Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 7 | View All

1. యెహోవా నా దేవా, నేను నీ శరణుజొచ్చియున్నాను నన్ను తరుమువారి చేతిలోనుండి నన్ను తప్పించుము.నన్ను తప్పించువాడెవడును లేకపోగా

2. వారు సింహమువలె ముక్కలుగా చీల్చివేయకుండ నన్ను తప్పించుము.

3. యెహోవా నా దేవా, నేను ఈ కార్యముచేసినయెడల

4. నాచేత పాపము జరిగినయెడల నాతో సమాధానముగా నుండినవానికి నేను కీడుచేసినయెడల

5. శత్రువు నన్ను తరిమి పట్టుకొననిమ్మునా ప్రాణమును నేలకు అణగద్రొక్క నిమ్మునా అతిశయాస్పదమును మంటిపాలు చేయనిమ్ము.నిర్నిమిత్తముగా నన్ను బాధించినవారిని నేను సంరక్షించితిని గదా(సెలా.)

6. యెహోవా, కోపము తెచ్చుకొని లెమ్మునా విరోధుల ఆగ్రహము నణచుటకై లెమ్మునన్ను ఆదుకొనుటకై మేల్కొనుము న్యాయవిధిని నీవు నియమించియున్నావు గదా.

7. జనములు సమాజముగా కూడి నిన్ను చుట్టుకొనునప్పుడువారికి పైగా పరమందు ఆసీనుడవు కమ్ము.

8. యెహోవా జనములకు తీర్పు తీర్చువాడు యెహోవా, నా నీతినిబట్టియు నా యథార్థతను బట్టియు నా విషయములోనాకు న్యాయము తీర్చుము.

9. హృదయములను అంతరింద్రియములను పరిశీలించు నీతిగల దేవా,
ప్రకటన గ్రంథం 2:23

10. దుష్టుల చెడుతనము మాన్పుము నీతిగలవారిని స్థిరపరచుము యథార్థ హృదయులను రక్షించు దేవుడేనా కేడెమును మోయువాడై యున్నాడు.

11. న్యాయమునుబట్టి ఆయన తీర్పు తీర్చునుఆయన ప్రతిదినము కోపపడు దేవుడు.

12. ఒకడును మళ్లనియెడల, ఆయన తన ఖడ్గమును పదును పెట్టునుతన విల్లు ఎక్కు పెట్టి దానిని సిద్ధపరచి యున్నాడు
లూకా 13:3-5

13. వానికొరకు మరణసాధనములను సిద్ధపరచియున్నాడు తన అంబులను అగ్ని బాణములుగా చేసియున్నాడు

14. పాపమును కనుటకు వాడు ప్రసవవేదన పడుచున్నాడుచేటును గర్భమున ధరించినవాడై అబద్దమును కని యున్నాడు.

15. వాడు గుంటత్రవ్వి దానిని లోతుచేసియున్నాడుతాను త్రవ్విన గుంటలో తానేపడిపోయెను.

16. వాడు తలంచిన చేటు వాని నెత్తిమీదికే వచ్చునువాడు యోచించిన బలాత్కారము వాని నడినెత్తి మీదనే పడును.

17. యెహోవా న్యాయము విధించువాడని నేను ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెదను సర్వోన్నతుడైన యెహోవా నామమును కీర్తించెదను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-7. తన శత్రువులు తనపై దాడి చేసినప్పుడు కీర్తనకారుడు దేవుని న్యాయస్థానంలో న్యాయం కోసం చేసిన విన్నపం.

శీర్షిక: బెన్యామీను వంశస్థుడైన కూషు ఎవరో నిర్దిష్టంగా తెలియడం లేదు. బెన్యామీను గోత్రంలోని దావీదు శత్రువుల్లో ఒకరై ఉండవచ్చని పండితులు చెబుతారు: సౌలు (1సమూ 18-31), షిమీ (2సమూ 16:5-13) లేదా షెబ (2 సమూ 20)

వీణానాద సహిత గీతము (హెబ్రీ, షిగ్గాయియోన్) అనే పదం కీర్తనల శీర్షికల్లో ఇక్కడ ఒకచోట మాత్రమే కనబడు తుంది, దీని అర్థం తెలియడం లేదు. కొందరు ఈ పదం “విలాపం" అనే అర్థాన్నిచ్చే అష్బూరీయ పదం (షెగు) నుండి వచ్చి ఉండవచ్చని ప్రతిపాదించారు, మరికొందరు ఈ పదం “మంచిమార్గం నుండి తొలగి పోవడం” లేదా “దారితప్పి తిరగడం" అనే అర్థాన్నిచ్చే హెబ్రీ మూలపదానికి సంబంధించినదని చెబుతారు.

7:1-17 ఎవరైతే అన్యాయానికి గురయ్యారో, అన్యాయంగా నేరస్థులుగా చేయబడ్డారో, లేక వారిని అలక్ష్యం చేస్తూ నీచంగా చూసే వారిచేతిలో బాధలకు గురవుతున్నారో వారందరికీ ఈ కీర్తన ఉదాహరణగా ఉంది. మన ఆత్మలను సింహమువలె చీల్చివేయాలని ప్రయత్నించే మన మహా శత్రువుకు (వ.2) అంటే సాతానుకు, అతని దూతల సమూహానికి వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రార్ధనను అన్వయించవచ్చు (ఎఫెసీ 6:11-12; 1 పేతురు 5:8). దుష్టుల చేతిలో నుండి... తప్పించు అని వేడుకోవడం ఎప్పుడూ చేయదగిన ప్రార్థనే (మత్తయి 6:13 నోట్సు చూడండి). 

7:1-2 తమను తాము దేవునికి సమర్పించుకొన్నవారు సంపూర్ణ నమ్మకంతో దేవుని శరణు కోరి తమ జీవితాలను ఆయనకు అప్పగించాలి. అన్యాయానికి గురైనప్పుడు లేక కష్ట సమయాలలో ఆయన శరణుజొచ్చి మన విశ్వాసం, నీతి ఆధారంగా ఆయనను వేడుకోవాలి (వ.3-5,8). కీర్తనకారుడు తన వెంటబడి వేటాడుతున్న శత్రువుల్ని వర్ణించడానికి తరుమువారి అనే పదాన్ని వాడాడు. తన ఆహారాన్ని వేటాడి ముక్కలుగా చీల్చి వేసే సింహంతో కీర్తనకారుడు తన శత్రువులను పోల్చుతున్నాడు. కీర్తనల్లో శత్రువుల్ని జంతువులతో పోల్చి వర్ణించడం మామూలే. సింహాలు చాటున పొంచి ఉండి వాటి ఎరను వేటాడతాయి (10:9; 17:12). సింహాల నోళ్లలోని పండ్లు, కోరలు పదును గలవి (58:6), వాటి గర్జన భయంకరమైనది (22:13). కొత్త నిబంధనలో
క్రైస్తవులకు అంతిమ శత్రువైన సాతానును గర్జించు సింహముతో పోల్చి వర్ణించారు (1 పేతురు 5:8). 

7:3-5 ఈ వచనాల్లో ఒట్టుపెట్టుకుంటూ తన నిర్దోషత్వాన్ని చాటుకోవడం చూస్తాం (యోబు 31:16-22). యెడల అనే పదం (నేను... చేసిన యెడల) మళ్లీ మళ్లీ కనబడడం, కీర్తనకారుడు. ఈ విషయాలన్నిటిలో నిర్దోషి అని తెలియజేస్తున్నది. కీర్తనకారుడు దోషి అయితే కలిగే పర్యవసానాల్ని శత్రువులు నన్ను... పట్టుకొననిమ్ము అనే పదజాలం తెలియజేస్తున్నది. ఇది కీర్తనకారుని నిర్దోషత్వాన్ని ముందుగానే సూచించడం కోసం కాదు గానీ, తాను సరైన హేతువు లేకుండా శ్రమననుభవిస్తున్నానని తెలియజేయడం కోసమే. ఈ పర్యవసానాలకు కారణమయ్యే పాపం గానీ, దేవుని పట్ల అవిధేయత గానీ అతనిలో లేవని స్పష్టమవుతుంది. ఇది కీర్తనకారుడు బుద్ధి పూర్వకంగా ఎవరి పట్లా అన్యాయంగా ప్రవర్తించలేదనీ, తనతో సమాధానముగా ఉన్నవారికి ఏ హానీ చేయలేదని స్పష్టంగా తెలియజేయడం కోసమే. 

7:6-8 శత్రువుల మీదికి దేవుని తీర్పు రావాలని కోరుకోవడం అంటే వారిపై దేవుడే ప్రతీకారం చేయాలని శాపం ప్రకటించడం (109:1-31 నోట్సు చూడండి). ఇశ్రాయేలు తన శత్రువులతో యుద్ధానికి సన్నద్ధమవు తున్నప్పుడు, లెమ్ము అని యెహోవాను ప్రార్థించడం యుద్ధధ్వనితో సమానం (సంఖ్యా 10:35). కీర్తనకారుడు అడుగుతున్న తీర్పును దేవుడు అప్పటికే నియమించి ఉంచాడు. “ఆజ్ఞాపించాడు” అని అక్షరార్థం). యెహోవా సర్వలోకానికి న్యాయాధిపతి (ఆది 18:25). ఆయన భూదిగంతాల వరకు తీర్పు తీరుస్తాడు (1సమూ 2:10; 1దిన 16:33), అందుచేత కీర్తనకారుడి విన్నపం దేవుని నైతిక స్వభావానికి ఆయన మాటకు అనుగుణంగా ఉన్నదే. జనములు సమాజముగా కూడి అనే మాటల్ని కొందరు దేవదూతల సమాజంగా భావించడం జరిగింది. (82:1). ఏదేమైనా, “జనములు" అనే పదాన్ని లోకంలోని అన్యజాతుల్ని, అందులోను యెహోవా తీర్పు తీర్చబోయే జాతుల్ని సూచించడానికి పదే పదే ఉపయోగించారు. ఎవరు ప్రార్థిస్తున్నారో ఆ వ్యక్తి (ఇక్కడ కీర్తనకారుడు) నీతిని బట్టియు, యథార్థతను బట్టియు దేవుడు తీర్పు తీర్చాలనే విజ్ఞప్తితో ఈ విభాగం ముగుస్తుంది (25:21; 26:1). 

7:9-11 హృదయములను అంతరింద్రియములను అంటే “గుండెల్ని, మూత్రపిండాల్ని” అని అక్షరార్థం, ఇది బయటకు కనబడని శరీరావయవాల్ని వర్ణించే అలంకారిక దృష్టాంతం. ఇక్కడ, ఈ పదాలు మనసులోని ఆలోచనల్ని, ఉద్దేశాలను సూచిస్తున్నాయి. మనిషిలోని అణువణువూ దేవునికి తెలుసుననీ, ఆయనకు మరుగైనదేదీ లేదనీ తెలిపే ఇదే భావాన్ని కీర్తన 139:13 లో ఉపయోగించారు. కేడెము అనే పదం కాపుదలను సూచిస్తున్నది, దేవుడు తన నీతిని బట్టి యథార్థవంతుల్ని కాపాడతాడు. 

7:12-13 దేవుణ్ణి న్యాయాధిపతిగా చూపిన వర్ణన ఇప్పుడు దేవుడు యుద్దశూరుడని తెలియజేస్తుంది. దేవుడు తన ప్రజల పక్షాన యుద్ధం చేశాడు (ద్వితీ 32:40-42) కాబట్టి ఈ అలంకారిక వర్ణన ఇశ్రాయేలు చరిత్రలో ఒక ప్రధానాంశం. పశ్చాత్తాపపడని వారెవరైనా కావచ్చు, వారి మీదకు దేవుడు తన ఆయుధాల్ని ఎక్కుపెడతాడు, వారి మీదకు న్యాయాధిపతియైన దేవుని తీర్పు రావడం అనివార్యం. 

7:14-16 గర్భమున ధరించి, కనియున్నాడు అనే పదాలు గర్భం దాల్చి పిల్లల్ని కనినంత సాధారణంగా, దుష్టులు పాపమును కంటున్నారని తెలియజేస్తున్నాయి. (ఇటువంటి వర్ణన కోసం యోబు 15:35; యెషయా 59:4; యాకోబు 1:15 చూడండి), దుస్తులు వారి పన్నాగాల్లో వారే చిక్కుకుంటారు (కీర్తన 9:15; 35:8; 57:6; 141:10). 

7:17 సర్వోన్నతుడైన (హెబ్రీ. ఏద్యోన్) అనే పదం దేవుని నామంగా తొలిసారి ఆది 14:18-22 లో కనబడుతుంది, మానవుల మీద దేవునికున్న సర్వాధికారాన్ని నొక్కిచెప్పడానికి ఈ నామం (మహోన్నతుడు) పాత నిబంధన అంతటా ఉపయోగించ బడింది. (ద్వితీ 32:8; కీర్తన 47:2; దాని 4:17). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |