Isaiah - యెషయా 34 | View All

1. రాష్ట్రములారా, నాయొద్దకు వచ్చి వినుడి జనములారా, చెవి యొగ్గి ఆలకించుడి భూమియు దాని సంపూర్ణతయు లోకమును దానిలో పుట్టినదంతయు వినును గాక.

2. యెహోవా కోపము సమస్త జనములమీదికి వచ్చు చున్నది వారి సర్వ సైన్యములమీద ఆయన క్రోధము వచ్చు చున్నది ఆయన వారిని శపించి వధకు అప్పగించెను.

3. వారిలో చంపబడినవారు బయట వేయబడెదరు వారి శవములు కంపుకొట్టును వారి రక్తమువలన కొండలు కరగిపోవును.

4. ఆకాశ సైన్యమంతయు క్షీణించును కాగితపు చుట్టవలె ఆకాశవైశాల్యములు చుట్టబడును. ద్రాక్షావల్లినుండి ఆకు వాడి రాలునట్లు అంజూరపుచెట్టునుండి వాడినది రాలునట్లు వాటి సైన్యమంతయు రాలిపోవును.
మత్తయి 24:29, మార్కు 13:25, లూకా 21:26, 2 పేతురు 3:12, ప్రకటన గ్రంథం 6:13-14

5. నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడ్గము మత్తిల్లును ఎదోముమీద తీర్పుతీర్చుటకు నేను శపించిన జనముమీద తీర్పుతీర్చుటకు అది దిగును

6. యెహోవా ఖడ్గము రక్తమయమగును అది క్రొవ్వుచేత కప్పబడును గొఱ్ఱపిల్లలయొక్కయు మేకలయొక్కయు రక్తము చేతను పొట్లేళ్ల మూత్రగ్రంథులమీది క్రొవ్వుచేతను కప్ప బడును ఏలయనగా బొస్రాలో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా సంహారము చేయును.

7. వాటితోకూడ గురుపోతులును వృషభములును కోడె లును దిగిపోవుచున్నవి ఎదోమీయుల భూమి రక్తముతో నానుచున్నది వారి మన్ను క్రొవ్వుతో బలిసియున్నది.

8. అది యెహోవా ప్రతిదండనచేయు దినము సీయోను వ్యాజ్యెమునుగూర్చిన ప్రతికార సంవత్సరము.

9. ఎదోము కాలువలు కీలగును దాని మన్ను గంధకముగా మార్చబడును దాని భూమి దహించు గంధకముగా ఉండును.

10. అది రేయింబగళ్లు ఆరక యుండును దాని పొగ నిత్యము లేచును అది తరతరములు పాడుగా నుండును ఎన్నడును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు
ప్రకటన గ్రంథం 14:11, ప్రకటన గ్రంథం 19:3

11. గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆక్రమించు కొనును గుడ్లగూబయు కాకియు దానిలో నివసించును ఆయన తారుమారు అను కొలనూలును చాచును శూన్యమను గుండును పట్టును.
ప్రకటన గ్రంథం 18:2

12. రాజ్యము ప్రకటించుటకు వారి ప్రధానులు అక్కడ లేకపోవుదురు దాని అధిపతులందరు గతమైపోయిరి.
ప్రకటన గ్రంథం 6:15

13. ఎదోము నగరులలో ముళ్లచెట్లు పెరుగును దాని దుర్గములలో దురదగొండ్లును గచ్చలును పుట్టును అది అడవికుక్కలకు నివాసస్థలముగాను నిప్పుకోళ్లకు సాలగాను ఉండును

14. అడవిపిల్లులును నక్కలును అచ్చట కలిసికొనును అచ్చట అడవిమేక తనతోటి జంతువును కనుగొనును అచ్చట చువ్వపిట్ట దిగి విశ్రమస్థలము చూచుకొనును
ప్రకటన గ్రంథం 18:2

15. చిత్తగూబ గూడు కట్టుకొనును అచ్చట గుడ్లు పెట్టి పొదిగి నీడలో వాటిని కూర్చును అచ్చటనే తెల్లగద్దలు తమ జాతిపక్షులతో కూడు కొనును.

16. యెహోవా గ్రంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి ఆ జంతువులలో ఏదియు లేక యుండదు దేని జతపక్షి దానియొద్ద ఉండక మానదు నా నోటనుండి వచ్చిన ఆజ్ఞ యిదే ఆయన నోటి ఊపిరి వాటిని పోగుచేయును.

17. అవి రావలెనని ఆయన చీట్లువేసెను ఆయన కొలనూలు చేత పట్టుకొని వాటికి ఆ దేశమును పంచిపెట్టును. అవి నిత్యము దాని ఆక్రమించుకొనును యుగయుగములు దానిలో నివసించును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
34:1 దేవుడు ఇశ్రాయేలుకు మాత్రమే కాదు, ఆయన సర్వభూమికి దేవుడు. ఆయన తన మాటల్ని లోకమును దానిలో ఉన్నదంతయు వినును గాక అని చెబుతున్నాడు.

34:2-3 దేవుని కోపం అన్య జనముల... "సైన్యముల మీదకు మళ్లింది. ఆయన వీరిలో కొందరిని తన ఉద్దేశాలు నెరవేరడాని కుపయోగించుకున్నా, వారు మటుకు సామ్రాజ్యవాదకాంక్షనే కనబరుస్తున్నారు. వారు ఓడిపోయి హతులు కావడం మాత్రమే. కాక, వారి శవాలు పాతిపెట్టబడక అవమానం పాలు కావడం కూడా జరుగుతుంది.

34:4 దేవుడు యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు విశ్వంలో సైతం మార్పులుంటాయి. అన్యజనులు నక్షత్రాలను (ఆకాశ సైన్యమంతయు) తమ దైవాలకు ప్రతినిధులుగా భావించేవారు. వాస్తవానికి దైవాలు కాని ఈ దైవాలు నిజదేవుని యెదుట క్షీణించి అంతరించిపోతాయని ఈ భాష సూచిస్తుంది.. 

34:5 ఆకాశ సైన్యం మీద విజయం తర్వాత (వ.4), ఎదోము గురించి వర్ణన కనబడుతుంది. ఇది మోయాబుకు దక్షిణంలో మృతసముద్రానికి ఆగ్నేయంలో ఉంది. శపించిన... తీర్పు తీర్చుటకు అనే మాటల్ని హెబ్రీలో ఒకే క్రియాపదం (కెరెమ్) తెలియజేస్తుంది. ఈ పదం యెహోషువ "గ్రంథంలో పలుచోట్ల కనబడుతుంది. ప్రతి పురుషున్ని ప్రతి స్త్రీని, చిన్నపిల్లల్ని సైతం ప్రతి ఒక్కరిని హతం చేయాలి. శత్రువుల్ని హతం చేయడం ఒక విధంగా దేవునికి ప్రతిష్ఠితం చేయడమనే వర్ణనగా కూడా కనబడుతుంది. 

34:6-7 ఈ వచనాల్లో బలి గురించి స్పష్టమైన పదజాలం కనబడుతుంది. బొస్రా ప్రాచీన ఎదోముకు ముఖ్యపట్టణం. 

34:8 ఇశ్రాయేలు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ఎదోము ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని దాడి చేయడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నించేది (కీర్తన 137:7; విలాప 4:22; యెహె 35:15; ఓబద్యా వ.10-14). 

34:9-10 ఇక్కడ దేవుడు సొదొమ గొమొళాల పేర్లను పేర్కొనకపోయినా, వాటి మీదకు రప్పించిన శిక్షనే (ఆది. 19:24-28) ఎదోము మీదకు రప్పించబోతున్నాడు (కీలగును... గంధకముగా... దహించు గంధకముగా), దేవుని ప్రజల మీదకు వచ్చే శిక్ష నాశనకరమైనదే గానీ సొదొమ మీదకు వచ్చిన శిక్ష వంటిది కాదని యెషయా ఇదివరకే వర్ణించాడు (1:9). బబులోను మీదకు వచ్చే శిక్షా ప్రకటనలో మాత్రం దాని మీదకు వచ్చే శిక్ష దాదాపుగా ఇటువంటిదేననే వర్ణన కనబడుతుంది (13:19). యిర్మీయా కూడా ఎదోము మీదకు వచ్చే శిక్ష (యిర్మీయా 49:7-22)ను ఈ పట్టణాల మీదకు వచ్చిన శిక్షతో పోల్చుతూ ఇటువంటి శిక్ష (యిర్మీయా 49:18) రాబోతోందని ప్రకటించడం గమనార్హం. 

34:11 పాడుదిబ్బల్లో నిర్జనప్రదేశాల్లో ఉండే జంతువుల గురించి ఈ వచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. గుడ్లగూబ అపవిత్రమైనదని పరిగణించబడింది (లేవీ 11:15-17). తీర్పు నేపథ్యంలో ఇటువంటి పదప్రయోగం కోసం 34:13; యిర్మీయా 50:39; మీకా 1:8 చూడండి. దేవునికి ఎవరిని శిక్షించాలో ముందుగానే తెలుసు, ఆయన శిక్ష విస్తృతమైనది. కొలనూలు... గుండు అనేవి సాధారణంగా భవననిర్మాణంలో ఉపయోగించే వస్తువులు కాగా, దేవుడు ఎదోము నాశనంలో వీటిని ఉపయోగించబోతున్నాడు. 

34:12 ఎదోము రాచరికం చాలా ప్రాచీనమైంది, ఇశ్రాయేలు కంటే ముందు నుండీ ఉన్నది (ఆది 36:31-43), అయితే దేవుడు ఎదోమునే ముగించబో తున్నాడు కాబట్టి ఎదోములోని రాచరిక వ్యవస్థ కూడా ముగింపు కాబోతుంది. 

34:13-15 ఈ వచనంలోని అంశం పట్టణం పాడుబడి అడవిగా మారడం. దేశంలోని ప్రముఖ భవనాలు పాడైపోతాయి, శిథిలాల్లో ముళ్లచెట్లు పెరుగుతాయి, అడవి జంతువులు అక్కడ నివసిస్తాయి, ఈ వచనాల్లో కనబడే జంతువుల్ని అపవిత్రమైనవిగా పరిగణించడం జరిగింది (లేవీ 11).

34:16-17 యెహోవా గ్రంథము ఏమిటో అర్థం తెలియడం లేదు. ఇది పరలోకంలో ఉన్న గ్రంథాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. అలాగైనట్లయితే, ఈ ప్రకటన వినేవారు ఆ గ్రంథాన్ని పఠించడం కుదరదు. “గ్రంథము” ఇక్కడ ఎదోము వినాశనం నిశ్చయం అనీ, అది అడవి జంతువులకు ఆలవాలమవుతుందనీ నొక్కి చెప్పే అలంకార ప్రయోగం అయ్యుండవచ్చు. 


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |