John - యోహాను సువార్త 20 | View All

1. ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మగ్దలేనే మరియ పెందలకడ సమాధియొద్దకు వచ్చి, సమాధి మీద ఉండిన రాయి తీయబడియుండుట చూచెను.

2. గనుక ఆమె పరుగెత్తికొని సీమోను పేతురునొద్దకును యేసు ప్రేమించిన ఆ మరియొక శిష్యునియొద్దకును వచ్చిప్రభువును సమాధిలోనుండి యెత్తికొనిపోయిరి, ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరో యెరుగమని చెప్పెను.

3. కాబట్టి పేతురును ఆ శిష్యుడును బయలుదేరి సమాధియొద్దకు వచ్చిరి.

4. వారిద్దరును కూడి పరుగెత్తుచుండగా, ఆ శిష్యుడు పేతురుకంటే త్వరగా పరుగెత్తి ముందుగా సమాధియొద్దకు వచ్చి

5. వంగి నారబట్టలు పడియుండుట చూచెను గాని అతడు సమాధిలో ప్రవేశింపలేదు.

6. అంతట సీమోను పేతురు అతని వెంబడి వచ్చి, సమాధిలో ప్రవేశించి,

7. నారబట్టలు పడియుండుటయు, ఆయన తల రుమాలు నార బట్టలయొద్ద ఉండక వేరుగా ఒకటచోట చుట్టిపెట్టియుండుటయు చూచెను.

8. అప్పుడు మొదట సమాధియొద్దకు వచ్చిన ఆ శిష్యుడు లోపలికి పోయి చూచి నమ్మెను.

9. ఆయన మృతులలోనుండి లేచుట అగత్యమను లేఖనము వారింకను గ్రహింపరైరి.
కీర్తనల గ్రంథము 16:10

10. అంతట ఆ శిష్యులు తిరిగి తమ వారియొద్దకు వెళ్లిపోయిరి.

11. అయితే మరియ సమాధి బయట నిలిచి యేడ్చు చుండెను. ఆమె ఏడ్చుచు సమాధిలో వంగి చూడగా,

12. తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన యిద్దరు దేవదూతలు యేసు దేహము ఉంచబడిన స్థలములో తలవైపున ఒకడును కాళ్లవైపున ఒకడును కూర్చుండుట కనబడెను.

13. వారు అమ్మా, యెందుకు ఏడ్చుచున్నావని ఆమెను అడుగగా ఆమెనా ప్రభువును ఎవరో యెత్తికొని పోయిరి; ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరో నాకు తెలియలేదని చెప్పెను.

14. ఆమె యీ మాట చెప్పి వెనుకతట్టు తిరిగి, యేసు నిలిచియుండుట చూచెను గాని ఆయన యేసు అని గుర్తుపట్టలేదు.

15. యేసు అమ్మా, యందుకు ఏడ్చుచున్నావు, ఎవనిని వెదకు చున్నావు? అని ఆమెను అడుగగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అనుకొని అయ్యా, నీవు ఆయనను మోసికొని పొయినయెడల ఆయనను ఎక్కడ ఉంచితివో నాతో చెప్పుము, నేను ఆయనను ఎత్తికొని పోదునని చెప్పెను.

16. యేసు ఆమెను చూచిమరియా అని పిలిచెను. ఆమె ఆయనవైపు తిరిగి ఆయనను హెబ్రీ భాషతో రబ్బూనీ అని పిలిచెను. ఆ మాటకు బోధకుడని అర్థము.

17. యేసు ఆమెతో నేను ఇంకను తండ్రియొద్దకు ఎక్కిపోలేదు గనుక నన్ను ముట్టుకొనవద్దు; అయితే నా సహోదరులయొద్దకు వెళ్లినా తండ్రియు మీ తండ్రియు, నా దేవుడును మీ దేవుడునైన వాని యొద్దకు ఎక్కిపోవు చున్నానని వారితో చెప్పుమనెను.

18. మగ్దలేనే మరియ వచ్చి నేను ప్రభువును చూచితిని, ఆయన నాతో ఈ మాటలు చెప్పెనని శిష్యులకు తెలియజేసెను.

19. ఆదివారము సాయంకాలమున శిష్యులు యూదులకు భయపడి, తాము కూడియున్న యింటి తలుపులు మూసి కొనియుండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచిమీకు సమాధానము కలుగునుగాక అని వారితో చెప్పెను.

20. ఆయన ఆలాగు చెప్పి వారికి తన చేతులను ప్రక్కను చూపగా శిష్యులు ప్రభువును చూచి సంతోషించిరి.

21. అప్పుడు యేసుమరల మీకు సమాధానము కలుగును గాక, తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారము నేనును మిమ్మును పంపుచున్నానని వారితో చెప్పెను.

22. ఆయన ఈ మాట చెప్పి వారిమీద ఊది పరిశుద్ధాత్మమ పొందుడి.

23. మీరు ఎవరి పాపములు క్షమింతురో అవి వారికి క్షమింపబడును; ఎవరి పాపములు మీరు నిలిచియుండ నిత్తురో అవి నిలిచియుండునని వారితో చెప్పెను.

24. యేసు వచ్చినప్పుడు, పండ్రెండుమందిలో ఒకడైన దిదుమ అనబడిన తోమా వారితో లేకపోయెను

25. గనుక తక్కిన శిష్యులుమేము ప్రభువును చూచితిమని అతనితో చెప్పగా అతడు నేనాయన చేతులలో మేకుల గురుతును చూచి నా వ్రేలు ఆ మేకుల గురుతులో పెట్టి, నా చెయ్యి ఆయన ప్రక్కలో ఉంచితేనే గాని నమ్మనే నమ్మనని వారితో చెప్పెను.

26. ఎనిమిది దినములైన తరువాత ఆయన శిష్యులు మరల లోపల ఉన్నప్పుడు తోమా వారితో కూడ ఉండెను. తలుపులు మూయబడియుండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచిమీకు సమాధానము కలుగును గాక అనెను.

27. తరువాత తోమాను చూచినీ వ్రేలు ఇటు చాచి నా చేతులు చూడుము; నీ చెయ్యి చాచి నా ప్రక్కలో ఉంచి, అవిశ్వాసివి కాక విశ్వాసివై యుండుమనెను.

28. అందుకు తోమా ఆయనతో నా ప్రభువా, నా దేవా అనెను.

29. యేసు నీవు నన్ను చూచి నమ్మితివి, చూడక నమ్మినవారు ధన్యులని అతనితో చెప్పెను.

30. మరియు అనేకమైన యితర సూచకక్రియలను యేసు తన శిష్యులయెదుట చేసెను; అవి యీ గ్రంథమందు వ్రాయబడియుండలేదు గాని

31. యేసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మునట్లును, నమ్మి ఆయన నామమందు జీవము పొందునట్లును ఇవి వ్రాయబడెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
20:1-21:25 యేసుని సిలువ వేయడమూ సమాధిచేయడమూ తరువాత చోటుచేసుకున్న వాటి పరిణామాలన్నీ యోహాను సువార్తలోని చివరి రెండు అధ్యాయాలు వివరిస్తాయి. ప్రత్యేకంగా ఖాళీ సమాధి, తిరిగి లేచిన యేసుని మగ్దలేనే మరియ కలుసుకోవడం, పునరుత్థానుడైన యేసు మూడు సార్లు శిష్యులకు కనిపించడం (21:14), శిష్యులకు ఒక పని అప్పగించి పంపించడం (20:21), పేతురుకి ఒక ప్రత్యేకమైన పని అప్పగించడం (21:15-23) సాధారణ సువార్త గ్రంథ ముగింపు (20:30-31), చివరి మాటలు (21:24-25) వంటి వాటిని ఈ భాగం వివరిస్తుంది. 20:30-31 లోని చివరి మాటలు ఈ సువార్త గ్రంథంలోని కొన్ని ప్రధానాంశాలను పునఃసమీక్షిస్తాయి. ప్రత్యేకంగా యేసును . మెస్సీయగానూ, దేవుని కుమారునిగానూ గుర్తించడం, ఆయన చేసిన మెస్సీయ సంబంధ సూచక క్రియలు, యేసునందు విశ్వాసం ఉంచడంలో ప్రాముఖ్యత, నిత్యజీవమనే వరం, ఇటువంటి వాటిని ఆ మాటలు పునఃసమీక్షిస్తాయి. చివరి మాటల ముగింపు, యోహాను సువార్త రచయిత (21:24; 19:35) యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు అని గుర్తిస్తుంది (పన్నెండుగురిలో ఒకడు; 21:20; 13:23). ఇంకా అతడు యేసు గురించి ఇచ్చిన సాక్ష్యం సత్యమేనని ధృవీకరిస్తుంది (21:24).

20:1 వారంలో మొదటి రోజు అంటే ఆదివారం. విశ్రాంతిదినం ప్రారంభం అవుతున్న కారణాన్ని బట్టి విడిచిపెట్టిన కొన్ని పనులు పూర్తి చెయ్యడానికి మగ్దలేనే మరియ (ఇంకా అనేక మంది స్త్రీలు) సమాధి దగ్గరికి వెళ్లారు (19:42 నోట్సు చూడండి). చనిపోయిన వ్యక్తి సంరక్షణ పూర్తి చెయ్యాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి వారు ఏడురోజుల సంతాప దినాలను పాటించే ఆచారాన్ని పట్టించుకోలేదు (11:20 నోట్సు చూడండి). మత్తయి 28:1 లో కొంచెం భిన్నంగా వర్ణించిన కాలపరిమితిని ఈ వచనంలోని పెందలకడ అనే మాటతో సరిపోల్చండి (మార్కు 16:2; లూకా 24:1). 

20:2 ఈ సమయంలో మరియకి, యేసు పునరుత్థానానికి సంబంధించిన ఆలోచనే లేదు. ఆయన శిష్యులే ఆయన శవాన్ని దొంగిలించారన్న యూదుల ఆరోపణ (మత్తయి 27:62-66; 28:11-15) సమాధులలో నుండి శవాలను దొంగిలించడం అనేది అంత అరుదైన పనేమీ కాదని తెలియజేస్తుంది. యెరుగము అని బహువచనం వాడారు, మరియతో పాటు ఇతర స్త్రీలు కూడా ఉన్నారని ఆ మాట సూచిస్తుంది. మరియొక శిష్యుని గురించి 18:15-16 నోట్సు చూడండి.

20:3-4 ఏక వచనంలో ఉన్న క్రియాపదాన్ని “బయలుదేరిరి" అని అనువదించవచ్చు. బహుశా ఆ క్రియా పదం ప్రధానంగా పేతురుని సూచిస్తూ ఉండవచ్చు.

20:5-6 సమాధి గుహలో దిగువన చిన్నగా వున్న ద్వారం గుండా స్మశాన గది లోపలి భాగాన్ని చూడగలిగేంత పగటి వెలుతురు ఆ సమయానికి ఉండి ఉండవచ్చు. బహుశా పన్నెండు మందికీ నాయకుడైన సీమోను పేతురు పట్ల ఉన్న గౌరవాన్ని బట్టి ఆ మరో శిష్యుడు సమాధిలో ప్రవేశింపలేదు. 

20:7 తాళం వేసి ఉన్న గదిలో తన శిష్యులకు కనిపించిన విధంగానే యేసు పునరుత్థాన శరీరం నార చుట్టల గుండా వెళ్లినట్టుంది. (వ.19,26). తల రుమాలు వేరుగా ఒకచోట చుట్టి పెట్టియుండడం అనేది శవాన్ని దొంగిలించా రనే ఆరోపణను వ్యతిరేకిస్తుంది. ఎందుకంటే దొంగలైతే వారి హడావిడిలో ఆ రుమాలుని చుట్టి పెట్టడానికి అంత సమయం కేటాయించి ఉండేవారు కాదు.

 20:8-9 ఇద్దరు సాక్షులు ఉండడం ద్వారా యూదుల చట్టం ప్రకారం ఆమోదయోగ్యమైన సాక్ష్యాధారాలు లభించినట్లయింది (ద్వితీ 17:6; 19:15). యేసు “మృతులలోనుండి లేచుట అగత్యమని” లేఖనాలలో చెప్పినదాన్ని గ్రహించడం ద్వారా కాక, తాను చూచిన దాని ఆధారంగానే ఆ మరియొక శిష్యుడు నమ్మాడు. పునరుత్థానాన్ని ఊహించకపోవడమనేది, శిష్యులు తమకు ముందునుండీ ఉన్న అంచనాలకు తగినట్లుగా పునరుత్థాన వృత్తాంతాన్ని గ్రహించలేకపోయారని తెలియజేస్తుంది. అంతే గాక పునరుత్థానం వారిని దిగ్ర్భాంతికి గురిచేసింది. వారు లేఖనాల నుండి అర్ధం చేసుకున్న విషయాలూ ఈ పునరుత్థానమూ ఒకదానితో ఒకటి అతకడం లేదు. ఆ తర్వాత, ఆత్మ బోధించిన విషయాల సహాయంతో మాత్రమే.(14:25-26; 16:12-13 నోట్సు చూడండి), యేసు పునరుత్థానం గురించి పా.ని. లో ముందే చెప్పిన విషయాలను వారు గ్రహించారు.

20:10 శిష్యులు తిరిగి తమ వారియొద్దకు వెళ్లిపోయిన తర్వాత “యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు”, “తన యింట చేర్చుకొనిన". (19:27) ప్రభువు తల్లికి సాధ్యమైనంతవరకూ యేసు తిరిగి లేచిన సంగతులన్నీ చెప్పుకొచ్చాడు.

20:11 యేసు చనిపోయాడని కాదు గాని ఆయన శవం కనిపించకుండా పోయినందుకు మరియ యేడ్చుచుండెను.

20:12 ఆమెకు తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన యిద్దరు దేవదూతలు కనిపించారు. దేవదూతలు తరచూ జంటగా కనిపించేవారు (అపొ.కా. 1:10). తరచూ తెల్లని వస్త్రములతో కనిపించినట్లుగా వర్ణించారు (యెహె 9:2; దాని 10:5-6; ప్రక 15:6). దేవదూతలు సమాధి గూటిలో తలవైపున ఒకడును కాళ్ళ వైపు ఒకడును కూర్చుండెను.

20:13-14 పునరుత్థానుడైన . యేసును అంత తొందరగా ఎవ్వరూ గుర్తుపట్టలేదు. మరియ ఆయన్ని చివరిసారి చూసినప్పటికీ, ఇప్పటికీ ఆయన రూపం చాలా మారిపోయి ఉంటుంది. 1కొరింథీ 15:35-38 చూడండి.

20:15 మరియ యేసును తోటమాలి అని అపార్థం చేసుకోవడమనేది యేసు ఒక సాధారణ వ్యక్తి కంటే ఏ మాత్రమూ భిన్నంగా లేడని సూచిస్తుంది. తరచూ తోటమాలులు తమ మైదానాలకు ఉదయాన్నే వెళ్లిపోవడానికి మొగ్గు చూపేవారు. 

20:16 అప్పటికే యేసు ఆమెతో మాట్లాడాడు. ఆయన నోటి నుండి ఆమె తన పేరు విన్నప్పుడే ఆయన ఎవరో ఆమెకు తెలిసింది.


20:17 నా తండ్రియు మీ తండ్రియు అన్న మాటలు యేసూ, ఆ శిష్యులూ దేవునితో వారు కలిగి ఉన్న సంబంధంలోని ప్రత్యేకతను సూచిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ యేసు విశ్వాసులను తన సహోదరులనే పిలిచాడు. 

20:18 స్త్రీలను పెద్దగా పట్టించుకోని సంస్కృతిని బట్టి చూస్తే, యేసు మొదట ఒక స్త్రీకి కనిపించి, తను కనిపించిన సంగతిని ఇతరులకు చెప్పే పనిని ఆమెకు అప్పగించడమనేది ఎంతో విలక్షణమైన చర్య.

20:19,21,26 సాధారణంగా యూదులు ఈ రోజుకీ మీకు సమాధానము కలుగును గాక అని (వ.21 హెబ్రీ. షాలోమ్ అలెకెమ్ ను సూచిస్తుంది) పలకరించుకుంటారు. సిలువపై బలి అర్పించడం ద్వారా యేసు తనని వెంబడించేవారికి ఇచ్చిన బహుమతే సమాధానం. యూదులకు భయపడడం (వ.19) గురించి 7:13 నోట్సు చూడండి.

20:20 సిలువ వేయబడిన వాడూ, తన పునరుత్థానాన్ని గురించి ప్రవచించిన వాడూ అయిన యేసే ఆయనని, ఆయన గాయాలు నిరూపించాయి. కావున శిష్యులు... సంతోషించిరి. అందుకుంటుంది. 

20:21-22 ఈ వచనాలలోని మాటలు యోహాను సువార్తకు సంబంధించి గొప్ప ఆజ్ఞను పోలి ఉంటాయి. యేసుని తండ్రి చేత పంపబడిన వానిగా చూపించడంతో ఆ భాగం -ముగుస్తుంది (3:16-18 నోట్సు చూడండి). ఇప్పుడు పంపబడిన వాడే (యేసు) పంపించేవానిగా మారి, తన దూతలుగా, ప్రతినిధులుగా తనను సేవించమని తన అనుచరులకు ఆజ్ఞాపించాడు (17:18). ఈ ఆజ్ఞాపించడంలో త్రియేక దేవునిలోని ముగ్గురు వ్యక్తులు పాల్గొన్నారు. యేసు తండ్రియైన దేవుని చేత పంపబడ్డాడు కాబట్టి కుమారుడైన ఆయన, తన శిష్యులను పరిశుద్దాత్మతో నింపి (వ.22) బయటికి పంపించాడు (20:21). విమోచనా ప్రణాళికలోనూ, ప్రపంచానికి సువార్తను వ్యాప్తి చేసే మిషన్ లోనూ త్రియేక దేవునిలోని ప్రతీ వ్యక్తి పాల్గొన్నారని యోహాను ఈ విధంగా నిరూపించాడు. పరిశుద్దాత్మ ప్రస్తుతానికి తాత్కాలికంగానూ, కొంత కాలం తర్వాత శాశ్వతంగానూ అనుగ్రహించడం జరిగింది. (అపొ.కా. 2 అధ్యా.)

20:23 ఈ వచనంలో క్షమించడం లేదా నిలిచియుండనివ్వడం అన్న మాటలలో యెషయా 22:22 లోని "దావీదు ఇంటి తాళము” అన్న మాటలు ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి (ప్రక 3:7). సువార్త సందేశాన్ని అంగీకరించడం లేదా తిరస్కరించడం అన్న దాని ఆధారంగా దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశాన్ని లేదా ప్రవేశం నిరాకరించడాన్ని ప్రకటించే అధికారాన్ని యేసు తన అనుచరులకు ఇచ్చాడు. వారికి పాపక్షమాపణ లేదని యేసును తిరస్కరించే వారితో చెప్పమని ఆయన తన అనుచరులకు ఆజ్ఞాపించాడు. 

20:24 దిదుమ అనబడిన తోమా గురించి 1:38 నోట్సు చూడండి. 

20:25 శిష్యులు ఒక భూతాన్ని చూసివుండొచ్చని తోమా అనుకున్నాడు (మత్తయి 14:26). " అయినప్పటికీ యేసు పునరుత్థాన శరీరం భూతమో ప్రేతాత్మో కాదనీ, నిజమైన (మహిమపరచబడినప్పటికీ) మానవ శరీరమేననీ (యోహాను 20:27) ధృవీకరించడంలో యోహాను జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాడు. 

20:26 ఎనిమిది దినములైన తర్వాత అన్న మాటలు ఆ మరుసటి ఆదివారాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఈస్టర్ తర్వాతి ఆదివారం (వ.19). 

20:27-28 తానే " యేసని గుర్తించేలా తనను పరీక్షించడానికి యేసు తోమాను అంగీకరించాడు. కానీ తోమా యేసును చూసి, ఆయన మాటలు విన్న తర్వాత అటువంటి పరీక్షేదీ అవసరం లేదు. ఒక కోణంలో యేసు మనిషి రూపంలో వచ్చిన దేవుడని అతడు గుర్తించాడు. పా.ని. లో వెయ్యి కంటే ఎక్కువసార్లు “ప్రభువు", "దేవుడు" అన్న మాటలు కలిపి ఒకే చోట కనబడతాయి. డొమిషియన్ చక్రవర్తి కూడా “మన ప్రభువు మరియు దేవుడు” అని పిలవబడాలని కోరుకున్నాడు. 

20:29. యోహాను సువార్త - పాఠకులు పునరుత్థానుడైన క్రీస్తుని “చూడనప్పటికీ” “నమ్మియుండవచ్చు” ఎందుకంటే యోహాను పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో దేవుని కుమారుడైన యేసు గురించిన సత్యాన్ని రాశాడు.

20:30-31 యోహాను సువార్తలోని యేసు “సూచక క్రియల" గురించి 2:11 నోట్సు చూడండి.. ఈ వచనాలు యోహాను తన సువార్త గ్రంథాన్ని రాయడంలో గల ఉద్దేశాన్ని సంక్షిప్తంగా తెలియజేస్తాయి.


Shortcut Links
యోహాను - John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |