Proverbs - సామెతలు 27 | View All

1. రేపటి దినమునుగూర్చి అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో అది నీకు తెలియదు.
యాకోబు 4:13-14

2. నీ నోరు కాదు అన్యుడే, నీ పెదవులు కాదు పరులే నిన్ను పొగడదగును.

3. రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు.

4. క్రోధము క్రూరమైనది కోపము వరదవలె పొర్లునది. రోషము ఎదుట ఎవడు నిలువగలడు?

5. లోలోపల ప్రేమించుటకంటె బహిరంగముగా గద్దించుట మేలు

6. మేలును కోరి స్నేహితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెక్కలేని ముద్దులుపెట్టును.

7. కడుపు నిండినవాడు తేనెపట్టునైనను త్రొక్కి వేయును. ఆకలిగొనినవానికి చేదువస్తువైనను తియ్యగా నుండును.

8. తన యిల్లు విడిచి తిరుగువాడు గూడు విడిచి తిరుగు పక్షితో సమానుడు.

9. తైలమును అత్తరును హృదయమును సంతోషపరచునట్లు చెలికాని హృదయములోనుండి వచ్చు మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును.

10. నీ స్నేహితునినైనను నీ తండ్రి స్నేహితునైనను విడిచి పెట్టకుము నీకు అపద కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళ్లకుము దూరములోనున్న సహోదరునికంటె దగ్గరనున్న పొరుగువాడు వాసి,

11. నా కుమారుడా, జ్ఞానమును సంపాదించి నా హృద యమును సంతోషపరచుము. అప్పుడు నన్ను నిందించువారితో నేను ధైర్యముగా మాటలాడుదును.

12. బుద్ధిమంతుడు అపాయము వచ్చుట చూచి దాగును జ్ఞానములేనివారు యోచింపక ఆపదలో పడుదురు.

13. ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాని వస్త్రము పుచ్చు కొనుము పరులకొరకు పూటబడినవానివలన కుదువపెట్టించుము.

14. వేకువనే లేచి గొప్ప శబ్దముతో తన స్నేహితుని దీవించువాని దీవెన వానికి శాపముగా ఎంచ బడును.

15. ముసురు దినమున ఎడతెగక కారు నీళ్లును గయ్యాళియైన భార్యయు సమానము

16. దానిని ఆపజూచువాడు గాలిని అపజూచువాని తోను తన కుడిచేత నూనె పట్టుకొనువానితోను సమానుడు.

17. ఇనుముచేత ఇనుము పదునగును అట్లు ఒకడు తన చెలికానికి వివేకము పుట్టించును.

18. అంజూరపు చెట్టును పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని మన్నించువాడు ఘనతనొందును.

19. నీటిలో ముఖమునకు ముఖము కనబడునట్లు ఒకని మనస్సునకు మరియొకని మనస్సు కనబడును.

20. పాతాళమునకును అగాధ కూపమునకును తృప్తి కానే రదు ఆలాగున నరుల దృష్టి తృప్తికానేరదు.
1,Joh,2,16

21. మూసచేత వెండిని కొలిమి చేత బంగారును తాను పొందిన కీర్తిచేత నరుని పరిశోధింపవచ్చును.

22. మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని వదలిపోదు.

23. నీ పశువుల స్థితి జాగ్రత్తగా తెలిసికొనుము నీ మందలయందు మనస్సు ఉంచుము.

24. ధనము శాశ్వతము కాదు కిరీటము తరతరములు ఉండునా?

25. ఎండిన గడ్డి వామివేయబడెను పచ్చిక కనబడు చున్నది కొండగడ్డి యేరబడియున్నది

26. నీ వస్త్రములకొరకు గొఱ్ఱపిల్లలున్నవి ఒక చేని క్రయధనమునకు పొట్టేళ్లు సరిపోవును

27. నీ ఆహారమునకు నీ యింటివారి ఆహారమునకు నీ పనికత్తెల జీవనమునకు మేకపాలు సమృద్ధియగును.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
27:1 యాకోబు 4:13-16 నోట్సు చూడండి.. 

27:2 "స్వీయపొగడ్తలు సరైనవి కావు, ఇవి దేవునితో, సాటి మనుషులతో మన సంబంధాలను నాశనం చేస్తాయి. గర్విష్ఠులు యెహోవాకు హేయులు, సమాజం సైతం డంబాలు పలికేవారిని ఇష్టపడదు. పైగా వారిని నమ్మదు కూడా” (బ్రూస్ వాల్ట్ ). 

27:3 సముద్రతీరంలోని ఇసుక గురించి బైబిల్ లో పలు ప్రస్తావనలున్నాయి. అయితే, ఇసుక కంటె మూడుని (ఏవిల్) కోపము (21:19 లో “ప్రాణము విసికించు" వివరణ చూడండి) ఇంకా భారము గలది. 

27:4 రోషము గురించి 6:34-35; 14:30 నోట్సు చూడండి. 

27:5 కంటె... మేలు సామెతల కోసం 15:16-17 నోట్సు చూడండి. ఇతరుల మేలును కోరుతూ గద్దించుట (3:11-12; 6:23), మనసు లోపల ప్రేమించుచూ బయట క్రియాశూన్యంగా ఉండడం కంటె మేలు. 

27:6 స్నేహితుడు ప్రేమతో నిర్మాణాత్మక విమర్శల్ని చేస్తాడు. అయితే పగవాడు ద్వేషాన్ని లోపల దాచుకొని పైకి ముద్దులు పెడతాడు (24:26).

27:7 తేనెపట్టు గురించి 24:13-14 నోట్సు చూడండి. 

27:8 ఇల్లు విడిచి తిరుగు అనే అర్థాన్నిచ్చే హెబ్రీ పదాన్ని (యోబు 15:23; హోషేయ 9:17తో పోల్చండి) "పారిపోవడం" అని కూడా అనువదించవచ్చు (కీర్తన 55:7; యెషయా 16:2; యిర్మీయా 4:25: 9:10). 

27:9 తైలముతో అభిషేకించబడడం, అత్తరు పూసుకోవడం ప్రాచీన కాలంలో విలాసాలు. చెలికాడు ఇచ్చే యథార్థపూర్వకమైన సలహాలు మధురమైనవనే భావన (16:21 దగ్గర "రుచిగల మాటలు" వివరణ చూడండి). 

27:10 కంటె... మేలు సామెతల కోసం 15:16-17 నోట్సు చూడండి. కొన్నిసార్లు రక్తసంబంధాల కంటె సుదీర్ఘకాల స్నేహబంధాలు ఎక్కువ ఆధారపడదగినవిగా ఉంటాయి (17:17; 18:24). 

27:11 తమ పిల్లల్ని క్రమశిక్షణలో పెంచలేని తల్లిదండ్రులు బహిరంగంగా విమర్శ పాలుకావచ్చు (1తిమోతి 3:4-5). 

27:12 ఆపదలో పడుదురు గురించి 22:3 నోట్సు చూడండి.

27:13 పరులకొరకు పూటబడిన గురించి 6:1-2 నోట్సు చూడండి. 

27:14 ఈ వచనానికి రెండు రకాల వివరణలుండవచ్చు: తెల్లవారు జామున , నిద్రలేచే అలవాటు లేనివారికి ఎవరైనా వేకువనే లేచి గొప్ప శబ్దముతో శుభాకాంక్షలు చెప్పడం వారికి చిరాకు తెప్పిస్తుంది. లేదా, బిగ్గరగా దీవించే ఆ వారు బహుశా లోపల కపటం దాచుకొని పైకి మంచివారుగా ప్రవర్తించేవారు. అయ్యుండవచ్చు. వేషధారి దేవుని శాపమునకు పాత్రుడవుతాడు. 

27:15-16 కారు నీళ్లును గురించి 19:13 నోట్సు చూడండి. గయ్యాళియైన భార్యను అదుపులో పెట్టడం గాలిని ఆపినంత లేక పిడికిలిలో నూనెను పట్టుకున్నంత అసాధ్యం. 

27:17 పదునగును ఇనుప పరికరాల్ని ఇనుము (ఆకురాయి)తో పదును పెట్టినట్టుగా, అవసరమైతే బాధ కలిగించే విమర్శ ద్వారా సైతం (వ.6) మంచి స్నేహితులు జ్ఞానంలో -- దైవభక్తిలో వృద్ధిచెందేలా ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకుంటారు.

27:18 ఒక వ్యక్తి ఓర్పుతో తన యజమానిని నమ్మకంగా సేవించినప్పుడు (ఎఫెసీ 6:5; కొలస్సీ 3:22; 1తిమోతి 6:1-2; తీతు 2:9-10; 1 పేతురు 2:18), దేవుడతనికి తగిన సమయంలో ప్రతిఫలమిస్తాడు, అది ఈ లోకంలో కాకపోయినా, నిత్యత్వంలో మట్టుకు నిశ్చయంగా దొరుకుతుంది.

27:19 మనస్సు (లేక హృదయం ) అద్దం వంటిది. అది మన నిజమైన స్వభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది (4:23 చూడండి). తన మనసును లేక ఒకని మనసును తెలుసుకొనడమంటే నిజంగా ఒక వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోవడమే. అయితే ఇది మనుషులకు కష్టసాధ్యమైన విషయం (14:10; 15:11; 17:3; 20:5; 24:12; 25:3).

27:20 పాతాళము (1:12-13 నోట్సు చూడండి) అగాధ కూపము (15:11 నోట్సు చూడండి) అనేవి - మరణానికి సాదృశ్యాలు. ఇవి. ఎప్పటికప్పుడు మనుషుల్ని తమలోకి లాక్కుంటూనే ఉంటాయి (30:16). నరుల దృష్టి అనే పదజాలం మోహం, అసూయ, లోభం మొదలైన వాటిని సూచిస్తుంది (30:15). 

27:21 మనుషులందుకొనే, ఇచ్చే పొగడ్తలను కీర్తి. అనే పదం సూచిస్తుంది. ఈ సామెతకు పలు తాత్పర్యాలుండవచ్చు. మూసచేత వెండిని శోధించి మష్టును తీసివేసినట్టుగా, ముఖస్తుతి మాటల్ని, నయవంచన పలుకుల్ని ప్రక్కన పెట్టి నిజమైన ప్రశంసను స్వీకరించాలి. ఒక వ్యక్తి పొగడ్త నందు కొనేటప్పుడూ, ఇతరుల్ని పొగిడేటప్పుడూ ఆ పొగడ్త నిజమైనదో కాదో ఆ వ్యక్తి నైతిక స్వభావం తెలియజేస్తుంది. కాలక్రమేణా, మనుషులు అందుకొనే, ఇతరులకిచ్చే పొగడ్తలు కొలిమిలో వెండి, బంగారాల లాగా శుద్ధి అవుతాయి. హెబ్రీలో ఈ మాటలను “ఒకడు తన పొగడ్త ప్రకారం” అని కూడా అనువదించవచ్చు. ఒక వ్యక్తి ఎటువంటివాడో అతనందుకున్న పొగడ్త, అతడు దానిని ఎంత కృపాసహితంగా స్వీకరించాడనే దానిచేత పరిశీలించవచ్చని దీని భావం (17:3 కూడా చూడండి). 

27:22 రోటి మట్టితో చేసి ఆవంలో కాల్చి లేక రాతిలో తొలిచి చేసిన రోలు కావచ్చు. రోకలి రాతితో చేసినది లేక మట్టితో చేసి ఆవంలో కాల్చినది కావచ్చు. పనివాడు గోధుమలను (ఈ సందర్భంలో వేయించిన యవలు కావచ్చు) కొద్ది కొద్దిగా రోటిలో పోసి దంచి మెత్తగా పిండి చేస్తాడు. మూడుని (హెబ్రీ. ఏవిల్) ప్రతి అణువులోను మూఢత నిండి ఉంటుంది.

27:23-27 వ్యవసాయదారుడు తన పశువుల - మందల పట్ల శ్రద్ధ చూపించినట్టుగా, రాజకుమారుడైన తన కుమారుడు తన పౌరుల స్థితిని జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలని సొలొమోను చెబుతున్నాడు. ధనము స్థిరమైనది కాదు (23:4-5), కిరీటం శాశ్వతంగా ఉండక పోవచ్చు, అయినా పశువుల
మందలను, పంటలను (మనుషులు, సేద్యపు భూములు) జాగ్రత్తగా పరిరక్షిం చుకున్నట్లయితే స్థిరమైన పోషణాధారం ఉండగలదు (24:27). ఎండిన గడ్డిని వామిగా వేసిన తర్వాత నేలమీద మొలిచే పచ్చిక పశువులకు మేతగా ఉంటుంది. తర్వాత కొండగడ్డితో బాటు ధాన్యాన్ని సమకూర్చుకోవచ్చు. వస్త్రాలకు అవసరమైన ఉన్ని గొట్టె పిల్లల నుండి వస్తుంది... పొలంలో పెట్టుబడులకు పొట్టేళ్లు అమ్మగా వచ్చిన డబ్బులు సరిపోతాయి, తాగడానికి ఆడు మేకల పాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. యాజమాన్యపు బాధ్యతలలో ఉన్నవారు తమ అధీనంలో ఉన్న మనుషులకు, వనరులకు మంచి గృహనిర్వాహకులుగా ఉండాలి. 


Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |