John I - 1 యోహాను 5 | View All

1. యేసే క్రీస్తయి యున్నాడని నమ్ము ప్రతివాడును దేవునిమూలముగా పుట్టియున్నాడు. పుట్టించినవానిని ప్రేమించు ప్రతివాడును ఆయన మూలముగా పుట్టిన వానిని ప్రేమించును.

2. మనము దేవుని ప్రేమించుచు ఆయన ఆజ్ఞలను నెరవేర్చువారమైతిమా దేవుని పిల్లలను ప్రేమించుచున్నామని దానివలననే యెరుగుదుము.

3. మనమాయన ఆజ్ఞలను గైకొనుటయే. దేవుని ప్రేమించుట; ఆయన ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 30:11

4. దేవుని మూలముగా పుట్టినవారందరును లోకమును జయించుదురు; లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసమే

5. యేసు దేవుని కుమారుడని నమ్ము వాడు తప్ప లోకమును జయించువాడు మరి ఎవడు?

6. నీళ్లద్వారాను రక్తముద్వారాను వచ్చిన వాడు ఈయనే, అనగా యేసుక్రీస్తే. ఈయన నీళ్లతో మాత్రమేగాక నీళ్లతోను రక్తముతోను వచ్చెను. ఆత్మ సత్యము గనుక సాక్ష్యమిచ్చువాడు ఆత్మయే.

7. సాక్ష్య మిచ్చువారు ముగ్గురు, అనగా ఆత్మయు, నీళ్లును,రక్తమును, ఈ ముగ్గురు ఏకీభవించి యున్నారు.

8. మనము మనుష్యుల సాక్ష్యము అంగీకరించుచున్నాము గదా! దేవుని సాక్ష్యము మరి బలమైనది. దేవుని సాక్ష్యము ఆయన తన కుమారుని గూర్చి యిచ్చినదే.

9. దేవుని కుమారునియందు విశ్వాస ముంచువాడు తనలోనే యీ సాక్ష్యము కలిగియున్నాడు; దేవుని నమ్మనివాడు ఆయన తన కుమారునిగూర్చి యిచ్చిన సాక్ష్యమును నమ్మలేదు గనుక అతడు దేవుని అబద్ధికునిగా చేసినవాడే.

10. ఆ సాక్ష్యమేమనగా దేవుడు మనకు నిత్య జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము ఆయన కుమారుని యందున్నది.

11. దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని అంగీకరింపని వాడు జీవములేని వాడే.

12. దేవుని కుమారుని నామమందు విశ్వాసముంచు మీరు నిత్యజీవముగలవారని తెలిసికొనునట్లు నేను ఈ సంగతులను మీకు వ్రాయుచున్నాను.

13. ఆయననుబట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యమేదనగా, ఆయన చిత్తానుసారముగా మన మేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే.

14. మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని మన మెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము.

15. తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనను చూచినయెడల అతడు వేడు కొనును; అతనిబట్టి దేవుడు మరణకరముకాని పాపము చేసినవారికి జీవము దయచేయును. మరణకరమైన పాపము కలదు. అట్టిదానిగూర్చి వేడుకొనవలెనని నేను చెప్పుటలేదు.

16. సకల దుర్ణీతియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు.

17. దేవుని మూలముగా పుట్టియున్న వాడెవడును పాపము చేయడని యెరుగుదుము. దేవునిమూలముగా పుట్టినవాడు తన్ను భద్రముచేసికొనును గనుక దుష్టుడు వాని ముట్టడు.

18. మనము దేవుని సంబంధులమనియు,లోకమంతయు దుష్టుని యందున్నదనియు ఎరుగుదుము.

19. మనము సత్యవంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచ్చిమనకు వివేక మనుగ్రహించియున్నాడని యెరుగుదుము.

20. మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తునందున్న వారమై సత్య వంతుని యందున్నాము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నిత్యజీవమునై యున్నాడు.

21. చిన్న పిల్లలారా, విగ్రహముల జోలికి పోకుండ జాగ్రత్తగా ఉండుడి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
5:1-21 దీనికి ముందు అధ్యాయంలో యోహాను ప్రేమను గూర్చి నొక్కి చెప్పాడు. ఈ అధ్యాయంలో ప్రేమకు మార్గం విశ్వాసంతో నిర్మించబడిందని యోహాను రూఢిపరుస్తున్నాడు. 

5:1-2 నిజమైన విశ్వాసం, లోతైన ప్రేమ అనే ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణానికి దారి తీస్తుంది. లోతు కలిగిన ప్రేమకు దారితీస్తుంది. నమ్మటం అంటే దేవుని ద్వారా ఒక క్రియాశీలకమైన, రూపాంతర విధానంలో పని చేయడం. అది దేవుని మూలముగా పుట్టి యుండడం ఆయన మూలముగా పుట్టినవానిని
ప్రేమించును అనే మాటలు ఒక సాటి విశ్వాసిపట్ల ప్రేమను సూచిస్తుంది. 

5:3 దేవుని ప్రేమించుట, ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొనుట, వేరు వేరు కాదు. దేవుడు తనకు ఇష్టమైనవిగా అంగీకరించేవాటిని చేయడం ఎలాగో దేవుని ఆజ్ఞలు ఆయన ప్రజలకు నేర్పిస్తాయి (రోమా 12:1,2). దేవుని గూర్చిన జ్ఞానం మానవుని చిత్రాన్ని రూపాంతరం చెందించి, ఒకప్పుడు భారమైనవిగా ఉన్నవాటిని తేలికగా మోయగలిగేవిగా చేస్తాయి (మత్తయి 11:30). 

5:4 పుట్టినవారందరు అనే మాట రూపాంతరం చెంది విశ్వాసము ద్వారా

5:5 యేసును దేవుని కుమారుడని ఒప్పుకొనేవాడు. ఆయనను క్రీస్తు" అనీ ఆయన శరీరధారిగా వచ్చాడనీ నమ్మినట్లు భావించాలి. “యేసును నమ్మడంలో ఏమాత్రం కొదువ ఉన్నా అది మనం ఈ దైవరహితమైన లోక ప్రభావం నుండి మనల్ని రక్షించడానికి సామర్థ్యం లేని ఎవరో వ్యక్తిని నమ్మినట్టే" (ఐ. హోవర్డ్ మార్షల్). 

5:6 నీళ్ళ ద్వారాను రక్తము ద్వారాను అనే మాటలు యేసు బాప్తిస్మాన్నీ, ఆయన మరణాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. యోహాను చెప్పిన యేసు జీవితంలోని ఈ సంఘటనల భావాన్ని గురించి సాక్ష్యమిచ్చువాడు ఆత్మయే. యేసు బాప్తిస్మం, ఆయన సిలువకార్యం , ఈ రెండు సమయాల్లో యోహాను ఒక ప్రత్యక్ష సాక్షి అంతేగాక వారి అవగాహనకు సహాయం చేయడానికి యోహానుకు, ఇతర విశ్వాసులకు తన పరిశుద్దాత్మను అనుగ్రహిస్తానని యేసు వాగ్దానం చేశాడు (యోహాను 16:13).

5:7-8 ముగ్గురు సాక్షుల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు యోహాను బహుశా ద్వితీ 19:15 (మత్తయి 18:16 కూడా) ని గూర్చి ఆలోచిస్తూ ఉండి ఉంటాడు. నీళ్ళును (యేసు బాప్తిస్మం) రక్తమును (యేసు ప్రాయశ్చిత్త మరణం) అనేవాటితో కలిసి ఆత్మ సాక్ష్యమిస్తాడు.

5:9 ఒక న్యాయపరమైన అభియోగం విషయంలో వాస్తవాలను రుజువు చేయడానికి యూదుల, రోమీయ చట్టాలు రెండూ స్పష్టమైన సాక్ష్యము చెప్పే సాక్షుల మీదనే ఆధారపడతాయి.

5:10 సాక్ష్యమిచ్చువాడు ఆత్మయే (వ. 6,8) అని చెప్పిన తరువాత ఆయన (దేవుడు) ఇచ్చిన సాక్ష్యము అని చెప్పడంలో యోహాను పరిశుద్ధాత్మను దేవుడు అని రూఢిపరిచాడు.

5:11 విశ్వాసిలో ఉండే సాక్ష్యమును గూర్చి కూడా యోహాను మాట్లాడాడు (వ. 10), విశ్వాసులు వారు పొందిన (నిత్యజీవము) బహుమానం గురించీ, దాని మూలము (ఆయన కుమారుని) గురించీ వృద్ధి చెందుతున్న దృఢ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు. 

5:12 క్రీస్తులో విశ్వాసానికి బయట వేరే రక్షణ ఏదీ లేదు.

5:13 ఈ పత్రిక రాయడంలో యోహాను ప్రధానమైన లక్ష్యాల్లో నిశ్చయత అనేది ఒకటి.

5:14-15 ప్రార్ధనకు లోతైన జవాబు ఏమిటంటే ఆయన మన మనవి ఆలకించునని ఎరిగి ఉండడమే. అంటే మనమాయనను అడిగినవి మనకు కలిగినవని ఎరగడమే. విశ్వాసులకు సంబంధించి ప్రార్థన అనేది మనకిష్టమైన వాటిని పొందటం, మన కోరికలను తృప్తిపరచుకోవడం కంటే మించి తండ్రితో సహవాసాన్ని కలిగి ఉండడానికి కోరుకుంటుంది.

5:16 మరణకరము కాని పాపము (వ.17తో పోల్చండి) కు క్షమాపణ పొందడం సాధ్యమే (1:9). మరణకరమైన పాపము అంటే ఈ పత్రిక హెచ్చరించిన దేవునికి వ్యతిరేకమైన భయంకర అతిక్రమాలు. యోహాను బహుశా భ్రష్టత్వం (అపొస్తలుల బోధను తిరస్కరించి, యేసునుండి దూరమైపోవడం) గురించి మాట్లాడి ఉండవచ్చు. ఈ అతిక్రమాలను, ఆ అతిక్రమకారులను గురించి ప్రార్థనలో గోజాడేకంటే వారిని దేవుని చేతికి అప్పగించమని యోహాను తన పాఠకులకు పిలుపునిచ్చాడు. “మరణము” అంటే ఆధ్యాత్మిక మరణం, దేవుని నుండి నిత్యమైన ఎడబాటు.

5:17 పాపములన్నీ భయంకరమైనవే. వాటిలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన దుష్టకార్యాలు దేవునికి శాశ్వతమైన విరోధంగా పరిణమించవచ్చు గానీ, ప్రార్ధన, పశ్చాత్తాపం, నూతన పరచబడిన విశ్వాసం ద్వారా పునరుద్దరణలతో జయించ గలిగిన పాపం కూడా ఉంది. యోహాను సూచనలు ఒక హెచ్చరిక పూర్వకమైన, ఆశాజనకమైన మాటలతో ముగిశాయి. 

5:18 పాపము చేయడని దీన్ని గురించి 3:6 నోట్సు చూడండి. 

5:19 మనము... ఎరుగుదుము అనేది యోహానులాంటి అపొస్తలులకు, అతని పాఠకులకు వర్తిస్తుంది. లోకమంతయు సాతాను యందున్నదని ఎరుగుదుము, అంటే లోకము సాతాను ప్రభావము క్రింద ఉన్నదని అర్ధం. అయితే వాని పరిపాలన అస్థిరమైనది, సమసిపోయేది (2:8,17). 

5:20 ఆయనే నిజమైన దేవుడు అని చెప్పడంలో యోహాను క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణమైన దైవత్వాన్ని స్పష్టంగా రూఢిపరిచాడు.

5:21 పత్రికలోని ఈ ముగింపు వాక్యం శతాబ్దాలుగా వ్యాఖ్యానకర్తలను తికమక పెట్టింది. తన పత్రికలో వేటికైతే వ్యతిరేకంగా తాను హెచ్చరించాడో ఆ అబద్దాలు, తప్పిదాలు, ద్వేషం, తిరుగుబాటు అనేవాటన్నిటినీ క్లుప్తీకరించిన పదమే విగ్రహములు. తన పాఠకులు క్రీస్తును గురించిన నిజమైన జ్ఞానముతో తమ ఆత్మలను సంతృప్తి పరచు కుంటారని యోహాను ఆశించాడు.


Shortcut Links
1 యోహాను - 1 John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |