Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 105 | View All

1. యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి ఆయన నామమును ప్రకటన చేయుడి జనములలో ఆయన కార్యములను తెలియచేయుడి.

2. ఆయననుగూర్చి పాడుడి ఆయనను కీర్తించుడి ఆయన ఆశ్చర్యకార్యములన్నిటినిగూర్చి సంభాషణ చేయుడి

3. ఆయన పరిశుద్ధ నామమునుబట్టి అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదకువారు హృదయమందు సంతోషించుదురుగాక.

4. యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెదకుడి

5. ఆయన దాసుడైన అబ్రాహాము వంశస్థులారా ఆయన యేర్పరచుకొనిన యాకోబు సంతతివారలారా ఆయన చేసిన ఆశ్చర్యకార్యములను జ్ఞాపకము చేసికొనుడి

6. ఆయన చేసిన సూచక క్రియలను ఆయననోటి తీర్పులను జ్ఞాపకముచేసికొనుడి

7. ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీర్పులు భూమియందంతట జరుగుచున్నవి.

8. తాను సెలవిచ్చిన మాటను వెయ్యి తరములవరకు అబ్రాహాముతో తాను చేసిన నింబధనను
లూకా 1:72-73

9. ఇస్సాకుతో తాను చేసిన ప్రమాణమును నిత్యము ఆయన జ్ఞాపకము చేసికొనును.
లూకా 1:72-73

10. వారి సంఖ్య కొద్దిగా నుండగను ఆ కొద్ది మంది ఆ దేశమందు పరదేశులై యుండగను

11. కొలవబడిన స్వాస్థ్యముగా కనానుదేశమును మీకిచ్చెదనని ఆయన సెలవిచ్చెను

12. ఆ మాట యాకోబునకు కట్టడగాను ఇశ్రాయేలునకు నిత్య నిబంధనగాను స్థిరపరచి యున్నాడు.

13. వారు జనమునుండి జనమునకును ఒక రాజ్యమునుండి మరియొక రాజ్యమునకు తిరుగు లాడు చుండగా

14. నేనభిషేకించినవారిని ముట్టకూడదనియు నా ప్రవక్తలకు కీడుచేయకూడదనియు ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చి

15. ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింసచేయనియ్య లేదు ఆయన వారికొరకు రాజులను గద్దించెను.

16. దేశముమీదికి ఆయన కరవు రప్పించెను జీవనాధారమైన ధాన్యమంతయు కొట్టివేసెను.

17. వారికంటె ముందుగా ఆయన యొకని పంపెను. యోసేపు దాసుడుగా అమ్మబడెను.

18. వారు సంకెళ్లచేత అతని కాళ్లు నొప్పించిరి ఇనుము అతని ప్రాణమును బాధించెను.

19. అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరువరకు యెహోవా వాక్కు అతని పరిశోధించుచుండెను.

20. రాజు వర్తమానము పంపి అతని విడిపించెను. ప్రజల నేలినవాడు అతని విడుదలచేసెను.

21. ఇష్టప్రకారము అతడు తన అధిపతుల నేలుటకును తన పెద్దలకు బుద్ధి చెప్పుటకును
అపో. కార్యములు 7:10

22. తన యింటికి యజమానునిగాను తన యావదాస్తిమీద అధికారిగాను అతని నియ మించెను.

23. ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తులోనికి వచ్చెను యాకోబు హాముదేశమందు పరదేశిగా నుండెను.

24. ఆయన తన ప్రజలకు బహు సంతానవృద్ధి కలుగ జేసెను వారి విరోధులకంటె వారికి అధికబలము దయచేసెను.

25. తన ప్రజలను పగజేయునట్లును తన సేవకులయెడల కుయుక్తిగా నడచునట్లును ఆయన వారి హృదయములను త్రిప్పెను.

26. ఆయన తన సేవకుడైన మోషేను తాను ఏర్పరచుకొనిన అహరోనును పంపెను.

27. వారు ఐగుప్తీయుల మధ్యను ఆయన సూచక క్రియలను హాముదేశములో మహత్కార్యములను జరిగించిరి

28. ఆయన అంధకారము పంపి చీకటి కమ్మజేసెను వారు ఆయన మాటను ఎదిరింపలేదు.

29. ఆయన వారి జలములను రక్తముగా మార్చెను వారి చేపలను చంపెను.

30. వారి దేశములో కప్పలు నిండెను అవి వారి రాజుల గదులలోనికి వచ్చెను.

31. ఆయన ఆజ్ఞ ఇయ్యగా జోరీగలు పుట్టెను వారి ప్రాంతములన్నిటిలోనికి దోమలు వచ్చెను.

32. ఆయన వారిమీద వడగండ్ల వాన కురిపించెను. వారి దేశములో అగ్నిజ్వాలలు పుట్టించెను.

33. వారి ద్రాక్షతీగెలను వారి అంజూరపు చెట్లను పడ గొట్టెను వారి ప్రాంతములయందలి వృక్షములను విరుగకొట్టెను.

34. ఆయన ఆజ్ఞ ఇయ్యగా పెద్ద మిడతలును లెక్కలేని చీడపురుగులును వచ్చెను,

35. అవి వారిదేశపు కూరచెట్లన్నిటిని వారి భూమి పంటలను తినివేసెను.

36. వారి దేశమందలి సమస్త జ్యేష్ఠులను వారి ప్రథమసంతానమును ఆయన హతముచేసెను.

37. అక్కడనుండి తన జనులను వెండి బంగారములతో ఆయన రప్పించెను వారి గోత్రములలో నిస్సత్తువచేత తొట్రిల్లు వాడొక్క డైనను లేకపోయెను.

38. వారివలన ఐగుప్తీయులకు భయము పుట్టెను వారు బయలు వెళ్లినప్పుడు ఐగుప్తీయులు సంతోషించిరి
ప్రకటన గ్రంథం 10:10-11

39. వారికి చాటుగా నుండుటకై ఆయన మేఘమును కల్పించెను రాత్రి వెలుగిచ్చుటకై అగ్నిని కలుగజేసెను.

40. వారు మనవి చేయగా ఆయన పూరేళ్లను రప్పించెను. ఆకాశములోనుండి ఆహారమునిచ్చి వారిని తృప్తి పరచెను.
యోహాను 6:31

41. బండను చీల్చగా నీళ్లు ఉబికి వచ్చెను ఎడారులలో అవి యేరులై పారెను.

42. ఏలయనగా ఆయన తన పరిశుద్ధ వాగ్దానమును తనసేవకుడైన అబ్రాహామును జ్ఞాపకము చేసికొని

43. ఆయన తన ప్రజలను సంతోషముతోను తాను ఏర్పరచుకొనినవారిని ఉత్సాహధ్వనితోను వెలుపలికి రప్పించెను.

44. వారు తన కట్టడలను గైకొనునట్లును

45. తన ధర్మశాస్త్రవిధులను ఆచరించునట్లును అన్యజనుల భూములను ఆయన వారికప్పగించెను జనముల కష్టార్జితమును వారు స్వాధీనపరచుకొనిరి.యెహోవాను స్తుతించుడి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-105. అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబుల వారసులుగా దేవుని నిబంధనా ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులు తమ దేవుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ ఆరాధించాలనీ, ఆయన చేసిన మహాత్కార్యాలను ఇతరులకు ప్రకటించాలనీ జ్ఞాపకం చేసే కీర్తన. 

105:1-45 యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. దేవుడు నీతిమంతమైన తన ఆజ్ఞలను అనుసరించే పవిత్ర ప్రజగా ఇశ్రాయేలీయులను ప్రత్యేకపరచుకొని, భద్రపరచి, వారి వ్యక్తిగత, సామాజిక చరిత్రను అద్భుత రీతిగా నడిపించాడు కాబట్టి (వ.5-45) ఆయనను ఆరాధించి, స్తుతించి, ఆయనకు విధేయులై జీవించాలని ఇశ్రాయేలీయులకు ఈ కీర్తన పిలుపునిస్తున్నది. (వ.1-4). ఆ ప్రజల జీవితాలపట్ల దేవుని శ్రద్ధ, పవిత్ర భూమిలో వారి అనుభవంలోని ఆనందం, ఆయనకు, ఆయన వాక్యానికి నమ్మకంగా ఉండడానికి ప్రేరణనివ్వాలని కీర్తనకారుడు ఉద్దేశించాడు. అలాగే, విశ్వాసులుగా మనం కూడా వెనక్కి తిరిగి మన గత చరిత్రను, దానిలో దేవుని నమ్మకత్వాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అలా చేయడం వలన మనకోసం తనను తాను సమర్పించుకొన్న ప్రభువు పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి, ఆయనకు నమ్మకస్తులుగా నిలిచి ఉండాలి (రోమా 8:32; గలతీ 2:20).

105:4 దేవుణ్ణి, ఆయన సన్నిధినీ మాత్రమేగాక - ఆయన కృపాశక్తిని, బలమును కూడా వెదకడానికి ఇది ఆహ్వానం. మన రక్షణలో నిలిచి ఉండడానికి, దేవునికి ఇష్టులుగా జీవించడానికి, పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో సాక్ష్యం చెప్పడానికి మనకు దైవికబలం అవసరం (అపొ.కా. 1:8 నోట్సు; 2:4 నోట్సు చూడండి). దానికోసం మనం అనుదినం దేవుని వైపు, ఆయన కృప వైపు చూడకపోతే మనం ఆధ్యాత్మికంగా బలహీనులమై ఓటమి పాలవుతాం. అలా హృదయ పూర్వకంగా ఆయనను వెదకడానికి మనల్ని మనం ఎల్లప్పుడూ ప్రేరేపించుకొని (మత్తయి 7:7-8 నోట్సు; లూకా 18:1,7 చూడండి) మన జీవితాల్లో ఆయన నడిపింపు కోసం, ఆయన శక్తి కోసం ఆయనను ఆశ్రయించాలి (ద్వితీ 4:29-31 నోట్సు; 2దిన 26:5 చూడండి; మత్తయి 7:7; హెబ్రీ 11:6). 

105:5 దేవుడు యేర్పరచుకొనిన వారిగా ఆయన ఇశ్రాయేలు పితరులకు చేసిన మూడు వాగ్దానాలు (సంతానం, దేశం, దీవెన) ఉన్నాయి. అబ్రాహాము సంతానం (ఇశ్రాయేలీయుల పితరులైన అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు ద్వారా) దేవుడు “ఏర్పరచుకొనిన” ప్రజ (వ.43 పోల్చండి). వీరు యెహోవా ఇచ్చిన వాగ్దానదేశంలో సకలదీవెనలూ సమృద్ధిగా అనుభవించారు. వీరు దేవుడు తమ పట్ల జరిగించిన ఆశ్చర్య కార్యములను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నంత సేపూ ఆయన కూడా తన నిబంధనలోని వాగ్దానాల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు (వ.8). 

105:12-13 కీర్తనకారుడు ఇశ్రాయేలు పితరుల సంచారజీవితం నుండి మొదలు పెట్టి, వారు జాతిగా ఆవిర్భవించి, పలు రాజ్యాలు దాటుకుంటూ వాగ్దానదేశమైన కనాను దేశము (వ.11) చేరుకొని స్థిరపడే వరకు చరిత్రను ఉటంకిస్తున్నాడు (ఆది 12:1; 13:1; 20:1).

105:14 దేవుడు అభిషేకించినవారిలో (నేనభిషేకించినవారిని) రాజులు, యాజకులు, ప్రవక్తలు ఉన్నారు. వీరందరూ అభిషేక కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతిష్ఠ చేయబడినవారే.

105:15 చేయనివ్వలేదు (హెబ్రీ. యోకాఖ్ ) అంటే “వారిమీద ఎవరి చేయి పడనివ్వలేదు” అనీ, “భద్రంగా” అనీ, “నిశ్చింతగా” అనీ అర్థాలున్నాయి. ఈ క్రియాపదంలో రెండు అర్థాలు గోచరిస్తున్నాయి, దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల పితరులపైకి ఇతరుల ద్వారా “హింస" ననుమతించకుండా, వారు క్షేమంగా ఉండేలా చేశాడు. ఆయన... రాజులను గద్దించెను - ఫరో చేతినుండి శారా (ఆది. 12:17), అబీమెలెకు చేతినుండి రిబ్కా (ఆది 20:13; 26:11)లు సురక్షితంగా బయటపడడం వారిపట్ల దైవికమైన కాపుదలను సూచిస్తుంది. 

105:17 యాకోబు కుమారుడు యోసేపు. తన సోదరులచేత సంచార వర్తకులకు అమ్మబడిన యోసేపు ఐగుప్తు దేశం చేరుకున్నాడు, దేవుని ఏర్పాటుచేత ఫరో ఆస్థానంలో ప్రముఖుడయ్యా డు (ఆది 37:12-26; 45:5). 

105:18 ఐగుప్తులో, యోసేపు ఏ నేరం చేయకపోయినా పోతీఫరు భార్య అతని మీద వేసిన నిందకు అన్యాయంగా చెరసాలలో గడిపాడు. (ఆది 39:20). 

105:19-22 లోహంలోని మలినాల్ని శుద్ధిచేయడానికి అధిక ఉష్ణోగ్రత దగ్గర కరిగించే ప్రక్రియను పరిశోదించుచుండెను అనే పదం వర్ణిస్తుంది. యోసేపు చెరసాలలో బందీగా ఉన్నకాలంలో యెహోవా పట్ల అతని విశ్వాసం ఇంకా అధికమైంది. భవిష్యత్తులో జరగబోయే సంఘటనల గురించి ఫరోకు వచ్చిన కలల భావాన్ని యోసేపు వివరించిన దానిని బట్టి ఫరో యోసేపును చెరసాల నుండి విడుదల చేసి అతని విడిపించెను), అతనిని తన ఇంటి మీద తన రాజ్యమంతటి మీద తన అధిపతులందరి మీద అధికారిగా నియమించాడు (ఆది 41:39-42).

105:23 ఇశ్రాయేలు యాకోబును, అతని కుమారుల్ని సూచించే పదం (ఆది. 46). ఐగుప్తు దేశానికున్న మరో పేరు హాము దేశం (78:51; 106:22; ఆది 10:6). 

105:24 అధికబలము - ఈ పదానికి హెబ్రీలో ఉన్న పదం “మిక్కిలి బలమైన” అనే అర్థాన్నిస్తున్నప్పటికీ ఇక్కడ ఈ పదం సూక్ష్మభేదంతో “బహు సంతాన వృద్ధి" వలన కలిగిన బలాన్ని సూచిస్తుంది. 

105:28 ఐగుప్తుమీదికి వచ్చిన తెగుళ్లలో మొదటిదైన చీకటి గురించి కీర్తనకారుడు ప్రస్తావిస్తున్నాడు, ఐగుప్తీయులకు యెహోవా శక్తిని కనపరచిన మొదటి మహత్కార్యమిది (నిర్గమ 10:21). 

105:29-36 యెహోవా తన ప్రజల్ని ఐగుప్తు నుండి విడిపించడానికి ఐగుప్తు మీదకు రప్పించిన తెగుళ్లలో కొన్నిటిని కీర్తనకారుడు ఈ వచనాల్లో పేర్కొంటున్నాడు. ఇవి: జలములను రక్తముగా మార్చెను (నిర్గమ 7:14-24); కప్పలు (నిర్గమ 8:5-15), జోరీగలు (నిర్గమ 8:16-19), వడగండ్ల వాన (నిర్గమ 9:13-35), పచ్చని చెట్లన్నిటిని తినివేసిన మిడతలు (నిర్గమ 10:1-20); చివరగా, వారి (ఐగుప్తీయుల) ప్రథమసంతానమును ఆయన హతముచేసెను (నిర్గమ 11:1-10). ప్రథమ సంతానం కుటుంబ దార్యతకు, బలానికి ప్రతీక. ఐగుప్తు సంస్కృతిలో ఫరో, అతని ప్రథమ కుమారుడు తమకు తామే దైవత్వాన్ని ఆపాదించుకున్నారు.

105:37-38 వ.37 నిర్గమ 12:35-36 వచనాలనూ వ.38 నిర్గమ 12:33 వచనాన్ని ఉదహరిస్తున్నాయి. 

105:39 మేఘము... అగ్ని ఇశ్రాయేలీయుల అరణ్యప్రయాణాల్లో వారిని నడిపించిన మేఘస్తంభాన్ని, అగ్నిస్తంభాన్ని సూచిస్తున్నాయి. (నిర్గమ 13:20-22; 14:19-20; 40:36-37). 

105:40-42 ఇశ్రాయేలీయులు ఆకాశములో నుండి వచ్చిన ఆహారము (మన్నా) విషయంలో సణిగినప్పుడు, యెహోవా వారి కోసం పూరేళ్లను రప్పించాడు (78:25; నిర్గమ 16:4; సంఖ్యా 11:4-35), బండను చీల్చి నీళ్లు రప్పించాడు. (నిర్గమ 17:1-7; సంఖ్యా. 20:9-11). దేవుడు తన ప్రజలకు సమృద్ధిగా ఇచ్చినవన్నీ మొట్టమొదట ఆయన అబ్రాహాముతో చేసిన నిబంధన పట్ల ఆయనకున్న విశ్వాస్యతను వెల్లడిచేస్తున్నాయి. 

105:43 ఇశ్రాయేలీయులు దేవుడు ఏర్పరచుకొనిన వారనే ప్రస్తావన పాత నిబంధనలో ఎనిమిది చోట్ల కనబడుతుంది (ఉదా: యెషయా 65:9,15,22). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |