Galatians - గలతీయులకు 6 | View All

1. సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తప్పితములోనైనను చిక్కుకొనినయెడల ఆత్మసంబంధులైన మీలో ప్రతివాడు తానును శోధింపబడుదు నేమో అని తన విషయమై చూచు కొనుచు, సాత్వికమైన మనస్సుతో అట్టివానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను.

2. ఒకని భారముల నొకడుభరించి, యీలాగు క్రీస్తు నియమమును పూర్తిగా నెర వేర్చుడి.

3. ఎవడైనను వట్టివాడైయుండి తాను ఎన్నికైన వాడనని యెంచుకొనినయెడల తన్నుతానే మోసపరచు కొనును.

4. ప్రతివాడును తాను చేయుపనిని పరీక్షించి చూచుకొనవలెను; అప్పుడు ఇతరునిబట్టి కాక తననుబట్టియే అతనికి అతిశయము కలుగును.

5. ప్రతివాడును తన బరువు తానే భరించుకొనవలెను గదా?

6. వాక్యోపదేశము పొందువాడు ఉపదేశించువానికి మంచి పదార్థములన్నిటిలో భాగమియ్యవలెను.

7. మోస పోకుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు; మనుష్యుడు ఏమివిత్తునో ఆ పంటనే కోయును.

8. ఏలాగనగా తన శరీ రేచ్ఛలనుబట్టి విత్తువాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను పంట కోయును,ఆత్మనుబట్టి విత్తువాడు ఆత్మనుండి నిత్య జీవమను పంట కోయును.

9. మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము.

10. కాబట్టి మనకు సమయము దొరకినకొలది అందరియెడలను, విశేష ముగా విశ్వాసగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము.

11. నా స్వహస్తముతో మీకెంత పెద్ద అక్షరములతో వ్రాయుచున్నానో చూడుడి.

12. శరీరవిషయమందు చక్కగా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము క్రీస్తు యొక్క సిలువవిషయమై హింసపొందకుండుటకు మాత్రమే సున్నతిపొందవలెనని మిమ్మును బలవంతము చేయుచున్నారు

13. అయితే వారు సున్నతిపొందిన వారైనను ధర్మశాస్త్రము ఆచరింపరు; తాము మీ శరీరవిషయమందు అతిశయించు నిమిత్తము మీరు సున్నతి పొందవలెనని కోరుచున్నారు.

14. అయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువయందు తప్ప మరి దేనియందును అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును సిలువవేయబడియున్నాము.

15. క్రొత్తసృష్టి పొందుటయే గాని సున్నతిపొందుటయందేమియు లేదు, పొందకపోవుట యందేమియు లేదు.

16. ఈ పద్ధతిచొప్పున నడుచుకొను వారికందరికి, అనగా దేవుని ఇశ్రాయేలునకు సమాధాన మును కృపయు కలుగును గాక.
కీర్తనల గ్రంథము 125:5, కీర్తనల గ్రంథము 128:6

17. నేను యేసుయొక్క ముద్రలు నా శరీరమందు ధరించి యున్నాను, ఇకమీదట ఎవడును నన్ను శ్రమ పెట్టవద్దు.

18. సహోదరులారా, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మీ ఆత్మతో ఉండును గాక. ఆమేన్‌.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
6:1 బలహీన క్షణంలో పాపంలో పడిపోయేవారిని ఆధ్యాత్మికంగా సాత్వికమైన విధానంలో (ఇది “ఆత్మఫలం" లో ఒక భాగం, 5:23) మంచిదారికి తీసికొనిరావాలి. అయితే అలాంటి పునరుద్దరించే పరిచర్య చేసేవారు ఒక్కోసారి తామే పాపంలో పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. 

6:2 పరిశుద్దాత్మ స్వాధీనంలోని వ్యక్తి జీవితం (వ.1), తోటి విశ్వాసులను కృంగదీసే భౌతిక, మానసిక, ఆత్మీయ భారాలను భరించడానికి వారికి దన్నుగా నిలవాలి. “నిన్నువలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమించుము" అనేదే క్రీస్తు నియమము (5:14). ఇదే యేసు ఇచ్చిన “ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొనుడి" (యోహాను 13:34) అనే కొత్త ఆజ్ఞలో ఇమిడి ఉంది. మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చడం అసాధ్యం అయ్యింది (గలతీ 3:10, 12). కానీ ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని (5:14) క్రీస్తు నియమాన్ని రెంటినీ ప్రేమపూర్వక చర్యల ద్వారా నెరవేర్చడం సాధ్యమే.

6:3-5 ఎవడైనా పడిపోయిన ఒక విశ్వాసికంటె తనను గొప్పవాడని యెంచుకొనినయెడల వాడు తనను తాను మోసం చేసుకుంటూ, తాను కూడా శోధింపబడే ప్రమాదంలో పడతాడు. (వ.1). న్యాయబద్ధంగా మనం ఇతరునితో పోల్చుకోలేము. ఎందుకంటే ప్రభువు ప్రతివానికి వానికి తగినట్టుగా వేరువేరు బరువు లను (గ్రీకు. ఫోర్టియన్; వ.2 లో ఉన్న మాట కాదు గానీ “సరుకు, సామర్థ్యం” అని అర్థం) కేటాయించి ఇచ్చాడు. 

6:6 వాక్యోపదేశము పొందువాడు ఉపదేశించువానికి సహకారిగా ఉండాలనే నియమాన్ని పౌలు మరికొన్ని చోట్ల పేర్కొన్నాడు (1కొరింథీ 9:11,14; 1తిమోతి 5:17). ఈ సందర్భంలో ఇది “ఒకని భారములు ఒకడు భరించాలి” (వ. 2) అనేదానికి వర్తిస్తుంది. 

6:7 "పరిశుద్దాత్మకు కాక, శరీరానికి విధేయత చూపిస్తూ జీవించే క్రైస్తవుడు తాను సువార్తను అది ఆపాదించే బాధ్యతలను అంగీకరించానని చెప్పజాలడు” (రొనాల్డ్ వై.కె. ఫంగ్). 

6:8 ఇక్కడ క్షయము అంటే: (1) నిత్య శిక్ష (5:21), లేక (2) నిత్య బహుమానాలు కోల్పోవడం (1కొరింథీ 3:12-15) కావచ్చు. నిత్య జీవము అంటే నీ రక్షణను నీవు సంపాదించుకోవడం కాదు. ఎందుకంటే దేవుని యెదుట నీతిమంతులుగా తీర్చబడడం అనేది కేవలం విశ్వాసం ద్వారానే సాధ్యం (2:16). అది పరిశుద్ధాత్మ నుండి వచ్చే జీవాన్ని సూచిస్తుంది (రోమా 6:22). 

6:9-10 క్రైస్తవ జీవితం ఒక దీర్ఘకాలిక పరుగుపందెం లాంటిది, కాబట్టి అలయక (అంటే అలసిపోకుండా, నిరుత్సాహపడకుండా) ఉందాం. మేలు చేయడం అంటే క్రియల ద్వారా నీతిని వెదకడం కాదు గాని దేవుడిచ్చిన కృపారక్షణను విశ్వాసం ద్వారా పొందినవారి పట్ల ఆయన కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక ప్రకారం జీవించడం (ఎఫెసీ 2:8-10). “ఆత్మయందు విత్తడం" అంటే ప్రభువు మనకు ఇచ్చిన సమయము దొరకిన కొలది (గ్రీకు. కైరోస్, "అవకాశం లేక నియామక కాలంలో) అందరి యెడల... మేలు చేయుదము. 

6:11 పత్రికలో ఇప్పటివరకున్న భాగమంతా పౌలు ఒక లేఖికునికి లేక సహకారికి చెప్తూ వచ్చాడు, ఇప్పుడు తన స్వహస్తముతో ముగింపు మాటలు రాస్తున్నాడు. పెద్ద అక్షరములు అనే మాట, పౌలు కంటికి సంబంధించిన సమస్యలను సూచిస్తున్నాయని కొందరు నమ్ముతారు. (4:14-15 నోట్సు చూడండి), 1కొరింథీ 16:21; కొలస్సీ 4:18; 2థెస్స 3:17; ఫిలే 19 కూడా చూడండి. 

6:12-13 గలతీయులను సున్నతి పొందమని బలవంతం చేస్తున్న యూదు బోధకులు పైకి మంచివారుగా కనిపించడానికి, అవిశ్వాసులైన యూదుల చేత క్రీస్తు యొక్క సిలువ విషయమై పౌలు పొందుతున్న హింసలను తాము పొందకుండా తప్పించుకోవడానికి అలా చేస్తున్నారు. (అపొ.కా. 14:19). అతిశయించడానికి వారికి హేతువేమీ లేదు. ఎందుకంటే వారు కూడా ధర్మశాస్త్రము ఆచరింపరు (3:10 నోట్సు చూడండి)...

6:14-15 విశ్వాసులు అతిశయించడానికి ఒకే ఒక్క కారణం మనల్ని నూతన సృష్టిగా చేసిన మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు మరణం (2కొరింథీ 5:17). నాకు లోకమును... సిలువవేయబడి యున్నాము అనే దాని గురించి 2:19-20; 5:24-26 నోట్సు చూడండి (1యోహాను 2:15-17తో పోల్చండి). సున్నతి పొందుట యందేమియు లేదు, పొందకపోవుట యందేమియు లేదు కోసం గలతీ 5:6; 1కొరింథీ. 7:19 చూడండి. 

6:16 దేవుని ఇశ్రాయేలు అంటే: (1) అబ్రాహాముకు దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని విశ్వాసం ద్వారా స్వతంత్రించుకొని రక్షణ పొందిన అన్యజనుల సంఘం (3:29) లేక మరింత దగ్గర జవాబుగా (2) “ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియలద్వారా" నీతిమంతులుగా తీర్చబడుటకు ప్రయత్నిస్తున్న (2:16) యూదులలోని "కపట సహోదరుల"కు భిన్నంగా (గలతీ 2:4), "కృపచేత ఎన్నికైన” (రోమా 11:5) విశ్వసించే ఇశ్రాయేలీయుల “శేషము” కావచ్చు.

6:17 ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడడాన్ని ఎదిరించి, విశ్వాసం ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడడాన్ని సమర్థించడం వలన తాను ఎదుర్కొంటున్న శ్రమకు ఈ పత్రిక ముగింపునివ్వాలని పౌలు కోరుతున్నాడు (2:16). పౌలు ఇక్కడ పేర్కొన్న ముద్రలు అతడు పొందిన హింసలలో తగిలిన గాయాల నుండి కలిగిన మచ్చలు (అపొ.కా. 14:19; 2 కొరింథీ 11:23-25). అతడు వీటిని సున్నతి అనే “గురుతు" కన్నా ప్రాముఖ్య మైనవిగా భావించాడు (గలతీ 6:12-13,15). 

6:18 పౌలు గలతీ పత్రికను కృపతో (1:3 నోట్సు చూడండి) అనే మాటతో ఏ విధంగా ప్రారంభించాడో అలాగే ముగించాడు. చివరి వాక్యంలో గలతీయులను పౌలు సహోదరులారా, అని పిలవడం మరింత ప్రత్యేకం. వారు “మరొక సువార్త" చేత శోధింపబడినప్పటికీ (గలతీ 1:7), వారు సహోదరులు, సహోదరీలుగానే ఉంటారనే నిరీక్షణతో పౌలు ఈ ఉత్తరాన్ని ముగిస్తున్నాడు.


Shortcut Links
గలతియులకు - Galatians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |