Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 33 | View All

1. నీతిమంతులారా, యెహోవాను బట్టి ఆనందగానము చేయుడి. స్తుతిచేయుట యథార్థవంతులకు శోభస్కరము.

2. సితారాతో యెహోవాను స్తుతించుడి పది తంతుల స్వరమండలముతో ఆయనను కీర్తించుడి
ఎఫెసీయులకు 5:19

3. ఆయననుగూర్చి నూతనకీర్తన పాడుడి ఉత్సాహధ్వనితో ఇంపుగా వాయించుడి.
ప్రకటన గ్రంథం 5:9, ప్రకటన గ్రంథం 14:3

4. యెహోవా వాక్యము యథార్థమైనది ఆయన చేయునదంతయు నమ్మకమైనది.

5. ఆయన నీతిని, న్యాయమును ప్రేమించుచున్నాడు లోకము యెహోవా కృపతో నిండియున్నది.

6. యెహోవా వాక్కు చేత ఆకాశములు కలిగెను ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి సర్వసమూహము కలిగెను.
హెబ్రీయులకు 1:14, హెబ్రీయులకు 11:3

7. సముద్రజలములను రాశిగా కూర్చువాడు ఆయనే. అగాధ జలములను కొట్లలో కూర్చువాడు ఆయనే.

8. లోకులందరు యెహోవాయందు భయభక్తులు నిలుప వలెను. భూలోక నివాసులందరు ఆయనకు వెరవవలెను.

9. ఆయన మాట సెలవియ్యగా దాని ప్రకారమాయెను ఆయన ఆజ్ఞాపింపగానే కార్యము స్థిరపరచబడెను.
హెబ్రీయులకు 1:14, హెబ్రీయులకు 11:3

10. అన్యజనముల ఆలోచనలను యెహోవా వ్యర్థపరచును జనముల యోచనలను ఆయన నిష్ఫలములుగా జేయును.

11. యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును ఆయన సంకల్పములు తరతరములకు ఉండును.

12. యెహోవా తమకు దేవుడుగాగల జనులు ధన్యులు. ఆయన తనకు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచుకొను జనులు ధన్యులు.

13. యెహోవా ఆకాశములోనుండి కనిపెట్టుచున్నాడు ఆయన నరులందరిని దృష్టించుచున్నాడు.

14. తానున్న నివాసస్థలములోనుండి భూలోక నివాసులందరివైపు ఆయన చూచుచున్నాడు.

15. ఆయన వారందరి హృదయములను ఏకరీతిగా నిర్మించిన వాడు వారి క్రియలన్నియు విచారించువాడు వారిని దర్శించువాడు.

16. ఏ రాజును సేనాబలముచేత రక్షింపబడడు ఏ వీరుడును అధికబలముచేత తప్పించుకొనడు.

17. రక్షించుటకు గుఱ్ఱము అక్కరకు రాదు అది దాని విశేషబలముచేత మనుష్యులను తప్పింప జాలదు.

18. వారి ప్రాణమును మరణమునుండి తప్పించుటకును కరవులో వారిని సజీవులనుగా కాపాడుటకును

19. యెహోవా దృష్టి ఆయనయందు భయభక్తులుగలవారి మీదను ఆయన కృపకొరకు కనిపెట్టువారిమీదను నిలుచు చున్నది.

20. మనము యెహోవా పరిశుద్ధనామమందు నమ్మికయుంచి యున్నాము. ఆయనను బట్టి మన హృదయము సంతోషించు చున్నది

21. మన ప్రాణము యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొను చున్నది ఆయనే మనకు సహాయమును మనకు కేడెమునై యున్నాడు.

22. యెహోవా, మేము నీకొరకు కనిపెట్టుచున్నాము నీ కృప మామీద నుండును గాక.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-33. దేవుని వద్ద పాపక్షమాపణ పొందిన వ్యక్తి తన ఆనందాన్ని సాటివారితో పంచుకొంటూ వారిని సహితం దేవుణ్ణి స్తుతించాల్సిందిగా ఇచ్చిన పిలుపు. 

33:1-3 వర్ణనాత్మక స్తుతికీర్తనకు ఇది. లాంఛనప్రాయమైన ప్రారంభం, ఇందులో రెండు ప్రధానాంశాలున్నాయి. దేవుణ్ణి స్తుతించడానికి పిలుపు (వ.1-3), స్తుతి చెల్లించడానికి కారణం (వ.4-22). నీతిమంతులారా.... యథార్థవంతులకు అనే పదజాలం ఈ కీర్తన ప్రారంభానికి, కీర్తన 32 ముగింపు వచనానికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని తెలియజేస్తున్నది. ఈ కీర్తనకు శీర్షిక లేకపోవడాన్ని బట్టి, రెండింటికీ సంబంధం ఉందని ఇంకా స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది.

33:4 యెహోవా వాక్యము (లేదా, ప్రత్యక్షత) కీర్తనీయమైనది, స్తోత్రార్హమైనది, ఎందుకంటే అది నమ్మకమైనది (19:7-11 నోట్సు చూడండి).

33:5 నీతియుక్తమైన, న్యాయబద్దమైన చర్యల్ని చేయడమే ఓ నీతిని, న్యాయమును ప్రేమించడం (99:4; యిర్మీయా ..9:24). నీతిన్యాయాలు కేవలం కళ్లకు కనిపించని అమూర్యభావనలు కావు, అవి దేవుని పట్లా, మనుషుల పట్లా వాస్తవిక చర్యలు.

33:6 సృష్టికి ప్రభువైన దేవుడే ప్రత్యక్షతకు కర్తయైన దేవుడు. బైబిల్లో చరిత్రలో ప్రజలతో మాట్లాడిన దేవుడే ఈ విశ్వాన్నంతటిని తన వాక్కు చేత ఉనికిలోకి తెచ్చిన దేవుడు. యెహోవా వాక్కును ఇక్కడ ఊపిరి అని అనువదించారు (హెబ్రీ. రువాఖ్; అంటే “ఆత్మ” అని కూడా అర్థం). ఆ విధంగా దేవుని ఊపిరి దేవుని ఆత్మకు సమానమైన అర్థం కలిగి ఉంది. ఇక్కడ కనిపించే ముఖ్యమైన సత్యం ఏమిటంటే దేవుని వాక్యం దేవుని ఆత్మశక్తితో విశ్వాసం ద్వారా ఏకమైనప్పుడు తన ప్రజల పక్షంగా దేవుని సృజనాత్మక శక్తి సమృద్ధిగా విడుదలవుతుంది (ఆకాశములు కలిగెను).

38:7 అగాధ జలములను (హెబ్రీ. తెహోమ్) అనే పదమే ఆది 1:2 లో కూడా కనబడుతుంది. అయితే, ఇక్కడ బహువచనంలో ఉంది.. సృష్ట్యారంభంలో దేవుడు జలాల మధ్య “విశాలము" చేసి, పైనున్న జలాలను, కింద ఉన్న జలాలను వేరుచేసి, ఆకాశం కింద ఉన్న జలాలను ఒకచోట కూర్చి, ఆరిన నేల (భూమి) కనబడేలా చేయడాన్ని రాశిగా అనే పదం! సూచిస్తున్నది.

33:9 దాని ప్రకారమాయెను - ఇవి ఆదికాండము" మొదటి అధ్యాయంలో మళ్లీ మళ్లీ వచ్చిన “ఆ ప్రకారమాయెను” అనే మాటలే.

33:10-11 ఈ వచనాలు అన్యజనముల ఆలోచనలకు దేవుని ఆలోచనలకు మధ్య పరస్పర వైరుధ్యాన్ని కనపరుస్తున్నాయి. ఇది 2:1-3 లో ఉన్నదానికి దగ్గరగా ఉంది. అన్యజనులు దేవుని ఉద్దేశాలను భంగపర్చాలని ఆలోచించారు, అయితే దానికి బదులు, దేవుడు వారి ఆలోచనల్ని వ్యర్థపరచి, వాటిని నిరుపయోగం చేస్తున్నాడు (యెషయా 8:10). యెహోవా సర్వాధిపతి, ఆయన ఆలోచనలు మాత్రమే సఫలమవుతాయి. నిలుచును అనే క్రియాపదం ఒక పని రూఢిగా జరగడాన్ని సూచిస్తుంది (సామె 19:21; యెషయా 14:24). 

32:12 ఆయన... ఏర్పరుచుకొను జనులు... అంటే ఇశ్రాయేలు. ఇది ఇశ్రాయేలుకు “అన్యజనములకు మధ్య స్పష్టమైన భేదాన్ని తెలియజేస్తున్నది (వ. 10), ధన్యులు గురించి 1:2 నోట్సు చూడండి. స్వాస్థ్యము, ఏర్పరచుకొను అనే పదాలు దేవుడు ఇశ్రాయేలును ఎన్నుకొనడాన్ని, ఇశ్రాయేలుకు దేవునికి మధ్య ఉన్న ప్రత్యేకమైన సంబంధాన్ని తెలియ జేస్తున్నాయి (నిర్గమ 19:5; ద్వితీ 7:6).

33:13-15 కనిపెట్టుచున్నాడు... దృష్టించుచున్నాడు... చూచుచున్నాడు అనే మాటలు దేవుని సర్వజ్ఞత్వాన్ని వర్ణిస్తున్నాయి. ఆయన నివాసస్థలము... ఆకాశము , అయినప్పటికీ, ఆ ఇశ్రాయేలును వ్యతిరేకించే... అన్యజనులు తలంచినట్లుగా ఆయన భూమిమీద . జరిగే విషయాలను పట్టించుకోడనడం నిజం కాదు (10:3-6 నోట్సు చూడండి). కేవలం ఏం జరుగుతున్నదో తెలుసుకోవడమే కాదు, జరిగే ప్రతిదానిలో ఆయన నేరుగా ప్రమేయం కలిగి ఉన్నాడు. నిర్మించిన (హెబ్రీ. యెజెర్) అనేది సృష్టి వృత్తాంతంలో దేవుడు నేలమంటి నుండి నరుని రూపొందించడాన్ని వర్ణించిన పదం (ఆది. 2:7-8). ఈ వచనాలు సృష్ట్యారంభంలో దేవుని కార్యాలను, మానవచరిత్రలో ఆయన ప్రమేయాన్ని రూఢిపరుస్తున్నాయి.

33:16-17 దేవుడు సహాయం చేయనట్లయితే మనుషుల బలం (సైన్యం, ఆయుధాలు, గుర్రలు) అక్కరకు రాదు (20:7-8).

33:18-19 యెహోవా దృష్టి ప్రజలందరి మీదా ఉంది. (వ.13-14). మరి ముఖ్యంగా ఆయనయందు భయభక్తులు గలవారి మీద అది మరింత ప్రత్యేకమైన రీతిలో నిలుస్తుంది (34:15). ఇక్కడ దృష్టి అనేది ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధతో కూడిన దేవుని ప్రేమను, కాపుదలను తెలియజేస్తుంది. వారి
ప్రాణమును మరణము నుండి... కరవులో నుండి... తప్పించుటకు అంటే దేవునిలో భయభక్తులతో, విశ్వాసంతో ఆయన కోసం ఎదురుచూస్తూ, మనం ఆయన చిత్తంలో నిలిచి ఉన్నంత కాలం, ఆయన ప్రత్యేక ఏర్పాటు అయితే తప్ప, దేవుడు మనల్ని మరణంనుండి కాపాడుతూనే ఉంటాడు అని అర్థం.

33:21 కేడెము (కవచం) కాపుదలను సూచిస్తుంది. యెహోవా తానే తన ప్రజలకు కేడెమై ఉన్నాడనే వర్ణన కీర్తనలు గ్రంథంలో తరచూ కనబడుతుంది (3:3; 18:30; 115:9; 144:21.


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |