Malachi - మలాకీ 1 | View All

1. ఇశ్రాయేలీయులనుగూర్చి మలాకీద్వారా పలుక బడిన యెహోవా వాక్కు.

2. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నేను మీయెడల ప్రేమ చూపియున్నాను, అయితే మీరుఏ విషయమందు నీవు మాయెడల ప్రేమ చూపితివందురు. ఏశావు యాకోబునకు అన్న కాడా? అయితే నేను యాకోబును ప్రేమించితిని; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
రోమీయులకు 9:13

3. ఏశావును ద్వేషించి అతని పర్వతములను పాడుచేసి అతని స్వాస్థ్యమును అరణ్య మందున్న నక్కల పాలు చేసితిని.

4. మనము నాశనమైతివిు, పాడైన మన స్థలములను మరల కట్టుకొందము రండని ఎదోమీ యులు అనుకొందురు; అయితే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగావారు కట్టుకొన్నను నేను వాటిని క్రింద పడద్రోయుదును; లోకులువారి దేశము భక్తిహీనుల ప్రదేశమనియు, వారు యెహోవా నిత్యకోపాగ్నికి పాత్రులనియు పేరు పెట్టుదురు.

5. కన్ను లార దానిని చూచి ఇశ్రాయేలీయుల సరిహద్దులలో యెహోవా బహు ఘనుడుగా ఉన్నాడని మీరందురు.

6. కుమారుడు తన తండ్రిని ఘనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని ఘనపరచును గదా; నా నామమును నిర్లక్ష్యపెట్టు యాజకులారా, నేను తండ్రినైతే నాకు రావలసిన ఘనత ఏమాయెను? నేను యజమానుడనైతే నాకు భయపడువాడెక్కడ ఉన్నాడు? అని సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా మిమ్మునడుగగాఏమి చేసి నీ నామమును నిర్లక్ష్యపెట్టితిమని మీరందురు.
లూకా 6:46

7. నా బలి పీఠముమీద అపవిత్రమైన భోజనమును మీరు అర్పించుచు, ఏమి చేసి నిన్ను అపవిత్రపరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపుబల్లను నీచపరచినందుచేతనే గదా
1 కోరింథీయులకు 10:21

8. గ్రుడ్డిదానిని తీసికొని బలిగా అర్పించినయెడల అది దోషముకాదా? కుంటిదానినైనను రోగముగలదానినైనను అర్పించిన యెడల అది దోషముకాదా? అట్టివాటిని నీ యధికారికి నీవిచ్చిన యెడల అతడు నీకు దయచూపునా? నిన్ను అంగీకరించునా? అని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా అడుగుచున్నాడు.

9. దేవుడు మనకు కటా క్షము చూపునట్లు ఆయనను శాంతిపరచుడి; మీ చేతనే గదా అది జరిగెను. ఆయన మిమ్మునుబట్టి యెవరినైన అంగీకరించునా? అని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా అడుగుచున్నాడు.

10. మీలో ఒకడు నా బలిపీఠముమీద నిరర్థకముగా అగ్ని రాజబెట్టకుండునట్లు నా మందిరపు వాకిండ్లను మూయువాడొకడు మీలో ఉండినయెడల మేలు; మీయందు నాకిష్టములేదు, మీచేత నేను నైవేద్యమును అంగీకరింపనని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

11. తూర్పుదిశ మొదలుకొని పడమటి దిశవరకు అన్యజనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచ బడును, సకల స్థలములలో ధూపమును పవిత్రమైన యర్పణయును అర్పింపబడును, అన్య జనులలో నా నామము ఘనముగా ఎంచబడునని సైన్యములకు అధిపతి యగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
మత్తయి 8:11, లూకా 13:29, 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:12, ప్రకటన గ్రంథం 15:4

12. అయితే­యెహోవా భోజనపుబల్ల అపవిత్రమనియు, దానిమీద ఉంచియున్న భోజనము నీచమనియు మీరు చెప్పుచు దానిని దూషింతురు
1 కోరింథీయులకు 10:21

13. అయ్యో, యెంత ప్రయాసమని చెప్పి ఆ బల్లను తృణీకరించుచున్నారని ఆయన సెలవిచ్చు చున్నాడు; ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు. మరియు దోచబడినదానిని కుంటిదానిని తెగులు దానిని మీరు తెచ్చుచున్నారు; ఈలాగుననే మీరు నైవేద్యములు చేయుచున్నారు; మీచేత నేనిట్టిదానిని అంగీకరింతునా? అని యెహోవా అడుగుచున్నాడు.

14. నేను ఘనమైన మహారాజునైయున్నాను; అన్యజనులలో నా నామము భయంకరమైనదిగా ఎంచబడుచున్నదని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు. కాబట్టి తన మందలో మగదియుండగా యెహోవాకు మ్రొక్కుబడిచేసి చెడిపోయినదానిని అర్పించు వంచకుడు శాపగ్రస్తుడు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:2 వ.2-5లో దేవుడు తన ప్రజలు క్రమమైన ఆరాధన చేయాలనీ (వ.6-14), వివాహ జీవితంలో నమ్మకంగా వ్యవహరించాలనీ (2:10-17), వారికి కలిగిన వాటన్నిటిపైనా తన ఆధిపత్యాన్ని గుర్తిస్తూ (3:7-4:6), తనపట్ల హృదయపూర్వక నిబద్ధత కలిగి ఉండాలని వారిని ప్రోత్సహించడం కోసం దేవుడు వారి చరిత్ర అంతటిలో వారిపై తాను చూపిన నమ్మకమైనప్రేమ (యిర్మీయా 31:3) గురించి జ్ఞాపకం చేశాడు. అయితే యూదా ప్రజలు దేవుని నమ్మకత్వాన్ని, ప్రేమపూర్వక సన్నిధిని గ్రహించలేని విధంగా జీవన శ్రమలలో అంధులైపోయి, వారు దేవుని ప్రేమను ప్రశ్నించారు. ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక క్షీణత, ఇశ్రాయేలీయుల అవమానకర మతాచార మూలాలలోనే కాకుండా, (మలాకీ 1:6-14), మలాకీ వివరించిన విధంగా వారి నైతిక క్షీణతలో, ఆధ్యాత్మిక నిరాసక్తతలో కూడా కనబడింది. 

1:3-5 దేవుడు యాకోబు కవల సహోదరుని సంతానమైన ఎదోమీయులతో (ఆది 25 అధ్యా. ), వ్యవహరించిన దానికి భిన్నంగా ప్రస్తుత చరిత్రలో తనప్రేమను అత్యధికంగా వెల్లడి చేశాడు. ఒకనాటికి ఇశ్రాయేలీయులు ఇక ఎన్నడూ దేవుని ప్రేమను సందేహించరు (మలాకీ 1:5; యిర్మీయా 31:3334 పోల్చండి; 33:8-11; జెకర్యా 12:10). ఇశ్రాయేలు తనతో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉండాలని ఆశించిన దేవుడు (నిర్గమ 19:4; ద్వితీ 7:6), వారికి తన విశ్వాస్యతను చూపుతూ, అనేక జాతులలోనుండి వారిని ఎంపిక చేసుకోవడం ద్వారా తన ప్రేమను వెల్లడిచేశాడు. "నేను యాకోబునుప్రేమించితిని” అనే మాట దేవుడు ఏశావును ప్రక్కనబెట్టి యాకోబును ఎంపిక చేసుకున్నాడనీ అతని సంతానాన్ని తన ఆశీర్వాదానికి సాధనాలుగా, తన నిత్య ప్రేమకు వారసులుగా ఉండటానికి ఏర్పరచుకున్నాడనీ సూచిస్తుంది (ఆది 25:23; రోమా 9:10-13). దేవుడు ఏశావును, అతని సంతానాన్ని ఎంత ద్వేషించినాడంటే, వారితో (ఎదోమీయులతో) ఆశీర్వాదపు నిబంధన చేయకుండా, వారి తిరుగుబాటుకు ఫలితంగా వారిని నిర్మూలించాడు. ఆ దేశం, గర్వం, మోసం, లోభత్వం, హింసలకు పెట్టింది పేరు (యిర్మీయా 49:7-22; ఆమోసు 1:9-12; ఓబద్యా ). దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను తీవ్రమైన క్రమశిక్షణలో పెట్టినా, ఎదోమును నాశనం చేసిన విధంగా ఇశ్రాయేలును పూర్తిగా నాశనం చేయలేదు (నెహెమ్యా 9:31; యిర్మీయా 31:2,3) 

1:6 దేవునికి భయపడుటయే ఆయన పరిశుద్ధతకు తగిన స్పందన. జ్ఞానానికీ (సామె 1:7; మీకా 6:9), నిజమైన విశ్వాసానికీ (యెషయా 33:6; 50:10), పూర్ణ భక్తి విధేయతలకూ మూలం అదే. 

1:7 మందిరపు బలిపీఠము దేవుని ఆతిథ్యానికి, సంబంధానికి సూచనగా భోజనపుబల్లతో పోల్చబడింది (యెహె 44:16). దేవునితో తమకుగల సంబంధానికి ప్రజలు ఎంత విలువ ఇచ్చారో బలిపీఠంపట్ల వారి నిర్లిప్త వైఖరిద్వారా తెలుస్తుంది. 

1:8-9 ప్రజలు తమ అధికారికి ఇవ్వడానికి కూడా ధైర్యం చేయలేని కానుకలు దేవునికి అర్పణగా తెచ్చారు. పైగా ఈ అర్పణలు మోషే ధర్మశాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి (లేవీ 22:18-25; ద్వితీ 15:21). బల్యర్పణలు అంగీకార యోగ్యమో కాదో చూడవలసిన బాధ్యత యాజకులదే (లేవీ 27:11:12,14). ఆయనను శాంతిపరచుడి అని 9 వ వచనంలో చెప్పిన మాటలో వ్యంగ్యం కనిపిస్తున్నది. ప్రజలు దానిని ఒక షరతుగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న రెండు ప్రశ్నలకు ప్రతికూల సమాధానాలే వస్తాయి. 

1:10 గడచిన సంవత్సరాల్లో రాజైన ఆహాజు విగ్రహారాధన జరిగించడానికి వీలుగా మందిరపు వాకిండ్లను మూసివేశాడు (2దిన 28:24). సమస్త అధికారానికీ, మంచితనానికి ఆధారమైన దేవుణ్ణి వినయపూర్వకంగా

ఆరాధించే మూలాలు లేని ఏ మతకార్యమైనా నిరుపయోగమే. అది పనికిరాని “అంజూరపు ఆకు కచ్చడాల మతం" లాగా దేవునికి ఏవగింపు కలిగిస్తుంది ఎందుకంటే అది దేవుని గుణలక్షణాలను అవమానపరుస్తుంది (సామె 15:8; యెషయా 1:10-17; ఆమోసు 5:21-23;
రోమా 14:23; హెబ్రీ 11:6). 

1:11-14 అన్యజనులు కూడా దేవుని గొప్పదనాన్ని గుర్తించి ఆయనను ఆరాధించే ఒక సమయం రాబోతుంది (యెషయా 59:19; యెహె 36:2036; 39:7; మత్తయి 8:11-12; రోమా 11:11-12). అయితే ఆయన కృపను సకల రాజ్యాలకు తెలియజేయవలసిన దేవుని స్వంత ప్రజలు, ఆయన యాజక రాజ్యమే ఆయన నామమును దూషిస్తున్నారు. దేవుడు తన మాటల్లో, క్రియల్లో వెల్లడి చేసిన విధంగా, ఆయన “నామమే” ఆయన స్వభావాన్ని, ఆయన గుణలక్షణాలను తెలియజేస్తుంది (ఆది 16:13; 17:5; 22:14; నిర్గమ 33:19, 1రాజులు 8:43). ఆయనకు చెందిన వారమని చెప్పేవారు ("ఆయన పేరు పెట్టబడినవారు" ద్వితీ 28:10; 2దిన 7:14; యెషయా 43:7) ఆయన గుణలక్షణాలను ప్రకటిస్తారు. అంటే “దేవుని పేరుతో పిలవడం" అనే తమ ఆరాధన ద్వారా, (ఆది 4:26; 21:33) ఆయనను స్తుతించి ప్రార్థించడం ద్వారా (ఆది 12:8; ద్వితీ 32:3) మరియు తమ ప్రవర్తన ద్వారా ఆయన గుణలక్షణాలను ప్రకటిస్తారు. ఒకవేళ వారి ఆరాధన లేదా ప్రవర్తన దేవుని పరిశుద్ధ స్వభావాన్ని అవకతవకలుగా చూపిస్తే, ఆయన నామం అపవిత్రమవుతుంది. అది ఆయనను అప్రతిష్ఠ పాలుచేస్తుంది. ఆయన గౌరవానికి భంగం, ఆయనకు అవమానం కలిగితే, దేవుడు సహించడు. (లేవీ 22). ఇశ్రాయేలీయులు చెరలోకి వెళ్ళక ముందు అలా చేశారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ చేస్తున్నారు. 


Shortcut Links
మలాకీ - Malachi : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |