Proverbs - సామెతలు 29 | View All

1. ఎన్నిసారులు గద్దించినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాత్తుగా నాశనమగును.

2. నీతిమంతులు ప్రబలినప్పుడు ప్రజలు సంతోషింతురు దుష్టుడు ఏలునప్పుడు ప్రజలు నిట్టూర్పులు విడుతురు.

3. జ్ఞానమును ప్రేమించువాడు తన తండ్రిని సంతోష పరచును వేశ్యలతో సాంగత్యము చేయువాడు అతని ఆస్తిని పాడుచేయును.
లూకా 15:13

4. న్యాయము జరిగించుటవలన రాజు దేశమునకు క్షేమము కలుగజేయును లంచములు పుచ్చుకొనువాడు దేశమును పాడుచేయును.

5. తన పొరుగువానితో ఇచ్చకములాడువాడు వాని పట్టుకొనుటకు వలవేయువాడు.

6. దుష్టుని మార్గమున బోనులు ఉంచబడును నీతిమంతుడు సంతోషగానములు చేయును.

7. నీతిమంతుడు బీదలకొరకు న్యాయము విచారించును దుష్టుడు జ్ఞానము వివేచింపడు.

8. అపహాసకులు పట్టణము తల్లడిల్లజేయుదురు జ్ఞానులు కోపము చల్లార్చెదరు.

9. జ్ఞాని మూఢునితో వాదించునప్పుడు వాడు ఊరకుండక రేగుచుండును.

10. నరహంతకులు నిర్దోషులను ద్వేషించుదురు అట్టివారు యథార్థవంతుల ప్రాణము తీయ జూతురు.

11. బుద్ధిహీనుడు తన కోపమంత కనుపరచును జ్ఞానముగలవాడు కోపము అణచుకొని దానిని చూపకుండును.

12. అబద్ధముల నాలకించు రాజునకు ఉద్యోగస్థులందరు దుష్టులుగా నుందురు

13. బీదలును వడ్డికిచ్చువారును కలిసికొందురు ఉభయులకు వెలుగునిచ్చువాడు యెహోవాయే.

14. ఏ రాజు దరిద్రులకు సత్యముగా న్యాయము తీర్చునో ఆ రాజు సింహాసనము నిత్యముగా స్థిరపరచబడును.

15. బెత్తమును గద్దింపును జ్ఞానము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తల్లికి అవమానము తెచ్చును.

16. దుష్టులు ప్రబలినప్పుడు చెడుతనము ప్రబలును వారు పడిపోవుటను నీతిమంతులు కన్నులార చూచెదరు.

17. నీ కుమారుని శిక్షించినయెడల అతడు నిన్ను సంతోష పరచును నీ మనస్సుకు ఆనందము కలుగజేయును

18. దేవోక్తి లేనియెడల జనులు కట్టులేక తిరుగుదురు ధర్మశాస్త్రము ననుసరించువాడు ధన్యుడు.

19. దాసుడు వాగ్దండనచేత గుణపడడు తాత్పర్యము తెలిసికొన్నను వాడు లోబడడు

20. ఆతురపడి మాటలాడువాని చూచితివా? వానికంటె మూర్ఖుడు సుళువుగా గుణపడును.

21. ఒకడు తన దాసుని చిన్నప్పటినుండి గారాబముగా పెంచినయెడల తుదిని వాడు కుమారుడుగా ఎంచబడును.

22. కోపిష్ఠుడు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుష్క్రియలు చేయును.

23. ఎవని గర్వము వానిని తగ్గించును వినయమనస్కుడు ఘనతనొందును
మత్తయి 23:12

24. దొంగతో పాలుకూడువాడు తనకుతానే పగవాడు అట్టివాడు ఒట్టు పెట్టినను సంగతి చెప్పడు.

25. భయపడుటవలన మనుష్యులకు ఉరి వచ్చును యెహోవాయందు నమ్మిక యుంచువాడు సురక్షిత ముగా నుండును.

26. అనేకులు ఏలువాని దయ కోరుచుందురు మనుష్యులను తీర్పు తీర్చుట యెహోవా వశము.

27. దుర్మార్గుడు నీతిమంతులకు హేయుడు యథార్థవర్తనుడు భక్తిహీనునికి హేయుడు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
29:1 దేవుడు ఓర్పును చూపిస్తూ, విధేయత కలిగి ఉండమని పలుసార్లు హెచ్చరించిన తర్వాత, చివరకు మూర్ఖుల మీదకు హఠాత్తుగా తీర్పు వస్తుంది (2రాజులు 17:13-14, 18; దిన 3:16; నెహెమ్యా 9:29-30; యిర్మీయా 7:2-29; అపొ.కా. 7:51; 2 పేతురు 3:9-10). 

29:2 నీతిమంతులు ప్రబలిన స్థితి గురించి 28:12 నోట్సు. చూడండి. అణచివేతకు (నిర్గమ 2:23), లేక వినాశనానికి గురైనప్పుడు (విలాప 1:4,8,11,21) ప్రజలు నిట్టూర్పులు విడుస్తారు. 

29:3 బహుశా ఇది తండ్రి నుండి వచ్చిన ఆస్తిని గానీ లేక స్వంతంగా సంపాదించుకున్న ఆస్తిని గానీ సూచిస్తుండవచ్చు. కుమారుని అప్పులు తీర్చవలసిన బాధ్యత తండ్రి మీద ఉంది, అలాగే తండ్రి నుండి తనకు స్వాస్థ్యం వస్తుందని కుమారుడు ఎదురు చూస్తాడు కాబట్టి ఈ రెంటికీ ఫలితం ఒక్కటే. 

29:4 న్యాయము, రాజు గురించి 16:12 నోట్సు చూడండి. లంచములు పుచ్చుకొనువాడు, ఇచ్చేవాడు ఇద్దరూ న్యాయాన్ని వక్రీకరించేవారే. 

29:5 ఇచ్చకము గురించి 2:16-17 నోట్సు చూడండి. పొరుగువాడి పాదాలను చిక్కించుకోవాలని అతనిని పట్టుకొనుటకు వల వేసినవాడి పాదాలే అందులో చిక్కుకొనిపోవచ్చు. (వ.6 చూడండి; 26:28 తో పోల్చండి).

29:6 వచనంలోని మొదటి పంక్తికి “దుష్టులు ఇతరుల్ని పడవేయాలని పెట్టిన ఉచ్చుల్లో వారే పడతారు” అని అక్షరార్థం. పాపం అనే పండులో స్వనాశనం అనే విత్తనాలుంటాయి (1:19), అయితే నీతిమంతుడు సురక్షితంగా ఉండి సంతోషగానములు చేయును. 

29:7 విచారించును అనే మాట బీదల హక్కుల కోసం న్యాయాన్ని నిర్ణయించ డాన్ని సూచిస్తుంది (ఎజ్రా 7:26; దాని 7:22).

29:8 జ్ఞానులు న్యాయం పట్ల చింతనాసక్తి గలిగి ఇతరుల క్షేమ సమాధానా లను ప్రోత్సహిస్తారు, జ్ఞానుల మాటలు కృపాసత్యాలతో నిండి ఉంటాయి. 

29:9 ఊరకుండక రేగుచుండును అంటే "ఊగిపోవడం (ఉద్దండ కోపముతో; యోబు 39:24), పెద్దగా నవ్వడం" (26:19) అని అక్షరార్థం . 

29:10 ఈ వచనంలోని రెండవ పంక్తిని అనువదించడం కష్టం (11:30 తో పోల్చండి). దానికి "యథార్థవంతులు అతని ప్రాణాన్ని వెదకుతున్నారు” అని అక్షరార్థం. నరహంతకులు (మొదటి పంక్తి) యథార్థవంతులను చంప గోరుతున్నారా? "ప్రాణము తీయజూతురు" అనే పదజాలం ఎల్లప్పుడూ చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని సూచిస్తుంది. అయితే "యథార్థవంతుల” అనే పదం బహువచనంలో, “ప్రాణము” అనే పదం ఏకవచనంలో ఉన్నాయి. లేక యథార్థవంతులు నిర్దోషి (నిర్దోషులను - మొదటి పంక్తిలోని పదం) ప్రాణాన్ని కాపాడాలను కుంటున్నారా? ఈ భావం ఈ గ్రంథంలోని మిగిలిన సామెతలకు సరిగ్గా సరిపోతుంది. యథార్థవంతులు నరహంతకుల చేతుల్లో ప్రాణహాని ఉన్నవారికి న్యాయం కోరుతున్నారు (“ప్రాణదోషము విచారింపక పోవుదునా? 2సమూ 4:11). 

29:11 రెండవ పంక్తికి “అయితే తెలివి గలవాడు అంతిమంగా దానిని నిమ్మదింప జేస్తాడు” అని అక్షరార్థం. అంటే జ్ఞానము గలవాడు చివరికి బుద్ధిహీనుడు రెచ్చిపోకుండా ఆపుతాడు (26:5; 29:9 తో పోల్చండి) అని దీని భావం కావచ్చు. 

29:12 అబద్ధములు వినడానికి ఇష్టపడే రాజు చుట్టూ దుష్టులుగా ఉండే సేవకులు చేరతారు. 

29:13 కలిసికొందురు గురించి 22:2 నోట్సు చూడండి. వెలుగు జీవాన్ని సూచిస్తుంది. యెహోవాయే బీదలకు, వారిని పీడించేవారికి ఉభయులకు ఫలితాన్ని నిర్ణయిస్తాడు. 

29:14 రాజు, సత్యము గురించి 16:12 నోట్సు చూడండి. 

29:15 ఈ వచనం గురించి 23:13-14 నోట్సు చూడండి (10:5,13; 17:2 తో పోల్చండి). 

29:16 దుష్టులు నాయకులుగా ఉండడం గురించి, నీతిమంతులు నాయకు లుగా ఉండడం గురించి 28:12 నోట్సు చూడండి. 

29:17 మనస్సుకు ఆనందము అంటే భావోద్వేగపరంగా, శారీరకంగా ఎలాటి వత్తిడి లేకపోవడం (యోబు 3:26; కీర్తన 116:7; యెషయా 14:3,7), జ్ఞానం గల కుమారుడు తల్లిదండ్రుల అవసరాలు తీర్చి వారిని సంతోషపరచును (ఆది 49:20; విలాప 4:5). 

29:18 ధర్మశాస్త్రం లాగానే దేవోక్తి కూడా బహుశా సామెతలు గ్రంథంలోని దైవ ప్రేరిత జ్ఞానాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. దేవుని ప్రణాళికలోనే నిజమైన ఆనందం ఉంది (3:13-18 నోట్సు చూడండి). 

29:19 బుద్ధిహీనుడైన దాసుడు శారీరక దండనకు మాత్రమే ప్రతిస్పందిస్తాడు (13:24 నోట్సు చూడండి). 

29:20 మూర్ఖుడు తొందరపడి ఆవేశంతో మాట్లాడకుండా నెమ్మదిగా ఉంటే అతడు సమస్యలలో చిక్కుకునే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది (18:7; 20:25). 

29:21 అందరిలాగా దాసుడు కూడా చిన్నప్పటి నుండి తన బాధ్యతల్ని తెలుసుకొనేలా పెరగాలి (22:6). తుదిని గురించి 5:11 లో "తుదకు" అనే పదానికి నోట్సు చూడండి.

29:22 ఈ సామెత 15:18 వచనాన్ని పోలి ఉంది.. (22:24 కూడా చూడండి). ముక్కోపికి ఎంత చిన్న కారణమైనా చాలు, దాన్ని పెద్దగా చేసి పోట్లాడతాడు. ముక్కోపి భావోద్వేగాలే అతడిని శాసిస్తాయి (బ్రూస్ వాల్డ్ కే). 

29:23 అతిశయించు లేదా హెచ్చుగా భావించు అనే మాటల మూలపదం నుండి గర్వము అనే మాట ఉత్పన్నమైంది. వినయమనస్కుడైన వ్యక్తి తనను తాను తగ్గించుకుంటాడు. గర్విష్ఠుడు దేవుని మీద ఆధారపడడానికి అంగీకరించడు కాబట్టి దేవుని ఉద్దేశాలకు లోబడడు.

29:24 దుష్టులతో స్నేహం స్వనాశనమే (1:19; 24:21-22). పరిష్కారం లభించని వివాదాల విషయంలో, ఒట్టు పెట్టుకొని నిజం చెప్పాలని నేరస్థుడిని అతడి సహచరులను అడుగుతారు (లేవీ 5:1). సాక్షులు, లేక నేరస్తుడే ముందుకు వచ్చి నిజం చెప్పినట్లయితే, అంతటితో వివాదాన్ని కొట్టివేయడం జరుగుతుంది (న్యాయాధి 17:2). అయితే నేరస్తుడితో బాటు నేరంలో పాలు పంచుకున్నవారు (పాలుకూడువాడు) నేరం గురించి నిజం చెప్పకపోతే వారి మీదకు దేవుని శాపం వస్తుంది (జెకర్యా 5:3-4; సంఖ్యా. 5:21 తో పోల్చండి).

29:25 ఉరి ఎవరికైనా ప్రాణాంతకం కాగలదు (13:14; 14:27; 18:7). భయపడుట ప్రాణభీతిని సూచిస్తుంది (1 సమూ 14:15; యెషయా 21:4; దాని 10:7). జ్ఞానియైనవాడు మానవమాత్రులకు భయపడడు. నిజంగా భయపడ వలసినది రక్షించ గలవాడు, నాశనం చేయగలవాడు అయిన
యెహోవాకు మాత్రమే (18:10; లూకా 12:4-5).

29:26 చాలామంది పాలకుని మన్ననను కోరుకుంటారు. అయితే అతడు కూడా మరొకరి మన్నన కోరుకొనేవాడైతే అతడు నమ్మకంగా న్యాయం తీర్చలేకపోవచ్చు. యెహోవా ఒక్కడే నమ్మదగిన న్యాయాధిపతి (19:6; 16:10,12). 

29:27 దుర్మార్గుని అసహ్యించు కొనడమంటే దేవునితో సమ్మతించడమే (3:32; 11:1; 12:22; 15:8-9,26; 16:5, 12; 17:15; 20:10,23; 21:27; 28:9; కీర్తన 139:21-22; 2 కొరింథీ 6:14-16). అయితే నీతిమంతులను అసహ్యించుకొనడం తప్పు (వ. 10; కీర్తన 69:4; మత్తయి 10:22; 24:9; యోహాను 15:18; 17:14; 1యోహాను 3:13).


Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |