Esther - ఎస్తేరు 1 | View All

1. అహష్వేరోషు దినములలో జరిగిన చర్యల వివరము; హిందూదేశము మొదలుకొని కూషు దేశమువరకు నూట ఇరువది యేడు సంస్థానములను అహష్వేరోషు ఏలెను.

2. ఆ కాలమందు రాజైన అహష్వేరోషు షూషను కోటలో నుండి రాజ్యపరిపాలన చేయుచుండగా

3. తన యేలుబడి యందు మూడవ సంవత్సరమున తన అధిపతులకందరికిని సేవకులకును విందు చేయించెను. పారసీక దేశము యొక్కయు మాద్య దేశముయొక్కయు పరాక్రమశాలులును ఘనులును సంస్థానాధిపతులును అతని సన్నిధినుండగా

4. అతడు తన మహిమగల రాజ్యముయొక్క ఐశ్వర్య ప్రభావములను, తన మహత్యాతిశయ ఘనతలను అనేక దినములు, అనగా నూట ఎనుబది దినములు కనుపరచెను.

5. ఆ దినములు గడచిన తరువాత రాజు షూషను కోటలోనున్న అల్పులకేమి ఘనులకేమి జనులకందరికిని రాజు కోటలోని తోట ఆవరణములో ఏడు దినములు విందు చేయించెను.

6. అక్కడ ధవళ ధూమ్రవర్ణములుగల అవిసెనారతో చేయబడిన త్రాళ్లతో చలువరాతి స్తంభ ములమీద ఉంచబడిన వెండి కమ్ములకు తగిలించిన తెలుపును ఊదారంగును కలిసిన తెరలు వ్రేలాడుచుండెను. మరియు ఎరుపు తెలుపు పసుపు నలుపు అయిన చలువరాళ్లు పరచిన నేలమీద వెండి బంగారుమయమైన జలతారుగల పరుపులుండెను.

7. అచ్చట కూడినవారికి వివిధమైన బంగారు పాత్రలతో పానమిచ్చుచు, రాజు స్థితికి తగినట్టుగా రాజు ద్రాక్షారసమును దాసులు అధికముగా పోసిరి.

8. ఆ విందు పానము ఆజ్ఞానుసారముగా జరుగుటనుబట్టి యెవరును బలవంతము చేయలేదు; ఎవడు కోరినట్టుగా వానికి పెట్టవలెనని తన కోటపనివారికి రాజు ఆజ్ఞ నిచ్చి యుండెను.

9. రాణియైన వష్తి కూడ రాజైన అహష్వేరోషు కోటలో స్త్రీలకు ఒక విందు చేయించెను.

10. ఏడవ దినమందు రాజు ద్రాక్షారసము త్రాగి సంతో షముగా నున్నప్పుడు, కూడివచ్చిన జనమునకును, అధిపతులకును రాణియైన వష్తియొక్క సౌందర్యమును కను పరచవలెనని రాజ కిరీటము ధరించుకొనిన ఆమెను తన సన్నిధికి పిలుచుకొని వచ్చునట్లు

11. రాజైన అహష్వేరోషు ఎదుట ఉపచారము చేయు మెహూమాను బిజ్తా హర్బోనా బిగ్తా అబగ్తా జేతరు కర్కసు అను ఏడుగురు నపుంసకులకు ఆజ్ఞాపించెను. ఆమె సౌందర్యవతి.

12. రాణియైన వష్తి నపుంసకులచేత ఇయ్యబడిన రాజాజ్ఞ ప్రకారము వచ్చుటకు ఒప్పకపోగా రాజు మిగుల కోపగించెను, అతని కోపము రగులుకొనెను.

13. విధిని రాజ్యధర్మమును ఎరిగిన వారందరిచేత రాజు ప్రతి సంగతి పరిష్కరించుకొనువాడు గనుక

14. అతడు కాలజ్ఞానులను చూచిరాణియైన వష్తి రాజైన అహష్వేరోషు అను నేను నపుంసకులచేత ఇచ్చిన ఆజ్ఞప్రకారము చేయక పోయినందున ఆమెకు విధినిబట్టి చేయవలసినదేమని వారి నడిగెను.

15. అతని సన్నిధిని ఉండి రాజు ముఖమును చూచుచు, రాజ్యమందు ప్రథమపీఠముల మీద కూర్చుండు పారసీకులయొక్కయు మాదీయుల యొక్కయు ఏడుగురు ప్రధానులు ఎవరనగాకర్షెనా షెతారు అద్మాతా తర్షీషు మెరెను మర్సెనా మెమూకాను అనువారు.

16. మెమూకాను రాజు ఎదుటను ప్రధానుల యెదుటను ఈలాగు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను రాణియైన వష్తి రాజు ఎడల మాత్రము కాదు, రాజైన అహష్వేరోషు యొక్క సకల సంస్థానములలోనుండు అధిపతులందరి యెడలను జనులందరియెడలను నేరస్థురాలాయెను.

17. ఏల యనగా రాజైన అహష్వేరోషు తన రాణియైన వష్తిని తన సన్నిధికి పిలుచుకొని రావలెనని ఆజ్ఞాపింపగా ఆమె రాలేదను సంగతి బయలుపడగానే స్త్రీలందరు దానివిని, ముఖము ఎదుటనే తమ పురుషులను తిరస్కారము చేయుదురు.

18. మరియు పారసీకులయొక్కయు మాదీయుల యొక్కయు నాయకపత్నులు రాణి చేసినదాని సమా చారము విని, రాణి పలికినట్లు ఈ దినమందు రాజుయొక్క అధిపతులందరితో పలుకుదురు. దీనివలన బహు తిరస్కారమును కోపమును పుట్టును.

19. రాజునకు సమ్మతి ఆయెనా వష్తి రాజైన అహష్వేరోషు సన్నిధికి ఇకను రాకూడదని తమయొద్దనుండి యొక రాజాజ్ఞ పుట్టవలెను. అది తప్పకుండునట్లు పారసీకులయొక్కయు మాదీయుల యొక్కయు న్యాయముచొప్పున నియమింపవలెను. మరియవష్తికంటె యోగ్యురాలిని రాణినిగా తాము చేయవలెను.

20. మరియు రాజు చేయు నిర్ణయము విస్తారమైన తమ రాజ్యమందంతట ప్రకటించినయెడల, ఘనురాలు గాని అల్పురాలుగాని స్త్రీలందరు తమ పురుషులను సన్మానించుదురని చెప్పెను.

21. ఈ సంగతి రాజునకును అధిపతులకును అనుకూలముగా ఉండెను గనుక అతడు మెమూకాను మాట ప్రకారము చేసెను.

22. ప్రతి పురుషుడు తన యింటిలో అధికారిగా నుండవలెననియు, ప్రతి పురుషుడు తన స్వభాష ననుసరించి తన యింటివారితో మాటలాడవలెననియు ఆజ్ఞ ఇచ్చి,ప్రతి సంస్థానమునకు దాని వ్రాత ప్రకారముగాను, ప్రతి జనమునకు దాని భాష ప్రకారముగాను రాజు తన సకలమైన సంస్థానములకు దానిని గూర్చిన తాకీదులు పంపించెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1-2 అర్తహషస్త రాజు హెబ్రీ నామధేయం అహష్వేరోషు. ఇతడు క్రీ.పూ.. 486 నుండి 465 వరకు ఏలుబడి చేశాడు. పా.ని.లో ఇతని పేరు మరో రెండుసార్లు మాత్రమే కనిపిస్తుంది (ఎజ్రా 4:6; దాని 9:1). నూట ఇరువది యేడు సంస్థానములను అహష్వేరోషు ఏలెను అనే వ్యాఖ్యను విమర్శకులు ఒక పొరపాటుగా భావిస్తారు. అయినప్పటికీ అదేమీ అసాధ్యమైన సంఖ్య కాదు (దాని 6:1తో పోల్చండి). పారశీకు(పర్షియను)ల గ్రంథాలు సామంతులు అని చెబుతాయి, వేర్వేరు వృత్తాంతాల ప్రకారం అవి సుమారు 20 నుండి 31 వరకు ఉంటాయి. కానీ ఈ వచనంలో ఉపయోగించిన మాట సామంతులు పాలించే ప్రాంతాలలో ఉపభాగాలు, సంస్థానాలు (హెబ్రీ "మెదినా"). ఎజ్రా-నెహెమ్యాలలో (ఎజ్రా 4:11 నోట్సు చూడండి) దీనికి ఒక ఉదాహరణ "నది యివతలనున్న" తమ దాసులు, అంటే నది యివతలనున్న భాగం సమరయ, "యెహూద్" (యూదయకు హెబ్రీ పదం) వంటి అనేక సంస్థానాలుగా విభజించారు. విశాలమైన పారశీక(పర్షియా) సామ్రాజ్యపు తూర్పు సరిహద్దు ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన కాలంలో హిందూదేశములో, ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఉన్న ఇండస్ నది. సామ్రాజ్యపు పశ్చిమ సరిహద్దుగా ఉండిన కూషు నేడు ఉత్తర సూడాన్లో భాగమై, ఐగుప్తుకు దక్షిణంగా నున్న ఎగువ నూబియా అని పిలిచే ప్రాంతం. 
ఎస్తేరు మొదటి అధ్యాయంలోని సంఘటనలు జరిగిన షూషను కోట (హెబ్రీ. బిరా), ఎక్బతానా, పెర్సిపోలిన్లతో పాటు పర్షియా సామ్రాజ్యపు మూడు రాజధానుల్లో ఒకటి (బబులోను కూడా ఒక రాజధాని అని కొందరు వాదిస్తారు). ఇది నేడు నైరుతి ఇరాన్ అనబడే ప్రాంతంలో ఉండి, క్రీ.పూ. రెండవ సహస్రాబ్దిలో, ప్రాచీన ఏలాము సామ్రాజ్యపు రాజధానిగా ఉండేది. అహష్వేరోషు పాలనలో షూషను సాధారణంగా అతని శీతాకాల రాజమందిరంగా ఉండేది. 

1:3-4. అహష్వేరోషు ఏలిన మూడవ సంవత్సరములో, బహుశా క్రీ.పూ. 483 కావచ్చు, ఎస్తేరు గ్రంథంలో నమోదు చేయబడిన పది పండుగలలో మొదటి పండుగ జరిగింది. ఇవి ఈ పుస్తకంలో నిర్మాణాత్మక, అంశ ప్రాధాన్యతతో ఉన్న గుర్తులు. “విందు" అనే పదం (హెబ్రీ "మిస్ట్రే) “త్రాగుట" అని అర్థమిచ్చే “షాథాహ్" అనే హెబ్రీ పదం నుండి వచ్చింది. విందు అంటే భోజనంకన్నా ఎక్కువగా త్రాగడాన్ని గూర్చినది. పారశీకులు తమ మితిమీరిన మద్యపానానికి (చెడ్డ) పేరు గాంచినవారని ప్రాచీన గ్రీకు రచయితలు పేర్కొన్నారు. 
నూట ఎనుబది దినములు అని పేర్కొనడం సాహిత్యపరమైన అతిశయోక్తిగా విమర్శకులు భావిస్తారు. అయితే ఆ విందు 180 రోజులు జరిగిందా లేక అలా కాకుండా విందు జరిగిన అర్ధసంవత్సరం తర్వాత అహష్వేరోషు తన మహిమగల రాజ్యము యొక్క ఐశ్వర్య ప్రభావములను... కనుపరచడానికి వేడుక చేశాడా అనేది వ.4 స్పష్టంగా సూచించడం లేదు. ఆరునెలల పాటు మద్యపాన విందు జరుగుతూ ఉంటే ప్రభుత్వం ఎలా పనిచేస్తుందో ఊహించడం కష్టం కాబట్టి ఎక్కువ శాతం విందు జరిగిన ఆరు నెలల తరువాత రాజు ఈ వేడుక చేసి వుండవచ్చు. అంతేకాక 180 రోజుల విందు అంటే రాజకుటుంబం భయంకరమైన వేసవి వేడిలో ఎక్బాతానాలోని తమ వేసవి విడిదికి వెళ్ళకుండా ఉండడమనేది సందేహాస్పదమే. 

1:5-8 మొదటి విందులా కాకుండా, రెండవ విందు (వ.3 హెబ్రీ "మిస్ట్ర) ఘనుల కోసం మాత్రమే. కాకుండా షూషను కోటలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఇచ్చాడు. రాజు ఐశ్వర్యం, వైభవాన్ని ఎత్తిచూపుతూ, ఈ సంఘటన సవివరంగా వర్ణించబడింది. (వ.6). పర్షియన్లకు అది అద్భుతమైన విందు. ఎందుకంటే రాజు స్థితికి తగినట్లుగా (అక్షరార్ధంగా “రాజు చేతిమీదుగా”) రాజు ద్రాక్షారసమును.. అధికముగా పోసిరి. అంతేకాక రాజు ఆజ్ఞానుసారముగా జరుగుతున్నందున ప్రతి అతిథి తాను కోరుకున్నంత లేక తాను త్రాగగలిగినంత త్రాగవచ్చు. ఎందుకంటే వారిని యెవరును బలవంతము చేయలేదు (అక్షరార్థంగా “మద్యపాన చట్ట (హెబ్రీ. "డాత్") ప్రకారం, అదుపు లేకుండా). 

1:9 మూడవ విందు. ఈ వచనంలో పేర్కొన్న రాణియైన వస్త్రి ఇచ్చింది. అది కేవలం స్త్రీలకు మాత్రమే. లేఖనాలలో, లేఖనాల బయట ఉన్న ఆధారాలను బట్టి కూడా స్త్రీలు తరచూ విందులలో పాల్గొన్నారని చూస్తాం. కానీ ఇంతకుముందు చెప్పిన రెండు విందులలో (వ. 3,5) వారున్నట్లు పేర్కొనలేదు. పర్షియనులు గాని గ్రీకులు గాని వస్త్రి అనే రాణిని తమ పుస్తకాలలో పేర్కొనలేదు, కానీ అహష్వేరోషు పాలనలో అమెసిస్ అనే రాణి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వర్ణిని రాణిగా పేర్కొనడం ఎస్తేరు గ్రంథ రచయిత చేసిన గొప్ప చారిత్రాత్మక తప్పిదం అని విమర్శకులు భావిస్తారు. అయితే ప్రసిద్ధి చెందిన పలువురు పా.ని. పండితులు, “వప్తి" అనేది పేరు కాదని, “బహు శ్రేష్టమైన" అని అర్థమిచ్చే వహిస్టా అనే మాటకు సంబంధించిన, బహుశా అవెస్తాన్ (ప్రాచీన ఇండో-ఇరానియన్ భాషకు చెందిన బిరుదు అని సూచిస్తారు. ఆమె స్థానంలోకి ఎస్తేరు రాగానే కథలో నుండి వస్తే కనుమరుగై పోతుంది (2:17) 

1:10-12 లేఖనాలలో బాగా ప్రవేశం ఉన్న యూదు పాఠకులు, ద్రాక్షారసము త్రాగి సంతోషముగా నున్నపుడు అనే మాటలు చదవగానే ఏదో కీడు రాబోతున్నదని అర్థం చేసుకుంటారు. బెల్టస్సరు రాజు కూడా “ద్రాక్షారసము త్రాగుచుండగా" (దాని 5:2) గోడమీద చేతివ్రాతను కళ్ళారా చూశాడు. పా.ని. లో నపుంసకులు అనే మాట ఎస్తేరు గ్రంథంలోనే ఎక్కువసార్లు కనిపిస్తుంది. వారు అధికార పదవుల్లో, అంటే పానదాయకులుగా, రాజు భార్యలు, ఉపపత్నుల సంరక్షక బాధ్యత కలిగి ఉండేవారు. ఇక్కడ రాసిన ముగ్గురు - నపుంసకుల పేర్లకు (మెహూమాను, బిజ్జా.... కర్మసు) సమాంతరమైన పేర్లు ఏలామీయుల పెర్సిపోలిస్. గ్రంథాల్లో కనుగొన్నారు. (ఎడ్విన్ యామౌచి). రాజు ఏడుగురు నపుంసకులకు చెప్పడం, రాణియైన వస్త్రి రాజవాహనంపై (పల్లకిపై) విందుకు తీసుకు రాబడడాన్ని సూచించవచ్చు. 
రాజాజ్ఞకు రాణియైన వస్త్రి ఒప్పకపోవడాన్ని బట్టి రాజైన అహష్వేరోషు ఆశ్చర్యపోయినంతగా ఎవరూ ఆశ్చర్యపోలేదు. ఎస్తేరు గ్రంథాన్ని గూర్చిన రెండు యూదా టార్గంలలో QR (టార్గం అంటే హెబ్రీ లేఖనాలకు అరామిక్ స్వేచ్చానువాదం), వక్తి తన రాజకిరీటము "మాత్రమే" ధరించి తన తాగుబోతు స్నేహితుల ముందు కనబడాలని రాజు ఆజ్ఞాపించినట్లు చెబుతాయి. కానీ ఇది లేఖనాలను చదివే సరైన విధానం కాదు. అహష్వేరోషు కోపము రగులుకొనడం ఊహించవచ్చు. తన స్వంత భార్య బహిరంగంగా జనులందరి యెదుట, పర్షియా సామ్రాజ్యంలోని అత్యంత శక్తిమంతుడైన వాని పట్ల అవిధేయత చూపింది. ఈ సంఘటన జరిగిన కాలక్రమం చూస్తే, రాజుకు కోపం రావడానికి అదనపు అంతరార్థాన్ని చూపవచ్చు. ఇది అహష్వేరోషు పాలనలో “మూడవ సంవత్సరములో” జరిగితే (వ.3; క్రీ.పూ. 483), గ్రీకులతో యుద్ధానికి సిద్ధపడే సమయంలో ఇది జరిగినట్లు భావించాలి. “యుద్ధానికి వెళుతున్న తన మనుష్యులు తన ఆజ్ఞలకు విధేయులవ్వడం అహష్వేరోషుకు అవసరం. కానీ తన స్వంత అంతఃపురంలో, తన స్వంత భార్యే మాట వినే పరిస్థితి లేదు” అని రాస్తాడు కరెన్ జోబ్స్. 

1:13-15 కాలజ్ఞానులు అనే మాట “అనుకూల సమయాలను అర్థం చేసుకునేవారు” అని అర్థమిచ్చే జ్యోతిష్కులను సూచిస్తుండవచ్చునని కొందరు అంటారు. అయితే ఈ కాలజ్ఞానులు తమ జవాబులో నక్షత్రాలను లేక రాశిఫలాలను గూర్చి ఏమీ పేర్కొనరు. ఈ “కాలజ్ఞానులను” గూర్చి చెప్పడం, 1దిన 12:32లో ఇశ్శాఖారీయుల “సమయోచిత జ్ఞానము” గురించి ఉపయోగించిన భావం కావచ్చు. అంటే వారు జ్ఞానులు అని సామాన్య అర్థం. రాజధర్మమును ఎరిగినవారు (హెబ్రీ ‘సారిం") అని చెప్పిన ఈ ఏడుగురు కాలజ్ఞానుల్లో ముగ్గురు (మెరెను, మర్సెనా, మెమూకాను) తప్పు మిగిలిన వారిని పర్షియా వ్యక్తులలో గుర్తించలేదు. వీరి పేర్లకు మాత్రమే సమాంతర ఎలామీయ పేర్లను కనుగొన్నారు. రాజులు తమ సలహాదారులతో సంప్రదించడం ఆనవాయితీ (వ.13). 

1:16-17 రాణియైన వస్త్రి చేసింది. కేవలం వ్యక్తిగత అవమానం కాదనీ, అది సకల (హెబ్రీ "కాల్") సంస్థానములలో నుండు అధిపతులందరి (హెబ్రీ. "కాల్") యెడలను జనులందరి (హెబ్రీ. "కాల్") యెడలను చేసిన సార్వత్రిక అవమానమనీ భావించిన మెమూకాను, తన అభిప్రాయానికి అనుగుణంగా రాజుకు సలహా ఇచ్చాడు (వ. 19-20). తాను రాజుకివ్వబోయే పేలవమైన సలహాను న్యాయబద్ధం చేయడానికి మెమూకాను అతిశయోక్తులతో కూడిన అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చాడు.

1:18 వ.18 హెబ్రీ లేఖనపు పదక్రమం క్లిష్టమైంది, ఎందుకంటే "పలుకుదురు" (హెబ్రీ. టోమర్నా) అనే క్రియాపదానికి కర్మ లేదు. సులువైన పరిష్కారం ఏమిటంటే, విని అనే మాటకు ముందు ఖచ్చితమైన ఉపపదం గుర్తును (హెబ్రీ. ఏత్) ఊహించుకోవడమే. అప్పుడు అది. “మాదీయుల, పారసీకుల నాయకపత్నులు. రాణి చేసినదాని సమాచారము విని... పలుకుదురు” అని భావమిస్తుంది. 

1:19 మార్చలేని పారసీకుల - యొక్కయు మాదీయుల యొక్కయు న్యాయమును గూర్చి పా.ని.లో అనేకసార్లు పేర్కొనబడినా (8:8; దాని 6:8, 12) పర్షియా లేక గ్రీకు సాహిత్యంలో ఎక్కడా దాని వివరాలు నమోదు కాలేదు. ఈ ఇది చరిత్రకారుని దోషం అని కొందరు పండితులు భావించారు. “అలాంటి నియమంతో ప్రభుత్వాన్ని నడపటం అసాధ్యం" అంటాడు మైఖేల్ వి. ఫాక్స్. . కానీ డి.జె.ఎ. థైన్స్, "ఈ నిర్ణయం ఖచ్చితంగా అమలు అగునట్లుగా, మిగిలిన అధికారపూర్వక నిర్ణయాలలాగా లెక్కించబడాలి అనేది ఇక్కడ భావం" అని సరిగా వ్యాఖ్యానించాడు. ఈ వచనం వరకు రాజు భార్య “రాణియైన వస్త్రి” అని పిలవబడింది, ఇప్పటి నుండి ఆమె కేవలం వస్తి.

1:20 ఈ భాగం పూర్తిగా వ్యంగ్యంతో, అపహాస్యంతో నిండివుంటుంది. తన స్వంత భార్యను అదుపుచేయలేని అహష్వేరోషు రాజు, స్త్రీలందరూ తమ పురుషులను సన్మానించవలెనని ఇప్పుడు ఒక సార్వత్రిక నిర్ణయం జారీ చేశాడు! 

1:21-22 ఈ కట్టడలోని చివరి మాట: తన స్వభాష ననుసరించి... మాటలాడవలెనని అనేది అసాధారణమైనదై, అనేక చర్చలకు కారణమైంది. కొందరు పండితులు ఆ వాక్యాన్ని మార్చాలనీ, మిగిలినవారు (కొన్ని ఇంగ్లీషు తర్జుమాలలో ఉన్నట్టు) పదకోశాన్ని అనుసరించి దాన్ని తొలగించాలనీ సూచించారు. మరికొందరు, “స్వభాష ననుసరించి మాట్లాడడం" అనేది భర్తల గురించి కాక కట్టడను గూర్చి ఉపయోగించారు అని అర్థం చేసుకోవాలి అన్నారు. ఆ ఆజ్ఞను సామ్రాజ్యమంతటా ప్రకటన చేయడం హాస్యాస్పదంగా ఉంది. ఎందుకంటే కేవలం షూషనులోని “నాయకపత్నుల"కే (వ. 18) కాక సామ్రాజ్యంలోని వారందరికీ రాజు ఇంటిపోరు తెలిసిపోతుంది.


Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |