Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 66 | View All

1. సర్వలోకనివాసులారా, దేవునిగూర్చి సంతోష గీతము పాడుడి. ఆయన నామప్రభావము కీర్తించుడి

2. ఆయనకు ప్రభావము ఆరోపించి ఆయనను స్తోత్రించుడి

3. ఈలాగు దేవునికి స్తోత్రము చెల్లించుడి. నీ కార్యములు ఎంతో భీకరమైనవి నీ బలాతిశయమునుబట్టి నీ శత్రువులు లొంగి నీ యొద్దకు వచ్చెదరు

4. సర్వలోకము నీకు నమస్కరించి నిన్ను కీర్తించును నీ నామమునుబట్టి నిన్ను కీర్తించును.(సెలా.)

5. దేవుని ఆశ్చర్యకార్యములను చూడ రండి నరులయెడల ఆయన జరిగించు కార్యములను చూడగా ఆయన భీకరుడై యున్నాడు.

6. ఆయన సముద్రమును ఎండిన భూమిగా జేసెను జనులు కాలినడకచే దాటిరి. అక్కడ ఆయనయందు మేము సంతోషించితివిు.

7. ఆయన తన పరాక్రమమువలన నిత్యము ఏలుచున్నాడు? అన్యజనులమీద ఆయన తన దృష్టియుంచియున్నాడు. ద్రోహులు తమ్ము తాము హెచ్చించుకొన తగదు.(సెలా.)

8. జనములారా, మా దేవుని సన్నుతించుడి గొప్ప స్వరముతో ఆయన కీర్తి వినిపించుడి.

9. జీవప్రాప్తులనుగా మమ్మును కలుగజేయువాడు ఆయనే ఆయన మా పాదములు కదలనియ్యడు.

10. దేవా, నీవు మమ్మును పరిశీలించియున్నావు. వెండిని నిర్మలము చేయురీతిగా మమ్మును నిర్మలులను చేసియున్నావు.
1 పేతురు 1:7

11. నీవు బందీగృహములో మమ్ము ఉంచితివి మా నడుములమీద గొప్పభారము పెట్టితివి.

12. నరులు మా నెత్తిమీద ఎక్కునట్లు చేసితివి మేము నిప్పులలోను నీళ్లలోను పడితివిు అయినను నీవు సమృధ్ధిగలచోటికి మమ్ము రప్పించి యున్నావు.

13. దహనబలులను తీసికొని నేను నీ మందిరములోనికి వచ్చెదను.

14. నాకు శ్రమ కలిగినప్పుడు నా పెదవులు పలికిన మ్రొక్కుబడులను నా నోరు వచించిన మ్రొక్కుబడులను నేను నీకు చెల్లించెదను

15. పొట్టేళ్లను ధూపమును క్రొవ్విన గొఱ్ఱెలను తీసికొని నీకు దహనబలులు అర్పించెదను. ఎద్దులను పోతుమేకలను అర్పించెదను.(సెలా).

16. దేవునియందు భయభక్తులుగలవారలారా, మీరందరు వచ్చి ఆలకించుడి ఆయన నాకొరకు చేసిన కార్యములను నేను వినిపించెదను.

17. ఆయనకు నేను మొఱ్ఱపెట్టితిని అప్పుడే నా నోట శ్రేష్ఠమైన కీర్తన యుండెను.

18. నా హృదయములో నేను పాపమును లక్ష్యము చేసిన యెడల ప్రభువు నా మనవి వినకపోవును.
యోహాను 9:31

19. నిశ్చయముగా దేవుడు నా మనవి అంగీకరించి యున్నాడు ఆయన నా విజ్ఞాపన ఆలకించియున్నాడు

20. దేవుడు నా ప్రార్థనను త్రోసివేయలేదు నాయొద్దనుండి తన కృపను తొలగింపలేదు; ఆయన సన్నుతింపబడును గాక.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-66. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల పక్షంగా సాధించిన గొప్ప విజయాన్ని బట్టి ఆయనకు స్తుతిగీతం పాడడానికి కలిసి రమ్మని లోకంలోని ప్రజలందరినీ ఆహ్వానిస్తున్న కీర్తన. 

66:1-4 ఇశ్రాయేలు యెహోవాను స్తుతించడంలో ఉన్న ముఖ్యోద్దేశం సర్వలోక నివాసులందరూ ఆయనను స్తుతించేలా నడిపించడం (22:27-31 నోట్సు చూడండి). 

66:5-6 విశ్వాసుల సమాజం దేవున్ని మహిమ పరచి దేవుని ఆశ్చర్య కార్యములను చూడ రండి అని ఇతరులకు చెప్పగల పరిశుద్దాత్మ కార్యాలు వారి మధ్య ప్రత్యక్షపరచబడాలి. దేవుడు జరిగించిన ఆశ్చర్యకార్యాల్లో (వ.3) ఒకటి ఈ వచనాల్లో కనబడుతుంది: ఎఱ్ఱసముద్రాన్ని ఎండిన నేలగా చేసి ఇశ్రాయేలీయుల్ని ఐగుప్తు నుండి విడిపించడం. దేవుడు నరులయెడల జరిగించిన కార్యములు వారికి మేలును సంతోషాన్ని కలిగించాయి. సర్వలోకం ఇశ్రాయేలు ద్వారా దేవుని మేళ్లను (విమోచన) పొందింది. నేడు కూడా క్రీస్తు సువార్త సత్యం నుండి తప్పిపోయిన వారిని ఒప్పించడానికి దేవుని ప్రజల మధ్య దేవుని శక్తి సంపూర్ణ ప్రదర్శన ఏమాత్రం తక్కువ కాలేదు. మన జీవితాలలో దేవుని ఎడతెగని శ్రద్ధను గూర్చి మన వ్యక్తిగత స్థాయిలో యితరులకు సాక్ష్యం చెప్పాలి (వ. 16). 

66:7 దేవుడు తాను సృష్టించిన సర్వభూమిని ఏలుచున్నప్పటికీ, ఇశ్రాయేలు పట్ల ఆయన రక్షణ కార్యాలు మానవచరిత్ర లో ఆయన ప్రమేయాన్ని, విశ్వమం తటి మీద ఆయన సర్వాధిపత్యాన్ని నిరూపణాత్మకంగా తెలియజేస్తున్నాయి. అన్యజనుల మీద ఆయన తన దృష్టియుంచియున్నాడు అనే మాటలకు లోకంలో ఏం జరుగుతున్నదో ఆయన చూస్తున్నాడని, ఏ సమయంలోనైనా ఆయన చర్య తీసుకుంటాడని అర్థం (33:13-15 నోట్సు చూడండి) 

66:8-9 పాదములు జారనివ్వడనే వర్ణన నీతిమార్గం నుండి జారిపోకుండా ఉండడం భౌతికంగాను, ఆధ్యాత్మికం గాను జీవప్రాప్తులనుగా చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నది (19:10-11; ద్వితీ 30:20; సామె 10:30).

66:10 లోహాన్ని శుద్ధి చేసే ప్రక్రియలో దాన్ని అగ్నిలో పరీక్షించి మాలిన్యాల్ని తొలగించి శుద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. ఇది మన ఉద్దేశాలకు, యథార్ధతకు కూడా పరీక్ష ఎదురవుతుందనే వర్ణనగా ఉంది. (26:2; సామె 17:3; 27:21). దేవుని ప్రజలు శుద్దులయ్యేలా వారెదుర్కొన్న పలు పరీక్షల్ని * ( శ్రమలు, శోధనలు) సైతం ఇది వర్ణిస్తున్నది (యెషయా 1:25; 48:10; యిర్మీయా 9:7; జెకర్యా 13:9; మలాకీ 3:2-3). 

66:11 దేవుని కార్యాల్ని మనుషులు గ్రహించలేరని ఈ మాటలు తెలియజేస్తున్నాయి. ఈ వచనం ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో దాస్యంలో ఉండడానికి సంబంధించినదైనట్లయితే, బందీగృహములో మమ్ము నుంచితివి అనే మాటలు యోసేపు బానిసగా విక్రయించబడి, చెరసాలలో ఉండడాన్ని సూచిస్తుంది. యోసేపు ఐగుప్తులో ఉండడం ఇశ్రాయేలీయుల్ని అక్కడకు నడిపించింది. ఆ తరువాతి కాలంలో వారి నడుముల మీద గొప్ప భారము పెట్టబడింది.

66:12 నెత్తి మీద ఎక్కునట్లు అనే పదజాలం అణచివేతను సూచిస్తున్నది. బహుశా ఇది ఐగుప్తు రథాల్ని సైతం సూచిస్తుండవచ్చు. నిప్పులలోను, నీళ్లలోను అనే పదాల్ని ఇతరచోట్ల శ్రమలను సూచిస్తూ ఉపయోగించినా (యెషయా 43:2), ఇవి ఇశ్రాయేలీయులతో నడిచిన అగ్నిస్తంభాన్నీ, వారికెదురైన ఎఱ్ఱసముద్రాన్ని సైతం సూచిస్తుండవచ్చు. ఇశ్రాయేలీయులు శ్రమల్లో నుండి (వ. 11), సమృద్ధిలోకి నడవడం (వ. 12) వలన ఈ మాటల్లో ద్వంద్వార్థం ఉండవచ్చు. 

66:13-15 దహనబలులను అనే పదం ప్రార్థించేటప్పుడు చేసిన మ్రొక్కుబడులను చెల్లించడాన్ని సూచిస్తుంది . (22:25-26; 50:14-15 నోట్సు చూడండి). బలుల కోసం తెచ్చినవి ఎక్కువగా ఉండడం దేవుడు తమ ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చినందుకుగాను కీర్తనకారునితో కలిసి అనేకులు పాల్గొని ఉండవచ్చని తెలియజేస్తున్నది. ఇది దేవుడు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో చేసిన కార్యానికి సమాజంలో చేసిన కార్యానికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని నొక్కి వక్కాణిస్తున్నది. 

66:16-17 ప్రార్థనకు జవాబు పొందినవారు చేయవలసిన కర్తవ్యం బహిరంగంగా సాక్ష్యమివ్వడం, అందరియెదుట దేవుణ్ణి స్తుతించడం (22:22-24 నోట్సు చూడండి). 66:18 అవినీతిలో ఆనందించే వారు (పాపమును లక్ష్యము చేసేవారు) దేవునికి మొర్రపెట్టినప్పుడు వారి ప్రార్థనకు జవాబు వస్తుందన్న నమ్మకం (ప్రభువు నా మనవి వినకపోవును) వారికి ఉండదు. పాపం నుండి మనం దూరంగా పారిపోవాలని ఆయన మనలను కోరుతున్నాడు; అప్పుడే ఒక తండ్రి కుమారుని పట్ల ఏవిధంగా స్పందిస్తాడో ఆ విధంగా ఆయన మనతో వ్యవహరిస్తాడు (2 కొరింథీ 6:14-18; యాకోబు 4:3; 1యోహాను 3:22 చూడండి). 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |