Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 7 | View All

1. అటుతరువాత భూమియొక్క నాలుగు దిక్కులలో నలుగురు దేవదూతలు నిలిచియుండి, భూమిమీదనైనను సముద్రముమీదనైనను ఏ చెట్టుమీదనైనను గాలి వీచ కుండునట్లు భూమియొక్క నాలుగు దిక్కుల వాయువులను పట్టుకొనియుండగా చూచితిని.
యిర్మియా 49:36, యెహెఙ్కేలు 7:2, యెహెఙ్కేలు 37:9, దానియేలు 7:2, జెకర్యా 6:5

2. మరియు సజీవుడగు దేవుని ముద్రగల వేరొక దూత సూర్యోదయ దిశనుండి పైకి వచ్చుట చూచితిని. భూమికిని సముద్రమునకును హాని కలుగజేయుటకై అధికారముపొందిన ఆ నలుగురు దూతలతో

3. ఈ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళ్లయందు ముద్రించువరకు భూమికైనను సముద్రమునకైనను చెట్లకైనను హాని చేయవద్దని బిగ్గరగా చెప్పెను.
యెహెఙ్కేలు 9:4

4. మరియు ముద్రింపబడినవారి లెక్క చెప్పగా వింటిని. ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములన్నిటిలో ముద్రింప బడినవారు లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది.

5. యూదా గోత్రములో ముద్రింపబడినవారు పండ్రెండువేలమంది. రూబేను గోత్రములో పండ్రెండు వేలమంది, గాదు గోత్రములో పండ్రెండు వేలమంది,

6. ఆషేరు గోత్రములో పండ్రెండు వేలమంది, నఫ్తాలి గోత్రములో పండ్రెండు వేలమంది, మనష్షే గోత్రములో పండ్రెండు వేలమంది,

7. షిమ్యోను గోత్రములో పండ్రెండు వేలమంది, లేవి గోత్రములో పండ్రెండు వేలమంది, ఇశ్శాఖారు గోత్రములో పండ్రెండు వేలమంది,

8. జెబూలూను గోత్రములో పండ్రెండు వేలమంది, యోసేపు గోత్రములో పండ్రెండు వేలమంది, బెన్యామీను గోత్రములో పండ్రెండు వేలమంది ముద్రింపబడిరి.

9. అటు తరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, ప్రతి జనములోనుండియు ప్రతి వంశములోనుండియు ప్రజలలోనుండియు, ఆయా భాషలు మాటలాడువారిలో నుండియు వచ్చి, యెవడును లెక్కింపజాలని యొక గొప్ప సమూహము కనబడెను. వారు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొన్నవారై, ఖర్జూరపుమట్టలు చేతపట్టుకొని సింహాసనము ఎదుటను గొఱ్ఱెపిల్లయెదుటను నిలువబడి

10. సింహాసనాసీనుడైన మా దేవునికిని గొఱ్ఱపిల్లకును మా రక్షణకై స్తోత్రమని మహాశబ్దముతో ఎలుగెత్తి చెప్పిరి.
1 రాజులు 22:19, 2 దినవృత్తాంతములు 18:18, కీర్తనల గ్రంథము 47:8, యెషయా 6:1, యెహెఙ్కేలు 1:26-27

11. దేవదూతలందరును సింహాసనముచుట్టును పెద్దలచుట్టును ఆ నాలుగు జీవులచుట్టును నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము ఎదుట సాష్టాంగపడి ఆమేన్‌;

12. యుగయుగములవరకు మా దేవునికి స్తోత్రమును మహిమయు జ్ఞానమును కృతజ్ఞతా స్తుతియు ఘనతయు శక్తియు బలమును కలుగును గాకని చెప్పుచు దేవునికి నమస్కారము చేసిరి; ఆమేన్‌.

13. పెద్దలలో ఒకడుతెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనియున్న వీరెవరు? ఎక్కడనుండి వచ్చిరని నన్ను అడిగెను.

14. అందుకు నేను అయ్యా, నీకే తెలియుననగా అతడు ఈలాగు నాతో చెప్పెను వీరు మహాశ్రమలనుండి వచ్చిన వారు; గొఱ్ఱపిల్ల రక్తములో తమ వస్త్రములను ఉదుకుకొని వాటిని తెలుపుచేసికొనిరి.
ఆదికాండము 49:11, దానియేలు 12:1

15. అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాత్రింబగళ్లు ఆయన ఆలయములో ఆయనను సేవించుచున్నారు. సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద కప్పును;
1 రాజులు 22:19, 2 దినవృత్తాంతములు 18:18, కీర్తనల గ్రంథము 47:8, యెహెఙ్కేలు 1:26-27

16. వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు, సూర్యుని యెండయైనను ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు,
యెషయా 49:10

17. ఏలయనగా సింహాసన మధ్యమందుండు గొఱ్ఱపిల్ల వారికి కాపరియై, జీవజలముల బుగ్గలయొద్దకు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కన్నులనుండి ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచి వేయును.
కీర్తనల గ్రంథము 23:1, కీర్తనల గ్రంథము 23:2, యెషయా 25:8, యిర్మియా 2:13, యెహెఙ్కేలు 34:23, యెషయా 49:10బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
7:1-17 ఆరవ ముద్ర (6:12) విప్పడానికి, ఏడవ ముద్ర (8:1) విప్పడానికి మధ్యలో ఉన్న విరామాన్ని రెండు దర్శనాలు పూరిస్తాయి - (1) భూమిమీద ఉన్న 144,000 మంది దేవుని సేవకులను ముద్రించడం (7:1-8), (2) లెక్కింపశక్యము కానీ గొప్ప సమూహం పరలోకంలోనికి రావడం (7:9-17), పరలోకంలో ఉన్న సింహాసనం ఎదుట విస్తారమైన గొప్ప సమూహం విజయవంతంగా నిలవబడుతుండగా (7:9-10), దేవుని ముద్ర (7:2-4)తో సంరక్షించబడిన ఈ 144,000 మంది సేవకులు భూమిమీద తాళ (నిలబడ)గలరనేది, “దానికి తాళజాలిన (నిలబడగలిగిన) వాడెవడు" (6:17) అనే ప్రశ్నకు సమాధానం. భూమిమీద వాయువులను పట్టుకోవడం (7:1-3), పరలోకంలో అరగంట నిశ్శబ్దం (8:1) తుపాను మధ్య ప్రశాంతత వలె (తుపాను నేత్రం), అధ్యా.7కు ఆ చివర ఈ చివర ఉన్నట్లున్నాయి.

7:1-3 ఆరవముద్ర తీసినప్పుడు పాడుచేసే గాలిని గురించి ఏమీ చెప్పకపోయినా (6:12-17), కొండలు, ద్వీపములు కదిలిపోవునట్టి (6:14) గొప్ప భూకంపం (6:12) రావడం, తప్పనిసరిగా భూమి... సముద్రము... చెట్లకు గొప్ప నష్టం జరిగినట్లుగా, అది మరలా బూరల తీర్పులు ఆరంభం కాగానే మొదలైనట్లుగా ప్రతిబింబిస్తుంది. (ఉదా:8:7-8). "తుపానులో ప్రశాంతత", సజీవుడగు దేవుని ముద్ర... దేవుని దాసుల... నొసళ్ళయందు ముద్రించబడడం అనేదాని వైపు దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ప్రాచీన ప్రపంచంలో ముద్రలు యాజమాన్యపు గుర్తులుగా (5:1) లేక అధికారపు గుర్తులుగా (మత్తయి 27:66) ఉండేవి. గ్రంథము పూర్తిగా విప్పబడడానికి కొంచెం ముందు ఈ ప్రభువు సేవకులు ముద్రించబడ్డారు. (8:1). పాఠకులు తలపోయడానికి ఇక్కడొక సత్యం ఉద్దేశించబడింది - మృగమును వెంబడించే వారందరి కుడిచేతి మీద గాని లేక నుదిటిమీద గాని మృగముయొక్క “ముద్ర” ముద్రించబడేది (13:16-17). 

7:4-8 లక్ష నలువది నాలుగు వేలమంది గుర్తింపును వివిధరకాలుగా వ్యాఖ్యానిస్తారు. (1) ఇది ప్రభువుతో పాటు పరలోకంలో ఉంటూ, శుద్ధిచేయబడ్డ భూమిమీద ఉన్న నివాసులను పరిపాలించే అభిషిక్తుల మొత్తం సంఖ్య అని యెహోవా సాక్షుల అబద్దపు వ్యాఖ్యానం. (2) క్రైస్తవులందరూ పరిశుద్దాత్మచే ముద్రింపబడతారు. కాబట్టి (2కొరింథీ 1:22; ఎఫెసీ 4:30), అలాగే 144000 మంది “దేవుని సేవకులు” అని ప్రక 7:3లో పిలవబడ్డారు కాబట్టి, వ.2-4లోని ముద్ర క్రైస్తవులందరికీ వేయబడుతుంది, ఈ గుంపు సాధారణంగా వారినే సూచిస్తుంది. (3) అత్యంత అక్షరార్ధంగా చేసే వ్యాఖ్యానం అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఆమోదయోగ్యం. 144,000 మంది ఇశ్రాయేలు దేశంలో భవిష్యత్తులో మార్పు చెందేవారు. ఎండిన ఎముకల లోయ దర్శనంలో ఇశ్రాయేలీయులలో ఆత్మ వసించాడు (యెహె 37:14), అందులో ఇశ్రాయేలును “గొప్ప సైన్యము"గా చూడవచ్చు (యెహె 37:10). ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములన్నిటిలో 144,000 మంది, అరణ్య ప్రయాణంలోని ఇశ్రాయేలులాగా, సైన్య నిర్మాణంలా కనిపిస్తారు. (సంఖ్యా 2:2-34). యూదులలో “ప్రథమఫల"మైనవారు (14:4), ప్రకటన సమయంలో కొత్త నిబంధన కిందికి వస్తారు (యెహె 36:24-28ని యిర్మీయా 31:31-34తో పోల్చండి) అనే విషయాన్ని ప్రక 7:4-8 ప్రతిబింబించవచ్చు. 

7:5-8 యూదా గోత్రము యేసు జన్మించిన (ప్రక 5:5) ఇశ్రాయేలు రాజగోత్రము (ఆది 49:9-10) కాబట్టి మొదట దానిపేరు పేర్కొన్నారు. రూబేను యాకోబు జ్యేష్ఠపుత్రుడు కాబట్టి అతని పేరు రెండవది (ఆది 49:3). దాను, ఎఫ్రాయిము గోత్రాల పేర్లు జాబితాలో లేకపోవడానికి కారణం బహుశా వారి భయంకరమైన విగ్రహారాధనను బట్టి కావచ్చు (న్యాయాధి 17-18). వారి స్థానంలో యోసేపు... లేవి ఉన్నారు. వీరిద్దరూ సంఖ్యా 2లోని పాళెములో గోత్రముల సైన్యంలో లేరు. 7:9-12 5:9లో గ్రంథం తెరవడానికి గొట్టెపిల్ల యోగ్యత, ఆయన “ప్రతి వంశములోను, ఆయా భాషలు మాటలాడువారిలోను, ప్రతి ప్రజలోను, జనములోను" ఉన్నవారి కోసం కార్చిన విమోచన రక్తంపై ఆధారపడింది.

7:9లో ఈ సమూహం పరలోకంలోకి వచ్చింది. ప్రతి జనము మొదటగా జాబితాలో ఉంది కాబట్టి, ఈ దృశ్యం కనీసం- “యుగసమాప్తి” (మత్తయి 28:19-20) లోపు సువార్తను “సమస్త జనులకు” అందించాలని క్రీస్తు ఇచ్చిన గొప్ప ఆదేశాన్ని, పాక్షికంగానైనా పూర్తిచేసినట్లు సూచిస్తుంది. తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన గొప్ప సమూహము వారిని హతసాక్షులతో కలుపుతుంది (6:11). ప్రకటన గ్రంథంలో “గొప్ప సమూహము” అనేమాట కనిపించే మరో సందర్భం (19:1,6) పెండ్లి కుమార్తె, గొఱ్ఱపిల్ల సైన్యాలకు (19:8,14) సంబంధించింది. కొందరు వ్యాఖ్యాతలు ఈ “గొప్ప సమూహము"ను కాలక్రమేణా పరలోకానికి వచ్చే హతసాక్షులందరి సమూహం అని అర్థం చేసుకుంటారు. ఇతరులు దీనిని మరణించిన కొందరు, సజీవులుగా ఉండే మరి కొందరు ఒకే సమయంలో కలుసుకొనే (1థెస్స 4:14-17) సంఘం ఎత్తబడే సమయంగా చూస్తారు. 

7:13-14 గొప్ప సమూహం (వ.9) ధరించిన వస్త్రములు... గొట్టె పిల్ల రక్తములో తెల్లనివగునట్లు ఉదకబడ్డాయి అనేది క్రీస్తు విమోచన కార్యాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. (1:5; 5:9). అలా అయితే, మహా శ్రమలనుండి వచ్చిన ఈ సమూహం (దాని 12:1; మత్తయి 24:21; ప్రక 3:10లోని “శోధన కాలము”), మహా శ్రమలకంటే ముందు ఎత్తబడిన సంఘాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. ఈ మహా శ్రమలకాలం, ఏడవ ముద్ర విప్పి (8:1) గ్రంథంలోని సంఘటనలన్నీ జరగడానికి ముందువరకు ఆరంభం కాకపోతే ఇలా జరుగుతుందనుకోవచ్చు. అయితే, 3:10ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటామో, అలాగే 7:14ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే రెండింటిలో గ్రీకు విభక్తి ప్రత్యయం "ఎక్" (లో నుండి), కాలపరిమితి (అంటే 3:10లో “శోధన కాలము”, 7:14లో “మహా శ్రమ") ఒక్కటిగానే ఉన్నాయి. 

7:15-17 గొప్ప సమూహం పరలోకంలో యాజక పరిచర్య చేయడం, 1:6; 5:10 లోని వాగ్దానాల పాక్షిక నెరవేర్పే. గుడారము అని పేర్కొనడం, ఈ గొప్ప సమూహాన్ని 12:12; 13:6 లోని “పరలోక వాసుల"తో సమానం చేస్తున్న సమయం కోసం ఎదురుచూస్తుంది.


Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |