Zechariah - జెకర్యా 8 | View All

1. మరియు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

2. సైన్య ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చునదేమనగా మిగుల ఆసక్తితో నేను సీయోను విషయమందు రోషము వహించియున్నాను. బహు రౌద్రము గలవాడనై దాని విషయమందు నేను రోషము వహించియున్నాను.

3. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నేను సీయోను నొద్దకు మరల వచ్చి, యెరూషలేములో నివాసముచేతును, సత్యమును అనుసరించు పురమనియు, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా పర్వతము పరిశుద్ధ పర్వతమనియు పేర్లు పెట్ట బడును.

4. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా అందరును వృద్ధత్వముచేత కఱ్ఱపట్టుకొని, వృద్ధులేమి వృద్ధురాండ్రేమి ఇంకను యెరూషలేము వీధు లలో కూర్చుందురు.

5. ఆ పట్టణపు వీధులు ఆటలాడు మగ పిల్లలతోను ఆడు పిల్లలతోను నిండియుండును.

6. సైన్యము లకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాఆ దినములందు శేషించియున్న జనులకిది ఆశ్చర్యమని తోచి నను నాకును ఆశ్చర్యమని తోచునా? యిదే యెహోవా వాక్కు.
మత్తయి 19:26, మార్కు 10:27

7. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెల విచ్చునదేమనగా తూర్పు దేశములోనుండియు పడమటి దేశములో నుండియు నేను నా జనులను రప్పించి రక్షించి

8. యెరూషలేములో నివసించుటకై వారిని తోడుకొని వచ్చెదను, వారు నా జనులై యుందురు, నేను వారికి దేవుడనై యుందును; ఇది నీతి సత్యములనుబట్టి జరుగును.

9. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు నదేమనగాసైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మందిరమును కట్టుటకై దాని పునాదివేసిన దినమున ప్రవక్తల నోటపలుకబడిన మాటలు ఈ కాలమున వినువారలారా, ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి.

10. ఆ దినములకు ముందు మను ష్యులకు కూలి దొరకక యుండెను, పశువుల పనికి బాడిగ దొరకకపోయెను, తన పనిమీద పోవువానికి శత్రుభయము చేత నెమ్మది లేకపోయెను; ఏలయనగా ఒకరిమీదికొకరిని నేను రేపుచుంటిని.

11. అయితే పూర్వదినములలో నేను ఈ జనులలో శేషించిన వారికి విరోధినైనట్టు ఇప్పుడు విరోధిగా ఉండను.

12. సమాధానసూచకమైన ద్రాక్ష చెట్లు ఫలమిచ్చును, భూమి పండును, ఆకాశమునుండి మంచు కురియును, ఈ జనులలో శేషించినవారికి వీటి నన్నిటిని నేను స్వాస్థ్యముగా ఇత్తును; ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు.

13. యూదావారలారా, ఇశ్రాయేలువారలారా, మీరు అన్యజనులలో నేలాగు శాపాస్పదమై యుంటిరో ఆలాగే మీరు ఆశీర్వాదాస్పద మగునట్లు నేను మిమ్మును రక్షింతును; భయపడక ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి.

14. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీ పితరులు నాకు కోపము పుట్టింపగా దయ తలచక నేను మీకు కీడుచేయ నుద్దేశించినట్లు

15. ఈ కాలమున యెరూషలేమునకును యూదావారికిని మేలు చేయ నుద్దేశించుచున్నాను గనుక భయపడకుడి.

16. మీరు చేయవలసిన కార్యము లేవనగా, ప్రతివాడు తన పొరుగు వానితో సత్యమే మాటలాడవలెను, సత్యమునుబట్టి సమాధానకరమైన న్యాయమునుబట్టి మీ గుమ్మములలో తీర్పు తీర్చవలెను.
ఎఫెసీయులకు 4:25

17. తన పొరుగువాని మీద ఎవడును దుర్యోచన యోచింపకూడదు, అబద్ద ప్రమాణముచేయ నిష్టపడ కూడదు, ఇట్టివన్నియు నాకు అసహ్యములు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
1 కోరింథీయులకు 13:5

18. మరియు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

19. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చున దేమనగా నాలుగవ నెలలోని ఉపవాసము, అయిదవ నెలలోని ఉపవాసము, ఏడవ నెలలోని ఉపవాసము, పదియవ నెలలోని ఉపవాసము యూదా యింటివారికి సంతోషమును ఉత్సాహమును పుట్టించు మనోహరములైన పండుగలగును. కాబట్టి సత్యమును సమాధానమును ప్రియ ముగా ఎంచుడి.

20. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా జనములును అనేక పట్టణముల నివాసులును ఇంకను వత్తురు.

21. ఒక పట్టణపువారు మరియొక పట్టణపువారి యొద్దకు వచ్చి ఆలస్యముచేయక యెహోవాను శాంతిపరచుటకును, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును మనము పోదము రండి అని చెప్పగా వారుమేమును వత్తుమందురు.

22. అనేక జనములును బలముగల జనులును యెరూషలేములో సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవాను వెదకుటకును, యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వత్తురు.

23. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఆ దినములలో ఆయా భాషలు మాటలాడు అన్యజనులలో పదేసిమంది యొక యూదుని చెంగుపట్టుకొనిదేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడను సంగతి మాకు వినబడినది గనుక మేము మీతో కూడ వత్తుమని చెప్పుదురు.
1 కోరింథీయులకు 14:25బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
81-8 ప్రసంగం ఇప్పుడు నాటకీయంగా తీర్పునుండి ఆశీర్వాదానికి, పూర్తిగా చెదరగొట్టబడడం నుండి పూర్తిగా సమకూర్చబడడం వైపు తిరుగు తుంది. ఇప్పటికే దేవునినుండి అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాలను దర్శనాల ద్వారా ప్రకటించాడు (1:16-17; 2:4-5,11-12; 3:9-10), కాని ఇక్కడ వాటినిగూర్చి వినేవాని అవగాహనను మార్చే ఉద్దేశంతో, అవి ఇంకా విస్తరించబడ్డాయి. చెరనుండి తిరిగి వచ్చినవారు దేశంలో చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉండగా, వారు అద్భుతమైనవారుగా మారే అవకాశం ఉన్నవారిగా వారిని శక్తివంతులను చేయడానికి జెకర్యా ప్రయత్నించాడు. కాని అది కేవలం దేవుని కార్యం వల్లనే జరుగుతుంది (8:15). 

8:2 రోషము గల దేవునికి రౌద్రము గల దేవునికి మధ్య ఉన్న సంబంధం ప్రవక్తలలో మరొకచోట స్పష్టమే (యెహె 16:38,42; నహూము 1:2). వారితో సంబంధం కోసమైన ఆయన గాఢమైన కోరికకు తగినట్టుగా, ఆ విషయంలో జోక్యం చేసుకునే దేనిమీదనైనా సరే - అది లోపలనుండి వచ్చినా బయటనుండి వచ్చినా - ఆయన నిర్ణయాత్మకమైన తీర్పు ఉంటుందని, ఇది సూచిస్తుంది (జెకర్యా 1:18-21; 2:9; 5:4; 7:12-14తో హెబ్రీ 12:411 పోల్చండి). 

8:3 ఇంతకు ముందే (7:14) ప్రకటించిన చెదరగొట్టబడే స్థితికి బదులుగా దేవుడు పరిస్థితులను గొప్పగా తిప్పివేసి, సమకూర్చబడే స్థితిని ప్రకటిస్తున్నాడు. ప్రవక్తల గ్రంథాలలో ఇలాంటి తలక్రిందులు (పరిస్థితులు తిరగబడడం) భాష సాధారణమే (యెహె 16:59-60; ఆమోసు 9:1-4,8-9,11-14). తీర్పును గాని, ఆశీర్వాదాన్ని గానీ, దేన్ని ప్రకటిస్తున్నా లక్ష్యం ఒక్కటే - నిబంధనను అమలు చేయడం, విధేయతను ప్రోత్సహించడం. ప్రవక్తల గ్రంథాలలో సామాన్యంగా దేవుని ఆశీర్వాదాలకు కేంద్రబిందువుగా యెరూషలేమును చూపిస్తూ పరిశుద్ధ పర్వతమును గూర్చి ప్రత్యేకంగా నొక్కి చెబుతారు (యెషయా 2:2-3; మీకా 4:1-5). యెరూషలేమును సత్యమును అనుసరించు పురము అని పిలవడం మరొక తలకిందుల చిత్రం; ఎందుకంటే అంతకు ముందు దాన్ని వేశ్య అని సంబోధించాడు (యెషయా 1:21; యిర్మీయా 3:1-2; విలాప 1:8-9).

8:4-5 శత్రువులు ఉన్న సమయంలో పట్టణ జనాభా క్షీణించేది, వీధులు సురక్షితంగా ఉండేవి కావు, మొదట శ్రమపడేది చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు. దానికి భిన్నంగా, ఇక్కడున్న దృశ్యం ప్రశాంత స్థితిని చూపుతుంది. 

8:6 వర్ణించిన ఆశీర్వాదాలు ఆశ్చర్యమని అనిపిస్తున్నప్పటికీ, దేవుడే వాటి రూపకర్త కాబట్టి అవి మరీ ఆశించదగనివేమీ కావు (యిర్మీయా 32:17,27). అనేకమైన హెబ్రీ పదాలు, కానుపు ఉడిగిపోయి గొడ్రాలైన శారా గర్భం ధరించడమనే (ఆది 18:13-14) ఇలాంటి మరొక అద్భుతమైన అనుభవాన్ని స్మరణకు తెస్తాయి. శేషించియున్న జనులను గూర్చిన మాట, ప్రవక్తల గ్రంథాలలో వాగ్దానం చేయబడినట్లుగా, చెరనుండి వచ్చినవారిని సమకూర్చబడిన నిజమైన సమాజంగా గుర్తిస్తుంది (యెషయా 10:21-22; 11:11,16; యిర్మీయా 23:3). 

8:7-8 "మీరు నా జనులు కారు, నేను మీకు దేవుడనై యుండను" (హోషేయ 1:9) అనే నిశ్చేష్టపరచే దేవుని ప్రకటనకు భిన్నంగా, వారు నా జనులై యుందురు, నేను వారికి దేవుడనై యుందును అనే మాటలు నిబంధనా సంబంధం పూర్తిగా పునరుద్ధరించబడడాన్ని సూచిస్తుంది. 

8:9 జెకర్యా ప్రసంగం దేవాలయ పునాదులు వేయడానికి, దాన్ని ముగించ డానికి సుమారు మధ్యకాలంలో ఇచ్చి వుంటాడు. ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి (వ. 13; హగ్గయి 2:4 తో పోల్చండి) అనే మాటలు , దేవాలయ పునర్నిర్మాణ పనిలో పట్టుదల కోసమైన ప్రోత్సాహపు ప్రసంగ పదాలను సూచిస్తున్నాయి. 

8:10-11 కఠినమైన పరిస్థితుల మధ్య పట్టుదల అవసరం. ఆ దినములకు ముందు అంటే దేవాలయానికి పునాదులు వేయడానికి ముందు అని అర్థం.

8:12 చెరనుండి తిరిగి వచ్చినవారు ఆశించిన సంపూర్ణ ఆశీర్వాదాలతో ఈ ప్రసంగం ఉంది. (యెహె 34:25-29). సమాధానం... ఫలము... పండును... మంచు అనే మాటలు, గత రెండు దశాబ్దాలుగా దేశంలో వారి అనుభవానికి భిన్నమైనవి (హగ్గయి 1:6-11; 2:15-19). 

8:13-15 యూదావారలారా, ఇశ్రాయేలువారలారా అని వారిని పిలవ డంలో, చెర తరవాతి సమాజం నిబంధన జనులందరితో కూడినదని జెకర్యా నేర్పించాడు. ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి అనే ప్రోత్సాహం వ. 9 ఆరంభంలో కూడా ఉంది. దేవుడు వారికి ఇంతకు ముందు కీడు చేయడానికి నిశ్చయించు కున్నట్లే, ఇప్పుడు మేలుచేయ నిశ్చయించుకున్నాడు కాబట్టి వారు ప్రోత్సాహం పొందవచ్చు. 

8:16-17 ప్రజలే తమ గమ్యాన్ని నిశ్చయించుకుంటారు. దాన్నిబట్టే దేవుడు స్పందిస్తాడు. (యిర్మీయా 18:7-10) అనేది నిబంధన షరతుల్లో స్పష్టమౌ తుంది. మీరు చేయవలసిన కార్యములేవనగా అనే మాటలు ప్రసంగ ఉద్దేశం కేవలం గోడలను పునర్నిర్మించడం మాత్రమే కాదు (వ.9) అని బయల్పరు స్తుంది. దేవుడు అనుగ్రహించిన అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాలను చెరనుండి తిరిగివచ్చినవారు అనుభవించడానికి వారు సామాజిక న్యాయాన్ని గూర్చిన నిబంధనా ప్రమాణాలకు విధేయత చూపాల్సి ఉంది. (7:8-10). కొ.ని. విశ్వాసులను హెచ్చరించడానికి ఎఫెసీ 4:25లో పౌలు జెకర్యా 8:16ను పేర్కొన్నాడు. 

8:18-19 యెరూషలేము నాశనాన్ని గూర్చి అంగలార్పుతో కూడిన ఉపవాసాన్ని కొనసాగించడం అవసరమా (7:3,5) అని ప్రసంగ ఆరంభానికి ముందు అడిగిన ప్రశ్నకు స్పందనగా, తద్విరుద్దంగా జరగబోతుందని దేవుడు ప్రకటించాడు. విలాపాలతో కూడిన ఉపవాసాలు మారిపోయి సంతోషమును ఉత్సాహమును పుట్టించు మనోహరమైన పండుగలు అవుతాయి. 

8:20-22 ప్రపంచంలోని అనేకదేశాల పట్టణముల నివాసులు యెరూషలే ముకు వస్తారనేది పా.ని.లో చక్కగా ధృవీకరించబడింది (2:11; 14:16-19; 2 సమూ 22:45-46; 1రాజులు 10:23-25; 2దిన 9:22-24; యెషయా 2:2-3; 27:13; 45:20; 60:3). సొలొమోను కాలంలో లాగా, అలాంటి సమకూర్పు దేవుని సన్నిధికి, యెరూషలేము గొప్పదనానికి గుర్తు. ఇక్కడున్న దృశ్యం జెకర్యా ప్రసంగానికి సరైన ముగింపు. అప్రాముఖ్యమైనదిగా కనిపించే యెరూషలేము పట్టణం ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని అతి ముఖ్యమైన పట్టణంగా కనిపిస్తుంది. 

8:23 ప్రాచీన మధ్యప్రాచ్యంలో, ఒకని వస్త్రాన్ని పట్టుకోవడం అంటే వారికి లోబడినట్లు, విన్నపం చేస్తున్నట్లు అర్థం. ఇశ్రాయేలీయులు విదేశాల అధికారం కింద అనేక సంవత్సరాలు గడిపి ఉండడం వలన వారికి అన్యజనులు విధేయత చూపడం గమనిస్తే పరిస్థితులు ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా తిరగబడ్డాయో అన్నట్లు ఉంటుంది (ఆది 27:29). 


Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |