైన నీతిన్యాయాలను అతడు గుర్తించలేకపోతున్నాడనీ ఎలీహు ఆరోపణ (వ. 23, 32:2). యోబు తన స్వార్థ కేంద్రిత స్థితిని విడిచిపెట్టి, దేవునిలో నిజమైన భయభక్తులు కలిగి ఉండాలని, అప్పుడు మాత్రమే యోబు దేవుని శక్తినీ ఆయన - యథార్థతనూ అర్థం చేసుకొనగలడని (42:2-6), అప్పుడు యోబుకు కలిగిన ప్రతి శ్రమలోను దేవుడు చాలినవాడు కాగలడని ఎలీహు సలహా ఇస్తున్నాడు.


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |