Acts - అపొ. కార్యములు 7 | View All

1. ప్రధానయాజకుడు ఈ మాటలు నిజమేనా అని అడిగెను.

2. అందుకు స్తెఫను చెప్పినదేమనగా సహోదరులారా, తండ్రులారా, వినుడి. మన పితరుడైన అబ్రాహాము హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో ఉన్నప్పుడు మహిమగల దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై
కీర్తనల గ్రంథము 29:3

3. నీవు నీ దేశమును నీ స్వజనమును విడిచి బయలుదేరి, నేను నీకు చూపింపబోవు దేశమునకు రమ్మని అతనితో చెప్పెను.
ఆదికాండము 12:1, ఆదికాండము 48:4

4. అప్పుడతడు కల్దీయుల దేశమును విడిచిపోయి హారానులో కాపురముండెను. అతని తండ్రి చనిపోయిన తరువాత, అక్కడ నుండి మీరిప్పుడు కాపురమున్న యీ దేశమందు నివసించుటకై దేవుడతని తీసికొనివచ్చెను
ఆదికాండము 12:5

5. ఆయన ఇందులో అతనికి పాదము పట్టునంత భూమినైనను స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యక, అతనికి కుమారుడు లేనప్పుడు అతనికిని, అతని తరువాత అతని సంతానమునకును దీనిని స్వాధీనపరతునని అతనికి వాగ్దానము చేసెను.
ఆదికాండము 13:15, ఆదికాండము 15:18, ఆదికాండము 16:1, ఆదికాండము 17:8, ఆదికాండము 48:4, ఆదికాండము 24:7, ద్వితీయోపదేశకాండము 2:5, ద్వితీయోపదేశకాండము 11:5, ద్వితీయోపదేశకాండము 32:49

6. అయితే దేవుడు అతని సంతానము అన్యదేశమందు పరవాసు లగుదురనియు, ఆ దేశస్థులు నన్నూరు సంవత్సరముల మట్టుకు వారిని దాస్యమునకు లోపరుచుకొని బాధ పెట్టుదురనియు చెప్పెను
ఆదికాండము 15:13-14, నిర్గమకాండము 2:22

7. మరియదేవుడు ఏ జనము నకు వారు దాసులై యుందురో ఆ జనమును నేను విమర్శ చేయుదుననియు, ఆ తరువాత వారు వచ్చి ఈ చోటనన్ను సేవింతురనియు చెప్పెను.
ఆదికాండము 15:14, నిర్గమకాండము 3:12

8. మరియు ఆయన సున్నతి విషయమైన నిబంధన అతని కనుగ్రహించెను. అతడు ఇస్సాకును కని ఆ నిబంధన చొప్పున ఎనిమిదవ దినమందు అత నికి సున్నతిచేసెను; ఇస్సాకు యాకోబును యాకోబు పన్నిద్దరు గోత్రకర్తలను కని వారికి సున్నతి చేసిరి.
ఆదికాండము 17:10-11, ఆదికాండము 21:4

9. ఆ గోత్రకర్తలు మత్సరపడి, యోసేపును ఐగుప్తులోనికి పోవుటకు అమ్మివేసిరిగాని, దేవుడతనికి తోడైయుండి అతని శ్రమలన్నిటిలోనుండి తప్పించి
ఆదికాండము 37:11, ఆదికాండము 37:28, ఆదికాండము 39:2-3, ఆదికాండము 39:21, ఆదికాండము 45:4

10. దయను జ్ఞానమును ఐగుప్తు రాజైన ఫరోయెదుట అతనికి అను గ్రహించినందున ఫరో ఐగుప్తునకును తన యింటికంతటికిని అతనిని అధిపతిగా నియమించెను.
ఆదికాండము 41:40, ఆదికాండము 41:43, ఆదికాండము 41:46, కీర్తనల గ్రంథము 105:21

11. తరువాత ఐగుప్తు దేశమంతటికిని కనాను దేశమంతటికిని కరవును బహు శ్రమయువచ్చెను గనుక మన పితరులకు ఆహారము లేకపోయెను.
ఆదికాండము 41:54-55, ఆదికాండము 42:5

12. ఐగుప్తులో ధాన్యము కలదని యాకోబు విని, మన పితరులను అక్కడికి మొదటి సారి పంపెను.
ఆదికాండము 42:2

13. వారు రెండవసారి వచ్చినప్పుడు యోసేపు తన అన్నదమ్ములకు తన్ను తెలియజేసి కొనెను; అప్పుడు యోసేపు యొక్క వంశము ఫరోకు తెలియవచ్చెను.
ఆదికాండము 45:1, ఆదికాండము 45:3, ఆదికాండము 45:16

14. యోసేపు తన తండ్రియైన యాకోబును తన స్వజనులందరిని పిలువనంపెను; వారు డెబ్బదియయిదు గురు
ఆదికాండము 45:9-11, ఆదికాండము 45:18-19, నిర్గమకాండము 1:5, ద్వితీయోపదేశకాండము 10:22

15. యాకోబు ఐగుప్తునకు వెళ్లెను; అక్కడ అతడును మన పితరులును చనిపోయి అక్కడ నుండి షెకెమునకు తేబడి,
ఆదికాండము 45:5-6, ఆదికాండము 49:33, నిర్గమకాండము 1:6

16. షెకెములోని హమోరు కుమారులయొద్ద అబ్రా హాము వెలయిచ్చికొనిన సమాధిలో ఉంచబడిరి.
ఆదికాండము 23:16-17, ఆదికాండము 33:19, ఆదికాండము 49:29-30, ఆదికాండము 50:13, యెహోషువ 24:32

17. అయితే దేవుడు అబ్రాహామునకు అనుగ్రహించిన వాగ్దాన కాలము సమీపించినకొలది ప్రజలు ఐగుప్తులో విస్తారముగా వృద్ధి పొందిరి. తుదకు యోసేపును ఎరుగని వేరొకరాజు ఐగుప్తును ఏలనారంభించెను.
నిర్గమకాండము 1:7-8

18. ఇతడు మన వంశస్థుల యెడల కపటముగా ప్రవర్తించి
నిర్గమకాండము 1:7-8

19. తమ శిశువులు బ్రదుకకుండ వారిని బయట పారవేయవలెనని మన పితరులను బాధ పెట్టెను.
నిర్గమకాండము 1:9-10, నిర్గమకాండము 1:18, నిర్గమకాండము 1:22

20. ఆ కాలమందు మోషే పుట్టెను. అతడు దివ్యసుందరుడై తన తండ్రి యింట మూడు నెలలు పెంచ బడెను.
నిర్గమకాండము 2:2

21. తరువాత అతడు బయట పారవేయబడినప్పుడు ఫరో కుమార్తె అతనిని తీసికొని తన కుమారునిగా పెంచు కొనెను.
నిర్గమకాండము 2:5, నిర్గమకాండము 2:10

22. మోషే ఐగుప్తీయుల సకల విద్యలను అభ్యసించి, మాటలయందును కార్యములయందును ప్రవీణుడై యుండెను.

23. అతనికి నలువది ఏండ్లు నిండవచ్చినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులైన తన సహోదరులను చూడవలెనన్న బుద్ధి పుట్టెను.
నిర్గమకాండము 2:11

24. అప్పుడు వారిలో ఒకడు అన్యాయము ననుభవించుట అతడు చూచి, వానిని రక్షించి బాధపడినవాని పక్షమున ఐగుప్తీయుని చంపి ప్రతికారముచేసెను.
నిర్గమకాండము 2:12

25. తన ద్వారా తన సహోదరులకు దేవుడు రక్షణ దయచేయుచున్న సంగతి వారు గ్రహింతురని అతడు తలంచెను గాని వారు గ్రహింపరైరి.

26. మరునాడు ఇద్దరు పోట్లాడుచుండగా అతడు వారిని చూచి అయ్యలారా, మీరు సహోదరులు; మీరెందుకు ఒకనికొకడు అన్యాయము చేసికొనుచున్నారని చెప్పి వారిని సమాధానపరచ జూచెను.

27. అయినను తన పొరుగువానికి అన్యాయము చేసినవాడుమా మీద అధికారినిగాను తీర్పరినిగాను నిన్ను నియమించిన వాడెవడు?
నిర్గమకాండము 2:13-14

28. నీవు నిన్న ఐగుప్తీయుని చంపినట్టు నన్నును చంపదలచియున్నావా అని అతనిని త్రోసివేసెను.
నిర్గమకాండము 2:13-14

29. మోషే ఆ మాట విని పారిపోయి మిద్యాను దేశములో పరదేశియైయుండి, అక్కడ ఇద్దరు కుమారులను కనెను.
నిర్గమకాండము 2:15-22, నిర్గమకాండము 18:3-4

30. నలువది ఏండ్లయిన పిమ్మట సీనాయి పర్వతారణ్యమందు ఒక పొదలోని అగ్నిజ్వాలలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను.
నిర్గమకాండము 3:1, నిర్గమకాండము 3:2-3

31. మోషే చూచి ఆ దర్శనమునకు ఆశ్చర్యపడి దాని నిదానించి చూచుటకు దగ్గరకు రాగా
నిర్గమకాండము 3:2-3

32. నేను నీ పితరుల దేవుడను, అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుడను అని ప్రభువు వాక్కు వినబడెను గనుక మోషే వణకి, నిదానించి చూచుటకు తెగింప లేదు.

33. అందుకు ప్రభువునీ చెప్పులు విడువుము; నీవు నిలిచియున్నచోటు పరిశుద్ధభూమి.
నిర్గమకాండము 3:5

34. ఐగుప్తులో నున్న నా ప్రజల దురవస్థను నేను నిదానించి చూచితిని; వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచ్చి యున్నాను; రమ్ము, నేనిప్పుడు నిన్ను ఐగుప్తునకు పంపుదునని అతనితో చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 2:24, నిర్గమకాండము 3:7-10

35. అధికారినిగాను తీర్పరినిగాను నిన్ను నియమించినవాడెవడని వారు నిరాకరించిన యీ మోషేను అతనికి పొదలో కనబడిన దేవదూత ద్వారా దేవుడు అధికారిని గాను విమోచకునిగాను నియమించి పంపెను
నిర్గమకాండము 2:14, నిర్గమకాండము 3:2

36. ఇతడు ఐగుప్తులోను ఎఱ్ఱసముద్రములోను నలువది ఏండ్లు అరణ్యములోను మహత్కార్యములను సూచక క్రియలను చేసి వారిని తోడుకొని వచ్చెను.
నిర్గమకాండము 7:3, నిర్గమకాండము 14:21, సంఖ్యాకాండము 14:33

37. నావంటి యొక ప్రవక్తను దేవుడు మీ సహోదరు లలో మీకు పుట్టించును అని ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పిన మోషే యితడే.
ద్వితీయోపదేశకాండము 18:15-18

38. సీనాయి పర్వతముమీద తనతో మాటలాడిన దేవదూతతోను మన పితరులతోను అరణ్యములోని సంఘమందు ఉండి మనకిచ్చుటకు జీవవాక్యములను తీసికొనినవాడితడే.
నిర్గమకాండము 19:1-6, నిర్గమకాండము 20:1-17, నిర్గమకాండము 23:20-21, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:4-22, ద్వితీయోపదేశకాండము 9:10-11

39. ఇతనికి మన పితరులు లోబడనొల్లక యితనిని త్రోసివేసి, తమ హృదయములలో ఐగుప్తునకు పోగోరిన వారై
సంఖ్యాకాండము 14:3-4, నిర్గమకాండము 19:1-6, నిర్గమకాండము 20:1-17, నిర్గమకాండము 23:20-21

40. మాకు ముందు నడుచునట్టి దేవతలను మాకు చేయుము; ఐగుప్తు దేశములోనుండి మనలను తోడుకొని వచ్చిన యీ మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదని అహరోనుతో అనిరి.
నిర్గమకాండము 32:1, నిర్గమకాండము 32:23

41. ఆ దినములలో వారొక దూడను చేసికొని ఆ విగ్రహమునకు బలి నర్పించి, తమ చేతులతో నిర్మించిన వాటియందు ఉల్లసించిరి.
నిర్గమకాండము 32:4-6

42. అందుకు దేవుడు వారికి విముఖుడై ఆకాశసైన్యమును సేవించుటకు వారిని విడిచిపెట్టెను. ఇందుకు ప్రమాణముగా ప్రవక్తల గ్రంథమందు ఈలాగు వ్రాయబడియున్నది.ఇశ్రాయేలు ఇంటివారలారా మీరు అరణ్యములో నలువది యేండ్లు బలి పశువులను అర్పణములను నాకు అర్పించితిరా?
యిర్మియా 7:18, యిర్మియా 8:2, యిర్మియా 19:13, ఆమోసు 5:25-26

43. మీరు పూజించుటకు చేసికొనిన ప్రతిమలైన మొలొకు గుడారమును రొంఫాయను దేవతయొక్క నక్షత్రమును మోసికొని పోతిరి గనుక బబులోను ఆవలికి మిమ్మును కొనిపోయెదను.
ఆమోసు 5:25-26

44. అతడు చూచిన మాదిరిచొప్పున దాని చేయవలెనని మోషేతో చెప్పినవాడు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము, సాక్ష్యపుగుడారము అరణ్యములో మన పితరులయొద్ద ఉండెను.
నిర్గమకాండము 25:1-40, నిర్గమకాండము 25:40, నిర్గమకాండము 27:21, సంఖ్యాకాండము 1:50

45. మన పితరులు తమ పెద్దలచేత దానిని తీసికొనిన వారై, దేవుడు తమ యెదుటనుండి వెళ్లగొట్టిన జనములను వారు స్వాధీనపరచుకొన్నప్పుడు, యెహోషువతోకూడ ఈ దేశములోనికి దానిని తీసికొనివచ్చిరి. అది దావీదు దినములవరకు ఉండెను.
ఆదికాండము 48:4, ఆదికాండము 24:7, ద్వితీయోపదేశకాండము 2:5, ద్వితీయోపదేశకాండము 11:5, యెహోషువ 3:14-17, యెహోషువ 18:1, యెహోషువ 23:9, యెహోషువ 24:18, 2 సమూయేలు 7:2-16, 1 రాజులు 8:17-18, 1 దినవృత్తాంతములు 17:1-14, 2 దినవృత్తాంతములు 6:7-8, కీర్తనల గ్రంథము 132:5

48. అయినను ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కట్టుదురు? నా విశ్రాంతి స్థలమేది?

49. ఇవన్నియు నా హస్తకృతములు కావా? అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు
యెషయా 66:1-2

50. అని ప్రవక్త పలికిన ప్రకారము సర్వోన్నతుడు హస్త కృతాలయములలో నివసింపడు.
యెషయా 66:1-2

51. ముష్కరులారా, హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యమునకు లోపరచనొల్లనివారలారా, మీ పితరులవలె మీరును ఎల్లప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించుచున్నారు.
నిర్గమకాండము 32:9, నిర్గమకాండము 33:3-5, లేవీయకాండము 26:41, సంఖ్యాకాండము 27:14, యెషయా 63:10, యిర్మియా 6:10, యిర్మియా 9:26

52. మీ పితరులు ప్రవక్తలలో ఎవనిని హింసింపక యుండిరి? ఆ నీతిమంతుని రాకనుగూర్చి ముందు తెలిపినవారిని చంపిరి. ఆయనను మీరు ఇప్పుడు అప్పగించి హత్య చేసినవారైతిరి.
2 దినవృత్తాంతములు 36:16

53. దేవదూతల ద్వారా నియమింపబడిన ధర్మశాస్త్రమును మీరు పొందితిరిగాని దానిని గైకొనలేదని చెప్పెను.

54. వారీ మాటలు విని కోపముతో మండిపడి అతనిని చూచి పండ్లుకొరికిరి.
యోబు 16:9, కీర్తనల గ్రంథము 35:16, కీర్తనల గ్రంథము 37:12, కీర్తనల గ్రంథము 112:10

55. అయితే అతడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనినవాడై ఆకాశమువైపు తేరిచూచి, దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపార్శ్వమందు నిలిచి యుండుటను చూచుచున్నానని చెప్పెను.

56. ఆకాశము తెరవబడుటయు, మనుష్యకుమారుడు దేవుని కుడిపార్శ్వమందు నిలిచి యుండుటయు చూచుచున్నానని చెప్పెను.

57. అప్పుడు వారు పెద్ద కేకలువేసి చెవులు మూసికొని యేకముగా అతనిమీదపడి

58. పట్టణపు వెలుపలికి అతనిని వెళ్లగొట్టి, రాళ్లు రువ్వి చంపిరి. సాక్షులు సౌలు అను ఒక యౌవనుని పాదములయొద్ద తమ వస్త్రములుపెట్టిరి.

59. ప్రభువును గూర్చి మొరపెట్టుచు యేసు ప్రభువా, నా ఆత్మను చేర్చుకొనుమని స్తెఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళ్లతో కొట్టిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 31:5

60. అతడు మోకాళ్లూని ప్రభువా, వారిమీద ఈ పాపము మోపకుమని గొప్ప శబ్దముతో పలికెను; ఈ మాట పలికి నిద్రించెను. సౌలు అతని చావునకు సమ్మతించెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
7:1-53 తాను నియమించిన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులతో, ఆరంభం నుండి దేవుడు ఎలా పని చేస్తున్నాడో సైఫను వర్ణించాడు. అతని ప్రసంగ విశ్వసనీయత కొంత ప్రశ్నార్థకంగా అనిపించవచ్చు. ఎందుకంటే దేవుడు ఒక స్థలానికి పరిమితం కాడు (వ.48) అని దేవాలయాన్ని గురించి అతడు వ్యక్తపరచిన ఆలోచనలు, క్రీ.శ.70లో దేవాలయం నాశనం చేయబడిన తర్వాత పెంపొందిన ఆలోచనలను ప్రతిబింబిస్తున్నట్లు కనిపిస్తాయి. కానీ అందుల పా.ని. ప్రవక్తల నుండి (ఒక ఉదాహరణగా, యెషయా 66:1-2ను పేర్కొన్న వ. 49-50తో పోల్చండి), దేవుడు ఒక నిర్దిష్టమైన స్థలానికి పరిమితుడు కాడు అని చెప్పిన ఆది క్రైస్తవ ఆలోచనాపరుల (ఉదా. అపొ.కా. 17లో పౌలు) వరకు కొనసాగుతున్న సాంప్రదాయం ఉంది. సైఫను ప్రసంగం పిసిదియలోని అంతియొకయలో పౌలు చేసిన ప్రసంగంలాగా ఉంది (13:16-41):7:2 ఆది 12:1లోని నేపథ్యం ఊరు కాకుండా హారాను అయినప్పటికీ, దేవుడు అబ్రామును ఊరు నుండి పిలిచాడని ఆది 15:7 సూచిస్తుంది .. 7:3-4 సైఫను ఆది 12:1ని పేర్కొన్నాడు. అందులో దేవుడు అబ్రాహామును హారాను వదిలి, అతనికి ఇవ్వబోయే దేశముకు వెళ్ళమని ఆదేశించాడు. ఇది ఇశ్రాయేలు ఆరంభం అని దీని సారాంశం.

7:5 ఆ సమయంలో అబ్రాహాముకు పిల్లలు లేకపోయినా, దేవుడు అతని సంతానమునకు ఆ దేశమును స్వాస్థ్యముగా ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. అలా ప్రాథమికంగా నమ్మకం (విశ్వాసం)తో కూడిన క్రియ ద్వారా ఇశ్రాయేలు దేశం ఆరంభమైంది. 

7:6-7 అతని సంతానం వాగ్దాన దేశానికి వచ్చి... సేవించక ముందు, అన్యదేశమందు (ఐగుప్తులో) బానిసలుగా ఉంటారని దేవుడు అబ్రాహాముకు ముందుగానే చెప్పిన ఆది 15:13-14ను స్తెఫను జ్ఞాపకం చేశాడు. అలా దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని గురించిన వాగ్దానం, అంతే నిశ్చయమైన శ్రమను గూర్చిన వాగ్దానంతోపాటు వచ్చింది.

7:8 గోత్రకర్తలు అనే పదం గ్రీకు సాహిత్యంలో లేదు. బహుశా దీని మొదటి ప్రయోగం ఇదే కావచ్చు. 

7:9-16 ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులోకి ఎలా వచ్చారో సైఫను వివరించాడు. యోసేపు అన్నలు అతడంటే మత్సరపడినా, దేవుడతనికి తోడైయుండి, అతనికి దయను, జ్ఞానమును అనుగ్రహించాడు. కరువును, బహుశ్రమయు వచ్చినపుడు, దేవుడు వారిని సంరక్షించాడు.

7:17-19 ఇశ్రాయేలీయులు అణచివేతకు గురికాకపోతే బహుశా ఐగుప్తులోనే ఉండిపోయేవారు. 

7:20-22 మోషే యూదులైన తల్లిదండ్రులకు పుట్టినా, ఫరో కుమార్తె చేత పెంచబడి, ఐగుప్తీయుల సకలవిద్యలను అభ్యసించి, తన మాటల యందును కార్యముల యందును శక్తిమంతుడయ్యాడు. దేవుడు మోషేను పిలిచినప్పుడు (నిర్గమ 3:1-4:17), అది ఒక హెబ్రీయేతరుడు హెబ్రీయుల దేవుణ్ణి అనుసరించేవాడుగా మారినట్లుగా అనిపిస్తుంది. అలాగే అనేకమంది హెబ్రీయులు కానివారు, తమ అన్య నేపథ్యాన్ని (ఉదా. అపొ.కా. 10) విడిచిపెట్టి, ఆది సంఘంలోనికి ప్రవాహంలా వచ్చారు. 

7:23,30 మోషే జీవితాన్ని నలువది ఏండ్లు చొప్పున మూడు భాగాలుగా విభజించారు- ఐగుప్తులో నలభై, మిద్యానులో నలభై, అరణ్యములో నలభై. 

7:24-28 ఆరంభంలో ఇశ్రాయేలీయులు మోషే తమ అధికారి కావడాన్ని ప్రశ్నించారు. (నిర్గమ 2:14). బహుశా ఇశ్రాయేలీయులు తమ అంచనాను గురించి, యేసును తృణీకరించే విషయం గురించి పునరాలోచించాలని స్తెఫను దీనిని ప్రస్తావించాడేమో. మోషే విషయంలో వారు చేసింది తప్పు. యేసు విషయంలో కూడా వారు తప్పు చేస్తున్నారేమో?! 

7:29-32 ఒక శరణార్థిగా, ఒక బందీగా తన గుర్తింపు, కొనసాగింపులకు సంబంధించిన ప్రశ్నలతో మోషే సతమతమౌతున్న సమయంలో, అతని పితరుల దేవునిగా దేవుడు తనను తాను అతనికి ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు (నిర్గమ 3:6, 15). 

7:33-34 తన ప్రజలు అణగదొక్కబడుతున్నప్పుడు దేవుడు ఊరకనే కూర్చోడు అనే సత్యం నుండి సైఫను. - ఆది విశ్వాసులు ఆదరణ పొందివుంటారు (నిర్గమ 3:5,7-8,10). 

7:35-36 వారు యేసుతో వ్యవహరించినట్లే, దేవుడు మోషేను రూఢిపరచినా, ఇశ్రాయేలీయులు అతనిని తృణీకరించారు. దేవదూత గురించి వ. 53 నోట్సు చూడండి. 

7:37-38 సైఫను పేర్కొన్న జీవవాక్యములు దేవుడు మోషే ద్వారా తన ప్రజలకు ఇచ్చిన పది ఆజ్ఞలు. 

7:39-40 ఐగుప్తు నుండి బయటికి వస్తున్న హెబ్రీయులకు దృశ్యరూపంలో, శక్తివంతమైన మార్గాలలో దేవుడు తోడుగా ఉన్నప్పటికీ, వారు ఆయనను ధిక్కరించి, తమకోసం దేవతలను... చేయుమని (నిర్గమ 32:1) అహరోనును అడిగారు. ఉన్నతమైన దృశ్యరూపంలో, శక్తివంతమైన విధానాల్లో యేసు కూడా ఇలాగే వారిమధ్యకు వచ్చినప్పటికీ, వారు ఆయనను తృణీకరించినప్పుడు కూడా ఇంచుమించుగా ఇదే జరిగింది. 

7:41-43 ఆమోసు 5:25-27ను స్తెఫను పేర్కొనడం, - అరణ్యంలో హెబ్రీయులు దేవుణ్ణి తృణీకరించి, తత్ఫలితంగా చెరను అనుభవించి, ఆధ్యాత్మికంగా వేరైపోయినట్లుగానే, యేసును తృణీకరించడం ద్వారా నేటి ఇశ్రాయేలు కూడా అలాంటి పర్యవసానాలనే ఆహ్వానిస్తుంది అని చెప్పడానికై ఉండవచ్చు. 

7:44-47 దేవాలయంలో ఆరాధన, తప్పుడు ఆరాధనగా మారిపోయిందని చెప్పడానికి సైఫను ముందుకు సాగుతున్నాడు. 

7:48-50 దేవుడు హస్తకృతాలయములలో నివసింపక పోయినా, సొలొమోను ద్వారా ఒక మందిరము కట్టబడడానికి ఆయన అనుమతించాడు (యెషయా 66:1-2). దైవ-మానవ సంబంధం సాధ్యమవ్వడానికి దేవుడు మనకోసం కొన్ని సర్దుబాట్లు చేసుకుంటాడు.

7:51 ఇశ్రాయేలు అవిశ్వాసం, అవిధేయత లను ఖండించడానికి స్తెఫను ఉపయోగించిన హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యమునకు లోపరచనొల్లనివారలారా అనే వర్ణన మాటలు పా.ని. ప్రవక్తలు సామాన్యంగా ఉపయోగించేవి (లేవీ 26:41; యిర్మీయా 4:4; 6:10; 9:26; యెహె 44:7,9). అవిశ్వాసులైన యూదులు రూపాంతరం పొందిన హృదయాలపై కాక బాహ్య సూచనల మీద ఆధారపడ్డారని చెప్పినప్పుడు, పౌలు కూడా ఈ భాషను వాడాడు (రోమా 2; గలతీ 5). సైఫను ప్రసంగిస్తున్నపుడు పౌలు అక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి పౌలు దాని వల్ల ప్రభావితుడై ఉండవచ్చు (అపొ.కా. 7:58; 8:1), కానీ దానికంటే మించి పా.ని. స్పష్టమైన ప్రభావం చూపి వుండవచ్చు.

7:52 సైఫను మాటలు తన శ్రోతల కోపాన్ని రేపివుండాలి లేదా మారుమనస్సు పొందడానికి వారి హృదయాలను బద్దలుగొట్టి వుండాలి. పా.ని, ప్రవక్తలు ఇటువంటి ప్రసంగాలే చేశారు, మీ పితరులు వారిని హింసించి చంపిరి అని స్తెఫను అన్నాడు . దానికంటే దారుణంగా, తన శ్రోతలు వారంతట వారు ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు వాగ్దానం చేసిన నీతిమంతుని... అప్పగించి, హత్యచేసినవారయ్యారు. 

7:53 ధర్మశాస్త్రము దేవదూతల ద్వారా ఇవ్వబడిందని పా.ని. స్పష్టంగా చెప్పకపోయినా, సైఫను, పౌలు (గలతీ 3:19), హెబ్రీ పత్రిక రచయిత (హెబ్రీ 2:2), ధర్మశాస్త్రము ఇచ్చే ప్రక్రియలో దేవదూతలు పాల్గొన్నారని చెప్పారు. ఇది దేవుడు దాన్ని దేవదూతల ద్వారా ఇప్పించాడు. కాబట్టి ధర్మశాస్త్రము మరింత ముఖ్యమైనది అని చెప్పడానికే కావచ్చు.

7:54 సైఫను శ్రోతలు అంతరంగంలో (కోపంతో మండిపడి), బయటికి (అతని చూచి పండ్లు కొరికి) తమ అయిష్టతను వ్యక్తపరచారు. వారు తమను తాము ఇశ్రాయేలులోని మత నాయకులుగా, దైవభక్తి గలవారుగా
భావించారు. అయినప్పటికీ వారు లోతైన ఆధ్యాత్మిక దుర్నీతిపరులు అని సైఫను నేరారోపణ చేశాడు. 

7:55 సైఫను తన శ్రోతలకు పూర్తిగా భిన్నం. వారు కోపంతో రగిలిపోతుంటే, అతడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని, మరణం. రాబోతుందని తెలిసినా, ప్రశాంతంగా ఆకాశము వైపు తేరిచూచెను. 

7:56-57 మనుష్య కుమారుడు అనే పేరు యేసు తనకు తాను ఇచ్చుకున్న ఇష్టమైన పేరు. యేసు మాటలను ప్రజలు తిరిగి ఆయనకు చెపుతున్నపుడు (యోహాను 12:34), ఈ వచనంలోను తప్ప, కొ.ని.లో ఈ మాట ప్రతిసారి యేసు పెదవుల నుండే వచ్చింది. యేసు దేవుని కుడిపార్శ్వమందు నిలబడి ఉన్నాడనే స్తెఫను మాటలు మహాసభ సభ్యుల కోపాన్ని రేపాయి.

7:58 దేవాలయ పవిత్రతకు సంబంధించిన విషయాలను నిర్వహించడానికి రోమీయులు యూదా నాయకులకు అనుమతినిచ్చారు. కానీ మరణశిక్ష విధించడానికి మాత్రం కాదు. అందువల్లే విచారణ కోసం యేసును రోమా అధికారియైన పిలాతు దగ్గరకు తీసుకుపోయారు. అయితే ఈ సందర్భంలో, సెఫను కోపోద్రేకులైన గుంపు చేతిలో - అన్యాయంగా చంపబడ్డాడు. లేఖనాల్లో సౌలు (తరువాత పౌలుగా పిలువబడ్డాడు) పేరు రావడం ఇదే మొదటిసారి. అతడు మహాసభ సభ్యుడా లేక సాంప్రదాయ యూదా విశ్వాసానికి ఆసక్తిపరుడైన యవ్వన విద్యార్దియా అనేది వివాదాంశం. అతడు అధికారికంగా మహసభలో ఉన్నాడో లేదో గాని, స్తెఫనును రాళ్ళతో కొట్టి చంపే నిర్ణయానికి అతడు “సమ్మతించాడు" (8:1). 

7:59-60 సైఫను రెండు వినతులు ప్రశంసనీయమైనవి. యేసు ప్రభువా, నా ఆత్మను చేర్చుకొనుమని కోరిన మొదటిది యేసును న్యాయాధిపతిగా, రక్షకునిగా ప్రకటిస్తుంది. తనను చంపుతున్నవారిపై ఈ పాపము మోపకుమని కోరిన రెండవది, తన స్వంత పాపాలు కృపచేత క్షమించబడినవని అర్ధం చేసుకుని, పగతీర్చుకోవాలనే ఆత్మ లేనివానికి మాదిరిగా ఉన్నాయి. 


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |