Jeremiah - యిర్మియా 15 | View All

1. అప్పుడు యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచ్చెను మోషేయు సమూయేలును నాయెదుట నిలువబడినను ఈ ప్రజలను అంగీకరించుటకు నాకు మనస్సుండదు, నాసన్నిధి నుండకుండ వారిని వెళ్లగొట్టుము.

2. మే మెక్కడికి పోదుమని వారు నిన్నడిగినయెడల నీవు వారితో నిట్లనుము. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడుచావునకు నియమింపబడినవారు చావునకును, ఖడ్గమునకు నియమింప బడినవారు ఖడ్గమునకును, క్షామమునకు నియమింపబడిన వారు క్షామమునకును, చెరకు నియమింపబడినవారు చెర కును పోవలెను.
ప్రకటన గ్రంథం 13:10

3. యెహోవా వాక్కు ఇదే-చంపుటకు ఖడ్గము, చీల్చుటకు కుక్కలు, తినివేయుటకును నాశనము చేయుటకును ఆకాశపక్షులు భూమృగములు అను ఈ నాలుగు విధముల బాధలు వారికి నియమించియున్నాను.
ప్రకటన గ్రంథం 6:8

4. యూదారాజైన హిజ్కియా కుమారుడగు మనష్షే యెరూషలేములో చేసిన క్రియలనుబట్టి భూమిమీదనున్న సకల రాజ్యములలోనికి యిటు అటు చెదరగొట్టబడునట్లు వారిని అప్పగించుచున్నాను.

5. యెరూషలేమా, నిన్ను కరుణించువాడెవడు? నీయందు జాలిపడువాడెవడు? కుశల ప్రశ్నలు అడుగుటకు ఎవడు త్రోవవిడిచి నీయొద్దకు వచ్చును?

6. యెహోవా వాక్కు ఇదేనీవు నన్ను విసర్జించి యున్నావు వెనుకతీసియున్నావు గనుక నిన్ను నశింప జేయునట్లు నేను నీ మీదికి నాచేతిని చాచియున్నాను; సంతాపపడి పడి నేను విసికియున్నాను.

7. దేశద్వారములో నేను వారిని చేటతో తూర్పారపట్టుచున్నాను, నా జనులు తమ మార్గములను విడిచి నాయొద్దకు రారు గనుక వారిని సంతానహీనులుగా చేయుచున్నాను, నశింపజేయు చున్నాను.

8. వారి విధవరాండ్రు సముద్రపు ఇసుకకంటె విస్తారముగా ఉందురు; మధ్యాహ్నకాలమున ¸యౌవనుల తల్లిమీదికి దోచుకొనువారిని నేను రప్పింతును; పరితాపమును భయములను ఆకస్మాత్తుగా వారిమీదికి రాజేతును.

9. ఏడుగురిని కనిన స్త్రీ క్షీణించుచున్నది; ఆమె ప్రాణము విడిచియున్నది; పగటివేళనే ఆమెకు ప్రొద్దు గ్రుంకి యున్నది. ఆమె సిగ్గుపడి అవమానము నొందియున్నది; వారిలో శేషించిన వారిని తమ శత్రువులయెదుట కత్తి పాలు చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

10. అయ్యో నాకు శ్రమ; నా తల్లీ, జగడమాడువాని గాను దేశస్థులందరితో కలహించువానిగాను నీవేల నన్ను కంటివి? వడ్డికి నేను బదులియ్యలేదు, వారు నాకు బదులిచ్చినవారు కారు అయినను వారందరు నన్ను శపించు చున్నారు.

11. అందుకు యెహోవా నిశ్చయముగా నీకు మేలుచేయవలెనని నేను నిన్ను బలపరచుచున్నాను, కీడు కాలమున ఆపత్కాలమున నీ శత్రువులు నిశ్చయముగా నీకు మొరలిడునట్లు చేయుదునని సెలవిచ్చెను.

12. ఇనుమునైనను ఉత్తరమునుండి వచ్చు యినుము నైనను కంచునైనను ఎవడైన విరువగలడా?

13. నా జనులారా మీ ప్రాంతములన్నిటిలో మీరు చేయు సమస్త పాపములను బట్టి మీ స్వాస్థ్యమును నిధులను క్రయములేకుండ నేను దోపుడు సొమ్ముగా అప్పగించుచున్నాను.

14. నీవెరుగని దేశములో నీ శత్రువులకు నిన్ను దాసునిగా చేతును, నా కోపాగ్ని రగులుకొనుచు నిన్ను దహించును.

15. యెహోవా, నా శ్రమ నీకే తెలిసియున్నది; నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుము, నన్ను దర్శించుము, నన్ను హింసించువారికి నాకొరకై ప్రతిదండన చేయుము, నీవు దీర్ఘశాంతి కలిగినవాడవై నన్ను కొనిపోకుము, నీ నిమిత్తము నాకు నింద వచ్చుచున్నదని తెలిసి కొనుము.

16. నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించితిని; సైన్యముల కధిపతివగు యెహోవా, దేవా, నీ పేరు నాకు పెట్టబడెను గనుక నీ మాటలు నాకు సంతోషమును నా హృదయమునకు ఆనందమును కలుగజేయుచున్నవి.

17. సంతోషించు వారి సమూహములో నేను కూర్చుండలేదు నేను ఉల్ల సింపలేదు. కడుపు మంటతో నీవు నన్ను నింపి యున్నావు గనుక, నీ హస్తమునుబట్టి నేను ఏకాకినై కూర్చుంటిని.

18. నా బాధ యేల యెడతెగనిదాయెను? నా గాయము ఏల ఘోరమైనదాయెను? అది స్వస్థత నొందకపోనేల? నిశ్చయముగా నీవు నాకు ఎండమావుల వవుదువా? నిలువని జలములవవుదువా?

19. కాబట్టి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చెను నీవు నాతట్టు తిరిగినయెడల నీవు నా సన్నిధిని నిలుచునట్లు నేను నిన్ను తిరిగి రప్పింతును. ఏవి నీచములో యేవి ఘనములో నీవు గురుతుపట్టినయెడల నీవు నా నోటివలె ఉందువు; వారు నీతట్టునకు తిరుగవలెను గాని నీవు వారి తట్టునకు తిరుగకూడదు

20. అప్పుడు నిన్ను ఈ ప్రజలను పడగొట్టజాలని యిత్తడి ప్రాకారముగా నేను నియమించె దను; నిన్ను రక్షించుటకును నిన్ను విడిపించుటకును నేను నీకు తోడైయుందును గనుక వారు నీమీద యుద్ధము చేయుదురు గాని నిన్ను జయింపకపోదురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

21. దుష్టుల చేతిలోనుండి నిన్ను విడిపించెదను, బలాత్కారుల చేతిలోనుండి నిన్ను విమోచించెదను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
15:1 పూర్వకాలంలోని మోషే, సమూయేలు వంటి గొప్ప ప్రార్ధనా వీరులు దేవుని యెదుట ప్రార్థించడానికి నిలువబడినను, వారు సైతం ఆయన తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకొనేలా చేయలేరు. ఏ ప్రార్థనా ప్రజలకు సహాయ పడనంతగా వారు పాపాల్లో కూరుకొనిపోయారు. మోషే అనేక సార్లు ఇశ్రాయేలీయుల కోసం విజయవంతంగా విజ్ఞాపన చేశాడు. (నిర్గమ 32:714,30-32; సంఖ్యా 14:13-19; ద్వితీ 9:13-29), సమూయేలు కూడా అంతే (1సమూ 7:8-9; 12:17-25). అయితే ఇప్పుడు యూదాకు అన్ని ఆశలూ అంతరించిపోయాయి. 

15:2 ప్రజల భవిష్యత్తు నిరాశాజనకంగా మారింది. వారనుకున్నవాటిలో ఏదీ దేవుని నిర్ణయాన్ని మార్చలేదు. 

15:3 యిర్మీయాలో, యెహెజ్కేలులో నాలుగురకాల శాపాలు తరచూ కన బడతాయి (మరణం, ఖడ్గం, కరవు, చెర). ఇవే శ్రమలు ప్రకటన గ్రంథంలోని నలుగురు గుఱ్ఱపురౌతుల ప్రస్తావనలోను కనబడుతున్నాయి (ప్రక 6:1-8). 

15:4 ద్వితీ 28:37 లో మోషే ముందుగా చెప్పినట్టుగానే యూదా ప్రజలు సకల రాజ్యములలోనికి యిటు - అటు చెదరగొట్టబడి అన్యజనులను విస్మయపరుస్తారు (24:9; 29:18; 34:17). యిర్మీయా గ్రంథమంతటిలో ఇక్కడ ఒక్కచోట మాత్రమే రాజైన మనషే ప్రస్తావన కనబడుతున్నది (క్రీ.పూ. 696-642), యూదాలో దారుణమైన పరిస్థితులకు కారణం అతడే అని ఈ వచనం తెలియజేస్తుంది. మనషే ప్రవేశపెట్టిన దుష్టక్రియల ప్రభావం ఎంత దీర్ఘకాలికమైనదంటే అతని మనుమడు రాజైన యోషీయా క్రీ.పూ. 621లో మతసంస్కరణల్ని ప్రవేశపెట్టి దేశంలో పునరుజ్జీవం కలిగేలా చేసినప్పటికీ (2రాజులు 23:26) యూదాకు వినాశనం తప్పలేదు. 

15:5- ఈ వచనంలోని ప్రశ్నలకు “ఎవరూ లేరు" అనే జవాబు వస్తుంది. 

15:6 నీవు నన్ను విసర్జించి అనే పదజాలంలో “నీవు” అనే పదం ప్రధానంగా కనబడుతున్నది. అంటే “నీ అంతట నీవే విడిచి పెట్టావనే అవగాహనలో ఉంది. దేవుడు ముందుగా యూదాను విడిచిపెట్టలేదు గానీ యూదాయే దేవుణ్ణి ముందుగా విడిచిపెట్టింది. దేవుడు యూదాను విడిచిపెట్టడానికిదే కారణం. 

15:7 ధాన్యాన్ని, చెత్తను వేరుచేయడానికి చేటతో చెరిగి తూర్పారపట్టినట్టుగా దేవుడు యూదాను తూర్పారపడుతున్నాడు. ఈ సాదృశ్యం యూదా మొత్తం పూర్తిగా నాశనం కాదని తెలియజేస్తుంది. నమ్మకస్తులైన శేషప్రజ మిగులుతారు. దేశద్వారములో అనే పదం యూదాలోని శివారు ప్రాంతాల్ని సూచిస్తుంది. 

15:8-9 సముద్రపు ఇసుక అనే అలంకారిక వర్ణన ఆది 41:49 వచనం నుండి సుపరిచితమైనదే, అయితే ఇక్కడ ఈ వర్ణన వ్యతిరేక భావంలో ఉంది. ఏడుగురిని కనిన స్త్రీ సంతానవతి అయినా ఆమె ఏడుగురినీ పోగొట్టుకుంది. 

15:10-12 ఇది యిర్మీయా చేసిన మరొక “ఒప్పుకోలు" ప్రకటన (4:19-22 నోట్సు చూడండి). తాను పుట్టకపోయినా బాగుండేదని యిర్మీయా చెబుతున్నాడు. యిర్మీయా తన పిలుపును తన పరిచర్యను విడిచి పెట్టాలని శోధించబడుతున్నాడు. 

15:10 ప్రవక్త తాను జగడమాడువానిగాను... కలహించువానిగాను ఉన్నా నేమోనని అనుకుంటున్నాడు. ఈ పదాలు న్యాయస్థానాల్లోని పారిభాషిక పదాలు. తన ప్రజల్ని న్యాయస్థానానికి ఈడ్చుకొని వెళ్తున్నానేమోనని యిర్మీయా భావన. అయితే తాను వడ్డికి అప్పులివ్వలేదనీ, వారెవరూ తనకు డబ్బులు బదులివ్వలేదనీ యిర్మీయా నొక్కి చెబుతున్నాడు, అధిక వడ్డికి అప్పులివ్వడం అక్రమార్జనకు సంబంధించినది (ద్వితీ 23:19). 

15:12 ఎవడైన అనే పదం అబద్ద ప్రవక్త హనన్యాను సూచిస్తుంది. అతడు యిర్మీయా మెడమీద నుండి కలపతో చేసిన కాడిని తీసి విరగగొట్టాడు (28:10-13). అయితే అతడు ఇనుముతో చేసిన కాడిని విరగగొట్టలేడు. అంటే బబులోను అనే ఉత్తరమునుండి వచ్చు యినుమునైనను విరగగొట్టలేడు. 

15:13-14 యాజకుడైన పషూరు కివ్వబడిన ఈ ప్రవచనం (20:5), క్రీ.పూ. 597 లో నెరవేరింది (2రాజులు 24:13). 

15:15-18 యిర్మీయా “ఒప్పుకోలు" ప్రకటనల్లో ఇది మరొకటి (4:19-22 నోట్సు చూడండి). దేవుని నుండి వచ్చిన జవాబు వ. 19-21 లలో ఉంది.

15:15 నా కొరకై ప్రతిదండన చేయుము అని యిర్మీయా మొట్ట పెట్టాడు . అతడు తానుగా ప్రతిదండన చేయాలనుకోలేదు గానీ, ఆ పని దేవునికే వదిలిపె పెట్టాడు. వాస్తవానికి అతని శత్రువులు అతనిని కాదు, దేవుడే వ్యతిరేకిస్తున్నారు. 

15:16 యిర్మీయాకు, యెహెజ్కేలుకు (యెహె 2:8-3:3) మొదట్లో దేవుని మాటలు సంతోషం కలిగించాయి. నీ మాటలు నాకు దొరకగా అనే భావ ప్రకటన బహుశా రాజైన యోషీయా కాలంలో దేవాలయంలో ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం దొరకడాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు (2రాజులు 22:13; 23:2) 

15:18 దేవుడు ఎండమావుల లాగా ఉన్నాడని లేదా “నిలువని జలముల" లాగా ఉన్నాడనే ఆరోపణ. నిలువని జలము అనే పదజాలం వేసవికాలంలో ఎండిపోయే వాగును సూచిస్తుంది. ఈ సాదృశ్యానికి భిన్నంగా 2:13లో దేవుడు “జీవజలముల ఊట” అని యిర్మీయా వర్ణించాడు.

15:19 దేవుడు యిర్మీయాను తనవైపు మళ్లాలని... పిలిచి (నా తట్టు తిరిగినయెడల) అతనికి ఉలికిపాటు కలిగించాడు, షువ్ అనే హెబ్రీ పదానికి “వెనుకకు తిరుగు”, “పశ్చాత్తాపపడు" అని అర్థం. దేవుడు యిర్మీయాను తిరిగి తనవైపు రప్పించుకొని (రప్పింతును) తన సన్నిధిని నిలుచునట్లు చేయడానికి అతడు ఇలా మాట్లాడడం ఆపివేయాలని ఆయన కోరుకొంటున్నాడు (హెబ్రీ. షువ్, హిఫిల్ అనే పదాలు "తిరిగి రప్పించడం" అనే అర్థాన్నిస్తాయి). దేవుడు వ.15-18 లోని యిర్మీయా మాటల్ని నీచములని చెబుతున్నాడు. ప్రవక్త
యెహోవాకు నోటివలె కొనసాగాలంటే అతడు వెంటనే పశ్చాత్తాపపడాలి. 

15:20-21 ఈ మాటలు యిర్మీయా తనను తాను పరిచర్యకు పునరంకితం చేసుకొనడానికి తగినవిగా ఉన్నాయి (1:18-19). అప్పుడు దేవుడు తనకు శత్రువులుగా మారిన తన ప్రజల మధ్య ప్రవక్తను యిత్తడి ప్రాకారముగా నియమిస్తాడు (1:17-19 నోట్సు చూడండి). విమోచనకు సంబంధించిన మూడు క్రియాపదాలు (నిర్గమం వృత్తాంతంలోను ఇవి కనబడతాయి) దేవుని రక్షణను, విమోచనను బహుముఖ కోణాల నుండి నొక్కి చెబుతున్నాయి: రక్షించుటకును (హెబ్రీ. హెషియా) అనే పదం దాస్యంనుండి విశాలస్థలంలోకి తీసుకొనిరావడాన్నీ, విడిపించుటకును (హెబ్రీ. నట్సల్) అనే పదం వేటాడి చంపి తినే జంతువు నుండి లేదా సంహరించే బలవంతుడి నుండి లాగి విడిపించడాన్నీ, విమోచించెదను (హెబ్రీ. పదా) అనే పదం స్వతంత్రుడిని చేయడంకోసం వెల చెల్లించి దాస్యవిముక్తి కలిగించడాన్ని వివరిస్తున్నాయి. 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |