Titus - తీతుకు 2 | View All

1. నీవు హితబోధకనుకూలమైన సంగతులను బోధించుము.

2. ఏలాగనగా వృద్ధులు మితానుభవముగలవారును, మాన్యులును, స్వస్థబుద్ధిగలవారును, విశ్వాస ప్రేమ సహనములయందు లోపములేనివారునై యుండవలె ననియు,

3. ఆలాగుననే వృద్ధస్త్రీలు కొండెకత్తెలును,మిగుల మద్యపానాసక్తులునై యుండక, ప్రవర్తనయందు భయభక్తులుగలవారై యుండవలెననియు, దేవునివాక్యము దూషింపబడకుండునట్లు,

4. ¸యౌవనస్త్రీలు తమ భర్తలకు లోబడియుండి తమ భర్తలను శిశువులను ప్రేమించు వారును స్వస్థబుద్ధిగలవారును పవిత్రులును ఇంట ఉండి పనిచేసికొనువారును మంచివారునై యుండవలెనని బుద్ధి చెప్పుచు,

5. మంచి ఉపదేశముచేయువారునై యుండవలె ననియు బోధించుము.

6. అటువలెనే స్వస్థబుద్దిగలవారై యుండవలెనని ¸యౌవనపురుషులను హెచ్చరించుము.

7. పరపక్షమందుండువాడు మనలనుగూర్చి చెడుమాట యేదియు చెప్పనేరక సిగ్గుపడునట్లు అన్నిటియందు నిన్ను నీవే సత్కార్యములవిషయమై మాదిరిగా కనుపరచుకొనుము.

8. నీ ఉపదేశము మోసములేనిదిగాను మాన్య మైనదిగాను నిరాక్షేపమైన హితవాక్యముతో కూడినదిగాను ఉండవలెను.

9. దాసులైనవారు అన్ని విషయముల యందు మన రక్షకుడగు దేవుని ఉపదేశమును అలంక రించునట్లు, తమ యజమానులకు ఎదురుమాట చెప్పక,

10. ఏమియు అపహరింపక, సంపూర్ణమైన మంచి నమ్మకమును కనుపరచుచు, అన్ని కార్యములయందు వారిని సంతోష పెట్టుచు, వారికి లోబడియుండవలెనని వారిని హెచ్చరించుము.

11. ఏలయనగా సమస్త మనుష్యులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షమై

12. మనము భక్తిహీనతను, ఇహలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి, శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నిమిత్తము,

13. అనగా మహా దేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు మహిమయొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురుచూచుచు, ఈ లోకములో స్వస్థబుద్ధితోను నీతితోను, భక్తితోను బ్రదుకుచుండవలెనని మనకు బోధించుచున్నది.
హోషేయ 1:7

14. ఆయన సమస్తమైన దుర్నీతినుండి మనలను విమోచించి, సత్‌క్రియలయందాసక్తిగల ప్రజలను తన కోసరము పవిత్రపరచుకొని తన సొత్తుగా చేసికొనుటకు తన్నుతానే మనకొరకు అర్పించుకొనెను.
నిర్గమకాండము 19:5, ద్వితీయోపదేశకాండము 4:20, ద్వితీయోపదేశకాండము 7:6, ద్వితీయోపదేశకాండము 14:2, కీర్తనల గ్రంథము 72:14, కీర్తనల గ్రంథము 130:8, యెహెఙ్కేలు 37:23

15. వీటినిగూర్చి బోధించుచు, హెచ్చరించుచు సంపూర్ణాధికారముతో దుర్భోధను ఖండించుచునుండుము నిన్నెవనిని తృణీకరింపనీయకుము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1 "నీవు" అనే మాట ద్వారా ఇక్కడ పౌలు ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా వ్యక్తపరచిన వ్యత్యాసాన్ని మనం గమనింపక తప్పిపోకూడదు. మేము దేవుని ఎరిగియున్నామన్న కొంతమంది మాటలను వారి క్రియలు ఖండిస్తుండగా, అలాంటివారికి భిన్నంగా హితబోధకు అనుకూలంగా తీతు ప్రజలకు బోధించాలి. వారు దేవుని ఎరిగియున్నారనే వాదనను తృణీకరించే విధంగా కాక దానిని ధృవీకరించే విధంగా జీవించాలి. కుటుంబ వ్యవస్థలోని వివిధ వ్యక్తులనుద్దేశించి ఈ బోధ చేయబడింది. (వృద్ధులైన పురుషులు, వృద్ధులైన స్త్రీలు, యవ్వన పురుషులు, యవ్వన స్త్రీలు, బానిసలు) 

2:2 వృద్ధులైన పురుషులు నాలుగు గుణలక్షణాల కోసం ప్రయాసపడాలి. నాల్గవ గుణలక్షణం మరలా మూడుగా విభజించబడింది. విశ్వాసంలో, ఇతరులను ప్రేమించడంలో, సహనంలో శ్రేష్ఠత కోసం వారు ప్రయత్నించాలి. 

2:3-5 ఈ వచనంలోని బోధ ఆచరణాత్మకమైంది, కుటుంబ వ్యవస్థ మీద కేంద్రీకృతమైంది. వృద్ధ స్త్రీలు తమ జీవితమాదిరి ద్వారా ఒక భార్యలా, తల్లిలా ఎలా మసలుకోవాలో యవ్వన స్త్రీలకు చూపించాలని పౌలు నొక్కి చెబుతున్నాడు.

2:6-7 యవ్వన పురుషులు స్వస్థబుద్ధి (ఆశా నిగ్రహం) గలవారైయుండాలి. “సోఫోన్" అనే గ్రీకు పదానికి అర్ధం - వివేకయుతమైన, బుద్ధి కలిగిన, ఆశా నిగ్రహం కలిగిన. వృద్ధులైన పురుషులు (వ.2. స్వస్థ బుద్ధి), యవ్వన స్త్రీలకు (వ.5. స్వస్థబుద్ది) సంబంధించిన బోధలో కూడా ఈ పదం కనపడుతుంది. తీతు యవ్వన పురుషులకు మాదిరి కరంగా ఉండాలని వ.7-8 బోధిస్తుంది. కాబట్టి యవ్వన పురుషులు సత్కార్యములను, మోసములేని స్థితిని, మాన్యతను కనపరచాలి. 

2:5,8,10 ఈ వచనాలలో సువార్తకు అనుగుణమైన జీవితం వలన కలిగే ఫలితాలను గూర్చి ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు పేర్కొనబడ్డాయి. మన వలన సువార్త ద్వేషించబడకుండా అలాంటి జీవితం కాపాడుతుంది, సువార్తను మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తుంది. 

2:9,10 బానిసల ప్రవర్తనను వివరించడానికి ఉపయోగించిన పదాలు సాధారణంగా పనివారలందరికి వర్తిస్తాయి. బానిసలనుద్దేశించి, పౌలు ఇతరచోట్ల చేసిన బోధ కొరకు ఎఫెసీ 6:5-8, కొలస్సి 3:22-24, 1 తిమోతి 6:1-2 చూడండి (1 పేతురు 2:18 పోల్చి చూడండి).

2:11-14 వ.1-10 లో చెప్పబడిన ప్రశంసనీయమైన జీవిత విధానికి అవసరమైన వేదాంతపునాదిని ఈ వచనాలు సమకూరుస్తాయి. మనలను రక్షించిన దేవుని కృప నూతన విధానంలో జీవించమని కూడా బోధిస్తుంది. కనుక క్రైస్తవులు పరిశుద్ధంగా జీవించాలి. దేవుని కృప ద్వారా సాధ్యం చేయబడిన జీవిత విధానంలో అభివృద్ధి చెందకుండా దేవుని రక్షణార్ధమైన కృపను పొందామని చెప్పజాలము. 

2:11 ఈ వచనం అందరూ రక్షించబడతారని చెబుతుందని కొన్ని సార్లు అపార్థం చేసికొంటారు. అయితే, ఇక్కడ ఉపయోగించిన పదాలు అటువంటి భావాన్నివ్వవు, వాక్యంలో ఇతర భాగాలలోని బోధకు . ఇది పూర్తిగా విరుద్ధమైంది. “సమస్త మనుష్యులు" అనేది సువార్త యొక్క సార్వత్రిక ఆహ్వానాన్ని తెలియచేస్తుంది. రక్షణ అవకాశం కేవలం ఒక జనాంగానికి మాత్రమే కాక సర్వ మానవాళికి కల్పించబడింది. 

2:12 దేవుని మార్గములకు అనుగుణంగా లేని ప్రవర్తనను “భక్తిహీనత" అనే పదం సూచిస్తుంది. “ఇహలోక దురాశలు" అంటే కేవలం లైంగిక వాంఛలు మాత్రమే కాదు పాప సంబంధమైన కోరికలు కూడా. 

2:13 ఎదురు చూచుచూ" - ఈ పదంలో ఆతురతతో ఎదురుచూడటం అనే భావం ఇమిడి ఉంది. క్రీస్తు రాకడ కొరకు ఆతురతతో ఎదురు చూడమని మాత్రమే కాక, “ఎదురు చూచుచూ” పాపాన్ని విసర్జించి భక్తితో (వ.12) బ్రతకాలని కూడా కృప మనకు బోధిస్తుంది. క్రీస్తు రాకడ అనే సత్యం మీద మనస్సు కేంద్రీకరించడం మనలను పరిశుద్ధ జీవితానికి పురికొల్పుతుంది. (1 యెహాను 3:2-3). క్రీస్తు ప్రత్యక్షత కొరకైన మన నిరీక్షణ శుభప్రదమైనది. యేసును దేవునిగా, రక్షకునిగా పేర్కొనడం ఆయన దైవత్వాన్ని గట్టిగా ధృడపరుస్తుంది.

2:14 ప్రజలను... తన సొత్తుగా చేసికొను అనేది ఉద్దేశపూర్వకమైన పాతనిబంధన ప్రతిధ్వనులున్న అసాధారణ పదజాలానికి ఒక అనువాదరూపం. (నిర్గమ 19:5, మలాకీ 3:17) ఈ పదాలు ప్రశస్తంగా దాచుకొనే సొత్తును వ్యక్తీకరిస్తాయి (1 పేతురు 2:9 చూడండి). 

2:15 ఈ వచనం. సంఘంలో అధికారపూర్వకమైన బోధ చేయాలని పొరబడరాని పిలుపునిస్తుంది.


Shortcut Links
తీతుకు - Titus : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |