Isaiah - యెషయా 45 | View All

1. అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడిచేతిని పట్టుకొనియున్నాను నేను రాజుల నడికట్లను విప్పెదను, ద్వారములు అతని యెదుట వేయబడకుండ తలుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి సెలవిచ్చుచున్నాడు.

2. నేను నీకు ముందుగా పోవుచు మెట్టగానున్న స్థలములను సరాళముచేసెదను. ఇత్తడి తలుపులను పగులగొట్టెదను ఇనుపగడియలను విడగొట్టెదను.

3. పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచిన ఇశ్రాయేలు దేవుడనైన యెహోవాను నేనే యని నీవు తెలిసికొనునట్లు అంధకారస్థలములలో ఉంచబడిన నిధులను రహస్యస్థలములలోని మరుగైన ధనమును నీ కిచ్చెదను.
కొలొస్సయులకు 2:3

4. నా సేవకుడైన యాకోబు నిమిత్తము నేను ఏర్పరచుకొనిన ఇశ్రాయేలు నిమిత్తము నేను నీకు పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచితిని. నీవు నన్ను ఎరుగకుండినప్పటికిని నీకు బిరుదులిచ్చితిని

5. నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తప్ప ఏ దేవుడును లేడు.

6. తూర్పుదిక్కునుండి పడమటిదిక్కువరకు నేను తప్ప ఏ దేవుడును లేడని జనులు తెలిసికొను నట్లు నీవు నన్ను ఎరుగకుండినప్పటికిని నిన్ను సిద్ధపరచితిని యెహోవాను నేనే నేను తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడు

7. నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను సమాధానకర్తను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటినన్నిటిని కలుగజేయువాడను.

8. ఆకాశమండలము నీతిని కురిపించునట్లు అంతరిక్షమా, మహావర్షము వర్షించుము భూమి నెరలువిడిచి రక్షణ ఫలించునట్లు భూమి నీతిని మొలిపించును గాక యెహోవానగు నేను దాని కలుగజేసియున్నాను.

9. మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకై యుండి తన్ను సృజించినవానితో వాదించువానికి శ్రమ. జిగటమన్ను దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయు చున్నావని అనదగునా? వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెప్పదగునా?
రోమీయులకు 9:20-21

10. నీవు ఏమి కనుచున్నావని తన తండ్రితో చెప్పువానికి శ్రమ నీవు గర్భము ధరించినదేమి అని స్త్రీతో చెప్పువానికి శ్రమ.

11. ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడగు సృష్టికర్తయైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు రాగలవాటినిగూర్చి నన్నడుగుదురా? నా కుమారులను గూర్చియు నా హస్తకార్యములను గూర్చియు నాకే ఆజ్ఞాపింతురా?

12. భూమిని కలుగజేసినవాడను నేనే దానిమీదనున్న నరులను నేనే సృజించితిని నా చేతులు ఆకాశములను విశాలపరచెను వాటి సర్వసమూహమునకు నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చితిని.

13. నీతినిబట్టి కోరెషును రేపితిని అతని మార్గములన్నియు సరాళముచేసెదను అతడు నా పట్టణమును కట్టించును క్రయధనము తీసికొనకయు లంచము పుచ్చు కొనకయు నేను వెలివేసినవారిని అతడు విడిపించును

14. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు ఐగుప్తీయుల కష్టార్జితమును కూషు వర్తక లాభమును నీకు దొరుకును దీర్ఘదేహులైన సెబాయీయులును నీయొద్దకు వచ్చి నీవారగుదురు వారు నీవెంట వచ్చెదరు సంకెళ్లు కట్టుకొని వచ్చి నీ యెదుట సాగిలపడుదురు నిశ్చయముగా నీ మధ్య దేవుడున్నాడు మరి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన తప్ప ఏ దేవుడును లేడు అని చెప్పుచు నీకు విన్నపము చేసెదరు.
1 కోరింథీయులకు 14:25, ప్రకటన గ్రంథం 3:9

15. ఇశ్రాయేలు దేవా, రక్షకా, నిశ్చయముగా నీవు నిన్ను మరుగుపరచుకొను దేవుడవైయున్నావు.
రోమీయులకు 11:33

16. విగ్రహములు చేయువారు సిగ్గుపడినవారైరి వారందరు విస్మయము పొందియున్నారు. ఒకడును మిగులకుండ అందరు కలవరపడుదురు.

17. యెహోవావలన ఇశ్రాయేలు నిత్యమైన రక్షణ పొంది యున్నది మీరు ఎన్నటెన్నటికి సిగ్గుపడకయు విస్మయ మొంద కయు నుందురు.
హెబ్రీయులకు 5:9

18. ఆకాశములకు సృష్టికర్తయగు యెహోవాయే దేవుడు; ఆయన భూమిని కలుగజేసి దాని సిద్ధపరచి స్థిర పరచెను నిరాకారముగానుండునట్లు ఆయన దాని సృజింప లేదు నివాసస్థలమగునట్లుగా దాని సృజించెను ఆయన సెలవిచ్చునదేమనగా యెహోవాను నేనే మరి ఏ దేవుడును లేడు.

19. అంధకారదేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాట లాడలేదు మాయాస్వరూపుడనైనట్టు3 నన్ను వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెప్పలేదు నేను న్యాయమైన సంగతులు చెప్పువాడను యథార్థమైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను నేనే.

20. కూడి రండి జనములలో తప్పించుకొనినవారలారా, దగ్గరకు వచ్చి కూడుకొనుడి తమ కొయ్యవిగ్రహమును మోయుచు రక్షింపలేని దేవతకు మొఱ్ఱపెట్టువారికి తెలివిలేదు.

21. మీ ప్రమాణవాక్యములు నా సన్నిధిని తెలియ జేయుడి జనులు కూడుకొని ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూర్వకాలము మొదలుకొని ఆ కార్యమును తెలియ జేసినవాడెవడు?చాలకాలముక్రిందట దాని ప్రకటించినవాడెవడు?యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు.నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రక్షించువాడను నేనే నేను తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడు
మార్కు 12:32, అపో. కార్యములు 15:18

22. భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేనే మరి ఏ దేవుడును లేడు.

23. నా యెదుట ప్రతి మోకాలు వంగుననియు ప్రతి నాలుకయు నాతోడని ప్రమాణము చేయుననియు నేను నా పేరట ప్రమాణము చేసియున్నాను నీతిగల నా నోటి మాట బయలుదేరియున్నది అది వ్యర్థము కానేరదు.
రోమీయులకు 14:11, ఫిలిప్పీయులకు 2:10-11

24. యెహోవాయందే నీతి బలములున్నవని జనులు నన్ను గూర్చి చెప్పుదురు ఆయనయొద్దకే మనుష్యులు వచ్చెదరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగ్గుపడుదురు

25. యెహోవాయందే ఇశ్రాయేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
45:1-8 సంఘటనలు నెరవేరడానికి కనీసం 140 సంవత్సరాలకు పూర్వం రాయబడిన ఈ విభాగంలో దేవుడు కోరెషుతో మాట్లాడుతున్నాడు, ఆయన కోరెషును తన ప్రతినిధిగా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలను కుంటున్నాడో ప్రకటిస్తున్నాడు. కోరెషుకు తాను దేవుని ప్రతినిధిగా పనిచేస్తున్నాననే స్పృహ ఉండవచ్చేమో అనుకొనడం సైతం నమ్మశక్యం గాని విషయం. అషూరుకు బబులోనుకు కూడా అవి దేవుని ఉగ్రతను అమలు చేసే సాధనాలనే ఊహ సైతం ఉండి ఉండదు. వాస్తవానికి, వ.4 లోని చివరి పంక్తి దీన్నే తెలియజేస్తుంది. 

45:1 దేవుడు కోరెషు గురించి తాను అభిషేకించిన కోరెషు అని చెబుతున్నాడు. ఇక్కడ దేవుడు అగోచరంగా ఒక భూరాజును తన ప్రతినిధిగా తన ప్రజల్ని విడిపించే విమోచకునిగా అభిషేకించడం (“మెస్సియ”) అలంకారిక వర్ణనలో కనబడుతుంది. ప్రాచీన పశ్చిమాసియా ప్రాంత భావనలో దేవుడు ఎవరి కుడిచేతినైనా పట్టుకొనడం విలక్షణమైన దైవానుగ్రహాన్ని, ప్రత్యేకమైన పనికి నియమించడాన్ని, దైవసంబంధమైన మార్గదర్శనాన్ని, నిపుణతను సూచిస్తుంది. 

45:2 దేవుడు అన్యజనుల బలమైన దుర్గాలు కోరేషు ముందు కూలిపోయేలా చేస్తాడు. దేవుడు కోరెషు దాడిని శీఘ్రతరం చేయడానికి మెట్టగా ఉన్న స్థలములను చదును చేస్తాడు (40:3-6 తో పోల్చండి). 

45:3 కోరెషు ఆయా జనాంగాలను (మాదీయులు, లూదీయులు, బబులోనీయులు) ఓడించినప్పుడు వారి నిధులు అతని సొత్తవుతాయి. ఇవి ఇప్పటివరకు లోకానికి కనబడనివి కాబట్టి వీటిని అంధకారస్థలములలో ఉంచబడిన నిధులని, రహస్యస్థలములలో దాచబడిన ధనమని చెప్పడం జరిగింది. 

45:4 దేవుడు కోరెషు పట్ల జరిగించిన చర్యలకు, కోరెషు పట్ల గానీ పారసీకుల పట్ల గానీ ఆయనకున్న ప్రేమకు సంబంధం లేదు. ఆయన తన సేవకుడైన ఇశ్రాయేలు పక్షాన కోరెషు నుపయోగించుకుంటు న్నాడు (44:1 నోట్సు చూడండి). వాస్తవానికి దేవుడు కోరెషుకు పేరు పెట్టడం, అతడి నేర్పరచుకొనడం పారసీకరాజు దేవుని అధీనంలో ఉన్నాడనే వాస్తవాన్ని తెలియజేస్తుంది. దేవుడు యెషయా ద్వారా కోరెషు గురించి ముందుగానే ప్రకటించడం భవిష్యత్కాలాన్ని చూసే ఆయన సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. 

45:5-7 ఈ ఘనమైన విమోచనాకార్యాల్ని ఏకైక నిజదేవుడైన యెహోవాకు తప్ప వేరెవరికీ ఆపాదించలేరు. ఆయన ప్రభుత్వం ఇశ్రాయేలు మీద మాత్రమే కాక, సర్వలోకం (తూర్పుదిక్కు నుండి పడమటి దిక్కు వరకు) మీద కూడా ఉంది. మానవచరిత్రలోని మేలుకీడులన్నీ ఆయన అధీనంలోనే ఉన్నాయి. 

45:8 ఈ వచనం అక్షరార్థంగా ఫలించడాన్ని మించి వర్ణిస్తుంది. దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు భూమి నీతితో నిండి ఉంటుందని ఇది తెలియజేస్తుంది. 

45:9-13 దేవుడు తన ఉద్దేశాల్ని నెరవేర్చుకోడానికి కోరెషువంటి అన్య జనాల్లోని రాజును వాడుకోవడం గురించి దేవునితో వాదించేవారికి ఈ వచనాల్లోని శ్రమ ప్రవచనం జవాబు చెబుతుంది. 

45:9 శ్రమ ప్రవచనాల గురించి 1:4; 5:8-30 నోట్సు చూడండి. మనుషులు మంటికుండ వంటివారు, దేవుడు దాన్ని రూపించిన కుమ్మరి. ఈ సాదృశ్యం మనుషుల్ని దేవునితో సంబంధంలో సరైన స్థానంలో ఉంచుతుంది. ఇది ఆది 2:7 వచనాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు, దేవుడు నేలమంటితో ఆదామును నిర్మించాడు. ప్రాచీన పశ్చిమాసియా పురాణాలైన అట్రహసిస్, ఎనుమా ఎలీష్ మనుషుల్ని మట్టిబొమ్మలుగా వర్ణించాయి. అయితే ఈ పౌరాణిక గాథలకు, బైబిల్లో దేవుడు నరుని సృష్టించడానికి సంబంధించిన వృత్తాంతానికి ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం దేవుడు నరునిలోనికి తన జీవవాయువును ఊదడం. ఇది నరుని శ్రేష్టతను సూచిస్తుంది. మెసపోతమియా గాథల్లో ఇది ఉండకపోగా, నరునిలో రాక్షస దేవతల రక్తం ఉందనే వర్ణన కనబడుతుంది, ఇది నరుణ్ణి అత్యల్ప స్థాయిలో కనపరుస్తుంది.

45:10 దేవుడు నరులకు తండ్రి అనేది రెండవ సాదృశ్యం (తండ్రితో... స్త్రీతో), నరుడు సృష్టించబడిన విధానాన్ని శిశువుతో పోల్చడం కూడా నరునికి దేవునికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని సమతూకంలో తెలియజేయదు. కుండ తనను చేసిన కుమ్మరిని ప్రశ్నించడం అసాధ్యమైనట్టుగానే శిశువు తన జన్మ గురించి ప్రశ్నించడం అసాధ్యం. అదే విధంగా ఇశ్రాయేలు దేవుని ఉద్దేశాన్ని ప్రశ్నించడానికి అర్హత లేనిది.

45:11 ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడగు గురించి 1:4 నోట్సు చూడండి. 

45:12 ఆకాశములను విశాలపరచెను గురించి 42:5 నోట్సు చూడండి. 

45:13 దేవుని ఉద్దేశాల కోసం రేపబడినవాడు కోరెషు (రేపితిని). 

45:14 ఐగుప్తు, కూషు (ఐతియోపియా - 18:1-7 నోట్సు చూడండి) నైలు లోయలో ఉన్న ప్రాంతాలు. సెబాయీయులు అరబీ తెగ. ఈ వచనం అన్యజనాంగాలు ఇశ్రాయేలు దేవుడే ఏకైక నిజదేవుడని గుర్తించే కాలాన్ని సూచిస్తుంది. 

45:15 దేవుడు తనను తాను మరుగుపర్చుకొనడం గురించి వ.19 నోట్సు చూడండి. 

45:16-17 విగ్రహములు నాశ్రయించువారి నమ్మిక సరైనదానిలో లేదు కాబట్టి వారు సిగ్గుపడతారు. యెహోవా నాశ్రయించు వారెన్నటికీ సిగ్గుపడరు. 

45:18 దేవుడు భూమిని నిరాకారముగా ఉండడానికి సృష్టించలేదనే భావన ప్రాచీన పశ్చిమాసియా పురాణ కథనాన్ని విభేదిస్తుంది. ఈ కథనం దిగువ శ్రేణి దేవతలు కాలువలు త్రవ్వే పని ఆపివేసినప్పుడు ఆ పని కొనసాగించడానికి నరులు సృష్టించబడ్డారని వర్ణిస్తుంది. 

45:19 దేవుడు తాను చేసిన సృష్టికంటె అధికుడు (వ.15) కాబట్టి ఆయన మరుగుగా ఉన్నా, ఆయన సృష్టితో తన సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు, తనను తాను సృష్టి అంతటికీ వెల్లడి చేసుకుంటున్నాడు. 

45:20 అన్యజనాంగాలు పారిపోయిన శరణార్థులనే వర్ణన (తప్పించుకొనిన వారలారా) గతంలో వారి మీదకు వచ్చిన తీర్పును సూచిస్తుండవచ్చు. 

45:21 మీ ప్రమాణవాక్యములు నా సన్నిధిని తెలియజేయుడి అనే మాటలు న్యాయస్థానపు నేపథ్యాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఇక్కడ సమస్య భవిష్యత్తు గురించి తెలియజేయడంలో దేవుని శక్తి గురించినది.

45:23 పౌలు ఈ వచనాన్ని రోమా 14:11-12 లో ఉటంకించాడు. 


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |