Galatians - గలతీయులకు 6 | View All

1. సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తప్పితములోనైనను చిక్కుకొనినయెడల ఆత్మసంబంధులైన మీలో ప్రతివాడు తానును శోధింపబడుదు నేమో అని తన విషయమై చూచు కొనుచు, సాత్వికమైన మనస్సుతో అట్టివానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను.

“సాత్వికంతో”– గలతియులకు 5:23; 2 తిమోతికి 2:24-25. పాపంలో పడినవాణ్ణి కఠినంగా నిర్దయగా ఖండించడం అతణ్ణి పశ్చాత్తాపానికి తెచ్చే విధానం కాదు. లూకా 22:60-62; మార్కు 16:7; యోహాను 21:15 పోల్చి చూడండి. “...గురి కాకుండా”– ఆధ్యాత్మికంగా స్థిరంగా ఉన్నవారు సైతం తాము విషమ పరీక్షలకూ పాపం చేసే అవకాశానికీ ఇక గురి కామని అనుకోకూడదు.

2. ఒకని భారముల నొకడుభరించి, యీలాగు క్రీస్తు నియమమును పూర్తిగా నెర వేర్చుడి.

విశ్వాసులు మోషే ధర్మశాస్త్రం కింద లేరు (గలతియులకు 3:25; గలతియులకు 5:1) గానీ క్రీస్తు నియమం కింద ఉన్నారు. ఇది ప్రేమ నియమం (యోహాను 13:34). మనం సాటి విశ్వాసులను ప్రేమిస్తే జీవితాలను కష్టతరం చేసే ప్రతిదానిలోనూ, భారంగా అనిపించే వాటన్నిటిలోనూ వారికి సహాయం చేయాలని సిద్ధంగా ఉంటాం.

3. ఎవడైనను వట్టివాడైయుండి తాను ఎన్నికైన వాడనని యెంచుకొనినయెడల తన్నుతానే మోసపరచు కొనును.

వ 2 ను నెరవేర్చడంలో ఉన్న గొప్ప అడ్డంకి అహంభావమే (గలతియులకు 5:26). ఇతరులకు నిజంగా సహాయకరంగా ఉండదలచుకుంటే మనపట్ల మనకు సరైన అభిప్రాయం ఉండాలి. లూకా 17:10; రోమీయులకు 12:16; 1 కోరింథీయులకు 3:5-7; ఫిలిప్పీయులకు 2:3 లో ఇలాంటి అభిప్రాయమేమిటో తెలుస్తున్నది.

4. ప్రతివాడును తాను చేయుపనిని పరీక్షించి చూచుకొనవలెను; అప్పుడు ఇతరునిబట్టి కాక తననుబట్టియే అతనికి అతిశయము కలుగును.

2 కోరింథీయులకు 10:12-18 చూడండి. ఇతర విశ్వాసులకంటే మనం మంచివారమనుకుంటే లేక వారికన్నా మన పరిచర్య గొప్పదనుకుంటే అది గర్వానికి దారి తీస్తుంది. వ 2లో ఉన్నదాన్ని నెరవేర్చేందుకు ఇది అడ్డం అవుతుంది.

5. ప్రతివాడును తన బరువు తానే భరించుకొనవలెను గదా?

ప్రతి వ్యక్తికీ అతని బాధ్యతలు ఉన్నాయి. వాటి విషయంలో మాత్రమే అతడు దేవుని ఎదుట బాధ్యుడు, ఇతరుల బాధ్యతల విషయంలో కాదు (రోమీయులకు 14:12).

6. వాక్యోపదేశము పొందువాడు ఉపదేశించువానికి మంచి పదార్థములన్నిటిలో భాగమియ్యవలెను.

1 కోరింథీయులకు 9:9-14; రోమీయులకు 15:26-27; 1 తిమోతికి 5:17-18 పోల్చి చూడండి.

7. మోస పోకుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు; మనుష్యుడు ఏమివిత్తునో ఆ పంటనే కోయును.

బైబిలంతటిలోనూ కనిపించే సత్యమిది – లేవీయకాండము 26:3-17; ద్వితీయోపదేశకాండము 30:15-18; హోషేయ 8:7; హోషేయ 10:12; సామెతలు 22:8; కీర్తనల గ్రంథము 18:25-27; యోబు 4:8; 2 కోరింథీయులకు 9:6.

8. ఏలాగనగా తన శరీ రేచ్ఛలనుబట్టి విత్తువాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను పంట కోయును,ఆత్మనుబట్టి విత్తువాడు ఆత్మనుండి నిత్య జీవమను పంట కోయును.

జీవితం గడపగల మార్గాలు రెండే ఉన్నాయి. తనలోని శరీర స్వభావాన్ని అనుసరించడం, లేదా దేవుని ఆత్మను అనుసరించడం. ఒక మార్గం సహజంగానే నాశనానికి దారి తీస్తుంది. రెండోది శాశ్వత జీవమున్న పరలోకానికి తీసుకుపోతుంది (గలతియులకు 5:19-21; రోమీయులకు 2:5-11; రోమీయులకు 8:5-6, రోమీయులకు 8:12-14). విశ్వాసులు ఇప్పటికే తమ శరీర స్వభావాన్ని సిలువ వేశారని పౌలు చెప్పాడు (గలతియులకు 5:24). తన శరీర స్వభావాన్ని అనుసరించడంలోనే జీవితం వెళ్ళబుచ్చిన వాడు క్రీస్తులోని విశ్వాసి కాదు. అయితే శాశ్వత జీవమనేదాన్ని పంట కోసుకోవలసిన విషయమా? అది దేవుడు ఉచితంగా ఇచ్చినదే అని పౌలుకు తెలుసు (రోమీయులకు 6:23). కానీ ఇక్కడ దాన్ని ఒక రకమైన జీవితం గడిపిన తరువాత మనుషులు పొందే వారసత్వంగా పౌలు వర్ణిస్తున్నాడు (రోమీయులకు 2:7-10 పోల్చి చూడండి). మంచి పనుల ద్వారా పాపవిముక్తి కలుగుతుందని పౌలు ఇక్కడ నేర్పడం లేదు. దేవుని ఆత్మవల్ల జీవితం మారిపోతుందని చెప్తున్నాడు. విశ్వాసులు ఈ లోకంలోని మరెవరి వంటివారూ కాదు. అందరిలోకీ వారు మాత్రమే “ఆత్మను అనుసరించి వెదజల్లేవారు”.

9. మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము.

“మంచి చేస్తూ ఉండడం”– విశ్వాసులు దేవుని ఆత్మను అనుసరించి వెదజల్లే విధానం ఇదే. వారిలో దేవుని ఆత్మ ఉన్నాడనేందుకు ఇది రుజువు (గలతియులకు 5:22). విశ్వాసులకు వారు చేసిన మంచికి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది – మత్తయి 5:12; మత్తయి 10:42; మత్తయి 25:21; 1 కోరింథీయులకు 3:14; 1 కోరింథీయులకు 15:58; ప్రకటన గ్రంథం 22:12. ఇలాంటి లోకంలో మంచి చేద్దామనుకునేవారికి అందుకు అనేక అవకాశాలు వస్తాయి. అయితే అనేక నిరుత్సాహాలు కూడా కలుగుతాయి. కొన్ని సార్లు వదిలేద్దామా అనిపిస్తుంది. రాబోయే ప్రతిఫలాలన్ని గుర్తుచేస్తూ పౌలు మనందరినీ ప్రోత్సహిస్తున్నాడు.

10. కాబట్టి మనకు సమయము దొరకినకొలది అందరియెడలను, విశేష ముగా విశ్వాసగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము.

“అందరికీ”అంటే అందరికీ – శత్రువులకు కూడా (మత్తయి 5:43-48; లూకా 6:35; రోమీయులకు 12:20-21).

11. నా స్వహస్తముతో మీకెంత పెద్ద అక్షరములతో వ్రాయుచున్నానో చూడుడి.

“పెద్ద అక్షరాలతో”– ఇలా రాయడం పౌలు కనుచూపు మందగించినందువల్లేనా? లేక తన ముగింపు మాటలు పెద్దగా కనిపించాలని అలా చేశాడా? లేక తరువాత రాబోతున్నవి చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతులని ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాడా? మనకు తెలియదు.

12. శరీరవిషయమందు చక్కగా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము క్రీస్తు యొక్క సిలువవిషయమై హింసపొందకుండుటకు మాత్రమే సున్నతిపొందవలెనని మిమ్మును బలవంతము చేయుచున్నారు

ఆ అబద్ధ బోధకులు మనుషులను సంతోషపెట్టేవారు. తమ సామర్థ్యం, ఆసక్తి ప్రదర్శించి యూదులను ఆశ్చర్యపోయేలా చెయ్యాలని వారి ఉద్దేశం. “సిలువను గురించిన అభ్యంతరాన్ని” (గలతియులకు 5:11) భరించడానికి వారికి ఇష్టం లేదు. క్రీస్తు సేవకులమని చెప్పుకునే కొందరు హింస తప్పించుకోవడానికీ, పేరుప్రతిష్ఠలు సంపాదించుకోవడానికీ ఏమైనా చేస్తారు.

13. అయితే వారు సున్నతిపొందిన వారైనను ధర్మశాస్త్రము ఆచరింపరు; తాము మీ శరీరవిషయమందు అతిశయించు నిమిత్తము మీరు సున్నతి పొందవలెనని కోరుచున్నారు.

“ఆచరణలో పెట్టరు”– రోమీయులకు 2:17-24. ఈ అబద్ధ బోధకుల్లో ఒక్కరు కూడా మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని పూర్తిగా పాటించినవారు లేరు. “అతిశయంగా”– ఇతరులను తమ సిద్ధాంతాలకు మళ్ళించామని గొప్పలు చెప్పుకోవాలని వారికి ఉంది.

14. అయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువయందు తప్ప మరి దేనియందును అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును సిలువవేయబడియున్నాము.

“సిలువ”– విశ్వాసికి మహిమకు, అతిశయానికి నిజమైన ఆధారం ఇదే. తనలో గానీ తాను చేసిన దానిలో గానీ కాక, పాపులకోసం క్రీస్తు మరణించిన విషయంలోనే అతడు అతిశయించాలి. రోమీయులకు 3:27; 1 కోరింథీయులకు 1:29-31; ఎఫెసీయులకు 2:9. ఈ విషయంలో పౌలు ఆదర్శాన్ని అనుసరించకుండా తాము చేసినవాటిని గురించి గొప్పలు చెప్పుకునేవారి విషయం మనం జాగ్రత్తగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. ఒక మనిషి దేని గురించి అతిశయపడతాడన్నది అతని గుణశీలాలను చక్కగా చూపిస్తుంది. “మరణం చెందినట్టే”– గలతియులకు 2:20; గలతియులకు 5:24. “లోకానికి” అంటే “ఇప్పటి చెడ్డ లోకానికి” (గలతియులకు 1:4) అని పౌలు భావం. మనుషులు కోరేవాటన్నిటికీ, అతిశయించేవాటన్నిటికీ అని అర్థం. యోహాను 1:10; యోహాను 7:7; యోహాను 17:14; రోమీయులకు 12:2; 1 యోహాను 2:15-17; 1 యోహాను 5:19. పౌలు దానికి చెందినది దేన్నీ కోరలేదు. అతనికి సంబంధించినంత వరకు అది హీనమైనది, నిర్జీవమైనది. లోకానికి అతడు సిలువ వేయబడ్డాడు. లోకం అతణ్ణి మతి తప్పినవాడుగా ఎంచి అతణ్ణి దూరంగా ఉంచింది. క్రీస్తు మరణం లోకానికీ, అతనికీ మధ్య పెద్ద అగాధాన్ని సృష్టించింది. లోకం క్రీస్తును సిలువ వేసింది. క్రీస్తును హత్య చేసిన వారితో పౌలుకు పనేమిటి?

15. క్రొత్తసృష్టి పొందుటయే గాని సున్నతిపొందుటయందేమియు లేదు, పొందకపోవుట యందేమియు లేదు.

“కొత్త సృష్టి”– 2 కోరింథీయులకు 5:17. ముఖ్యమైన సంగతేమిటంటే అంతరంగంలో మార్పు, కొత్తదైన ఆధ్యాత్మిక జీవం. ఇవే గాని మత సంబంధమైన ఆచారాలు, కర్మకాండలు, చట్టాలు కాదు. మనం కొత్తగా జన్మించకపోతే (యోహాను 3:3-8) ఈ బయటి సంగతులకు ఎలాంటి నిజమైన విలువా లేదు. తిరిగి జన్మించినట్టయితే వాటికి ఏ విలువా లేదని మనం గ్రహించాలి.

16. ఈ పద్ధతిచొప్పున నడుచుకొను వారికందరికి, అనగా దేవుని ఇశ్రాయేలునకు సమాధాన మును కృపయు కలుగును గాక.
కీర్తనల గ్రంథము 125:5, కీర్తనల గ్రంథము 128:6

“ఈ నియమం”– వ 14,15లో పౌలు చెప్పిన నియమం. “దేవుని ఇస్రాయేల్‌ప్రజకు”– అంటే స్వప్రయత్నాలు మానుకుని క్రీస్తులో నమ్మకం ఉంచిన యూదులు అని పౌలు ఉద్దేశం. వారే నిజమైన ఇస్రాయేల్‌వారు. రోమీయులకు 2:28-29; రోమీయులకు 9:6; రోమీయులకు 11:1-7 పోల్చి చూడండి. విశ్వాసులైన యూదులతో, ఇతర ప్రజలతో తయారైన క్రీస్తుసంఘాన్ని క్రొత్త ఒడంబడిక గ్రంథంలో ఎక్కడా “దేవుని ఇస్రాయేల్” అని పిలవడం కనబడదు.

17. నేను యేసుయొక్క ముద్రలు నా శరీరమందు ధరించి యున్నాను, ఇకమీదట ఎవడును నన్ను శ్రమ పెట్టవద్దు.

తన ఉపదేశాన్ని స్వీకరించి, అబద్ధ బోధకులను విసర్జించి, తనను ఇకమీదట కష్టపెట్టకుండా ఉండాలని పౌలు గలతీయ క్రైస్తవులను కోరుతున్నాడు. “యేసు ముద్రలు”– అంటే యేసుక్రీస్తు సేవలో తనకు కలిగిన గాయం మచ్చలు – 2 కోరింథీయులకు 1:5; 2 కోరింథీయులకు 11:23-25; కొలొస్సయులకు 1:24.

18. సహోదరులారా, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మీ ఆత్మతో ఉండును గాక. ఆమేన్‌.

“అనుగ్రహం”తో మొదలు పెట్టిన రీతిగా “కృప”తోనే పౌలు ఈ లేఖను ముగిస్తున్నాడు. వారికున్న ప్రతి దీవెనా, ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మికమైన ప్రతి దీవెనా క్రీస్తు కృప వల్లే అని వారికి గుర్తు చేసే మాటలివి.


Shortcut Links
గలతియులకు - Galatians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.