Jeremiah - యిర్మియా 32 | View All

1. యూదారాజైన సిద్కియా యేలుబడి పదియవ సంవత్సరమున, అనగా నెబుకద్రెజరు ఏలుబడి పదునెనిమిదవ సంవత్సరమున యెహోవాయొద్దనుండి యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమైన వాక్కు.

2. ఆ కాలమున బబులోనురాజు దండు యెరూషలేమునకు ముట్టడి వేయుచుండగా సిద్కియా యిర్మీయాతో చెప్పినదేమనగా యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆలోచించుడి, ఈ పట్టణమును బబులోనురాజు చేతికి నేను అప్పగించుచున్నాను, అతడు దాని పట్టుకొనును,

3. యూదారాజైన సిద్కియా కల్దీయుల చేతిలోనుండి తప్పించుకొనక బబులోనురాజు చేతికి నిశ్చయముగా అప్పగింపబడును, సిద్కియా అతనితో ముఖాముఖిగా మాటలాడును, కన్నులార అతనిచూచును,

4. అతడు సిద్కియాను బబులోనునకు కొనిపోవును, నేను అతని దర్శించువరకు అతడక్కడనే యుండును; ఇదే యెహోవా వాక్కు;

5. మీరు కల్దీయులతో యుద్ధము చేసినను మీరు జయము నొందరు, అను మాటలు నీవేల ప్రకటించుచున్నావని యిర్మీయాతో చెప్పి అతనిని చెరలో వేయించి యుండెను; కాగా ప్రవక్తయైన యిర్మీయా యూదా రాజు మందిరములోనున్న చెరసాల ప్రాకారములో ఉంచబడియుండెను.

6. అంతట యిర్మీయా ఇట్లనెను యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను
మత్తయి 27:9-10

7. నీ తండ్రి తోడబుట్టిన షల్లూము కుమారుడగు హనమేలు నీయొద్దకు వచ్చి అనాతోతులోనున్న నా భూమిని కొనుటకు విమోచకుని ధర్మము నీదే, దాని కొనుక్కొనుమని చెప్పును.

8. కావున నా తండ్రి తోడబుట్టినవాని కుమారుడైన హన మేలు యెహోవా మాటచొప్పున చెరసాల ప్రాకారములోనున్న నాయొద్దకు వచ్చిబెన్యామీను దేశమందలి అనాతోతులోనున్న నా భూమిని దయచేసి కొనుము, దానికి వారసుడవు నీవే, దాని విమోచనము నీవలననే జరుగవలెను, దాని కొనుక్కొనుమని నాతో అనగా, అది యెహోవా వాక్కు అని నేను తెలిసికొని

9. నా తండ్రి తోడబుట్టినవాని కుమారుడైన హనమేలు పొలమును కొని, పదియేడు తులముల వెండి తూచి ఆతనికిచ్చితిని.

10. నేను క్రయ పత్రము వ్రాసి ముద్రవేసి సాక్షులను పిలిపించి త్రాసుతో ఆ వెండి తూచి

11. క్రయపత్రమును, అనగా ముద్రగల విడుదల కైకోలును ఒడంబడికను ముద్రలేని విడుదల కైకోలును ఒడంబడికను తీసికొంటిని.

12. అప్పుడు నా తండ్రి తోడబుట్టినవాని కుమారుడైన హనమేలు ఎదుటను, ఆ క్రయపత్రములో చేవ్రాలు చేసిన సాక్షుల యెదుటను, చెరసాల ప్రాకారములో కూర్చున్న యూదు లందరియెదుటను, నేను మహ సేయా కుమారుడగు నేరీయా కుమారుడైన బారూకునకు ఆ క్రయపత్రమును అప్పగించి వారి కన్నుల యెదుట బారూకునకు ఈలాగు ఆజ్ఞాపించి తిని.

13. ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా

14. ఈ పత్రములను, అనగా ముద్రగల యీ క్రయపత్రమును ముద్రలేని క్రయపత్రమును, నీవు తీసికొని అవి బహుదినములుండునట్లు మంటికుండలో వాటిని దాచిపెట్టుము.

15. ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇండ్లును పొలములును ద్రాక్షతోటలును ఇంక ఈ దేశములో కొనబడును.

16. నేరీయా కుమారుడైన బారూకుచేతికి ఆ క్రయ పత్రమును నేనప్పగించిన తరువాత యెహోవాకు ఈలాగున ప్రార్థన చేసితిని

17. యెహోవా, ప్రభువా సైన్య ములకధిపతియగు యెహోవా అను పేరు వహించువాడా, శూరుడా, మహాదేవా, నీ యధికబలముచేతను చాచిన బాహువుచేతను భూమ్యాకాశములను సృజించితివి, నీకు అసాధ్యమైనదేదియు లేదు.

18. నీవు వేవేలమందికి కృపచూపుచు, తండ్రుల దోషమును వారి తరువాత వారి పిల్లల ఒడిలో వేయువాడవు.

19. ఆలోచన విషయములో నీవే గొప్పవాడవు, క్రియలు జరిగించు విషయములో శక్తి సంపన్నుడవు, వారి ప్రవర్తనలనుబట్టియు వారి క్రియాఫలమును బట్టియు అందరికి ప్రతిఫలమిచ్చుటకై నరపుత్రుల మార్గములన్నిటిని నీవు కన్నులార చూచుచున్నావు.

20. నీవు ఐగుప్తుదేశములో చేసినట్టు నేటివరకు ఇశ్రాయేలు వారి మధ్యను ఇతర మనుష్యుల మధ్యను సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను చేయుచు నేటి వలె నీకు కీర్తి తెచ్చుకొనుచున్నావు.

21. సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను జరిగించుచు మహా బలముకలిగి, చాపిన చేతులు గలవాడవై మహాభయము పుట్టించి, ఐగుప్తు దేశములోనుండి నీ ప్రజలను రప్పించి

22. మీ కిచ్చెదనని వారి పితరులకు ప్రమాణముచేసి, పాలు తేనెలు ప్రవహించు ఈ దేశమును వారి కిచ్చితివి.

23. వారు ప్రవేశించి దాని స్వతంత్రించుకొనిరి గాని నీ మాట వినకపోయిరి, నీ ధర్మశాస్త్రము ననుసరింపకపోయిరి. వారు చేయవలె నని నీవాజ్ఞాపించినవాటిలో దేనిని చేయకపోయిరి గనుక ఈ కీడంతయు వారిమీదికి రప్పించియున్నావు.

24. ముట్టడి దిబ్బలను చూడుము, పట్టణమును పట్టుకొనుటకు అవి దానికి సమీపించుచున్నవి, ఖడ్గము క్షామము తెగులు వచ్చుటవలన దానిమీద యుద్ధముచేయుచుండు కల్దీయుల చేతికి ఈ పట్టణము అప్పగింపబడును; నీవు సెలవిచ్చినది సంభవించెను, నీవే దాని చూచుచున్నావు గదా?

25. యెహోవా ప్రభువాధనమిచ్చి యీ పొలమును కొను క్కొని సాక్షులను పిలుచుకొనుమని నీవే నాతో సెల విచ్చితివి, అయితే ఈ పట్టణము కల్దీయుల చేతికి అప్పగింప బడుచున్నది.

26. అంతట యెహోవావాక్కు యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

27. నేను యెహోవాను, సర్వశరీ రులకు దేవుడను, నాకు అసాధ్యమైనదేదైన నుండునా?

28. కావున యెహోవా ఈమాట సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇదిగో నేను ఈ పట్టణమును కల్దీయుల చేతికిని బబులోను రాజైన నెబుకద్రెజరు చేతికిని అప్పగింపబోవు చున్నాను; అతడు దాని పట్టుకొనగా

29. ఈ పట్టణము మీద యుద్ధముచేయు కల్దీయులు వచ్చి, యీ పట్టణమునకు అగ్ని ముట్టించి, యే మిద్దెలమీద జనులు బయలునకు ధూపార్పణచేసి అన్యదేవతలకు పానార్పణములనర్పించి నాకు కోపము పుట్టించిరో ఆ మిద్దెలన్నిటిని కాల్చివేసె దరు.

30. ఏలయనగా ఇశ్రాయేలువారును యూదావారును తమ బాల్యము మొదలుకొని నాయెదుట చెడుతనమే చేయుచు వచ్చుచున్నారు, తమ చేతుల క్రియవలన వారు నాకు కోపమే పుట్టించువారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

31. నా కోపము రేపుటకు ఇశ్రాయేలువారును యూదా వారును వారి రాజులును వారి ప్రధానులును వారి యాజకులును వారి ప్రవక్తలును యూదా జనులును యెరూషలేము నివాసులును చూపిన దుష్‌ప్రవర్తన అంతటినిబట్టి,

32. నా యెదుటనుండి వారి దుష్‌ప్రవర్తనను నేను నివారణచేయ ఉద్దేశించునట్లు, వారు ఈ పట్టణమును కట్టిన దినము మొదలుకొని ఇదివరకును అది నాకు కోపము పుట్టించుటకు కారణమాయెను.

33. నేను పెందలకడ లేచి వారికి బోధించినను వారు నా బోధ నంగీకరింపక పోయిరి, వారు నా తట్టు ముఖము త్రిప్పుకొనక వీపునే త్రిప్పుకొనిరి.

34. మరియు నా పేరు పెట్టబడిన మందిరమును అపవిత్రపరచుటకు దానిలో హేయమైనవాటిని పెట్టిరి.

35. వారు తమ కుమారులను కుమార్తెలను ప్రతిష్టింపవలెనని బెన్‌ హిన్నోము లోయలోనున్న బయలునకు బలిపీఠము లను కట్టించిరి, ఆలాగు చేయుటకు నేను వారి కాజ్ఞాపింప లేదు, యూదావారు పాపములో పడి, యెవరైన నిట్టి హేయక్రియలు చేయుదురన్నమాట నా కెన్నడును తోచలేదు.

36. కావున ఇశ్రాయేలు దేవుడగు యెహోవా ఈ పట్టణ మునుగూర్చి యీ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు అది ఖడ్గముచేతను క్షామముచేతను తెగులుచేతను పీడింపబడినదై బబులోనురాజు చేతికి అప్పగింపబడునని మీరీ పట్టణమును గూర్చి చెప్పుచున్నారు గదా.

37. ఇదిగో నాకు కలిగిన కోపోద్రేకముచేతను మహా రౌద్రముచేతను నేను వారిని వెళ్లగొట్టిన దేశములన్నిటిలోనుండి వారిని సమకూర్చి యీ స్థలమునకు తిరిగి రప్పించి వారిని నిర్భయముగా నివసింపజేసెదను.

38. వారు నాకు ప్రజలైయుందురు నేను వారికి దేవుడనై యుందును.
2 కోరింథీయులకు 6:16

39. మరియు వారికిని వారి కుమారులకును మేలు కలుగుటకై వారు నిత్యము నాకు భయపడునట్లు నేను వారికి ఏకహృదయమును ఏక మార్గమును దయచేయుదును.

40. నేను వారికి మేలు చేయుట మానకుండునట్లు నిత్యమైన నిబంధనను వారితో చేయు చున్నాను; వారు నన్ను విడువకుండునట్లు వారి హృదయములలో నా యెడల భయభక్తులు పుట్టించెదను.
లూకా 22:20, 1 కోరింథీయులకు 11:25, 2 కోరింథీయులకు 3:6, హెబ్రీయులకు 13:20

41. వారికి మేలుచేయుటకు వారియందు ఆనందించుచున్నాను, నా పూర్ణహృదయముతోను నా పూర్ణాత్మతోను ఈ దేశములో నిశ్చయముగా వారిని నాటెదను.

42. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడునేెెను ఈ ప్రజలమీదికి ఇంత గొప్ప కీడు రప్పించిన రీతినే నేను వారినిగూర్చి చెప్పిన మేలంత టిని వారిమీదికి రప్పింపబోవుచున్నాను.

43. ఇది పాడై పోయెను, దానిలో నరులు లేరు, పశువులు లేవు, ఇది కల్దీయులచేతికి ఇయ్యబడియున్నదని మీరు చెప్పుచున్న ఈ దేశమున పొలములు విక్రయింపబడును.

44. నేను వారిలో చెరపోయినవారిని రప్పింపబోవుచున్నాను గనుక బెన్యామీను దేశములోను యెరూషలేము ప్రాంతములలోను యూదా పట్టణములలోను మన్యములోని పట్టణములలోను దక్షిణదేశపు పట్టణములలోను మనుష్యులు క్రయమిచ్చి పొలములు కొందురు, క్రయపత్రములు వ్రాయించుకొందురు, ముద్రవేయుదురు, సాక్షులను పెట్టుదురు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
32:1-2 అది యూదారాజైన సిద్కియా యేలుబడి పదియవ సంవత్సరము,.... నెబుకద్నెజరు ఏలుబడి పదునెనిమిదవ సంవత్సరము క్రీ.పూ. 588లో యిర్మీయా చెరసాల ప్రాకారములలో బందీగా ఉంచబడి యుండగా (33:1), యూదా ఘోరమైన విషాదంలో ఉన్న సమయంలో ఉజ్వల భవిష్యత్తు గురించి వాగ్దానం ఇవ్వబడింది. నెబుకద్నెజరు యేలుబడి కాలాన్ని అతడు సింహాసనాన్ని అధిష్టించిన సంవత్సరం నుండి, అంటే క్రీ.పూ. 605 సంవత్సరం శరదృతువు నుండి లెక్కించినట్లయితే పైన చెప్పిన లెక్క ఖచ్చి తమైనదవుతుంది (25:1 నోట్సు చూడండి). నెబుకద్నెజరు రాజుగా ఉన్న మొదటి పూర్తి సంవత్సరం క్రీ.పూ. 604 (52:29). యూదుల లెక్క ప్రకారం అతని యేలుబడిలోని పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం, బబులోను లెక్క ప్రకారం పదిహేడవ సంవత్సరం అవుతుంది. 

32:3-5 రాజైన సిద్కియా యేలుబడిలో తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైన బబులోనీయుల ముట్టడి (39:1), ఐగుప్తు సైన్యం సమీపిస్తున్నదనే వార్త తెలియగానే తాత్కాలికంగా ఎత్తివేయబడింది. (37:5). ముట్టడి సద్దుమణిగిన ఇదే సమయంలో అతడు తప్పించుకొని పారిపోతున్నాడనే నెపంతో, బబులోనుకు దాసోహం కావాలని యూదాను ప్రోత్సహిస్తున్నాడనే కారణంతో (37:11-14) యిర్మీయాను బంధించారు. ఈ పట్టణమును బబులోను రాజు చేతికి నేను అప్పగించుచున్నాను అని దేవుడు చెబుతున్నాడు. అయితే పట్టణాన్ని పట్టుకొనువాడు. నెబుకద్నెజరు. ఇది మానవచరిత్రలో, దేవుని ఉద్దేశాలు మనుషుల చర్యలద్వారా నెరవేరతాయని తెలియజేస్తుంది. సిద్కియాను దేవుడు దర్శించువరకు అతడు బబులోనులోనే విడిచి పెట్టబడతాడు. “దర్శించు” అనే పదం ఈ సందర్భంలో విపత్తును సూచిస్తుంది.

32:6 వ.2-5లలో అన్యోపదేశంగా చెప్పబడిన వివరాల తర్వాత, ఈ వచనం వ. 1కి కొనసాగింపుగా ఉండి ఏం జరగబోతున్నదో ప్రవక్త తన వైపు నుండి చెప్పినట్టుగా ఉన్న వర్ణనలో తెలియజేస్తుంది. 

32:7 యిర్మీయా ఇశ్రాయేలుకున్న నిరీక్షణాస్పదమైన భవిష్యత్తు గురించి ఇప్పుడే ఏం చెప్పాడో దాని రుజువు ఒక సంకేతం ద్వారా సూచించ బడింది. యిర్మీయా బంధువైన హనమేలు యిర్మీయా స్వస్థలమైన అనాతోతులో ఉన్న తన భూమి విషయంలో యిర్మీయాకు విమోచకుని ధర్మము ఉందని చెప్తాడు. ఈ చర్య వెనుక ఉన్న కట్టడ లేవీ. 25:25-28 వచనాల్లో కనబడుతుంది. పేదరికం లేదా ఋణం కారణంగా భూమిని అమ్మివేయ వలసి వచ్చినట్లయితే సమీప బంధువుకు దాన్ని కొనుక్కొనే హక్కు వుంటుంది. ఆ విధంగా ఆ భూమి ఆ కుటుంబంలోనే ఉంటుంది. భూమి విషయంలో ఇటువంటి వ్యవహారాన్ని రూతు కథలో చూడగలం (రూతు 3:9-13; 4:1-12). 

32:8 ఆ భూమికి వారసుడు యిర్మీయా కాబట్టి (దానికి వారసుడవు నీవే), దాని విమోచనము యిర్మీయా వలననే జరుగ వలసి ఉంది.

32:9 ప్రవక్త ఆ భూమిని పదియేడు తులముల వెండి ఇచ్చి కొన్నాడు. అప్పట్లో వెండి తూకంతో వెల లెక్కించేవారు, క్రీస్తు పూర్వం ఏడవ శతాబ్దంలో పారసీకుల పాలన వచ్చేవరకు నాణేలు వాడుకలో లేవు. ప్రశస్తమైన లోహాల కడ్డీలు లేదా దిమ్మలు ద్రవ్యంగా వాడుకలో ఉండేవి. క్రయవిక్రయాల చెల్లింపుల్లో వెండి ప్రధానంగా వాడేవారు. యిర్మీయా కాలానికి చెందిన వెండి దిమ్మలున్న పెద్ద కుండ ఒకటి ఏనెదీలో ఒక నేలమాళిగలో లభించింది. అదే కాలంనాటి మరొక కుండ టెల్ మిక్స్-ఎడ్రోన్ లో లభించింది. 

32:10-11 భూమి క్రయవిక్రయ లావాదేవీలో జరగవలసిన నాలుగు అంశాలు: యిర్మీయా భూమి వ్యవహారానికి సంబంధించి (1) క్రయపత్రము వ్రాసి (2) ముద్రవేసి (3) సాక్షులను పిలిపించి (4) ఒడంబడిక పత్రాలు రెండింటిని (ముద్రగల విడుదల కైకోలు ఒడంబడికను, ముద్రలేని విడుదల కైకోలు ఒడంబడికను) తీసుకున్నాడు. ముద్ర ఉన్న పత్రమంటే పత్రంలో క్రయవిక్రయాల వ్యవహారాన్ని రాసి ఇక దానిలో విషయాలను ఎవరూ మార్చివేయకుండా దాన్ని మూసివేసి దానిమీద ముద్ర వేయడం. ముద్రలేని పత్రం దానికి నకలు.

32:12 యిర్మీయా లేఖికుడు మహసయా కుమారుడగు నేరియా కుమారుడైన బారూకు. త్రవ్వకాల్లో తోలు, జమ్ము కాగితాల మీద ముద్రవేయడానికి ఉపయోగించే అనేక ఉపకరణాలను కనుగొన్నారు. కనుగొన్న వాటిలో ఒకదాని మీద “నేరియాహు కుమారుడైన బెరెక్యాహు” అని ఉంది. ఈ ముద్ర ఎలా మొదలైందో తెలియదు గానీ, దాని మీద ఉన్న పేర్లు ఈ వచనంలో కనిపించే పేర్లు ఒకటై ఉండడం గమనార్హం. నేరీయాహు, బెరెక్యాహు అనే పేర్లలోని అంత్యప్రత్యయం (చివర ఉన్న అక్షరం) యెహోవా అనే దైవనామాన్ని సంక్షిప్త రూపంలో తెలియజేస్తుంది. “దీవెన పొందినవాడు” అనే అర్థాన్నిచ్చే బారూకు అనే పేరు ముద్రమీద ఉన్న బెరెక్యాహు అనే పేరును క్లుప్తంగా సూచిస్తుంది. 

32:13-14 యిర్మీయా ఉపయోగించిన మంటికుండ వంటి కుండల్లోనే మృత సముద్రపు చుట్టలు భద్రపర్చ బడ్డాయి. ఇటువంటి చాలా కుండల్ని ఐగుప్తులోని ఎలిఫాంటైన్లో కనుగొన్నారు. 

32:15 యిర్మీయా అనాతోతులో పొలం కొనడం రాబోయే కాలంలో ఇశ్రాయేలు దేశమునకు తిరిగి రావడానికి సంకేతం

32:16-17 యిర్మీయా ప్రార్థిస్తున్నట్టు గ్రంథంలో రెండు చోట్ల మాత్రమే రాయబడింది - ఇక్కడా అలాగే 42:4 లో. ప్రవక్త ఈ ప్రార్థనలో నీకు అసాధ్యమైనదేదియు లేదు అని ప్రార్థించాడు. యిర్మీయా ఇలా ప్రార్థించడం దేవుడు చేసే పనుల క్లిష్టతను కాక, విశ్వసృష్టిలో, మానవచరిత్రలో, దేవుని కార్యా లు “ఆశ్చర్యం "గా (హెబ్రీ. పీలె; ఆది 18:14; నిర్గమ 3:20; 15:11) ఉండడాన్ని సూచిస్తుంది. 

32:18 నీవు వేవేలమందికి కృపచూపుచు అనే పదజాలం నిర్గమ 20:6; ద్వితీ 5:10 (నిర్గమ 34:7; ద్వితీ 7:9 తో పోల్చండి) లలో కూడా కనబడు తుంది. దేవుని ప్రతిదండన న్యాయమైనది, నిష్పాక్షికమైనది, ఎటువంటి చపలచిత్తం లేనిది. పిల్లలు తమ తండ్రులు చేసిన దోషాల్ని చేసినప్పుడు మాత్రమే దేవుడు తండ్రుల దోషమును వారి తరువాత వారి పిల్లల ఒడిలో వేయువాడుగా ఉంటాడు. 

32:19-20 దేవుడు కేవలం తన ప్రజల్ని మాత్రమే కాక నరపుత్రుల మార్గములన్నిటిని నిశితంగా పరిశీలిస్తూ ఉంటాడు. 

32:21-22 ఐగుప్తు దేశములోనుండి నీ ప్రజలను రప్పించి అనే పరిభాష ద్వితీ 26:8-9 వచనాల్లోని పరిభాషను పునరావృతం చేస్తుంది. 

32:23-25 ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పొలం కొనడం అర్థం లేనిదిగా కనబడుతుంది.

32:26-27 నాకు అసాధ్యమైనదేదైన నుండునా? అనే మాటల గురించి వ.16-17 నోట్సు చూడండి. 

32:28-35 ఈ వచనాల్లో "నేను", “నా” వంటి సర్వనామ పదాలు పదిసార్లు కనబడుతున్నాయి. దేవుని కోపం వాస్తవమైనది, అయితే అది ఇశ్రాయేలు పశ్చాత్తాప వైఖరి మీద ఆధారపడిన అనూహ్యమైన ఘటన. 

32:33 మళ్ళీ, ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని తట్టు ముఖము త్రిప్పుకొనక వీపునే త్రిప్పు కొనడం జరిగింది (18:17 నోట్సు చూడండి). 

32:35 బయలునకు విగ్రహారాధన బలిపీఠాలు కట్టి ఇశ్రాయేలీయులు తమ కుమారులను కుమార్తెలను అగ్నిగుండంలో అర్పించారు (ప్రతిష్ఠింపవలెనని), (7:31; 19:4 నోట్సు చూడండి). ఇవన్నీ లేవీ 18:21; 20:2-5 ప్రకారం నిషిద్ధమైనవి. 

32:36-44 ఈ వచనాల్లోని ఆరు ముఖ్యమైన వాగ్దానాల్లో దేవుడు తాను చేస్తానని ప్రకటించినవి: (1) దేశాలన్నిటిలో నుండి వారిని సమకూర్చి వెను కకు రప్పించడం (23:3; 29:14; 30:10; 31:8-14; యెషయా 11:12; యెహె 11:17; 36:24), (2) వారిని నిర్భయముగా నివసింప జేయడం, (3) వారు నాకు ప్రజలై యుందురు నేను వారికి దేవుడనై యుందును అని చెప్పడం, (4) తనకు వారు నిత్యము భయపడునట్లు వారికి ఏకహృదయమును ఏకమార్గమును దయచేయడం, (5) నిత్యమైన నిబంధనను వారితో చేయు చున్నాను అని చెప్పడం (యెషయా 55:3; 61:8; యెహె 16:60; 37:26), (6) వారియందు ఆనందించుచు... ఈ దేశములో నిశ్చయముగా వారిని నాటెదను అని చెప్పడం. 

32:41 దేవుడు ఇవన్నీ తన పూర్ణహృదయముతోను పూర్ణాత్మతోను చేస్తానని నిశ్చయంగా చెబుతున్నాడు. పాత నిబంధనలో ఇక్కడ ఒక్క చోట మాత్రమే ఈ భావప్రకటనను దేవునికి ఉద్దేశించి ఉపయోగించడం జరిగింది. 

32:42-44 ఈ అధ్యాయంలోని చివరి వచనాలు యిర్మీయా అనాతోతులో పొలం కొన్న విషయం దగ్గరకు మళ్ళీ వస్తున్నాయి. ఇది రాబోయే కాలంలో యూదాలోని పొలాలు మళ్ళీ హెబ్రీయుల స్వంతమవుతాయనే నిశ్చయమైన సంకేతం. ఇది ఇశ్రాయేలులో అన్ని భౌగోళిక ప్రాంతాలకు వర్తిస్తుంది, యిర్మీయా పొలం కొన్న బెన్యామీను ప్రాంతం నుండి యెరూషలేము... యూదా పట్టణములలోను దక్షిణదేశపు పట్టణములలోను వర్తిస్తుంది. 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |