Isaiah - యెషయా 63 | View All

1. రక్తవర్ణ వస్త్రములు ధరించి ఎదోమునుండి వచ్చుచున్న యితడెవడు? శోభితవస్త్రము ధరించినవాడై గంభీరముగా నడచుచు బొస్రానుండి బలాతిశయముతో వచ్చుచున్న యితడెవడు? నీతినిబట్టి మాటలాడుచున్న నేనే రక్షించుటకు బలాఢ్యుడనైన నేనే.
మత్తయి 16:27, మత్తయి 9:6, మత్తయి 12:6, ప్రకటన గ్రంథం 19:13

2. నీ వస్త్రము ఎఱ్ఱగా ఉన్నదేమి? నీ బట్టలు ద్రాక్షగానుగను త్రొక్కుచుండువాని బట్టలవలె ఉన్న వేమి?

3. ఒంటరిగా ద్రాక్షగానుగను త్రొక్కితిని, జనములలో ఎవడును నాతోకూడ ఉండలేదు కోపగించుకొని వారిని త్రొక్కితిని రౌద్రముచేత వారిని అణగద్రొక్కితిని వారి రక్తము నా వస్త్రములమీద చిందినది, నా బట్టలన్నియు డాగులే.
ప్రకటన గ్రంథం 14:20, ప్రకటన గ్రంథం 19:15

4. పగతీర్చుకొను దినము నా మనస్సునకు వచ్చెను విముక్తి చేయదగిన సంవత్సరము వచ్చియుండెను

5. నేను చూచి ఆశ్చర్యపడితిని సహాయము చేయువాడొకడును లేకపోయెను ఆదరించువాడెవడును లేకపోయెను కావున నా బాహువు నాకు సహాయము చేసెను నా ఉగ్రత నాకాధారమాయెను.

6. కోపముగలిగి జనములను త్రొక్కి వేసితిని ఆగ్రహపడి వారిని మత్తిల్లజేసితిని వారి రక్తమును నేల పోసివేసితిని.

7. యెహోవా మనకు చేసినవాటన్నిటినిబట్టి యెహోవా కృపాతిశయమును యెహోవా స్తోత్రము లను గానముచేతును. తన వాత్సల్యమునుబట్టియు కృపాబాహుళ్యమును బట్టియు ఇశ్రాయేలుయొక్క వంశస్థులకు ఆయన చూపిన మహాకనికరమును నేను ప్రకటన చేసెదను.

8. వారు నా జనులనియు అబద్ధములాడనేరని పిల్లలనియు అనుకొని ఆయన వారికి రక్షకుడాయెను.

9. వారి యావద్బాధలో ఆయన బాధనొందెను ఆయన సన్నిధి దూత వారిని రక్షించెను ప్రేమచేతను తాలిమిచేతను వారిని విమోచించెను పూర్వదినములన్నిటను ఆయన వారిని ఎత్తికొనుచు మోసికొనుచు వచ్చెను.
మత్తయి 25:40-45

10. అయినను వారు తిరుగుబాటు చేసి ఆయన పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖింపజేయగా ఆయన వారికి విరోధియాయెను తానే వారితో యుద్ధము చేసెను.
అపో. కార్యములు 7:51, ఎఫెసీయులకు 4:30

11. అప్పుడు ఆయన పూర్వదినములను మోషేను తన జను లను జ్ఞాపకము చేసికొనెను. తన మందకాపరులకు సహకారియై సముద్రములో నుండి తమ్మును తోడుకొనివచ్చినవాడేడి?
హెబ్రీయులకు 13:20

12. తమలో తన పరిశుద్ధాత్మను ఉంచినవాడేడి? మోషే కుడిచేతి వైపున మహిమగల తన బాహువును పోనిచ్చినవాడేడి?

13. తనకు శాశ్వతమైన ప్రఖ్యాతి కలుగజేసికొనుటకు వారిముందర నీళ్లను విభజించినవాడేడి? మైదానములో గుఱ్ఱము పడనిరీతిగా వారు పడకుండ అగాధజలములలో నడిపించిన వాడేడి? యనుకొనిరి

14. పల్లమునకు దిగు పశువులు విశ్రాంతినొందునట్లు యెహోవా ఆత్మ వారికి విశ్రాంతి కలుగజేసెను నీకు ఘనమైన పేరు కలుగునట్లు నీవు నీ జనులను నడిపించితివి

15. పరమునుండి చూడుము మహిమోన్నతమైన నీ పరిశుద్ధ నివాసస్థలమునుండి దృష్టించుము నీ ఆసక్తి యేది? నీ శౌర్యకార్యములేవి? నాయెడల నీకున్న జాలియు నీ వాత్సల్యతయు అణగి పోయెనే.

16. మాకు తండ్రివి నీవే, అబ్రాహాము మమ్ము నెరుగక పోయినను ఇశ్రాయేలు మమ్మును అంగీకరింపకపోయినను యెహోవా, నీవే మాతండ్రివి అనాదికాలమునుండి మా విమోచకుడని నీకు పేరే గదా.
యోహాను 8:41

17. యెహోవా నీ మార్గములను తప్పి తిరుగునట్లుగా మమ్మును ఎందుకు తొలగజేసితివి? నీ భయము విడుచునట్లు మా హృదయములను నీవెందుకు కఠినపరచితివి? నీ దాసుల నిమిత్తము నీ స్వాస్థ్యగోత్రముల నిమిత్తము తిరిగి రమ్ము.

18. నీ పరిశుద్ధజనులు స్వల్పకాలమే దేశమును అనుభ వించిరి మా శత్రువులు నీ పరిశుద్ధాలయమును త్రొక్కి యున్నారు.
లూకా 21:24, ప్రకటన గ్రంథం 11:2

19. నీ పరిపాలన నెన్నడును ఎరుగనివారివలెనైతివిు నీ పేరెన్నడును పెట్టబడనివారివలెనైతివిు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
63:1-6 ఈ వాక్యభాగం 59:15-20 వచనాలకు దగ్గరగా ఉంది. ఈ రెండు వాక్యభాగాలు యుద్ధంలో దుష్ట శక్తులను ఓడించే శూరునిగా దేవున్ని వర్ణిస్తున్నాయి.

63:1 ఈ వచనం కావలి వ్యక్తి అడిగే ప్రశ్నతో మొదలవుతుంది. దేవుడు జవాబిస్తున్నాడు. యుద్దశూరుడైన దేవుడు యుద్ధం చేసి, రక్తంతో తడిచిన వస్త్రాలతో విజయుడై తిరిగి వస్తున్నాడు. బహుశా బొస్రా ముఖ్య పట్టణంగా గల ఎదోము ఇంత కాలంగా దేవుని ప్రజల్ని అణచివేస్తున్న అన్యజనాంగాలన్నిటికి ప్రతినిధిగా ఉన్నట్టుగా కనబడుతుంది- (34:5-17 వచనాల్లో దీని పాత్ర గురించి తెలుస్తుంది). 

63:3 కావలివ్యక్తి అడిగిన రెండవ ప్రశ్నకు దేవుడు జవాబిస్తూ శత్రువుల (వ.6 - “జనముల")కు వ్యతిరేకంగా తన రౌద్రపు చర్యను వర్ణిస్తున్నాడు. ద్రాక్షగానుగను తొక్కే వ్యక్తి తన కాళ్లకింద ద్రాక్షపండ్లను తొక్కినట్టుగా దేవుడు తన కాళ్ల కింద తన శత్రువుల్ని తొక్కివేస్తున్నాడు. ఈ అలంకారిక వర్ణన ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా కనబడుతుంది, అంతిమ యుద్ధంలో యేసు యుద్దశూరునిగా కనబడుతున్నాడు (ప్రక 19:13). 

63:6 యుద్దశూరుడైన దేవుని కోపం జనముల మీద అని ఈ వచనం స్పష్టం చేస్తుంది. అన్యజనాంగాలు దేవుని ఉగ్రతతో మత్తిల్లడమనే వర్ణన దేవుని ఉగ్రత పాత్రలోనిది త్రాగడమనే సాదృశ్యాన్ని గుర్తుచేస్తుంది (19:14 నోట్సు చూడండి).

63:7-9 యెషయా ప్రవక్త ఇశ్రాయేలు పూర్వచరిత్రలోకి చూస్తూ, దేవునికృపను ఆయన - వాత్సల్యమును గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. ఈ వచనాలు స్తోత్రార్హమైన దేవుని కార్యాల్ని (యెహోవా స్తోత్రములను), ఇశ్రాయేలు యావద్బాధ గురించి తెలియజేస్తున్నాయి. ఇశ్రాయేలు చరిత్ర నుండి వారు ఎఱ్ఱసముద్రాన్ని దాటిన సంఘటనను (వ.11-13) యెషయా ప్రవక్త ప్రధానంగా తెలియజేస్తూ, ఐగుప్తులో ఇశ్రాయేలు దాస్యాన్ని, దేవుని విడుదలను సూచిస్తున్నాడు. ఆయన సన్నిధి దూత అనే పదజాలం ఇశ్రాయేలీయులు ఎల్ల సముద్రాన్ని దాటినప్పుడు దేవదూతల సైన్యం తోడుగా ఉండడాన్ని తెలియజేస్తుంది (నిర్గమ. 14:19). 

63:10 పరిశుద్దాత్మ అంటే పరిశుద్ధతకు కర్తయైన ఆత్మ అని అక్షరార్ధం . “ఈ వాక్యభాగమంతటిలో పరిశుద్దాత్ముడు తనకంటూ ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగిన దైవిక వ్యక్తిగా చూపించబడ్డాడు... దేవుడు పాత నిబంధనలో మరుగైయున్న పరిశుద్ధ త్రిత్వంగా వెల్లడి చేసుకొన్నాడు” (అలెక్ మోటైర్). 

63:11-14 ఇశ్రాయేలు పాపంలోనే ఉన్నప్పటికీ, దేవుని కృప వారి మీద నుండి తొలగిపోలేదు. ఈ వచనాలు రెండవ నిర్గమం గురించి తెలియజేస్తున్నాయి, మళ్లీ దేవుడు తన ప్రజల్ని వారి శత్రువుల నుండి విడిపిస్తాడు. (4:5 తో పోల్చండి; 11:15-16; 40:3-5; 43:18-19; 48:21). 

63:15 యెషయా ప్రారంభించిన విలాపం 64:12 వరకు కొనసాగుతుంది. దేవుడు ఇంకా తమ పట్ల కృప చూపి తమను విడిపించడం లేదనే విలాపం కనబడుతుంది. (63:11-14). దేవుడింకా తన ప్రజలకు దూరంగా పరలోకంలోనే ఉన్నాడు.

63:16 కుమారుడు తన తండ్రిని వేడుకున్నట్టుగా ఇక్కడ దేవున్ని వేడుకొనడం కనబడుతుంది. దేవుడు ఇశ్రాయేలుకు తండ్రిగా ఉండడం, అబ్రాహాము వారికి తండ్రిగా ఉండడాన్ని, యాకోబు ఇశ్రాయేలు తన వంశస్థులకు తన పేరునే ఇస్తూ తండ్రిగా ఉండడాన్ని మించినది. 


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |