Joel - యోవేలు 2 | View All

1. సీయోను కొండమీద బాకా ఊదుడి నా పరిశుద్ధ పర్వతముమీద హెచ్చరిక నాదము చేయుడి యెహోవా దినము వచ్చుచున్నదనియు అది సమీపమాయెననియు దేశనివాసులందరు వణకు దురుగాక.

2. ఆ దినము అంధకారమయముగా ఉండును మహాంధ కారము కమ్మును మేఘములును గాఢాంధకారమును ఆ దినమున కమ్మును పర్వతములమీద ఉదయకాంతి కనబడునట్లు అవి కనబడుచున్నవి. అవి బలమైన యొక గొప్ప సమూహము ఇంతకుముందు అట్టివి పుట్టలేదు ఇకమీదట తరతరములకు అట్టివి పుట్టవు.
మత్తయి 24:21

3. వాటిముందర అగ్ని మండుచున్నది వాటివెనుక మంట కాల్చుచున్నది అవి రాకమునుపు భూమి ఏదెనువనమువలె ఉండెను అవి వచ్చిపోయిన తరువాత తప్పించుకొనినదేదియు విడువబడక భూమి యెడారివలె పాడాయెను.

4. వాటి రూపములు గుఱ్ఱముల రూపములవంటివి రౌతులవలె అవి పరుగెత్తి వచ్చును.
ప్రకటన గ్రంథం 9:7

5. రథములు ధ్వని చేయునట్లు కొయ్యకాలు అగ్నిలో కాలుచు ధ్వని చేయునట్లు యుద్ధమునకు సిద్ధమైన శూరులు ధ్వని చేయునట్లు అవి పర్వతశిఖరములమీద గంతులు వేయుచున్నవి.
ప్రకటన గ్రంథం 9:9

6. వాటిని చూచి జనములు వేదననొందును అందరి ముఖములు తెల్లబారును.

7. బలాఢ్యులు పరుగెత్తునట్లు అవి పరుగెత్తుచున్నవి శూరులు ప్రాకారములను ఎక్కునట్లు అవి గోడలు దాటుచున్నవి ఇటు అటు తిరుగకుండ అవన్నియు చక్కగా పోవు చున్నవి

8. ఒకదానిమీద ఒకటి త్రొక్కులాడక అవన్నియు చక్కగా పోవుచున్నవి ఆయుధములమీద పడినను త్రోవ విడువవు.

9. పట్టణములో నఖముఖాల పరుగెత్తుచున్నవి గోడలమీద ఎక్కి యిండ్లలోనికి చొరబడుచున్నవి.దొంగలు వచ్చినట్లు కిటికీలలోగుండ జొరబడుచున్నవి.

10. వాటి భయముచేత భూమి కంపించుచున్నది ఆకాశము తత్తరించుచున్నది సూర్యచంద్రులకు తేజోహీనత కలుగుచున్నది నక్షత్రములకు కాంతి తప్పుచున్నది.
మత్తయి 24:29, మార్కు 13:24-25, ప్రకటన గ్రంథం 6:12-13, ప్రకటన గ్రంథం 8:12, ప్రకటన గ్రంథం 9:2

11. యెహోవా తన సైన్యమును నడిపించుచు ఉరుమువలె గర్జించుచున్నాడు ఆయన దండు బహు గొప్పదైయున్నది ఆయన ఆజ్ఞను నెరవేర్చునది బలముగలది యెహోవా దినము బహు భయంకరము, దానికి తాళ గలవాడెవడు?
ప్రకటన గ్రంథం 6:17

12. ఇప్పుడైనను మీరు ఉపవాసముండి కన్నీరు విడుచుచు దుఃఖించుచు మనఃపూర్వకముగా తిరిగి నాయొద్దకు రండి. ఇదే యెహోవా వాక్కు

13. మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాత్సల్యములుగల వాడును,శాంతమూర్తియు అత్యంతకృపగలవాడునైయుండి, తాను చేయనుద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపపడును గనుక మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయనతట్టు తిరుగుడి.

14. ఒకవేళ ఆయన మనస్సు త్రిప్పుకొని పశ్చాత్తాపపడి మీ దేవుడైన యెహో వాకు తగిన నైవేద్యమును పానార్పణమును మీకు దీవెనగా అనుగ్రహించును; అనుగ్రహింపడని యెవడు చెప్పగలడు?

15. సీయోనులో బాకా ఊదుడి, ఉపవాసదినము ప్రతి ష్ఠించుడి, వ్రతదినము నియమించి ప్రకటనచేయుడి.

16. జనులను సమకూర్చుడి, సమాజకూటము ప్రతిష్ఠించుడి, పెద్దలను పిలువనంపించుడి, చిన్నవారిని స్తన్యపానము చేయు బిడ్డలను తోడుకొని రండి; పెండ్లికుమారుడు అంతఃపురములోనుండియు పెండ్లికుమార్తె గదిలోనుండియు రావలయును.

17. యెహోవాకు పరిచర్యచేయు యాజకులు మంటపము నకును బలిపీఠమునకును మధ్య నిలువబడి కన్నీరు విడుచుచు యెహోవా, నీ జనులయెడల జాలిచేసి కొని, అన్య జనులు వారిమీద ప్రభుత్వము చేయునట్లు వారిని అవమానమున కప్పగింపకుము; లేనియెడల అన్యజనులువారి దేవుడు ఏమాయెనందురు గదా యని వేడుకొనవలెను.

18. అప్పుడు యెహోవా తన దేశమునుబట్టి రోషము పూని తన జనులయెడల జాలిచేసికొనెను.

19. మరియయెహోవా తన జనులకు ఉత్తరమిచ్చి చెప్పినదే మనగాఇకను అన్యజనులలో మిమ్మును అవమానాస్పదముగా చేయక, మీరు తృప్తినొందునంతగా నేను ధాన్యమును క్రొత్త ద్రాక్షారసమును తైలమును మీకు పంపించెదను

20. మరియు ఉత్తరదిక్కునుండి వచ్చువాటిని మీకు దూరముగా పార దోలి, యెండిపోయిన నిష్ఫల భూమిలోనికి వాటిని తోలివేతును; అవి గొప్ప కార్యములు చేసెను గనుక వాటి ముందటి భాగమును తూర్పు సముద్రములోకిని, వెనుకటి భాగమును పడమటి సముద్రములోకిని పడగొట్టుదును; అక్కడ వాటి దుర్గంధము లేచును అవి కుళ్లువాసన కొట్టును.

21. దేశమా, భయపడక సంతోషించి గంతులు వేయుము, యెహోవా గొప్పకార్యములు చేసెను.

22. పశువులారా, భయపడకుడి, గడ్డిబీళ్లలో పచ్చిక మొలుచును, చెట్లు ఫలించును, అంజూరపుచెట్లును, ద్రాక్షచెట్లు సమృద్ధిగా ఫలించును,

23. సీయోను జనులారా, ఉత్సహించి మీ దేవుడైన యెహోవాయందు సంతోషించుడి; తన నీతినిబట్టి ఆయన తొలకరి వర్షమును మీకనుగ్రహించును, వాన కురిపించి పూర్వమందువలె తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును మీకనుగ్రిహించును
యాకోబు 5:7

24. కొట్లు ధాన్యముతో నిండును, కొత్త ద్రాక్షారసమును క్రొత్త తైలమును గానుగలకుపైగా పొర్లి పారును.

25. మీరు కడుపార తిని తృప్తిపొంది మీకొరకు వింత కార్యములను జరిగించిన మీ దేవుడైన యెహోవా నామమును స్తుతించునట్లు నేను పంపిన మిడుతలును గొంగళి పురుగు లును పసరు పురుగులును చీడపురుగులును అను నా మహా సైన్యము తినివేసిన సంవత్సరముల పంటను మీకు మరల నిత్తును.

26. నా జనులు ఇక నెన్నటికిని సిగ్గునొందరు.

27. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులమధ్య నున్నవాడను నేనే యనియు, నేనే మీ దేవుడనైన యెహోవాననియు, నేను తప్పవేరు దేవుడొకడును లేడనియు మీరు తెలిసికొందురు; నా జనులు ఇక నెన్నడను సిగ్గునొందకయుందురు.

28. తరువాత నేను సర్వజనులమీద నా ఆత్మను కుమ్మరింతును; మీ కుమారులును మీ కుమార్తెలును ప్రవచనములు చెప్పుదురు; మీ ముసలివారు కలలుకందురు, మీ ¸యౌవనులు దర్శనములు చూతురు.
అపో. కార్యములు 21:9, తీతుకు 3:6, అపో. కార్యములు 2:17-21

29. ఆ దినములలో నేను పనివారిమీదను పనికత్తెలమీదను నా ఆత్మను కుమ్మ రింతును.

30. మరియు ఆకాశమందును భూమియందును మహత్కార్యములను, అనగా రక్తమును అగ్నిని ధూమ స్తంభములను కనుపరచెదను
లూకా 21:25, ప్రకటన గ్రంథం 8:7

31. యెహోవాయొక్క భయం కరమైన ఆ మహాదినము రాకముందు సూర్యుడు తేజో హీనుడగును, చంద్రుడు రక్తవర్ణమగును.
మత్తయి 24:29, మార్కు 13:24-25, లూకా 21:25, ప్రకటన గ్రంథం 6:12

32. యెహోవా సెలవిచ్చినట్లు సీయోను కొండమీదను యెరూషలేము లోను తప్పించుకొనినవారుందురు, శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు కనబడుదురు. ఆ దినమున యెహోవా నామమునుబట్టి ఆయనకు ప్రార్థనచేయు వారందరును రక్షింపబడుదురు.
అపో. కార్యములు 2:39, అపో. కార్యములు 22:16, రోమీయులకు 10:13బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1 అధ్యా.2లో, వర్ణించిన ఉత్తరదిక్కునుండి దాడిచేయబోతున్న సైన్యం ఎవరిది అనే విషయంలో వ్యాఖ్యాతల్లో ఏకీభావం లేదు. (వ.20 నోట్సు చూడండి). (1) అధ్యా. 1లో చెప్పిన మిడతల దాడికి ఇది సాదృశ్యం అని కొందరు అంటారు. (2) మిడతలుగా వర్ణించినవి నిజానికి ఉత్తరం నుండి వచ్చిన సైన్యసమూహాలు అని కొందరు అంటారు. (3) ప్రక 9:3-11లో దయ్యాల సమూహాన్ని మిడతలతో పోల్చారు. ఈ సైన్యం మనుషులైనా, కీటకాలైనా, అది దేవుని తీర్పు శక్తిని చూపుతుంది. మిగిలిన ప్రవక్తలు చేసినట్లు గానే, ఆధ్యాత్మిక కావలివాడుగా యోవేలు బూర ఊదాడు. తన పరిశుద్ధ పర్వతము మీద, యెహోవా తన ప్రతినిధియైన యోవేలు ద్వారా ప్రజలను హెచ్చరించాడు. ఇది, సీయోను గురించిన ప్రస్తావన యోవేలులోని మొదటి భౌగోళిక సూచనలు. దేవాలయం నిలిచివున్న యెరూషలేమునుండి దేశమంతటికీ హెచ్చరిక నాదము చేయడానికి ప్రవక్త పిలుపు పొందాడు. 

2:2 దేవుని ప్రజలు తరచుగా ఆయన రాకకోసం ఎంతో ఎదురుచూశారు. యెషయా “గగనము చీల్చుకొని నీవు. దిగివచ్చెదవు గాక, నీ సన్నిధిని పర్వతములు తత్తరిల్లును గాక" అని ప్రకటించాడు (యెషయా 64:1). కాని ఈ రోజు అంధకారము, మహాంధకారము, చీకటి, నాశనానికి సూచన అని యోవేలు నొక్కి చెపుతున్నాడు (జెఫన్యా 1:14-17). 

2:3 రానున్న వినాశక సైన్యం ఒక మంటలాగా లేక మిడుతల దండులాగా ఉండబోతుంది. స్వర్ణం కాస్తా ఎడారిలా మారిపోతుంది. 

2:4-5 పూర్వకాలంలో యుద్ధ రౌతులు, రథములతో దాడి చేయడం అంటే -మెరుపుదాడి చేసినట్లు. రెండవ ప్రపంచయుద్ధంలో జర్మనీ మిగిలిన దేశాలపై దాడిచేసినట్లు ఈ మిడతల సైన్యం రౌతులవలె పరుగెత్తి వస్తాయి. రథముల ధ్వని కార్చిచ్చు చేసే ధ్వని, యెహోవా దినం వచ్చినపుడు వచ్చే శబ్దాలతో పోల్చాడు. 

2:6 కీర్తన 96:9; 97:4లో ఉన్నట్లు, యెహోవా ప్రత్యక్షతకు జనములు లేక దేశాలన్నీ భయపడి కంపిస్తాయి.

 2:7-8 అనేక వాక్యభాగాల్లో (ఉదా. న్యాయాధి 6:3; యెషయా 33:4; యిర్మీయా 51:14) సైన్యాలను మిడతలతో పోల్చారు, కొన్ని సార్లు మిడతలను సైన్యాలతో పోల్చారు (సామె 30:27) 

2:9-11 సైనికులు, మిడతల తెగులు గురించిన నాటకీయతను యోవేలు కొనసాగించాడు. మిడతల దండు పొలాలలో ఉన్నదంతా తిని, తరువాత పట్టణము మీదికి, చివరికి ఇండ్లలోనికి వచ్చింది. అలాగే దాడిచేసే సైన్యం పట్టణపు గోడలను కూలదోసి ఇళ్ళను దోచుకుంది. సామాన్య మిడతలు, సైన్యం దాడిని మించి ఏమి జరుగబోతోందో చెప్పడానికి యోవేలు అంత్యకాల భాషను వాడాడు. ఆకాశం కూడా ఇప్పుడు పనిచేయడం ఆరంభించింది. యెహోవా, ఆయన పరలోక సైన్యాలు నాశనం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. తీర్పురోజు రానే వచ్చింది.

2:12-13 ఈ వచనం నుండి తన సందేశం చివరి వరకు ప్రవక్త స్వరం మారిపోతుంది. ఇప్పుడైనను, ఇదే యెహోవా వాక్కు అనే మాటలు ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ప్రకటిస్తున్నాయి. పశ్చాత్తాపం చెందిన పాపుల పట్ల యెహోవా కరుణ, వాత్సల్యత చూపేవాడు. యూదా రాజులలో మిగిలిన వారందరికంటే హీనమైన పాపాలు చేసిన భ్రష్టుడైన మనషే పశ్చాత్తాపం చెంది క్షమాపణ పొందాడు (2దిన 33:10-13). “ఇదే యెహోవా వాక్కు” అనేది ఒక గంభీరమైన వాగ్దానం. యోవేలు గ్రంథంలో ఈ ఒక్కచోటే ఈ మాట కనబడుతుంది. సొలొమోను చేసిన ప్రార్థనకు జవాబుగా దేశాన్ని క్షమించి, మిడతల తెగులునుండి కాపాడి, దానిని స్వస్థపరుస్తానని యెహోవా వాగ్దానం చేశాడు (2దిన 7:12-16), ఇలా జరగాలంటే ప్రజలు యథార్థంగా పశ్చాత్తాపం చెందాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. 

2:14 1...యెవడు చెప్పగలడు?” అనే ప్రశ్న దేవుడు క్షమించడానికైనా, శిక్షించడానికైనా స్వేచ్ఛ గలవాడు అనే సత్యం మీద ఆధారపడి తన నిరీక్షణను వ్యక్తపరుస్తున్నది. (2సమూ 12:22). పశ్చాత్తాపపడినవారికి ఎల్లప్పుడూ నిరీక్షణ ఉంటుంది, ఎందుకంటే దేవునికి మన హృదయాలు తెలుసు (యోహాను 2:24).

2:15-17 ఆరాధించి, విజ్ఞాపన చేయడానికి బాకానాదం ప్రజలను సమాజకూటముగా సమకూర్చింది. ఇది వ.1 లోని యుద్ధం కోసం చేసే బాకానాదం భిన్నమైంది. ఇప్పుడు అలాంటి సమావేశాలకు మానడానికి అనుమతి ఉన్నవారు సహితం అందరితో కలిసి రావాలి. జాతీయ విలాపం, విజ్ఞాపనలను నడిపించాలి కాబట్టి యాజకులకు ప్రత్యేక సూచనలు ఇచ్చాడు. “అన్యజనులు మామీద ఎందుకు ఏలుబడి చేయాలి?" అనే భావం వ. 17లో ఉందని కొందరు అంటారు. ఈ దృక్కోణం మిడతల దండు రావడం అనే వ్యాఖ్యానం కంటే ఉత్తరదేశ సైన్య దురాక్రమణకు సరిపోతుంది. 

2:18-19 తన తీర్పును మరల్చుకొని, దేశాన్ని రక్షించాలని యెహోవా తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని యోవేలు ప్రకటించాడు. వ.19 నుండి యెహోవా నేరుగా ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన నిబంధన దీవెనలు వారికి తిరిగి వస్తాయి, వారి శత్రువుల నుండి వారు రక్షించబడతారు.

2:20 ఉత్తరదిక్కు నుండి వచ్చేది ఎవరు? కొందరు వ్యాఖ్యాతలు మిడతల దండు అని చెప్పినా, వాక్యభాగంలోని భాష దాన్ని ప్రశ్నార్థకం చేస్తుంది. ఇశ్రాయేలు మీదికి వచ్చిన దాదాపు ప్రతి దాడి ఉత్తరం నుండి వచ్చిందే. కాబట్టి నిర్దిష్టంగా ఇది ఏ సైన్యం అనేది గుర్తించడం కష్టం. కాబట్టి ఉత్తరం నుండి వస్తున్న ఈ శత్రువును, దేవుని ప్రజలకు విరోధంగా అంత్యకాలంలో అన్యరాజ్యాలు చేసే దాడిగా దీన్ని చూడడం శ్రేష్ఠం (యెషయా 34:1-7; యెహె 38; దాని 11:36-45).

 2:21-22 మిడతల దాడి (లేక దండెత్తి వచ్చిన సైన్యం) దాడిచేత జరిగిన నాశనం ఇప్పుడు తిరగబడింది. దేవుని ప్రజల విమోచనలో ఈ దేశము (భూమి), పశువులు కూడా పాల్గొంటాయి (
రోమా 8:19-23; ప్రక 21). నిబంధన ఆశీర్వాదాలు దేశానికి తిరిగి వస్తాయి (ద్వితీ 11:13-15).. 

2:23-24 దేశంలోని పంటల కోసం ఇశ్రాయేలు తొలకరి, కడవరి వరాలపై ఆధారపడుతుంది. ఐగుప్తు పంటలకు నైలునది నీటిని సరఫరా చేస్తుంది గానీ, ఇశ్రాయేలు మాత్రం యెహోవా పంపే ప్రత్యేక సహాయం కోసం ఎదురు చూడాల్సిందే. వారు ఆయన మీద ఆధారపడాల్సిందే... “తన నీతినిబట్టి తొలకరివర్షం" అనేమాటను నీతి ఉపదేశకుని పంపించడం అని కూడా తర్జుమా చేయవచ్చు. ఈ మాటను కుమ్రాన్ సమాజంలోని నీతిబోధకులకు కొందరు వ్యాఖ్యాతలు అనుసంధానిస్తారు. ఇది విశ్వాసులైన శేషానికి నీతిని తెచ్చే రానున్న దావీదు సంతానమైన బోధక-నాయకుని సూచించే మరుగైన మాట కావచ్చు (ద్వితీ 18:15; యిర్మీయా 33:14-17).

2:25-27 ఇశ్రాయేలుపై దాడిచేసి, తుడిచిపెట్టేసిన సైన్యాలన్నిటినీ సూచించడానికి మిడతలు ఉపయోగపడ్డాయి. అనేక పురాతన వ్యాఖ్యాతలు దేశానికి ఉన్న శత్రువుల జాబితాను పేర్కొన్నారు. యోవేలు గ్రంథంలో ఉన్నవారు వారిలో ఎవరైనా కావచ్చు. అన్యదేశ సైన్యం గురించి “నా మహా సైన్యం” అని దేవుడు చెప్పడం, యెహోవాయే చరిత్రలో సార్వభౌమాధికారం గల ప్రభువు అని ఇశ్రాయేలుకు గుర్తు చేసింది. వారి ఉద్దేశాలు ఏవైనా, ఆయన అన్ని దేశాలను నియంత్రిస్తున్నాడు, అన్నీ ఆయన ఉద్దేశాల నెరవేర్పుకే పనిచేయాలి (యెషయా 45:1-7). సర్వ ప్రకృతికి ప్రభువైన యెహోవా నుండే మనకు ఆహారం వస్తుంది. కాబట్టి కడుపార తిని తృప్తి పొందినప్పుడు మనం దేవుణ్ణి - స్తుతించాలి. ఆహారం ముఖ్యమైనదే గానీ, అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ఆశీర్వాదం యెహోవా సన్నిధి, ఆయన గురించి మనకున్న జ్ఞానం (యెషయా 45:4-7). 

2:28-29 యెహోవా తన ధర్మశాస్త్రాన్ని, నిబంధనను అనుసరించేలా తన ప్రజలకు కొత్త హృదయం, మనస్సు ఇచ్చే రోజుకోసం పా.ని. ప్రవక్తలంతా ఎదురుచూశారు (యెషయా 32:15-20; యిర్మీయా 31:33; యెహె 36:26-30). వారి పాపాలు క్షమించబడిన సమయంలో ఆయన ఆత్మ వారికి అనుగ్రహించబడుతుంది. దేవుని నామంలో ప్రార్థిస్తే, పాపక్షమాపణ, పరిశుద్దాత్మవరం అనుగ్రహించబడతాయని పేతురు పెంతెకోస్తు దినాన ప్రకటించాడు. (అపొ.కా. 2:21,38-40). ప్రజలు యేసును మెస్సీయగా, రక్షకునిగా స్వీకరిస్తే, వారు ఈ పరిశుద్దాత్మ వరం పొందుతారు. యోవేలులో ఆత్మను గురించి దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం, కొద్దిమంది కోసమే కాదు గానీ, సర్వజనులలో ఎవరు. నమ్మితే వారికి అనుగ్రహించబడుతుంది. ఈ వరం ఇశ్రాయేలీయులకు పరిమితం కాదని, “...దూరస్తులందరికి, అనగా ప్రభువైన మన దేవుడు తనయొద్దకు పిలిచిన వారందరికీ...” అంటున్నాడు. పేతురు (అపొ.కా. 2:39), యోవేలు చెప్పిన ఈ ప్రవచనం, పెంతెకోస్తు దినాన కొంత నెరవేరింది. అలాగే అన్యుడైన కొర్నేలి ఇంట ఆత్మ కుమ్మరించబడినప్పుడు (అపొ.కా. 10), సంఘ యుగమంతటిలో ఈ నెరవేర్పు కొనసాగింది. దీని చివరి నెరవేర్పు యూదులు మార్పుచెందిన రోజున జరుగుతుంది (రోమా 11:26-27). ఇతరులు దేవుని ఆత్మపొంది, దానికి నిదర్శనంగా ప్రవచించారని యెహోషువా చెప్పినప్పుడు మోషే సంతోషించాడు. “యెహోవా ప్రజలందరును ప్రవక్తలగునట్లు యెహోవా తన ఆత్మను వారిమీద ఉంచును గాక” అని మోషే అన్నాడు (సంఖ్యా 11:29). 

2:30-31 యెహోవా దినమును గురించి విశ్వంలో జరిగే సూచనలు, విశ్వాసులకు ఆశ్చర్యాన్ని, అవిశ్వాసులకు హడలు పుట్టించేవిగా ఉంటాయి. అది రక్షణ దినం, అలాగే తీర్పుదినం కూడా (ప్రక 6:12-17). 

2:32 ఈ వచనం రక్షణ ప్రక్రియలో మానవుని కర్తవ్యం (యెహోవా నామమున బట్టి ప్రార్థించడం (పిలవడం]), దైవికపాత్ర (శేషించినవారిలో యెహోవా పిలుచువారు)ను చూపిస్తుంది. రక్షణ కోసం రెండు “పిలుపు"లు అవసరం.
తనకు ప్రార్థించని (పిలువని) వారిని దేవుడు రక్షించడు, ఆయన పిలవనివారు ఎవరూ ప్రార్థించరు (ఆయనను పిలవరు) అని కొందరు వేదాంత పండితులు అంటారు. 


Shortcut Links
యోవేలు - Joel : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |