Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 8 | View All

1. యెహోవా మా ప్రభువా, ఆకాశములలో నీ మహిమను కనుపరచువాడా,భూమియందంతట నీ నామము ఎంత ప్రభావముగలది.

2. శత్రువులను పగతీర్చుకొనువారిని మాన్పివేయుటకై నీ విరోధులనుబట్టి బాలురయొక్కయు చంటి పిల్లలయొక్కయు స్తుతుల మూలమున నీవు ఒక దుర్గమును స్థాపించి యున్నావు.
మత్తయి 21:16

3. నీ చేతిపనియైన నీ ఆకాశములను నీవు కలుగజేసిన చంద్రనక్షత్రములను నేను చూడగా

4. నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేసికొనుటకు వాడేపాటి వాడు?నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడేపాటివాడు?
హెబ్రీయులకు 2:6-8

5. దేవునికంటె వానిని కొంచెము తక్కువవానిగా చేసియున్నావు.మహిమా ప్రభావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసి యున్నావు.

6. నీ చేతిపనులమీద వానికి అధికారమిచ్చి యున్నావు.
1 కోరింథీయులకు 15:27, ఎఫెసీయులకు 1:22

7. గొఱ్ఱెలన్నిటిని, ఎడ్లనన్నిటిని అడవి మృగములను ఆకాశపక్షులను సముద్ర మత్స్యములను

8. సముద్రమార్గములలో సంచరించువాటి నన్నిటినివాని పాదములక్రింద నీవు ఉంచి యున్నావు.

9. యెహోవా మా ప్రభువాభూమియందంతట నీ నామము ఎంత ప్రభావముగలది!బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-8. సృష్టికర్తయైన దేవుజ్జీ, ఆ సృష్టిని ఆయన తన సార్వభౌమాధికారంతో క్రమమైన రీతిలో నడిపించే తీరునీ ప్రశంసిస్తూ కూర్చిన స్తుతి కీర్తన. (1) నక్షత్రాలతో నిండిన ఆకాశవిశాలంలో కనిపించే దేవుని మహిమ (2) ఆ మహిమోన్నతుడు అతి అల్పుడైన మానవుణ్ణి వ్యక్తిగతంగా జ్ఞాపకం చేసుకోవడం అనేవి ఈ కీర్తనలో రెండు ప్రధానాంశాలు.

శీర్షిక: గితీత్ బహుశా తంబుర వంటి తంతివాద్యమని కొందరి ప్రతిపాదన. హెబ్రీలో “ద్రాక్ష" అనే పదానికున్న మూల ధాతువును బట్టి LXX లో ఈ పదాన్ని “ద్రాక్షగానుగ కోసం" అని అనువదించడం జరిగింది. దీన్ని బట్టి బహుశా ఈ పాటను ద్రాక్షపంట కోత సమయంలో పాడేవారని అర్థం చేసుకోవచ్చు. 

8:1 ఆకాశములలో, భూమియందంతట - ఈ కీర్తనలో సర్వసృష్టి గురించిన వర్ణన ప్రధానాంశంగా ఉండడం వలన (ఆది 1:1; నిర్గమ 20:11; నెహెమ్యా 9:6) దీన్ని స్తుతి కీర్తనగా గుర్తించవచ్చు (19:1-6; 33; 104 లతో సహా). మహిమ... నామము అనే పదాలు హోదాను మాత్రమే కాక, వ్యక్తిని కూడా సూచిస్తాయి. సమాంతర పదాలైన ఈ రెండూ సర్వసృష్టి దేవునితోను ఆయన మహిమతోను నిండి ఉందని తెలియజేస్తున్నాయి. అయితే ఈ భావప్రకటన దేవుడూ ఆయన సృష్టి వేర్వేరు (ఆయన భౌతికవిశ్వ పరిధికి ఆవల ఉన్న సర్వోత్కృష్టుడు) అనీ, అదే సమయంలో ఆయన సృష్టితో కూడ ఉన్నవాడనీ (సర్వవ్యాపకమైనవాడు) కూడా తెలియజేస్తున్నది. 

8:2 స్తుతుల మూలమున - మనుషుల్లో అత్యంత దుర్బలులైన పిల్లలు సైతం వచ్చీరాని పలుకులతో దేవుని మహిమకు బలమైన సాక్ష్యాలుగా (దుర్గమును), శత్రువులను, పగతీర్చుకొనువారిని మాన్పివేయగలరు. యేసు మాటల్లో చెప్పాలంటే పిల్లలు తమ సరళమైన విశ్వాసంతో దేవుని రాజ్యానికి ఉత్తమ ప్రతినిధులు (మత్తయి 18:4). దేవుడు లోకంలో ఉన్న “జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు" బలహీనుల్ని అవివేకుల్ని ఉపయోగించు కుంటాడని పౌలు కూడా వర్ణించాడు (1 కొరింథీ 1:26-29).

8:3-4 ఈ వచనాల్లో సృష్టి విశాలతకు, మనుష్యుని అల్పత్వం, అప్రాముఖ్యతలకు మధ్య తారతమ్యం కనబడుతుంది. ఈ తారతమ్యం ఒక జటిల ప్రశ్నగా వ్యక్తమైంది: దేవుడు మనుషుల్ని జ్ఞాపకము చేసుకోడానికి, వారిని దర్శించుటకు వారి స్థాయి ఏపాటిది? పై రెండు పదాలు ఒకే అర్థాన్నిస్తున్నాయి. మనిషి స్వల్ప పరిమాణాన్ని మనిషి జీవితకాల క్లుప్తతను ఈ విశ్వం పరిమాణంతో, దాని పరిధితో పోల్చినప్పుడు కనబడే తారతమ్యం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. "మనుష్యుని", నరపుత్రుని అనే పదాలు ఒకే అర్థంలో మానవజాతి యావత్తునూ వర్ణించడాని కుపయోగించబడ్డాయి (146:3; సంఖ్యా 23:19; యెషయా 51:12). 

8:5 దేవునికంటె (హెబ్రీ. ఏలోహిమ్) అనే బహువచన పదాన్ని ఇక్కడ దేవుడు అని అనువదించడం జరిగింది. మామూలుగా దేవుని ఘనతా మహాత్మ్యాల్ని నొక్కి చెప్పే అర్థంలో కాక, ఈ పదాన్నిక్కడ “దైవాలు" లేదా "ఆకాశవాసులు" అని అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి “హెబ్రీ” పత్రికలో “దేవదూతలకంటె" అనే పదం కనబడుతుంది. (హెబ్రీ 2:7), ఇది LXX నుండి యథాతథంగా తీసుకున్న పదం.
ఈ రెండు పదాలు (దేవుని కంటె, దేవదూతలకంటె) ఒకే విషయాన్ని స్ఫురింపజేస్తున్నాయి: దేవుడుద్దేశించిన ప్రకారం మనుషులు స్వాభావికంగా సృష్టిలోని జంతుజాలంతో కాక, దేవునితో, దేవదూతలతో ఆధ్యాత్మిక స్పర్శ కలిగినవారు. మానవజాతికి దేవుడిచ్చిన అద్భుతమైన గౌరవాన్ని మహిమా ప్రభావములతో అనే మాటలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. మానవులు జీవపరిణామ క్రమంలో అకస్మాత్తుగా ఉద్భవించిన జీవులు కాదు. ఒక ఘనమైన ఉద్దేశం కోసం దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడని ఈ కీర్తన బోధిస్తుంది (వ.5). దేవునికి మనమెంతో విలువైన వారం, మనం ఆయనకు చెందిన, ప్రత్యేకమైన ప్రజలం (వ.4). తన సృష్టిని పరిపాలించడానికి ఆయన మనల్ని ఎంచుకొని మనల్ని గౌరవించాడు (వ.6-8; ఆది 1:28; 2:15,19 తో పోల్చండి). ఈ హోదా మనల్ని మనం గొప్పగా భావించడానికి కాదు. సృష్టికర్తకు కృతజ్ఞతలు, ఘనత చెల్లించడానికి అది ఒక కారణం (వ.9). 

8:6-7 దేవుడు మనుషులకు సృష్టి మీద అధికారమిచ్చి యున్నాడు. ఇది మనుషులకు సృష్టి మీద ఉన్న ఆధిపత్యాన్ని తెలియజేస్తున్నది (ఆది 1:26). అన్నిటిని వాని పాదముల క్రింద నీవు ఉంచి యున్నావు అనే సాదృశ్యం, మిగిలిన లేఖనమంతటిలో దేవుని రాజైన యేసు క్రీస్తు (రెండవ ఆదాము) తన రాజ్యమంతటి మీదా ఆయన ఏలుబడిని చూపిస్తుంది (1కొరింథీ 15:25,27; ఎఫెసీ 1:22; హెబ్రీ 2:8).


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |