Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 45 | View All

1. ఒక దివ్యమైన సంగతితో నా హృదయము బహుగా ఉప్పొంగుచున్నది నేను రాజునుగూర్చి రచించినదానిని పలికెదను. నా నాలుక త్వరగా వ్రాయువాని కలమువలె నున్నది.

2. నరులకంటె నీవు అతిసుందరుడవై యున్నావు నీ పెదవులమీద దయారసము పోయబడియున్నది కావున దేవుడు నిత్యము నిన్ను ఆశీర్వదించును.
మత్తయి 17:2, మార్కు 13:31, లూకా 4:22, యోహాను 1:14, యోహాను 7:46, హెబ్రీయులకు 1:3-4, ప్రకటన గ్రంథం 1:13-18

3. శూరుడా, నీ కత్తి మొలను కట్టుకొనుము నీ తేజస్సును నీ ప్రభావమును ధరించుకొనుము.

4. సత్యమును వినయముతోకూడిన నీతిని స్థాపించుటకు నీ ప్రభావమును ధరించుకొని వాహనమెక్కి బయలు దేరుము నీ దక్షిణహస్తము భీకరమైనవాటిని జరిగించుటకు నీకు నేర్పును.

5. నీ బాణములు వాడిగలవి ప్రజలు నీచేత కూలుదురు. నీ బాణములు రాజు శత్రువుల గుండెలో చొచ్చును.

6. దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును నీ రాజదండము న్యాయార్థమైన దండము.
హెబ్రీయులకు 1:8-9

7. నీవు నీతిని ప్రేమించి భక్తిహీనతను ద్వేషించుచున్నావు కావున దేవుడు నీ దేవుడే చెలికాండ్రకంటె హెచ్చగునట్లుగా నిన్ను ఆనందతైలముతో అభిషేకించి యున్నాడు.
హెబ్రీయులకు 1:8-9

8. నీ వస్త్రములెల్ల గోపరస వాసనే అగరు వాసనే లవంగిపట్ట వాసనే దంతముతో కట్టిన నగరులలో తంతివాద్యములు నిన్ను సంతోషపెట్టుచున్నవి.

9. నీ దయనొందిన స్త్రీలలో రాజుల కుమార్తెలున్నారు. రాణి ఓఫీరు అపరంజితో అలంకరించుకొని నీ కుడిపార్శ్వమున నిలుచుచున్నది.

10. కుమారీ, ఆలకించుము ఆలోచించి చెవియొగ్గుము నీ స్వజనమును నీ తండ్రి యింటిని మరువుము

11. ఈ రాజు నీ ప్రభువు అతడు నీ సౌందర్యమును కోరినవాడు అతనికి నమస్కరించుము.

12. తూరు కుమార్తె నైవేద్యము తీసికొనివచ్చును జనులలో ఐశ్వర్యవంతులు నీ దయను వెదకుదురు.

13. అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమార్తె కేవలము మహిమ గలది ఆమె వస్త్రము బంగారు బుట్టాపని చేసినది.

14. విచిత్రమైన పనిగల వస్త్రములను ధరించుకొని రాజు నొద్దకు ఆమె తీసికొని రాబడుచున్నది ఆమెను వెంబడించు ఆమె చెలికత్తెలైన కన్యకలు నీయొద్దకు తీసికొని రాబడుచున్నారు.

15. ఉత్సాహ సంతోషములతో వారు వచ్చుచున్నారు రాజనగరులో ప్రవేశించుచున్నారు.

16. నీ పితరులకు ప్రతిగా నీకు కుమారులుందురు భూమియందంతట నీవు వారిని అధికారులనుగా నియమించెదవు.

17. తరములన్నిటను నీ నామము జ్ఞాపకముండునట్లు నేను చేయుదును కావున జనములు సర్వకాలము నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదురు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
కీర్తన-45. ఈ కీర్తన ప్రేమను గూర్చిన గీతము అనే పేరుతో ప్రసిద్ధికెక్కింది. ఇది రాజు వివాహోత్సవ సందర్భానికి సంబంధించిన కీర్తన...
శీర్షిక. షోషనీయులను రాగము - ఈ కీర్తనను స్వరపర్చిన కాలంలో కీర్తన 22 లోని “అయ్యలెత్ షహరు” రాగం లాగా ఇది అందరికీ సుపరిచితమైన రాగం అని స్పష్టమవుతున్నది. కోరహు కుమారులు కోసం కీర్తన 42 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. దైవధ్యానము కోసం కీర్తన 32 శీర్షిక నోట్సు చూడండి. 

45:1-2 ప్రాచీన పశ్చిమాసియాలో రాజుల గౌరవ ప్రతిష్ఠలు చిరకాలం నిలిచి ఉండేలా భావితరాలు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకొనేలా , గీతాలు స్వరపర్చడం పరిపాటి. అతి సుందరుడవై... నీ పెదవుల మీద దయారసము పోయబడి యున్నది వంటి అతిశయోక్తులతో కూడిన వర్ణన సాధారణంగానే ఇటువంటి గీతాల్లో ఉంటుంది. 

45:3-5 ప్రాచీన ప్రపంచంలో రాజుల్లో వినయం అరుదుగా కనిపించే లక్షణం. పైగా అణకువగా ఉండడాన్ని బలహీనతకు గుర్తుగా భావించేవారు. అయితే ఇశ్రాయేలు విషయంలో వినయము ఒక ప్రత్యేకమైన గుణం. ఇది యెహోవా సేవకుడైన రాజుకు దేవునితో ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాన్ని సూచించే గుణం (సామె 15:33; 18:12; జెఫన్యా 2:3).

45:6-7 దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచును. ఈ రెండు వచనాల అంతిమ నెరవేర్పు యేసుక్రీస్తులో కనిపిస్తుంది. హెబ్రీ పత్రికా రచయిత ఈ వచనాలను క్రీస్తు ఘనతకు, ప్రాధాన్యతకు, అధికారానికి, ఆయన స్వభావానికి అన్వయించాడు (హెబ్రీ 1:8). (1) క్రీస్తు రాజ్యం “యుగయుగములు ఉండును” (ప్రక 1:6). వ.6లో మెస్సీయ రాజును దేవుడు అని పిలిచి, దానిని వ.7 లో "నీ దేవుడు" అన్న దానినుండి ప్రత్యేకించాడు (అంటే- తండ్రియైన దేవుడు అని అర్థం). ఈ భేదం క్రీస్తు, తండ్రి యిద్దరూ సంపూర్తిగా దేవుడు అన్న కొత్త నిబంధన బోధకు అనుగుణంగా ఉంది. (2) ఈ కీర్తనలో బాగా గుర్తించదగిన క్రీస్తు స్వభావం ప్రేమించడం, ద్వేషించడం అన్న పదాలలో వివరించబడింది. నీతి ఆయన రాజ్యస్వభావాన్ని వివరిస్తుంది కాబట్టి ఆయన నీతిని ప్రేమిస్తాడు. తన తండ్రి సంకల్పాన్ని అనుసరించడంలో (హెబ్రీ 10:7), ఆయన నీతిని అమితంగా ప్రేమించడంలో ఆయన ఆనందం కనిపిస్తుంది (ఎఫెసీ 5:26; హెబ్రీ 13:12). అదే సమయంలో ఆయననీతిని ఎంతగా ప్రేమిస్తాడో దుర్మార్ధతను అంతగా ద్వేషిస్తాడు. దీన్ని ఆయన పాపాన్ని అణగదొక్కి తన ప్రజలను వారి పాపాలనుండి రక్షించడానికి సిలువ మీద మరణించడం ద్వారా తెలియజేశాడు (మత్తయి 1:21). ఆయన భూమిమీద ఉన్నప్పుడు అన్ని విధాలైన పాపాలను, వక్రబుద్ధిగల తరాన్ని (మత్తయి 12:39), సాతాను శక్తులను (మార్కు 1:34-39), దేవుని ప్రజల వేషధారణను (మత్తయి 23) ఎదుర్కొన్నాడు. ఈ యుగాంతాన భూమి మీద తన నీతిని స్థాపించడానికి ఆయన తిరిగి వస్తాడు. (ప్రక 19-22). (3) యేసుక్రీస్తు నీతిని ప్రేమించి, దుర్మార్థతను ద్వేషిస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు అన్నిటి మీద ఆయనను అభిషేకించాడు. ఈ అభిషేకం దేవుడాయనకు ఘనతను, పరిశుద్ధతను, అధికారాన్ని యిచ్చినట్లు తెలియజేస్తుంది. ఆనంద
తైలము అన్నది. పరిశుద్దాత్మ అభిషేకానికి సంబంధించినది (మత్తయి 3:16-17; గలతీ 5:22-23 చూడండి; హెబ్రీ 1:9 చూడండి). 

45:8 దంతముతో కట్టిన నగరులలో అనే పదజాలం రాజభవనాలను పూర్తిగా దంతంతో నిర్మించారని చెప్పడం లేదుగానీ, భవనం లోపలి అలంకరణలను, దంతంతో తాపడం చేయబడిన పరుపులు బల్లలు వంటి వస్తువులను సూచిస్తుండవచ్చు (1రాజులు 22:39; ఆమోసు 3:15; 6:4). 

45:9 ఓఫీరునుండి ఉత్పత్తి అయిన అపరంజి అత్యంత శ్రేష్ఠమైన మేలిమి బంగారం (యోబు 28:16; యెషయా 13:12). భౌగోళికంగా ఓఫీరు ఏ ప్రదేశమో నిర్దిష్టంగా తెలియడంలేదు. 

45:10-11 వధువు శ్రద్ధాసక్తులు, భక్తి విశ్వాసాలు ఆమె స్వజనం మీద, తన స్వదేశం పట్ల కాక, ఆమె వివాహమాడబోతున్న రాజు పట్ల ఉండాలని మరువుము... నమస్కరించుము అనే పదాలు సూచిస్తున్నాయి. 

45:12 మధ్యధరా సముద్ర తీరంలో ఒక ప్రధాన వ్యాపార కేంద్రమైన తూరు మితిమీరిన విలాసాలకు, సంపదలకు పేరు పొందింది.

Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |