Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 92 | View All

1. యెహోవాను స్తుతించుట మంచిది మహోన్నతుడా,

2. నీ నామమును కీర్తించుట మంచిది. ఉదయమున నీ కృపను ప్రతి రాత్రి నీ విశ్వాస్యతను

3. పది తంతుల స్వరమండలముతోను గంభీర ధ్వనిగల సితారాతోను ప్రచురించుట మంచిది.

4. ఎందుకనగా యెహోవా, నీ కార్యముచేత నీవు నన్ను సంతోషపరచుచున్నావు నీ చేతిపనులబట్టి నేను ఉత్సహించుచున్నాను.

5. యెహోవా, నీ కార్యములు ఎంత దొడ్డవి! నీ ఆలోచనలు అతిగంభీరములు,
ప్రకటన గ్రంథం 15:3

6. పశుప్రాయులు వాటిని గ్రహింపరు అవివేకులు వివేచింపరు.

7. నిత్యనాశనము నొందుటకే గదా భక్తిహీనులు గడ్డివలె చిగుర్చుదురు. చెడుపనులు చేయువారందరు పుష్పించుదురు.

8. యెహోవా, నీవే నిత్యము మహోన్నతుడవుగా నుందువు

9. నీ శత్రువులు యెహోవా, నీ శత్రువులు నశించెదరు చెడుపనులు చేయువారందరు చెదరిపోవుదురు.

10. గురుపోతు కొమ్మువలె నీవు నా కొమ్ము పైకెత్తితివి క్రొత్త తైలముతో నేను అంటబడితిని.

11. నాకొరకు పొంచినవారి గతి నాకన్నులు ఆశతీర చూచెను నాకువిరోధముగా లేచినదుష్టులకు సంభవించినది నా చెవులకు వినబడెను

12. నీతిమంతులు ఖర్జూరవృక్షమువలె మొవ్వువేయుదురు లెబానోనుమీది దేవదారు వృక్షమువలె వారు ఎదుగుదురు

13. యెహోవా మందిరములో నాటబడినవారై వారు మన దేవుని ఆవరణములలో వర్ధిల్లుదురు.

14. నాకు ఆశ్రయ దుర్గమైన యెహోవా యథార్థవంతు డనియు ఆయనయందు ఏ చెడుతనమును లేదనియు ప్రసిద్ధి చేయుటకై

15. వారు ముసలితనమందు ఇంక చిగురు పెట్టుచుందురు సారము కలిగి పచ్చగా నుందురు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-92. వారం రోజుల్లో ఒక రోజు ప్రజలంతా తమ దైనందిన కార్యకలాపాలను మానివేసి దేవున్ని ఆరాధించి ఆయనపై తమ ప్రేమను, భక్తిని ప్రకటించడం ద్వారా ఆయనను సంతోషపరచాలని గుర్తుచేస్తూ సబ్బాతు దినాన ఆలపించే కీర్తన. 

92:1 యెహోవాను స్తుతించుట మంచిది. ఒక విశ్వాసి జీవితంలో దేవునికి స్తుతులు చెల్లించడం, ఆయన పట్ల ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞత కలిగి ఉండడం చాలా ప్రాముఖ్యం (ఫిలిప్పీ 4:6; కొలస్సీ 4:2-4; 1తిమోతి 2:1), ఆయన కుమారుడైన యేసుద్వారా మనకు ఇచ్చిన రక్షణను బట్టి (కొలస్సీ 1:9-12), ఆయన ప్రేమ, కృప, నమ్మకమైన ఆయన నడిపింపు, శ్రద్ధలను బట్టి మనం ఉదయసాయంకాలాలు ఆయనను స్తుతించాలి (వ.2), దేవుడు మనకిచ్చిన ఆయన వాక్యం కోసం (1థెస్స 2:13), ఆయన ఇచ్చిన ఆత్మ వరాల కోసం (1కొరింథీ 14:18) మనం కృతజ్ఞతలు చెబుతూ ఉండాలి. కొత్త నిబంధన విశ్వాసులు యేసు క్రీస్తు నామంలో స్తుతించాలి (కొలస్సీ 3:17). మహోన్నతుడా - 47:2-3 నోట్సు చూడండి (83:18; 91:9; 97:9). 

92:2-3 దేవుని ప్రజలు తమ కుటుంబాల్లో, తమ సమాజంలో ప్రతి ఉదయమూ ప్రతి రాత్రి ఆయన కృప గురించి, ఆయన విశ్వాస్యత గురించి మాట్లాడాలని ద్వితీ 6 అధ్యా. తెలియజేస్తున్నది. జ్ఞానం గలిగిన వ్యక్తి రాత్రింబగళ్లు ధర్మశాస్త్రాన్ని ధ్యానించడంలో సంతోషిస్తాడు (1:2). సృష్టి సైతం దేవుని నిరంతర సంరక్షణకు సాక్షి (19:1) గా ఉంది.

92:5 దేవుని ఆలోచనలు అతి గంభీరములు. అంటే నిగూఢమైనవి, మనిషి గ్రాహ్యతకు మించినవి (40:5; 139:17; యెషయా 55:9-10). 

92:6 జ్ఞానానికి సంబంధించిన పరిభాష నుపయోగిస్తూ కీర్తనకారుడు పశుప్రాయులు (పామరులు, తెలివిలేని మూర్ఖులు), అవివేకులు గురించి హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు. ఈ రెండు రకాల మనుషులు దేవునితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి ఉండలేరు. ఋజువర్తనకు కావలసిన జ్ఞానాన్ని వారు తృణీకరిస్తారు. 

92:7 గడ్డి త్వరగా మొలిచి, త్వరగా పెరిగి, అంతే త్వరగా ఎండిపోతుంది. అది అసలు అక్కడ మొలిచి పెరిగిందనే ఆనవాలు కూడా లేకుండా అంతర్ధానమైపోతుంది. దుష్టుల గతి కూడా అంతే (37:2 నోట్సు చూడండి). చెడుపనులు చేయువారందరు అనుభవించబోయేది నిత్యనాశనము అని తెలుసుకోవడం కీర్తనకారునికి ఓదార్పునిచ్చింది. 

92:8 దేవుని సర్వాధిపత్యానికీ, అచంచలత్వానికీ పూర్తిగా విరుద్ధమైనవి మానవస్వభావంలోని పరిమితత్వం, చంచలత్వం.

92:9 దుష్టులందరూ దేవునికి శత్రువులే, వారంతా నాశనమయ్యేవారే.

92:10 నా కొమ్ము పైకెత్తితివి అనేది జీవశక్తి, బలం పునరుద్ధరించబడ్డాయని తెలిపే అలంకారిక వర్ణన (89:17; 148:14; 1సమూ 2:1). కొత్త తైలముతో... అంటబడితిని - సేవ నిమిత్తం ప్రతిష్ఠ జరిగిందని అర్థం (లేవీ 8:10-12), అయితే ఇక్కడ ఇది బహుశా ఆతిథ్యాన్నివ్వడంలో మర్యాద పూర్వకమైన చర్యనొకదాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు (కీర్తన 23:5). 

92:11 కీర్తనకారుని శత్రువులు దేవునికి కూడా శత్రువులే, అందుకే అతడు వారి పతనం గురించి వినినప్పుడు సంతోషిస్తున్నాడు. 

92:12 నీతిమంతులు వృక్షాల్లాగా చిగుర్చుతూ బలంగా ఎదుగుతారు, దుష్టులు గడ్డిలాగా త్వరగా పెరిగి వాడిపోతారు (వ.7). భవన నిర్మాణాల్లో ఉపయోగించే దేవదారు వృక్షాలు లెబానోను పర్వతాలపై ఇబ్బడిముబ్బడిగా పెరుగుతాయి. చెట్లు జాతినాయకుల గుణగణాల్ని వర్ణించే అలంకారిక దృష్టాంతాలు. 

92:13 ఈ వచనంలోని పదాలు దేవాలయాన్ని సూచిస్తున్నాయి. సృష్టి క్రమాన్ని (నాటబడి), యెహోవా సన్నిధిలో నెమ్మదినొందడాన్ని (దేవుని ఆవరణములలో వర్దిల్లుదురు) సూచిస్తూ ఇది పరదైసు నమూనాను పోలి ఉంది. దేవుని సంరక్షణలో ఉన్నందున నీతిమంతులు వర్దిల్లుదురు అని కీర్తనకారుడు తెలియజేస్తున్నాడు (1:3; యిర్మీయా 17:8).

92:14-15, బలంగా వర్ధిల్లే నీతిమంతులు యెహోవాయే ఆశ్రయదుర్గమని, యథార్థవంతుడని తెలియజేసే నిదర్శనాలు. దుష్టుడు వర్ధిల్లినా అది కొంతకాలం వరకే పరిమితం. దుష్టుడు నిజాయితీపరుడు కాడు కాబట్టి అతని పతనం అనివార్యం. యెహోవాను నిజంగా ఆశ్రయించిన వారిలో కపటం గానీ, వంచనగానీ ఉండవు, వీరు వర్ధిల్లుతూనే ఉంటారు. యెహోవాను నమ్మినవారు ముసలితనమందు సైతం బలశౌర్యాలు కలిగి ఉంటారు. 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |