Romans - రోమీయులకు 2 | View All

1. కాబట్టి తీర్పు తీర్చు మనుష్యుడా, నీ వెవడవైనను సరే నిరుత్తరుడవై యున్నావు. దేనివిషయములో ఎదుటి వానికి తీర్పు తీర్చుచున్నావో దాని విషయములో నీవే నేరస్థుడవని తీర్పు తీర్చుకొనుచున్నావు; ఏలయనగా తీర్పు తీర్చు నీవును అట్టి కార్యములనే చేయుచున్నావు కావా?

2. అట్టి కార్యములు చేయువారిమీద దేవుని తీర్పు సత్యమును అనుసరించినదే అని యెరుగుదుము.

3. అట్టి కార్యములు చేయువారికి తీర్పు తీర్చుచు వాటినే చేయుచున్న మనుష్యుడా, నీవు దేవుని తీర్పు తప్పించు కొందువని అను కొందువా?

4. లేదా, దేవుని అనుగ్రహము మారు మనస్సు పొందుటకు నిన్ను ప్రేరేపించుచున్నదని యెరుగక, ఆయన అనుగ్రహైశ్వర్యమును సహనమును దీర్ఘ శాంతమును తృణీకరించుదువా?

5. నీ కాఠిన్యమును, మార్పు పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి, ఉగ్రత దినమందు, అనగా దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలు పరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చు కొనుచున్నావు.

6. ఆయన ప్రతివానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలమిచ్చును.
కీర్తనల గ్రంథము 62:12, సామెతలు 24:12

7. సత్‌ క్రియను ఓపికగా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను వెదకువారికి నిత్యజీవము నిచ్చును.

8. అయితే భేదములు పుట్టించి, సత్యమునకు లోబడక దుర్నీతికి లోబడువారి మీదికి దేవుని ఉగ్రతయు రౌద్రమును వచ్చును.

9. దుష్క్యార్యము చేయు ప్రతి మనుష్యుని ఆత్మకు, మొదట యూదునికి గ్రీసుదేశస్థునికికూడ, శ్రమయు వేదనయు కలుగును.

10. సత్‌ క్రియ చేయు ప్రతివానికి, మొదట యూదునికి గ్రీసుదేశస్థునికికూడ, మహిమయు ఘనతయు సమాధానమును కలుగును.

11. దేవునికి పక్షపాతములేదు. ధర్మశాస్త్రము లేక పాపము చేసినవారందరు ధర్మశాస్త్రము లేకయే నశించెదరు;
ద్వితీయోపదేశకాండము 10:17, 2 దినవృత్తాంతములు 19:7

12. ధర్మశాస్త్రము కలిగినవారై పాపము చేసినవారందరు ధర్మశాస్త్రానుసారముగా తీర్పు నొందు దురు.

13. ధర్మశాస్త్రము వినువారు దేవుని దృష్టికి నీతి మంతులు కారుగాని ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి ప్రవర్తించువారే నీతిమంతులుగా ఎంచబడుదురు.

14. ధర్మ శాస్త్రము లేని అన్యజనులు స్వాభావికముగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలను చేసినయెడల వారు ధర్మశాస్త్రము లేనివారైనను, తమకు తామే ధర్మశాస్త్రమైనట్టున్నారు.

15. అట్టివారి మనస్సాక్షి కూడ సాక్ష్యమిచ్చుచుండగను, వారి తలంపులు ఒక దానిమీద ఒకటి తప్పు మోపుచు లేక తప్పులేదని చెప్పుచుండగను, ధర్మశాస్త్రసారము తమ హృదయములయందు వ్రాయబడినట్టు చూపుచున్నారు

16. దేవుడు నా సువార్త ప్రకారము యేసు క్రీస్తుద్వారా మనుష్యుల రహస్యములను విమర్శించు దినమందు ఈలాగు జరుగును.

17. నీవు యూదుడవని పేరు పెట్టుకొని ధర్మశాస్త్రమును ఆశ్రయించి దేవునియందు అతిశయించుచున్నావు కావా?

18. ఆయన చిత్తమెరిగి, ధర్మశాస్త్రమందు ఉపదేశము పొందిన వాడవై శ్రేష్ఠమైనవాటిని మెచ్చుకొనుచున్నావు కావా?

19. జ్ఞానసత్యస్వరూపమైన ధర్మశాస్త్రము గలవాడవైయుండి నేను గ్రుడ్డివారికి త్రోవచూపువాడను,

20. చీకటిలో ఉండువారికి వెలుగును, బుద్ధిహీనులకు శిక్షకుడను, బాలురకు ఉపాధ్యాయుడనై యున్నానని నీయంతట నీవే ధైర్యము వహించుకొనుచున్నావు కావా?

21. ఎదుటివానికి బోధించు నీవు నీకు నీవే బోధించుకొనవా? దొంగిలవద్దని ప్రకటించు నీవు దొంగిలెదవా?
కీర్తనల గ్రంథము 50:16-21

22. వ్యభిచరింపవద్దని చెప్పు నీవు వ్యభిచరించెదవా? విగ్రహములను అసహ్యించుకొను నీవు గుళ్లను దోచెదవా?

23. ధర్మశాస్త్రమందు అతిశయించు నీవు ధర్మశాస్త్రము మీరుటవలన దేవుని అవమానపర చెదవా?

24. వ్రాయబడిన ప్రకారము మిమ్మునుబట్టియే గదా దేవుని నామము అన్యజనుల మధ్యను దూషింపబడు చున్నది?
యెషయా 52:5, యెహెఙ్కేలు 36:20

25. నీవు ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి ప్రవర్తించు వాడవైతివా, సున్నతి ప్రయోజనకరమగును గాని ధర్మ శాస్త్రమును అతిక్రమించువాడవైతివా, నీ సున్నతి సున్నతి కాకపోవును.
యిర్మియా 4:4, యిర్మియా 9:25

26. కాబట్టి సున్నతి లేనివాడు ధర్మ శాస్త్రపు నీతి విధులను గైకొనిన యెడల అతడు సున్నతి లేనివాడై యుండియు సున్నతిగలవాడుగా ఎంచబడును గదా?

27. మరియు స్వభావమునుబట్టి సున్నతి లేనివాడు ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చినయెడల అక్షరమును సున్నతియు గలవాడవై ధర్మశాస్త్రమును అతిక్రమించు నీకు తీర్పు తీర్చడా?

28. బాహ్యమునకు యూదుడైనవాడు యూదుడు కాడు; శరీరమందు బాహ్యమైన సున్నతి సున్నతికాదు.

29. అయితే అంతరంగమందు యూదుడైన వాడే యూదుడు. మరియు సున్నతి హృదయ సంబంధ మైనదై ఆత్మయందు జరుగునదే గాని అక్షరమువలన కలుగు నది కాదు. అట్టివానికి మెప్పు మనుష్యులవలన కలుగదు దేవునివలననే కలుగును.
ద్వితీయోపదేశకాండము 30:6బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1. వ.1-16లో పౌలు అన్యులైన నైతిక వాదులను గూర్చి చెప్పి, వ.17, నుండి యూదుల గూర్చి చెబుతున్నాడని కొందరు వ్యాఖ్యాతలు భావిస్తారు. కానీ పండితులలో అత్యధికులు అధ్యా.2 అంతా యూదుల గురించే అని గమనిస్తారు. పగలు వెంబడి రాత్రి వచ్చినట్లుగానే పాపం వెంబడి శిక్ష, తీర్పు వస్తాయి. ప్రజలంతా ఒకేరకమైన పాపాలు చేయరు, కానీ వారి విమర్శ, తీర్పులను బట్టి, వారు తమకు తెలిసిన నైతిక నియమాలస్థాయికి జీవించలేకపోతున్నామని చూపిస్తారు. ఎవడైనా సరే నిరుత్తరుడే. 

2:2 మానవుని అభిప్రాయం లేక తిరుగుబాటు ఎంతటిదైనా దాని వలన మార్పునొందని దేవుని సత్యముపైనే రానున్న తీర్పు ఆధారపడి వుంటుంది.

 2:3 రానున్న దేవుని తీర్పునుండి తప్పించుకోడం అనేది లేదు. మానవుని న్యాయవ్యవస్థలు తరచు కూలిపోవచ్చు. స్టాలిన్ రెండు కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలను చంపేశాడు కానీ 74 సంవత్సరాల వయస్సులో తన మంచం మీదే మరణించాడు. భౌతిక మరణము దేవుని తీర్పు నుండి ఎవరిని తప్పించదు. గొప్పవారేమి, చిన్నవారేమి, మనుషులందరూ దేవుని తీర్పు యెదుట నిలవబడడానికి లేపబడతారు (14:10; ప్రక 20:11-15). తీర్పుకు ముందే నీ వ్యాజ్యాన్ని దేవుని యొద్ద పరిష్కరించుకోవడం తెలివైన పని (మత్తయి 5:25-26).

2:4 కృప మనుషులను వారి పాపాల విషయంలో పశ్చాత్తాపపడడానికి నడిపించాలి (2 పేతురు 3:7-13). 

2:5 ఒక ఆనకట్ట (డామ్) వెనుక నీరు నిల్వచేయబడినట్లుగానే, దేవుని కృపను తిరస్కరించడం కొనసాగించేవారు. ఆయన ఉగ్రతను పోగుచేసుకుంటారు. ఏదో ఒక రోజు ఆ ఆనకట్ట పగిలిపోతుంది, దైవోగ్రత అనే వరదలో వ్యక్తులు, సమాజాలు కొట్టుకుపోతాయి.

2:6-10 ఈ వాక్యభాగంపై అనేక వివాదాస్పద వ్యాఖ్యానాలున్నాయి. సరియైన వ్యాఖ్యానం ఏమిటంటే, క్రియలు ఒకని విశ్వాస ఫలం. విశ్వాసం ద్వారా క్రైస్తవులు నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డారు. అలా జరిగినప్పుడు, అతడు క్రీస్తుతో చేర్చబడి, పరిశుద్దాత్మచే నూతనపరచబడి, సత్రియల కోసం సృజించబడిన (ఎఫెసీ 2:10) కొత్త సృష్టిగా మారతాడు (2కొరింథీ 5:17). పౌలు రాసినట్లు “ప్రేమవలన కార్యసాధకమగు విశ్వాసమే ప్రయోజనకరమగును” (గలతీ 5:6). మహిమను, ఘనతను, అక్షయతను కోరే విశ్వాసి, మేలుచేయడం కొనసాగిస్తూ, అతడు నిజంగా నూతనపరచబడినవాడని చూపుతూ నిత్యజీవమును గూర్చి నిశ్చయతతో ఉంటాడు. సత్యమునకు విధేయుడు కాక అవినీతికి విధేయుడయ్యేవాడు తగిన శిక్ష భరించాల్సిందే. 

2:11 దేవుని తీర్పు పక్షపాతముతో కూడినదని ఎవరూ తలంచకూడదు. ఆయన యూదులకు, అన్యజనులకు కూడా నీతిగల న్యాయాధిపతి. 

2:12 ఈ వచనం రానున్న తీర్పును గూర్చిన చర్చలో మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. మిగిలిన రోమా పత్రిక అంతా ధర్మశాస్త్రాన్ని పరిగణ నలోకి తీసుకుంటుంది. యూదులకు, అన్యజనులకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసంలో కీలకమైనదిగా యూదులు మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని చూసారు; ధర్మశాస్త్రం ఎవరిని రక్షించలేదు. కానీ ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడంలో మనుషులు కొదువపడినందున, వారు పాపులని ధర్మశాస్త్రం బయలు పరుస్తుంది. అలా ధర్మశాస్త్రం ఉన్నవారికి తీర్పులో అదే శిక్షకు ఆధారమౌతుంది. ఆ


2:13 దేవుని గుర్తింపును గూర్చిన ప్రకటన వినమని ద్వితీ 6:4 ఇశ్రాయేలుకు పిలుపునిస్తుంది, కానీ వినడం మాత్రమే సరిపోదని ద్వితీ 6:5 చెబుతుంది. ఒకడు పూర్ణహృదయంతో దేవుని ప్రేమించాలి. అంటే పూర్తి విధేయత చూపాలి. అయినప్పటికీ ధర్మశాస్త్రాన్ని పరిపూర్ణంగా పాటించడం ఎవరివల్లా కాదు కాబట్టి ఎవరూ ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం వల్ల నీతిమంతులు కాలేదు (రోమా 3:20,23; గలతీ. 2:15-16; యాకోబు 2:8-11). ధర్మశాస్త్రాన్ని నీతియుక్తంగా పాటించినవాడు యేసు ఒక్కడే..

2:14-15 అన్యజనులను నైతికంగా నడిపించడానికి వారికి మోషే ధర్మశాస్త్రము లేదు, కానీ వారి మనస్సాక్షికి సమాచారమిచ్చే ధర్మశాస్త్రము వారి అంతరంగంలో ఉంది. అది దేవుని పోలికలో సృజించబడ్డ ప్రతి మనిషికీ ఉంది (ఆది 1:26). "పైనున్న ఆకాశ నక్షత్రాలు, లోనున్న నైతిక నియమాలు" అని ఇమ్మానుయేల్ కాంట్ అంటాడు. ఈ నైతిక ధర్మశాస్త్రం మన అనుదిన ఎంపికలలో తప్పు మోపుచు లేక తప్పు లేదని చెబుతూ ఉంటుంది, కానీ చివరికి మనుషులంతా దేవుని పరిశుద్ధతను అందుకోలేరని చూపుతుంది. 

2:16 ప్రతి రహస్యము దేవునికి తెలుసు, యేసే అంతిమ న్యాయాధిపతి (యోహాను 5:22-30; అపొ.కా. 17:31). రానున్న తీర్పు సత్యము ననుసరించి, ఇవ్వబడిన ప్రత్యక్షతను ఎంతమేర తృణీకరించారనే దానిని బట్టి, చేసిన క్రియలను బట్టి, పక్షపాతం లేకుండా, సువార్తకు స్పందించినదాన్ని బట్టి ఉంటుంది.


2:17-20 చెరనుండి యూదయకు తిరిగి వచ్చినవారిని యూదులు అని పిలిచారు, కానీ తరువాత కాలంలో వారు ఎక్కడ నివసించినా, హెబ్రీ ప్రజలందరికీ (ఇశ్రాయేలీయులకు) ఆ పేరును ఆపాదించారు. అన్యజనుల కంటే తాము నైతికంగా ఉన్నతులమని యూదులు అనుకోవడానికి గల ఎనిమిది ఆధారాలు పౌలు చూపాడు; మూడుసార్లు దానికి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆధారంగా పేర్కొన్నాడు. దేవుడు తమకు ప్రత్యేక ఆధిక్యతలను ఇచ్చి, అన్యజనులకు వెలుగును ఇచ్చే పనిని ప్రసాదించాడని యూదులు నమ్మేవారు (యెషయా 42:6-7). నిజమే మరి! అయినప్పటికీ "ఎవనికి ఎక్కువగా ఇయ్యబడెనో వానియొద్ద ఎక్కువగా తీయజూతురు; మనుష్యులు ఎవనికి ఎక్కువగా అప్పగింతురో వానియొద్ద ఎక్కువగా అడుగుదురు” అని యేసు బోధించాడు. (లూకా 12:48). "అలాగే, మీరు వెలుపల మనుష్యులకు నీతిమంతులుగా ఈ నగపడుచున్నారు గానీ, లోపల వేషధారణతోను అక్రమముతోను నిండి యున్నారు” (మత్తయి 23:28) అని ఆనాటి మత నాయకులను యేసు హెచ్చరించాడు. ధర్మశాస్త్రాన్ని కలిగివున్నంత మాత్రాన్న దేవుని దయను పొందలేము. 

2:21-23 యేసు మాదిరిని అనుసరించి, యూదుల వేషధారణను పౌలు బహిర్గతం చేశాడు. తన స్వజనులకు అవసరమైన నీతి లేదని ఆరోపిస్తూ, ఐదు అలంకారిక ప్రశ్నలను సంధించాడు. ప్రతి యూదుడు ఈ పాపాలు చేశాడని కాదు గాని అందరూ ధర్మశాస్త్రాన్ని అతిక్రమించి, దేవుని సన్నిధిలోనికి ప్రవేశించే నీతివిషయంలో కొదువయ్యారని పౌలు భావం. వ్యభిచారపు తలంపు కూడా ధర్మశాస్త్రాన్ని అతిక్రమించడమేనని యేసు బోధించాడు (మత్తయి 5:27-28). తన హృదయమంతా దురాశతో నిండి వుంది (
రోమా 7:7-10) కాబట్టి తాను నీతిమంతుడ్ని కాదని తన స్వానుభవాన్ని బట్టి పౌలుకు తెలుసు. - రోమాలో జరిగిన ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక దైవద్రోహ సంఘటనతో సహా, ఐదు విషయాలలో అక్షరార్థమైన అతిక్రమణలకు సమకాలీన వృత్తాంతాలలో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. యూదుల దేశచరిత్ర అంతా అవినీతి కార్యకలాపాలతో నిండివుంది. "మీ పితరులు ప్రవక్తలలో ఎవరిని హింసింపక యుండిరి?" అని ప్రశ్నించాడు స్తెఫను (అపొ.కా. 7:52). యేసును చంపడంలో మతనాయకులు ముఖ్యపాత్ర వహించారు, సైఫను సనైద్రిన్ (యూదుల మహాసభ) చేత రాళ్ళతో కొట్టి చంపబడ్డాడు, నీతిమంతుడైన యాకోబు (మరియకు జన్మించిన యేసు సోదరుడు) దేవాలయ ప్రాంగణంలో చంపబడ్డాడు. 

2:24 యూదుల పాపాన్ని బట్టి వారు దేవుని ఎరుగని జనాంగాల చేతిలో ఓడిపోయి చెరగొని పోబడినపుడు, దేవుని నామము అన్యజనుల మధ్య అవమానింపబడింది అనడాన్ని సమర్థిస్తూ, యెషయా 52:5ను గ్రీకు పా.ని. నుండి (సెప్టువజింట్) పౌలు ఎత్తి చూపాడు. యెహోవా తన ప్రజలను కాపాడలేదు కాబట్టి ఆయన శక్తిహీనుడు అని అన్యజనులు అనుకున్నారు.

2:25-29 సున్నతి అనేది దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులతో చేసిన నిబంధనకు గుర్తు, ముద్రవంటిది (నిర్గమ 12:44-49). ఇది దేవుడు అబ్రాహాముతో చేసిన నిబంధనకు సంబంధించినదిగా అబ్రాహాము కాలంలో ఆరంభమైంది (ఆది 17:9-14). సున్నతి యూదులకు గుర్తింపుగా మారిపోయి, వారి రక్షణకు భరోసాగా భావించబడింది. కొంతకాలం తర్వాత రబ్బీలు (యూదా బోధకులు), అబ్రాహాము గెహన్నా (“నరకం”) ప్రవేశద్వారం వద్ద కూర్చుని, సున్నతి పొందిన ఏ యూదుడూ అందులో ప్రవేశించకుండా చూస్తాడని బోధించేవారు. అంటే, నీవు ఎలా జీవించావనేది ముఖ్యం కాదు అని అర్ధం. అదేవిధంగా కొన్ని క్రైస్తవ గుంపులు బాప్తిస్మం అనే ఆచారం రక్షిస్తుందని నమ్మినందున, అన్ని పాపాలు “కడుగబడేటట్లు" బాప్తిస్మం జీవితకాలం చివరివరకు వాయిదా వేసేవారు. కానీ విధేయత లేని సున్నతి (అంటే నేటి బాప్తిస్మం) వ్యర్థం అని పౌలు స్పష్టం చేశాడు. అంతేకాక, విశ్వాసపరుడైన అబ్రాహాము సున్నతి పొందడానికి చాలాకాలం ముందే దేవుని అంగీకారాన్ని పొందాడు. (ఆది 15:1-20). హృదయసంబంధమైన ఆత్మీయ సున్నతి పొందినవాడే నిజమైన యూదుడు. 


Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |