Jeremiah - యిర్మియా 10 | View All

1. ఇశ్రాయేలు వంశస్థులారా, యెహోవా మిమ్మును గూర్చి సెలవిచ్చిన మాట వినుడి.

2. యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నదేమనగా అన్యజనముల ఆచారముల నభ్యసింపకుడి, ఆకాశమందు అగపడు చిహ్నములకు జనములు భయపడును, అయితే మీరు వాటికి భయపడకుడి.

3. జనముల ఆచారములు వ్యర్థములు, అడవిలో నొకడు చెట్టు నరకునట్లు అది నరకబడును, అది పనివాడు గొడ్డలితో చేసినపని.

4. వెండి బంగారములచేత పనివారు దానిని అలంకరింతురు, అది కదలక యుండునట్లు మేకులు పెట్టి సుత్తెలతో బిగగొట్టి దాని నిలుపుదురు.

5. అవి తాటిచెట్టు వలె తిన్నగా ఉన్నవి, అవి పలుకవు నడువనేరవు గనుక వాటిని మోయవలసివచ్చెను; వాటికి భయపడకుడి అవి హానిచేయ నేరవు మేలుచేయుట వాటివలనకాదు.

6. యెహోవా, నిన్ను పోలినవాడెవడును లేడు, నీవు మహాత్మ్యము గలవాడవు, నీ శౌర్యమునుబట్టి నీ నామము ఘన మైనదాయెను.

7. జనములకు రాజా, నీకు భయపడని వాడెవడు? జనముల జ్ఞానులందరిలోను వారి రాజ్యము లన్నిటిలోను నీవంటివాడెవడును లేడు గనుక నరులు నీకు భయపడుట అనుగుణ్యము.
ప్రకటన గ్రంథం 15:4

8. జనులు కేవలము పశుప్రాయులు, అవివేకులు; బొమ్మల పూజవలన వచ్చు జ్ఞానము వ్యర్థము.

9. తర్షీషునుండి రేకులుగా సాగగొట్టబడిన వెండియు ఉపాజునుండి బంగారమును తెత్తురు, అది పని వాని పనియేగదా; పోతపోయువాడు దాని చేసెను, నీల ధూమ్రవర్ణములుగల వస్త్రములు వాటికున్నవి, అవన్నియు నేర్పరులగు పనివారి పనియే.

10. యెహోవాయే నిజమైన దేవుడు, ఆయనే జీవముగల దేవుడు, సదాకాలము ఆయనే రాజు, ఆయన ఉగ్రతకు భూమి కంపించును, జనములు ఆయన కోపమును సహింపలేవు.
ప్రకటన గ్రంథం 15:3

11. మీరు వారితో ఈలాగు చెప్పవలెను ఆకాశమును భూమిని సృష్టింపని యీ దేవతలు భూమిమీద నుండ కుండను ఆకాశముక్రింద ఉండకుండను నశించును.

12. ఆయన తన బలముచేత భూమిని సృష్టించెను, తన జ్ఞానముచేత ప్రపంచమును స్థాపించెను, తన ప్రజ్ఞచేత ఆకాశమును విశాలపరచెను.

13. ఆయన ఆజ్ఞ నియ్యగా జలరాసులు ఆకాశమండలములో పుట్టును, భూమ్యంత భాగములలోనుండి ఆయన ఆవిరి ఎక్క జేయును, వర్షము కలుగునట్లుగా ఆయన మెరుపులు పుట్టించును, తన ధనా గారములలోనుండి గాలిని రావించును.

14. తెలివిలేని ప్రతి మనుష్యుడు పశుప్రాయుడు, పోతపోయు ప్రతివాడును తాను చేసిన విగ్రహమును బట్టి అవమానము నొందు చున్నాడు; అతడు పోతపోసినది మాయారూపము, అందులో ప్రాణమేమియు లేదు.
రోమీయులకు 1:22

15. అవి ఆశను చెడగొట్టు మాయాకార్యములు, విమర్శకాలములో అవి నశించి పోవును,

16. యాకోబునకు స్వాస్థ్యమగువాడు వాటివంటి వాడు కాడు; ఆయన సమస్తమును నిర్మించువాడు, ఇశ్రాయేలు ఆయనకు స్వాస్థ్యముగానున్న గోత్రము; సైన్యములకధిపతియగు యెహోవాయని ఆయనకు పేరు.

17. నివాసినీ, ముట్టడివేయబడుచున్న దేశము విడిచి వెళ్లుటకై నీ సామగ్రిని కూర్చుకొనుము.

18. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడునేను ఈ వేళను ఈ దేశ నివాసులను విసరివేయుచున్నాను, వారు పట్టబడవలెనని వారిని ముట్టడి వేయించుచున్నాను.

19. కటకటా, నేను గాయపడితిని, నా దెబ్బ నొప్పి పెట్టుచున్నది, అయితే ఈ దెబ్బ నాకు తగినదే యనుకొని నేను దాని సహించు దును.

20. నా గుడారము చినిగిపోయెను, నా త్రాళ్లన్నియు తెగిపోయెను, నా పిల్లలు నాయొద్దనుండి తొలగిపోయి యున్నారు, వారు లేకపోయిరి, ఇకమీదట నా గుడారమును వేయుటకైనను నా తెరల నెత్తుటకైనను ఎవడును లేడు.

21. కాపరులు పశుప్రాయులై యెహోవాయొద్ద విచారణచేయరు గనుక వారే వర్ధిల్లకయున్నారు, వారి మందలన్నియు చెదరిపోవుచున్నవి.

22. ఆలకించుడి, ధ్వని పుట్టుచున్నది, దాని రాక ధ్వని వినబడుచున్నది, యూదా పట్టణములను పాడైన స్థలముగా చేయుటకును, నక్కలకు చోటుగా చేయుటకును ఉత్తరదేశమునుండి వచ్చుచున్న గొప్ప అల్లరి ధ్వని వినబడుచున్నది.

23. యెహోవా, తమ మార్గము నేర్పరచుకొనుట నరులవశములో లేదనియు, మనుష్యులు తమ ప్రవర్తనయందు సన్మార్గమున ప్రవర్తించుట వారి వశములో లేదనియు నేనెరుగుదును.

24. యెహోవా, నీవు నన్ను బొత్తిగా తగ్గింపకుండునట్లు నీ కోపమునుబట్టి నన్ను శిక్షింపక నీ న్యాయవిధిని బట్టి నన్ను శిక్షింపుము.

25. నిన్నెరుగని అన్యజనులమీదను నీ నామమునుబట్టి ప్రార్థింపని వంశములమీదను నీ ఉగ్రతను కుమ్మరించుము; వారు యాకోబును మింగివేయుచున్నారు, నిర్మూలము చేయవలెనని వారు అతని మింగివేయుచున్నారు, వాని నివాసమును పాడుచేయుచున్నారు.
1 థెస్సలొనీకయులకు 4:5, 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:8, ప్రకటన గ్రంథం 16:1బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
10:1 శతాబ్దం పైగా ఉత్తర రాజ్యానికి చెందిన పది గోత్రాల ప్రజలు చెరలో ఉన్నప్పటికీ, ఈ సందేశం ఇశ్రాయేలు వంశస్థులందరి కోసం ఇవ్వబడింది. 

10:2-3 అన్యజనముల ఆచారముల నభ్యసింపకుడి అనే మాటలు ఈ విగ్రహాలకు “శిష్యులుగా” ఉండవద్దనే భావాన్ని సూచిస్తున్నాయి. అన్యజనుల ఆచారాల్లో వారి మతంలోని అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలుంటాయి, ఇవి వ్యర్థములు (హెబ్రీ. హెవెల్, “ఆవిరి, పొగమంచు, ఊపిరి"), ఈ పదాన్ని “ప్రసంగి" గ్రంథంలో దాదాపుగా నలభై సార్లు ఉపయోగించారు. 

10:4 పనివారు కలప నుపయోగించి విగ్రహాలు చెక్కి వాటిమీద తన్టీషు నుండి (స్పెయిను దేశమని ఒక అభిప్రాయం), ఉపాజు నుండి (బహుశా ఆఫ్రికా లేదా అరేబియా ప్రాంతంలోని ఓఫీరు అయ్యుండవచ్చు) వచ్చిన వెండి బంగారములచేత తాపడం చేసేవారు.

10:5 ఈ విగ్రహాలు తాటిచెట్టువలె, అంటే తిన్నగా ఉన్నాయని వర్ణించబడ్డాయి. 

10:6-8 యెహోవా మహాత్మ్యం యెదుట, ఎవరితోనూ పోలికలేని ఆయన యెదుట (నిన్ను పోలిన వాడెవడును లేడు) పూర్తి విరుద్ధంగా విగ్రహాల అప్రయోజకత్వం, వాటి అశక్తత బయటపడుతున్నాయి. 

10:9 తిషు ఉపాజు గురించి వ.4 నోట్సు చూడండి. 

10:10 ఈ వచనంలోని దేవుని గుణలక్షణాలు అన్యజనులు పూజిస్తున్న విగ్రహాలకుండవు గదా. 

10:11 యిర్మీయా గ్రంథంలో ఈ ఒక్క వచనమే హెబ్రీ భాషకు దగ్గరగా ఉండే అరామిక్ భాషలో ఉంది. విగ్రహాల వ్యాపారం చేసే వర్తకులకు బహుశా అరామిక్ భాష తెలిసే ఉండవచ్చు, ఎందుకంటే వ్యాపార వ్యవహారాలు నెరపడం కోసం వారు ఈ భాషను నేర్చుకొని ఉండవచ్చు. అలంకార భాషలో ఉన్న 6-16 వచనాల మధ్యలో ఈ వచనం (వ.11) ఉంది. 

10:12-16 ఈ విభాగం 51:15-19 వచనాల్లో పునరావృతమైంది. 

10:16 ఇశ్రాయేలు ఆయనకు స్వాస్థ్యముగా ఉంది కాబట్టి, యాకోబునకు స్వాస్థ్యమగువాడు అనే పదజాలం యెహోవాను సూచిస్తుంది. సాధారణంగా ప్రజలు స్వాస్యాన్ని తమ స్వంత హక్కుగా చెబుతారు. అయితే ఇక్కడ పరస్పర భావనలో ఇశ్రాయేలుకు స్వాస్థ్యం దేవుడు, దేవునికి స్వాస్థ్యం ఇశ్రాయేలు. విగ్రహాల్లో జీవంలేదు. కాబట్టి, అవి కల్పితమైనవి కాబట్టి అవి ఎవరికీ స్వాస్థ్యంగా ఉండలేవు, ఎవరినీ స్వాస్థ్యంగా కలిగి ఉండలేవు.

10:17 సామగ్రి అనే పదం "కనాను” అనే అర్థాన్నిచ్చే మూలధాతువు నుండి ఉత్పన్నమైంది. అక్కడున్న వర్తకులను సూచిస్తున్న “నివాసినీ” అనే పదం వర్తకవాణిజ్యాలకు చిహ్నంగా ఉంది.

10:18-20 "ఎడారి నుండి వీచిన బలమైన గాలికి ఓ తన గుడారం కొట్టుకొనిపోగా తన పిల్లలు విసిరివేయబడగా విలపించే ఒక తల్లిలాగా లేదా .. ఒక విధవరాలి లాగా యెరూషలేము (యూదా) మాట్లాడుతోంది. (విలాప 1:1-3). ఇది చెర గురించిన వర్ణన" (జాక్ లండ్బమ్).

10:21 కాపరులు (యూదా నాయకులు) పశుప్రాయులై నందువలన మంద లన్నియు చెదరిపోవు తున్నాయనే వర్ణన యెహెజ్కేలు గ్రంథం అధ్యా. 34 లో మరింత విశదంగా ఉంది. చెదిరిపోయిన మందను పోగుచేసే మంచి కాపరి గురించి యెహెజ్కేలు వర్ణించాడు. ప్రజలు యెహోవాను ఆయన మాటలను విచారణ చేసినట్లయితే పరిస్థితులు వేరుగా ఉండేవి.

10:22 గొప్ప అల్లరి ధ్వని బబులోను సైన్యం రాకను తెలియజేస్తుంది (క్రీ.పూ. 587), పాడైన స్థలముగా చేయుటకును, నక్కలకు చోటుగా చేయుటకును అనే సాదృశ్యాలను తరచుగా ఓటమిపాలైన పట్టణాలను శత్రువులు సమ్మూలనాశనం చేయడాన్ని వర్ణించడానికి ఉపయోగిస్తారు (51:37; జెఫన్యా 2:13-15). 

10:23-24 ఈ వచనాలు. యిర్మీయా వ్యక్తిగత ప్రార్ధన, అయితే యూదా జాతి అంతటికీ కూడా వర్తిస్తుంది.

10:24 యెహోవా... నన్ను శిక్షింపుము అనే పదజాలంలోని క్రియాపదాన్ని పాత నిబంధనలోని జ్ఞానసాహిత్యంలో జ్ఞానబోధకంగా, దిద్దుబాటు చేసే దండనగా పలుచోట్ల ఉపయోగించారు. దానియేలు ప్రవక్తలాగానే (దాని 9:4-19) యిర్మీయా కూడా తనను తాను జాతితో మమేకం చేసుకుంటూ “నేను”, “నన్ను" అనే పదాలు ఉపయోగిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాడు. అయితే ప్రవక్తగానీ, జాతిగానీ వారు నిజంగా దేనికి తగినవారో దాన్ని దేవుడు వారికి చేయాలని మటుకు. కోరుకోవడం లేదు. దేవుడు తన న్యాయవిధిని బట్టి శిక్షించినట్లయితే ఆయన వారిపట్ల కరుణ చూపించవచ్చని యిర్మీయా ఆలో చిస్తుండవచ్చు. దేవుడు తన కోపమును బట్టి శిక్షించినట్లయితే ఆయన వారిని సమ్మూల నాశనం చేస్తాడు.

10:25 అన్యజనులు యూదాను మింగివేశారు కాబట్టి దేవుడు అన్యజనుల మీద తన ఉగ్రతను కుమ్మరించాలనే విజ్ఞప్తితో యిర్మీయా తన ప్రార్ధనను ముగిస్తున్నాడు. యిర్మీయా విజ్ఞప్తికి జవాబు 30:16 లో ఉంది. అయితే యూదా పశ్చాత్తాపపడడానికి తిరస్కరించింది కాబట్టి యూదా సమ్మూలనాశ నమైన తర్వాతనే జవాబు వచ్చింది. 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |