Luke - లూకా సువార్త 10 | View All

1. అటుతరువాత ప్రభువు డెబ్బదిమంది యితరులను నియమించి, తాను వెళ్లబోవు ప్రతి ఊరికిని ప్రతిచోటికిని తనకంటె ముందు ఇద్దరిద్దరినిగా పంపెను.

2. పంపినప్పు డాయన వారితో ఇట్లనెనుకోత విస్తారముగా ఉన్నది గాని పనివారు కొద్దిమందియే; కాబట్టి కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి.

3. మీరు వెళ్లుడి; ఇదిగో తోడేళ్లమధ్యకు గొఱ్ఱ పిల్లలను పంపినట్టు నేను మిమ్మును పంపుచున్నాను.

4. మీరు సంచినైనను జాలెనైనను చెప్పులనైనను తీసి కొనిపోవద్దు;
2 రాజులు 4:29

5. త్రోవలో ఎవని నైనను కుశలప్రశ్న లడుగ వద్దు; మీరు ఏ యింటనైనను ప్రవేశించునప్పుడుఈ యింటికి సమాధానమగు గాక అని మొదట చెప్పుడి.

6. సమాధానపాత్రుడు అక్కడ నుండినయెడల మీ సమాధానము అతనిమీద నిలుచును; లేనియెడల అది మీకు తిరిగి వచ్చును.

7. వారు మీకిచ్చు పదార్థములను తినుచు త్రాగుచు ఆ యింటిలోనే యుండుడి, పనివాడు తన జీతమునకు పాత్రుడు. ఇంటిం టికి తిరుగవద్దు.

8. మరియు మీరు ఏ పట్టణములోనైన ప్రవేశించునప్పుడు వారు మిమ్మును చేర్చుకొంటే మీ ముందరపెట్టునవి తినుడి.

9. అందులో నున్న రోగులను స్వస్థపరచుడి దేవుని రాజ్యము మీ దగ్గరకు వచ్చియున్న దని వారితో చెప్పుడి.

10. మీరు ఏ పట్టణములోనైన ప్రవేశించునప్పుడు వారు మిమ్మును చేర్చుకొనక పోయిన యెడల

11. మీరు దాని వీధులలోనికి పోయిమా పాదములకు అంటిన మీ పట్టణపు ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచున్నాము; అయినను దేవుని రాజ్యము సమీపించి యున్నదని తెలిసికొనుడని చెప్పుడి.

12. ఆ పట్టణపు గతికంటె సొదొమ పట్టణపు గతి ఆ దినమున ఓర్వతగినదై యుండునని మీతో చెప్పుచున్నాను.
ఆదికాండము 19:24-25

13. అయ్యో కొరాజీనా, అయ్యో బేత్సయిదా, మీ మధ్య చేయబడిన అద్భుతములు తూరు సీదోను పట్టణ ములలో చేయబడినయెడల ఆ పట్టణములవారు పూర్వమే గోనెపట్ట కట్టుకొని బూడిదె వేసికొని కూర
యోవేలు 3:4-8, ఆమోసు 1:9-10, జెకర్యా 9:2-4

14. అయినను విమర్శకాలము నందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పట్టణములవారి గతి ఓర్వదగినదై యుండును.
యోవేలు 3:4-8, ఆమోసు 1:9-10, జెకర్యా 9:2-4

15. ఓ కపెర్నహూమా, ఆకాశము మట్టుకు హెచ్చింపబడెదవా? నీవు పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు.
యెషయా 14:13, యెషయా 14:15

16. మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును, మిమ్మును నిరాకరించువాడు నన్ను నిరాకరించును, నన్ను నిరాకరించువాడు నన్ను పంపినవానిని నిరాకరించుననెను.

17. ఆ డెబ్బదిమంది శిష్యులు సంతోషముతో తిరిగి వచ్చి ప్రభువా, దయ్యములు కూడ నీ నామమువలన మాకు లోబడుచున్నవని చెప్పగా

18. ఆయన సాతాను మెరుపు వలె ఆకాశమునుండి పడుట చూచితిని.
యెషయా 14:12

19. ఇదిగో పాములను తేళ్లను త్రొక్కుటకును శత్రువు బలమంతటిమీదను మీకు అధికారము అనుగ్రహించియున్నాను; ఏదియు మీ కెంతమాత్రమును హానిచేయదు.
ఆదికాండము 3:15, కీర్తనల గ్రంథము 91:13

20. అయినను దయ్యములు మీకు లోబడుచున్నవని సంతోషింపక మీ పేరులు పరలోకమందు వ్రాయబడి యున్నవని సంతోషించుడని వారితో చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 32:32

21. ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుద్ధాత్మయందు బహుగా ఆనందించి-తండ్రీ, ఆకాశమునకును భూమికిని ప్రభువా, నీవు జ్ఞానులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగు చేసి పసిబాలురకు బయలు పరచినావని నిన్ను స్తుతించు చున్నాను; అవును తండ్రీ, ఆలాగు నీ దృష్టికి అనుకూల మాయెను.

22. సమస్తమును నా తండ్రిచేత నాకు అప్పగింప బడియున్నది; కుమారుడెవడో, తండ్రి తప్ప మరెవడును ఎరుగడు; తండ్రి ఎవడో, కుమారుడును కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలు పరచనుద్దేశించునో వాడును తప్ప, మరెవడును ఎరుగడని చెప్పెను.

23. అప్పుడాయన తన శిష్యులవైపు తిరిగి-మీరు చూచుచున్న వాటిని చూచు కన్నులు ధన్యములైనవి;

24. అనేకమంది ప్రవక్తలును రాజులును, మీరు చూచుచున్నవి చూడగోరి చూడకయు, వినగోరి వినకయు ఉండిరని మీతో చెప్పుచున్నానని యేకాంతమందు వారితో అనెను.

25. ఇదిగో ఒకప్పుడు ధర్మశాస్త్రోప దేశకుడొకడు లేచి బోధకుడా, నిత్యజీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయవలెనని ఆయనను శోధించుచు అడిగెను.

26. అందుకాయన ధర్మశాస్త్రమందేమి వ్రాయబడియున్నది? నీ వేమి చదువుచున్నావని అతని నడుగగా

27. అతడు నీ దేవుడైన ప్రభువును నీ పూర్ణ హృదయముతోను, నీ పూర్ణమనస్సుతోను, నీ పూర్ణ శక్తితోను, నీ పూర్ణవివేకము తోను ప్రేమింపవలెననియు, నిన్నువలె నీ పొరుగువాని ప్రే
లేవీయకాండము 19:18, ద్వితీయోపదేశకాండము 6:5, ద్వితీయోపదేశకాండము 10:12, యెహోషువ 22:5

28. అందుకాయన నీవు సరిగా ఉత్తరమిచ్చితివి; ఆలాగు చేయుము అప్పుడు జీవించెదవని అతనితో చెప్పెను.
లేవీయకాండము 18:5

29. అయితే తాను నీతిమంతుడైనట్టు కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవును గాని నా పొరుగువాడెవడని యేసునడి గెను.

30. అందుకు యేసు ఇట్లనెనుఒక మనుష్యుడు యెరూషలేము నుండి యెరికోపట్టణమునకు దిగి వెళ్లుచు దొంగల చేతిలో చిక్కెను; వారు అతని బట్టలు దోచుకొని, అతని కొట్టి కొరప్రాణముతో విడిచి

31. అప్పుడొక యాజకుడు ఆ త్రోవను వెళ్లుట తటస్థించెను. అతడు అతనిని చూచి, ప్రక్కగా పోయెను.

32. ఆలాగుననే లేవీయుడొకడు ఆ చోటికివచ్చి చూచి ప్రక్కగా పోయెను.

33. అయితే ఒక సమరయుడు ప్రయాణమై పోవుచు, అతడు పడియున్నచోటికి వచ్చి

34. అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగ్గరకుపోయి, నూనెయు ద్రాక్షారసమును పోసి అతని గాయములను కట్టి, తన వాహనముమీద ఎక్కించి యొక పూటకూళ్లవాని యింటికి తీసికొనిపోయి అతని పరామర్శించెను.

35. మరునాడతడు రెండు దేనారములు తీసి ఆ పూట కూళ్లవానికిచ్చి ఇతని పరామర్శించుము, నీవింకే మైనను ఖర్చు చేసినయెడల నేను మరల వచ్చునప్పుడు అది నీకు తీర్చెదనని అతనితో చెప్పి పోయెను.

36. కాగా దొంగలచేతిలో చిక్కినవానికి ఈ ముగ్గురిలో ఎవడు పొరుగువాడాయెనని నీకు తోచు చున్నది అని యేసు అడుగగా అతడు- అతనిమీద జాలి పడినవాడే అనెను.

37. అందుకు యేసు నీవును వెళ్లి ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెప్పెను.

38. అంతట వారు ప్రయాణమై పోవుచుండగా, ఆయన యొక గ్రామములో ప్రవేశించెను. మార్త అను ఒక స్త్రీ ఆయనను తన యింట చేర్చుకొనెను.

39. ఆమెకు మరియ అను సహోదరియుండెను. ఈమె యేసు పాదములయొద్ద కూర్చుండి ఆయన బోధవిను చుండెను.

40. మార్త విస్తారమైన పని పెట్టుకొనుటచేత తొందరపడి, ఆయనయొద్దకు వచ్చిప్రభువా, నేను ఒంటరిగా పనిచేయుటకు నా సహోదరి నన్ను విడిచి పెట్టినందున, నీకు చింతలేదా? నాకు సహాయము చేయుమని ఆమెతో చెప్పుమనెను.

41. అందుకు ప్రభువు మార్తా, మార్తా, నీవనేకమైన పనులను గూర్చి విచార ముకలిగి తొందరపడుచున్నావు గాని అవసరమైనది ఒక్కటే

42. మరియ ఉత్తమమైనదానిని ఏర్పరచుకొనెను, అది ఆమె యొద్దనుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
10:1 ఇది 9:1-6 లో ప్రస్తావించబడినప్పటికీ, యేసు ఇంతకుముందు అపొస్తలులను యిద్దరిద్దరినిగా పంపించినట్లు కనబడుతుంది. (మార్కు 6:7 చూడండి). తాను వెళ్లడానికి ముందే సువార్త సందేశంతో యూదయ ప్రాంతానికి వెళ్లమని 70 (కొన్ని ఆంగ్లానువాదాల్లో 72 మంది అని ఉంది) మందిని ఆయన పంపించాడని ఈ వచనంలో ఉంది.

10:2 సువార్త ప్రకటించడానికి తాను పంపించిన 70 మంది కూడా సరిపోనంత విస్తారముగా ఆత్మసంబంధమైన కోత ఉందని యేసు చెబుతున్నాడు. ఈ సందేశాన్ని తీసుకెళ్లడానికి మరింకెంతోమంది అవసరం, ఈ అవసరం తీరాలంటే ప్రార్థనలు చేయాలి. 

10:3 తోడేళ్ల మధ్యకు గొర్రెపిల్లలను అనే మాట యూదుమతంలో ఉన్న సాధారణ అలంకారం. ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో ఉండడం అని దానికి అర్థం.

10:4 ప్రయాణం కోసమైన వస్తువుల గురించి 9:3-5 నోట్సు చూడండి. 

10:5-6 సమాధానమగు (హెబ్రీ. షాలోమ్) గాక అనేది యూదులు ఒకరినొకరు పలకరించుకొనే సాంప్రదాయం . అయితే ఈ పదం నిజానికి “సంపూర్ణత లేదా క్షేమం" గురించి మాట్లాడుతుంది. “పాత్రుడు” అనే మాట “ఒకని స్వభావాన్ని తెలియచేసే యూదుల పరిభాష (అపొ.కా. 4:36). ఈ సందర్భంలో సమాధాన పాత్రుడు, మీ సమాధానము అనే మాటలు యేసుక్రీస్తులో విశ్వాసం ద్వారా దేవునితో సమాధానం (రోమా 5:1) అనే సందేశాన్ని ప్రకటిస్తున్న 70 మందికి సంబంధించినవిగా కనిపిస్తాయి. 

10:7 ఆ యింటిలోనే యుండుడి అనే మాట గురించి 9:3-5 నోట్సు చూడండి. పనివాడు తన జీతమునకు పాత్రుడు అనేది న్యాయానికి సంబంధించి ప్రాథమిక నియమం. దేవుని వాక్య పరిచారకులకు తమ పనికి తగిన విధంగా జీతభత్యాలను సమకూర్చాలని చెబుతున్న సందర్భంలో అపొస్తలుడైన పౌలు ఈ మాటలను పేర్కొన్నాడు (1తిమోతి 5:17-18).

10:8-9 ఒక పట్టణము లోనివారు 70 మంది శిష్యులను చేర్చుకుంటే, ప్రజల హృదయాలు సువార్త సందేశాన్ని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని అది సూచిస్తుంది. 70 మందికి యేసు అప్పగించిన సువార్త ప్రకటన, స్వస్థత పరిచర్యల్లో దేవుని రాజ్యముకు సంబంధించిన వర్తమానకాల అంశాలున్నాయి. 

10:10-11 పాదధూళి దులిపివేయుట గురించి 9:3-5 నోట్సు చూడండి. దేవుని రాజ్యము సమీపించియున్నది గురించి వ.8-9 నోట్సు చూడండి.

10:12 ఆ దినమున అంటే తీర్పు దినమున అని అర్థం. సొదొమ చేసిన పాపాన్ని బట్టి ప్రభువు దానిని నాశనం చేశాడు (ఆది 19:23-24). 

10:13-14 కొరాజీను... బేత్సయిదాలు గలిలయలో కపెర్నహూముకు దగ్గరగా ఉండే పట్టణాలు. తూరు, సీదోనులు గలిలయకు వాయవ్యదిశలో మధ్యధరా సముద్రతీరంలో నున్న ఫేనికయకు చెందిన అన్యజాతుల నగరాలు. దుఃఖించేవారు గోనెపట్ట కట్టుకుని తమపై బూడిద చల్లుకునేవారు పాపం విషయంలో పశ్చాత్తాపపడడానికి కూడా ఇది సాదృశ్యంగా ఉండేది (నెహెమ్యా 9:1; యోనా 3:5).

10:15 గలిలయలోని మరి యే ఇతర పట్టణంలో కంటే కూడ కపెర్నహూములోనే యేసు పరిచర్యలో ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపాడు. అయినా అహంకారంతో (ఆకాశము మట్టుకు హెచ్చించబడెదవా) ఈ నగర ప్రజలు యేసును తృణీకరించారు. వారి అవిశ్వాసం మూలంగా వాళ్లు పాతాళమునకు పంపబడతారు. (పాతాళం అంటే మరణం అనీ మృతుల లోకం అనీ మరణం తర్వాత శిక్ష అనీ అర్థం). 

10:16 ఇక్కడ నియమం ఏంటంటే శిష్యులను తృణీకరించడం చివరికి తండ్రియైన దేవుణ్ణి (నన్ను పంపినవానిని) తృణీకరించడమే. ఎందుకంటే తండ్రి కుమారుణ్ణి పంపించాడు. కుమారుడే సువార్తను ప్రకటించడానికి రోగాలను స్వస్థపరచడానికీ (వ.1,9 ) 70 మంది శిష్యులను పంపించాడు.. ఈ 70 మందిని పంపించింది క్రీస్తే కాబట్టి, వీరు చెప్పిన దాన్ని వినడమంటే యేసు మాటను విన్నట్లే. అదేవిధంగా వీళ్లను తృణీకరించడమంటే యేసును తృణీకరించడమే. అంతిమంగా యేసును తృణీకరించడమంటే తండ్రియైన దేవుణ్ణి తృణీకరించడమే. 

10:17-20 ఆ 70 మంది చేసిన స్వస్థతల్లో దయ్యా లను వెళ్లగొట్టడం కూడా భాగమే (వ.9). సాతాను... ఆకాశము నుండి పడుట అనే మాట యెషయా 14:12 వచనాన్ని సూచిస్తున్నదని కొందరు వ్యాఖ్యానకర్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. యెషయాలో ఉన్న ఈ వాక్యభాగంలో యెషయా బబులోనుపై తీర్పు ప్రకటిస్తున్నప్పటికీ, సాతాను పతనమైన సందర్భాన్ని ప్రవక్త బబులోనుకు అన్వయించాడని చాలామంది దీన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. శిష్యుల పరిచర్య ద్వారా సాతాను మరింతగా ఓటమి పాలయ్యాడని చెప్పడానికి సాతాను పతనమైన నాటి భాషను లూకా ఈ వాక్యభాగంలో ఉపయోగిస్తున్నాడు. యెషయా 14:12 వచనం సాతానును ప్రస్తావించట్లేదని, వాని అధికారంపై శిష్యుల విజయాన్ని యేసు అలంకార రీతిలో వివరిస్తున్నాడని ఇతరులు వ్యాఖ్యా నిస్తారు. దయ్యాలను వెళ్లగొట్టడానికి గొప్ప శక్తి, అధికారం అవసరమే. అయితే పరలోకంలో గొర్రెపిల్ల జీవగ్రంథంలో వాళ్ల పేర్లు రాయబడ్డాయన్నది మరింత ముఖ్యమైన విషయమని యేసు వాళ్లను హెచ్చరిస్తున్నాడు (ప్రక 13:8). 

10:21-22 ఇక్కడ పరిశుద్దాత్మ గురించిన ప్రస్తావన పరిశుద్దాత్మకు లూకా ఇచ్చిన ప్రాధాన్యతలో భాగం. ఆ ప్రాంతంలో ఉండే జ్ఞానులు వివేకులు ఈ 70 మంది శిష్యుల పరిచర్యను తృణీకరించారు. అయితే సామాన్యులు పసిబాలురు వాళ్ల - సందేశాన్ని అంగీకరించారు. ఇది దేవుని ప్రణాళికలో భాగం. దేవుని దృష్టికి అనుకూలమైన (ఎఫెసీ 1:3-11 చూడండి) ఈ సంగతులు కొందరికి మరుగుచేయబడ్డాయి, కొందరికి బయలుపరచబడ్డాయి. కుమారుడు బయలుపరిస్తే తప్ప ఆత్మసంబంధంగా మృతులైన మనుషులకు తండ్రియైన దేవుణ్ణి, ఆయన కుమారుని ఎరగడం అసాధ్యం.

10:23-24 క్రీస్తు పరిచర్యను, చివరికి ఆయన అప్పగించిన అధికారాన్ని స్వస్థతల్లోనూ దయ్యాల్ని వెళ్లగొట్టడంలోను చూడడం నిజంగా ధన్యకరమైన విషయమే. యేసు చేస్తున్న కార్యాలను పా.ని. ప్రవక్తలును, రాజులును మాత్రమే కాదు చివరికి దేవదూతలు కూడా చూడగోరి... వినగోరి ఉన్నారని పేతురు తెలియజేశాడు (1 పేతురు 1:22 చూడండి).

10:25 ధర్మశాస్రోపదేశకుడు అంటే శాస్త్రి అని అర్థం (11:45-46, 5253). ఈ శాస్త్రుల్లో చాలామంది పరిసయ్యులు కూడా ఉండేవారు. ఇతడు అడిగిన ప్రశ్న యూదుమతంలో ప్రామాణికమైనది. యేసును శోధించు (పరీక్షించు) ఉద్దేశంతో అతడు ఈ ప్రశ్న అడిగాడు. యూదు జాతి వారసత్వంపైనా తమ సత్రియల పైనా తమ నిత్యత్వం ఆధారపడి ఉందని చాలామంది యూదులు భావించేవారని నిత్యజీవమునకు వారసుడనగుటకు అనే మాట చూపిస్తుంది.

10:26-28 శాస్త్రి అడిగిన ప్రశ్నకు అతని చేతనే జవాబు చెప్పించేలా యేసు పరిస్థితిని తారుమారుచేసి, లేవీ 19:18, ద్వితీ 6:5 లోని వచనాలను జవాబుగా చెప్పినందుకు అతణ్ణి అభినందించాడు. దేవుడైన ప్రభువును... నీ పొరుగువాని ప్రేమించడం మూలంగా నిత్యజీవాన్ని సంపాదించడం సాధ్యమని యేసు చెప్పలేదు. యేసు తప్ప మరి యే ఇతర మనుష్యుడూ ప్రతీ పరిస్థితిలోనూ పరిపూర్ణంగా ప్రేమించ లేకపోయారు. లేఖనాల్లో హృదయము... మనస్సు... వివేకము అనే పదాలు కొన్నిసార్లు పర్యాయపదాలుగా ఉపయోగించబడ్డాయి. కాబట్టి ఈ పదాలను మనిషి ఉనికిలో ఉన్న భిన్న అంశాలు గురించి మాట్లాడినవిగా తీసుకోకూడదు. ఈ పదాలు వ్యక్తి సంపూర్ణతను సూచిస్తున్నాయి.

10:29 మొదటి ప్రశ్నకు సరైన జవాబు చెప్పిన తర్వాత, ఈ వ్యక్తి ఒక ముఖ్యమైన విషయంలో స్పష్టతను కోరాడు. పొరుగువారిలో కొన్నిరకాల - వ్యక్తులను ప్రేమించడం సులభం. మరికొందరు గొడవలు పెట్టుకునేవారిగా, భిన్నమతస్థులుగా, నైతికంగా పతనమైనవారిగా ఉంటారు కాబట్టి అలాంటి వారిని ప్రేమించడం చాలా కష్టం. కొన్ని రకాల పొరుగువారికి వ్యతిరేకంగా తనకున్న పక్షపాత ధోరణిని యేసు సమర్థిస్తాడని ఆ వ్యక్తి భావించినట్లు కనబడుతుంది. 

10:30-32 యెరూషలేము నుండి యెరికో పట్టణానికి మధ్య 17 మైళ్ల దూరం ఉంటుంది. యెరూషలేముకు 3 వేల అడుగుల కంటే దిగువ ప్రాంతంలో యెరికో ఉంటుంది. ఈ రెండు పట్టణాల మధ్యనున్న ఎడారి ప్రాంతపు రహదారిలో ప్రయాణించడం చాలా ప్రమాదకరం. ఆ రహదారి చుట్టూ ఉండే ఎడారి ప్రాంతంలో దొంగలు పొంచి ఉండగల ప్రదేశాలు చాలా ఉన్నాయి. యాజకుడు... లేవీయుడొకడు త్రోవకు వేరే ప్రక్కగా వెళ్లిపోయి ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ గాయపడిన వ్యక్తి మరణించి ఉంటాడు, అతణ్ణి తాకితే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం తాము అపవిత్రులమవుతామని వారు భావించి ఉంటారు. ఈ వ్యక్తికి సహాయపడితే, ఆ దొంగలే తమపై కూడా దాడి చేస్తారేమోనన్న భయంతోనో, ఆ వ్యక్తికి సహాయపడి అసౌకర్యానికి గురవ్వడం ఎందుకనే ఆలోచనతోనో అతణ్ణి దాటి వెళ్ళిపోయి వుండవచ్చు.


10:33-35 యూదులు ఇతర జాతి వ్యక్తులను వివాహం చేసుకోవడం మూలంగా జన్మించిన సంకరజాతి ప్రజలే సమరయులనీ, వీరు తప్పు విధానంలో దేవుని ఆరాధిస్తున్నందున దోషులనీ యూదులు భావించేవారు.
యూదులకు అంత బద్ద విరోధి అయిన వ్యక్తి గాయపడిన ఒక యూదునిపై జాలిపడి, అతని ఆరోగ్యాన్ని కుదుటపరిచేందుకు ఖర్చులు భరించడం,యూదుల మతాధికారులు ఇద్దరూ ఆ పని చేయకపోవడం ఒక యూదునికి ఎంతో అవమానకరం. 

10:36-37 నా పొరుగువాడెవడు? (వ.29 నోట్సు చూడండి) అనే ప్రశ్నతోనే ఈ ఉపమానం మొదలయ్యింది. ఇప్పుడు యేసు ఆ ప్రశ్నకు తిరిగి వచ్చాడు. దొంగల దాడికి గురైన వ్యక్తిపట్ల దయగల కార్యాలను చేసి సమరయుడు అతనికి మంచి పొరుగువానిగా నిరూపించుకున్నాడని చెప్పడమే ఆయన ఉద్దేశం. జాలిపడినవాడు సమరయుడనే వాస్తవాన్ని తృణీకరించడం శాస్త్రికి అసాధ్యమయ్యింది. ఈ ఉపమానంలో మంచి సమరయుడు ఆ యూదునిపై ఏవిధంగా ప్రేమ చూపించాడో అదే విధంగా యూదులు కూడా సమరయులైన తమ పొరుగువారిని ప్రేమించాలని నీవును వెళ్ళి ఆలాగు చేయుమని యేసు చెప్పిన జవాబు నొక్కి చెబుతుంది.

10:38-39 వ.38 లో ఉన్న గ్రామము బేతనియ. ఈ గ్రామం ఒలీవల పర్వతానికి పైన, యెరూషలేముకు తూర్పుదిశలో రెండు మైళ్ల దూరంలో ఉంది. మృతుల్లో నుంచి యేసు తిరిగి లేపిన లాజరు (యోహాను 11:1-44) సహోదరీలే ఈ మార్త... మరియలు. యేసు పాదముల యొద్ద కూర్చుండి... వినుట అనేది అంకితభావం గల శిష్యుడు చేసే ముఖ్యమైన పని.

10:40-42 యేసు నుంచి నేర్చుకోవడమే మార్తకు అత్యంత ఉన్నతమైన ప్రాధాన్యతగా ఉండవలసినదైనా, ఆమె దృష్టి వేరే విషయాలపైకి మళ్ళి తొందరపడింది. ఇంట్లో జరగాల్సిన పనుల గురించి గాభరాపడుతూ తన సహోదరియైన మరియపై విసుక్కుంది. ఎందుకంటే అలాంటి పరిస్థితిలో పురు షులకు పరిచర్య చేయడమే స్త్రీల బాధ్యత. శిష్యత్వం నిత్యమూ మెచ్చుకోదగిన ఎంపిక. మరియ దానిని ఎంచుకుంది. అది ఆమెయొద్ద నుంచి తీసివేయబడదు. మార్త ఎంపిక కూడా అదే అయ్యుండాలని యేసు సూచించాడు.


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |