John I - 1 యోహాను 4 | View All

1. ప్రియులారా, అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకము లోనికి బయలు వెళ్లియున్నారు గనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక, ఆ యా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి.

2. యేసుక్రీస్తు శరీరధారియై వచ్చెనని, యే ఆత్మ ఒప్పుకొనునో అది దేవుని సంబంధమైనది;

3. యే ఆత్మ యేసును ఒప్పుకొనదో అది దేవుని సంబంధమైనది కాదు; దీనినిబట్టియే దేవుని ఆత్మను మీరెరుగుదురు. క్రీస్తువిరోధి ఆత్మ వచ్చునని మీరు వినినసంగతి ఇదే; యిదివరకే అది లోకములో ఉన్నది.

4. చిన్నపిల్లలారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; మీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాని కంటె గొప్పవాడు గనుక మీరు వారిని జయించియున్నారు.

5. వారు లోక సంబంధులు గనుక లోక సంబంధులైనట్టు మాటలాడుదురు, లోకము వారి మాట వినును.

6. మనము దేవుని సంబంధులము; దేవుని ఎరిగినవాడు మన మాట వినును, దేవుని సంబంధి కానివాడు మన మాట వినడు. ఇందువలన మనము సత్య స్వరూప మైన ఆత్మ యేదో, భ్రమపరచు ఆత్మ యేదో తెలిసికొను చున్నాము.

7. ప్రియులారా, మనము ఒకనినొకడు ప్రేమింతము; ఏలయనగా ప్రేమ దేవునిమూలముగా కలుగుచున్నది; ప్రేమించు ప్రతివాడును దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడై దేవుని ఎరుగును.

8. దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి, ప్రేమలేని వాడు దేవుని ఎరుగడు.

9. మనము ఆయన ద్వారా జీవించు నట్లు, దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని లోకములోనికి పంపెను; దీనివలన దేవుడు మనయందుంచిన ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచబడెను.

10. మనము దేవుని ప్రేమించితిమని కాదు, తానే మనలను ప్రేమించి, మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమై యుండుటకు తన కుమారుని పంపెను; ఇందులో ప్రేమయున్నది.

11. ప్రియులారా, దేవుడు మనలను ఈలాగు ప్రేమింపగా మనమొకనినొకడు ప్రేమింప బద్ధులమై యున్నాము.

12. ఏ మానవుడును దేవుని ఎప్పుడును చూచియుండ లేదు; మన మొకనినొకడు ప్రేమించిన యెడల దేవుడు మనయందు నిలిచియుండును; ఆయన ప్రేమ మనయందు సంపూర్ణమగును.

13. దీనివలన మనము ఆయనయందు నిలిచియున్నామనియు ఆయన మన యందున్నాడనియు తెలిసికొనుచున్నాము; ఏలయనగా ఆయన మనకు తన ఆత్మలో పాలు దయచేసియున్నాడు.

14. మరియు తండ్రి తన కుమారుని లోక రక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపియుండుట మేము చూచి, సాక్ష్యమిచ్చు చున్నాము.

15. యేసు దేవుని కుమారుడని యెవడు ఒప్పు కొనునో, వానిలో దేవుడు నిలిచియున్నాడు, వాడు దేవునియందున్నాడు.

16. మనయెడల దేవునికి ఉన్న ప్రేమను మనమెరిగినవారమై దాని నమ్ముకొనియున్నాము; దేవుడు ప్రేమాస్వరూపియై యున్నాడు, ప్రేమయందు నిలిచి యుండువాడు దేవునియందు నిలిచియున్నాడు, దేవుడు వానియందు నిలిచియున్నాడు.

17. తీర్పుదినమందు మనకు ధైర్యము కలుగునట్లు దీనివలన ప్రేమ మనలో పరిపూర్ణము చేయబడి యున్నది; ఏలయనగా ఆయన ఎట్టివాడై యున్నాడో మనముకూడ ఈ లోకములో అట్టివారమై యున్నాము.

18. ప్రేమలో భయముండదు; అంతేకాదు; పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెళ్లగొట్టును; భయము దండనతో కూడినది; భయపడువాడు ప్రేమయందు పరిపూర్ణము చేయబడినవాడు కాడు.

19. ఆయనే మొదట మనలను ప్రేమించెను గనుక మనము ప్రేమించుచున్నాము.

20. ఎవడైనను నేను దేవుని ప్రేమించుచున్నానని చెప్పి, తన సహోదరుని ద్వేషించినయెడల అతడు అబద్ధికుడగును; తాను చూచిన తన సహోదరుని ప్రేమింపని వాడు తాను చూడని దేవుని ప్రేమింపలేడు.

21. దేవుని ప్రేమించువాడు తన సహోదరుని కూడ ప్రేమింపవలె నను ఆజ్ఞను మనమాయనవలన పొందియున్నాము.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
4:1 దేవుడే పరిశుద్దాత్మను అనుగ్రహిస్తాడు (3:24) గానీ అనేకమైన అబద్ద ప్రవక్తలు రూపంలో నకిలీ ఆత్మలు కూడా ఉన్నాయి. క్రైస్తవ శిష్యులకు వివేచన ఒక అత్యవసరమైన లక్షణం. 

4:2-3 దేవుని ఆత్మ తప్పు సిద్ధాంతాన్ని ఎన్నటికీ క్షమించడు. మొదటి శతాబ్దం చివరినాటికి క్రీస్తు నిజమైన మానవత్వాన్ని తిరస్కరించిన ఒక సిద్ధాంతం ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం దేవుని కుమారుడు కొంత సమయం వరకు మానవరూపాన్ని ధరించుకున్నాడు. అయితే సిలువ కార్యానికి ముందే దైవిక - క్రీస్తు భూసంబంధి అయిన యేసులోనుండి వెడలిపోయాడు. క్రీస్తు శరీరధారియై వచ్చెనని యోహాను నొక్కి చెప్పాడు. దేవుడు నజరేతువాడైన యేసులో నిజముగా, సంపూర్ణంగా శరీరధారి అయ్యాడు.
యే ఆత్మ యేసును ఒప్పుకొనదో అనే మాటలు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో కాకుండా ఇతర ఆత్మల శక్తితో మాట్లాడే ప్రజల గురించి యోహానుకు తెలుసని సూచిస్తున్నాయి.

4:4 లోకములో ఉన్నవానికంటె అనే మాటలు బహుశా వ్యక్తిగతంగా, లేక తన ఆధ్యాత్మిక, మానవ సేవకులైన వ్యక్తుల ద్వారా పనిచేస్తున్న అపవాదిని సూచిస్తుండవచ్చు. 

4:5 క్రైస్తవేతరులకు సువార్త సందేశంలోని సత్యం కంటే ఆధ్యాత్మిక మోసం మరింత ఆకర్షణీయంగా, న్యాయంగా తోస్తుంది.

4:6 ఇక్కడ ఉపయోగించిన మనము అనే పదంలో యోహాను, అపొస్తలుల వలయం లోనివారు, వారి సందేశాన్ని స్వీకరించిన వారంతా ఇమిడి ఉన్నారు. ప్రజల నిజమైన స్వభావం కనపరిచే స్పష్టత విలువైనది అని యోహాను చెబుతున్నట్లు ఉంది.

4:7 ఇక్కడ ప్రారంభంలో చేసిన విన్నపం యేసు చెప్పిన మాటలను (యోహాను 13:34), 1యోహాను 3:11,23, 4:1 లను ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి. 

4:8 దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి అంటే ప్రేమ దైవస్వరూపం అని కాదు. నీతిమత్వం, మంచితనం అనే గుణాలవలె ప్రేమ కూడా దేవుని స్వభావలక్షణాల్లో ఒకటి. ఆయనను నిజంగా ఎరిగినవారు ఈ లక్షణాన్ని పుణికిపుచ్చుకుంటారు.

4:9 ఆయన ద్వారా జీవించునట్లు అనే పదజాలం కేవలం భౌతికమైన ఉనికి కాదు, నిత్యజీవానికి నడిపించే ఆధ్యాత్మిక రహదారి అని అర్థం. 

4:10 పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తమై అనే దాని గురించి 2:2 నోట్సు చూడండి. ప్రేమ యొక్క ప్రమాణం మానవులు అనుభూతి చెందేది కాదు, అది క్రీస్తు జీవితం, సిలువపై ఆయన మరణం ద్వారా దేవుడు వెల్లడిచేసిన ప్రమాణం. 

4:11 దేవుడు మనలను ఈలాగు ప్రేమింపగా అనే మాటలకు అర్థం యేసు మరణము మట్టుకు విధేయత చూపాడు అని. 

4:12 తండ్రియైన దేవుని పరలోక మహిమ ప్రకాశాన్ని సూచించడానికి యోహాను ఏ మానవుడును దేవుని ఎప్పుడును చూచియుండలేదు అన్న మాటలు ఉపయోగించాడు. అయితే కుమారుడైన దేవుడు అదృశ్యుడైన తండ్రిని స్పష్టంగా మనకు బయలుపరిచాడు (యోహాను 1:18)...

4:13. విశ్వాసుల్లో నిశ్చయత, ఒప్పుకోలు కలిగించడంలో ఆయన...ఆత్మ ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తాడు. అందుకే కపటపు ఆత్మల ఉనికిని మనం సహించకపోవడం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం (వ.1). 

4:14 "1యోహాను పత్రికలోని ప్రారంభ వచనంలోని "మేము" లాగానే ఇక్కడ ఉన్న మేము యోహానును, ఇతర అపొస్తలులను సూచిస్తున్నది. యోహాను పాఠకులలో బహుశా ఎవరూ యేసును శరీరధారిగా చూచి ఉండకపోవచ్చు 

4:15 తండ్రియైన దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండడానికి ఒక షరతు, యేసు... కుమారుడన్న సత్యాన్ని ఒప్పుకోవడం.

4:16 యోహాను కొన్ని వచనాల్లో రక్షణార్ధమైన విశ్వాసపు నైతిక పార్శ్వాన్ని నొక్కి చెప్పాడు, ఇతర వచనాల్లో అతడు సైద్ధాంతిక నమ్మకత్వాన్ని నొక్కి చెప్పాడు. ఇక్కడ అతడు వక్కాణించేది మన ఇష్టాలు, హృదయస్పందనల మూలం అయిన ప్రేమ గురించి. దేవుడు ప్రేమాస్వరూపియై యున్నాడు అనేదాని గురించి వ. 8 నోట్సు చూడండి.

4:17 ఆయన ఎట్టివాడై యున్నాడో మనము కూడ అట్టివారమై యున్నాము అనే మాటల్లో “ఆయన” అనేది యేసును గాని, తండ్రియైన దేవుని గాని సూచిస్తుండవచ్చు. “ఆయన” యేసును సూచిస్తున్నట్లయితే ఈ లోకంలో కుమారుడు ఏ విధంగా జీవించాడో, ఇతరులను ప్రేమించాడో, దేవుణ్ణి సంతోషపరిచాడో ఆ విధంగానే ఆయన అనుచరులమైన మనం కూడా చేయగలం. ఒకవేళ “ఆయన” తండ్రిని సూచిస్తున్నట్లయితే దేవుడు వారి మధ్య నివసిస్తూ తన ప్రేమను ప్రతిబింబించేలా వారిని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి రాబోతున్న తీర్పు విషయంలో వారు సంపూర్ణమైన ధైర్యంతో ఉండవచ్చని యోహాను ఉద్దేశం. 

4:18 భయముండదు అనే మాటల ద్వారా యోహాను అంతిమ తీర్పు (వ.17), నిత్యమైన దండనల యొక్క భీకరత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇతర బైబిలు రచయితలు ప్రశంసించే ఆరోగ్యకరమైన “యెహోవయందలి భయము"ను (ఉదా. సామె 1:7) అతడు తోసిపుచ్చడం లేదు. 

4:19 దేవుడే మనలను మొదట ప్రేమించెను కాబట్టి మన చిత్తం, ఇష్టాలు రూపాంతరం చెంది మన స్వార్ధం స్థానంలో ప్రేమ నెలకొంటుంది. 

4:20-21 యేసును వెంబడించేవారు దేవుణ్ణి, మానవుల్నీ ప్రేమిస్తారు. అలా కాకపోతే వారు క్రీస్తుకు నిజమైన శిష్యులు కారు. 


Shortcut Links
1 యోహాను - 1 John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |