Job - యోబు 13 | View All

1. ఇదిగో నా కన్ను ఇదంతయు చూచెను.నా చెవి దాని విని గ్రహించియున్నది

2. మీకు తెలిసినది నాకును తెలిసేయున్నది నేను మీకంటె తక్కువ జ్ఞానముగలవాడను కాను.

3. నేను సర్వశక్తుడగు దేవునితో మాటలాడ గోరుచున్నాను దేవునితోనే వాదింప గోరుచున్నాను

4. మీరైతే అబద్ధములు కల్పించువారు.మీరందరు పనికిమాలిన వైద్యులు.

5. మీరు కేవలము మౌనముగా నుండుట మేలు అది మీకు జ్ఞానమని యెంచబడును.

6. దయచేసి నా వాదము వినుడి, నేను ఆడు వ్యాజ్యెము నాలకించుడి.

7. దేవుని పక్షముగా మీరు అన్యాయ వాదన చేయుదురా? ఆయన పక్షముగా మీరు మోసములు పలుకుదురా?

8. ఆయన యెడల మీరు పక్షపాతము చూపుదురా?దేవుని పక్షమున మీరు వాదింతురా?

9. ఆయన మిమ్మును పరిశోధించుట మీకు క్షేమమా? లేక ఒకడు నరులను మోసముచేయునట్లు మీరు ఆయనను మోసము చేయుదురా?

10. మీరు రహస్యముగా పక్షపాతము చూపిన యెడల నిశ్చయముగా ఆయన మిమ్మును గద్దించును.

11. ఆయన ప్రభావము మిమ్మును భయపెట్టదా? ఆయన భయము మీ మీదికి రాదా?

12. మీ హెచ్చరిక మాటలు బూడిదె సామెతలు.మీ వాదములు మంటివాదములు

13. నేను మాటలాడెదను నా జోలికి రాక మౌనులైయుండుడి నామీదికి వచ్చునది ఏదో అది వచ్చునుగాక.

14. నేనెందుకు నా ప్రాణమును ఎరగా చేసికొనవలెను?చేసికొననుగాని ప్రాణమునకు తెగించి మాటలాడెదను

15. ఇదిగో ఆయన నన్ను చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెట్టుచున్నాను.ఆయన సన్నిధిని నా ప్రవర్తన న్యాయమని రుజువుపరతును.

16. ఇదియు నాకు రక్షణార్థమైనదగును భక్తిహీనుడు ఆయన సన్నిధికి రాతెగింపడు.
ఫిలిప్పీయులకు 1:19

17. నా వాజ్మూలమును శ్రద్ధగా ఆలకించుడినా ప్రమాణవాక్యములు మీ చెవులలో చొరనీయుడి.

18. ఆలోచించుడి నేను నా వ్యాజ్యెమును సరిచేసికొనియున్నాను నేను నిర్దోషిగా కనబడుదునని నాకు తెలియును.

19. నాతో వ్యాజ్యెమాడ చూచువాడెవడు? ఎవడైన నుండినయెడల నేను నోరుమూసికొని ప్రాణము విడిచెదను.

20. ఈ రెండు పనులు మాత్రము నాకు చేయకుము అప్పుడు నేను నీకు విముఖుడనై యుండను.

21. నీ చెయ్యి నామీదనుండి తొలగింపుము నీ భయము నన్ను బెదరింపనీయకుము

22. అప్పుడు నీవు పిలిచిన యెడల నేను నీ కుత్తర మిచ్చెదను నేను పలికెదను నీవు నా కుత్తరమిమ్ము

23. నా దోషములెన్ని? నా పాపములెన్ని?నా అతిక్రమమును నా పాపమును నాకు తెలియజేయుము.

24. నీవేల నీ ముఖమును మరుగుచేసికొంటివి?నన్నేల నీకు పగవానిగా ఎంచుచున్నావు?

25. ఇటు అటు కొట్టుకొని పోవుచున్న ఆకును నీవు వేధించెదవా?ఎండిపోయిన చెత్తను తరుముదువా?

26. నీవు నాకు కఠినమైన శిక్ష విధించి యున్నావు నా బాల్యకాలపు పాపములను నాకు స్వాస్థ్యముగా నీవు విధించియున్నావు

27. బొండలలో నా కాళ్లు బిగించియున్నావునా ప్రవర్తన అంతయు నీవు కనిపెట్టుచున్నావునా అరికాళ్లచుట్టు గిఱిగీసియున్నావు

28. మురిగి క్షీణించుచున్న వానిచుట్టు చిమ్మటకొట్టిన వస్త్రమువంటివాని చుట్టుగిఱిగీసి వానిని కనిపెట్టుచున్నావు.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
13:1-2 జోఫరు బుద్ధిహీనుల గురించి మాట్లాడిన విషయాలు (11:12) తనకు వర్తించవని యోబు స్పష్టం చేస్తున్నాడు.

13:3 యోబు తన వ్యాజ్యాన్ని దేవునితో వాదించగోరుచున్నానని (9:3, 16, 32), పరిమిత జ్ఞానం గలవారితో, పొరబాట్లు చేసేవారితో తానిక వాదించ బోనని మళ్లీ చెబుతున్నాడు. ఏదేమైనా తనకు విరోధి అయ్యాడని యోబు
భావిస్తున్న దేవునితోనే అతడు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు. 

13:4-5 యోబు స్నేహితులు తమను తాము జ్ఞానులుగా లెక్కించుకుంటు న్నారు గానీ, వారనుకుంటున్నట్టుగా వారు జ్ఞానులు - కాదనీ (12:1), రోగలక్షణాల్ని సరిగ్గా గుర్తించలేని పనికిమాలిన వైద్యులనీ యోబు అభిప్రాయం. వారి మాటల్లో వివేచన లేదు కాబట్టి వారు మౌనంగా ఉంటేనే జ్ఞానం గలిగినవారి లెక్కలోకి వస్తారని యోబు చెప్తున్నాడు (సామె 17:28). 

13:6 వినుడి, ఆలకించుడి అనే పదాలు బోధకులు (ద్వితీ 6:4; సామె 4:1, 10; 5:1; 7:24), లేదా కీర్తనకారులు చెప్తున్న విషయాలను (ద్వితీ 32:1; న్యాయాధి 5:3) ఏకాగ్రతతో వినాలని సూచిస్తున్నాయి. 

13:7 యోబు తార్కిక ప్రశ్నలు అతని స్నేహితులు దేవుని తరపున వాదిస్తున్న ట్టుగా అతనితో మాట్లాడుతున్నారని సూచిస్తున్నాయి. తన స్నేహితులు పారం పర్య జ్ఞానాన్ని మోసముగా అన్వయిస్తూ దానిని వక్రీకరిస్తున్నారనీ, మోసంతో, అన్యాయంతో ఉన్న సాక్ష్యం దేవునికి అక్కర్లేదని యోబు చెప్తున్నాడు. 

13:8 పక్షపాతము చూపుదురా - ఈ మాటకు హెబ్రీలో “ముఖం యెత్తడం" అని అర్థం. సందర్భాన్ని బట్టి ఈ మాటలకు గుణాత్మకమైన అర్థం, నిషేధా త్మకమైన అర్థం ఉన్నాయి. ఆది 32:21లో ఇది ఎదుటివ్యక్తి పట్ల గౌరవం చూపించడాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇతర సందర్భాల్లో ఇది పక్షపాతం చూపించడాన్ని సూచిస్తుంది (కీర్తన 82:2; సామె 18:5). దీనిని ధర్మశాస్త్రం నిషేధించింది (లేవీ 19:15). 

13:9-10 యోబు స్నేహితులు తమ అజ్ఞానాన్ని వక్రీకరిస్తూ యోబుకు అన్వయించడం వారు జవాబు చెప్పుకోలేని పరిస్థితిలోకి వారిని నడిపిస్తుందనీ, దేవుడు వారిని పరిశోధించినట్లయితే వారి జ్ఞానం వారికే తిరిగి తగులుతుందని
యోబు చెప్తున్నాడు. 

13:11 దేవుడు యోబు స్నేహితుల్ని, వారు యోబు పట్ల ప్రవర్తించిన తీరును ప్రశ్నించినపుడు వారు దేవుని ప్రభావం ఏమిటో తెలుసుకోగలుగుతారు, ఆయన ప్రభావము వారిని భయపెట్టుతుంది. దుష్టుల మీదికి వచ్చే దేవుని తీర్పు భయము కలిగిస్తుంది (నిర్గమ 15:16; యిర్మీయా 49:5; ప్రక 6:15-17). 

13:12 బూడిదె, నీరు కలిపిన మిశ్రమాన్ని గ్రంథపు చుట్టల మీద రాయడం కోసం సిరాగా ఉపయోగించేవారు, అయితే ఈ మిశ్రమంతో రాసిన అక్షరాలు త్వరగా చెరిగిపోతాయి.

13:13 తన స్నేహితులను మౌనంగా ఉండమని యోబు మళ్ళీ అడుగుతూ (వ.5-6), అప్పుడు ఫలితం ఏదైనా తాను మాటలాడెదను అని చెప్తున్నాడు. 

13:14 తాను ప్రాణానికి తెగించి మాట్లాడుతున్నానని యోబు చెప్తున్నాడు. 20 “తెగించి" అనే పదానికి అక్షరాలా "తన శరీరాన్ని తన పళ్లతో తానే చీల్చుకొనడం” లేదా “తనను తానే నాశనం చేసుకొనడం" అని అర్థం. అయినా యోబు తన నీతి విషయంలో, యథార్థత విషయంలో నిబ్బరంగానే ఉన్నాడు, తన పక్షాన తానే వాదించుకోవాలను కుంటున్నాడు. 

13:15 హెబ్రీ. యాభాల్ “కనిపెట్టి చూడడం”, “నిరీక్షించడం" (29:23: 6:11) అనే అర్థాన్నిస్తుంది. దేవుడు తనను చంపినా గానీ తాను ఆయన కోసం (న్యాయం కోసం) కనిపెట్టి చూస్తున్నానని యోబు చెప్తున్నాడు. హెబ్రీలోని ఈ పదంలో అచ్చులు లేనందున, హల్లులతో కూడిన ఈ క్రియాపదానికి ముందున్న ప్రత్యయం ఈ పదానిని నిషేధాత్మక అర్థంలో చూపిస్తుంది, అంటే దేవుడు తనను చంపివేస్తాడని యోబు అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి అతడు కనిపెట్టుచు చూడనక్కర్లేదు (10:20-22). ఏ అర్థంలోనైనా సరే, యోబు తన వ్యాజ్యెంలో న్యాయముందని నమ్ముతున్నాడు, తన ప్రవర్తన న్యాయమని రుజువు చేయాలనుకుంటున్నాడు. దేవుడు తన మీద నేరం మోపి తనను చంపివేయాలని ఎప్పుడో నిర్ణయించుకున్నాడు కాబట్టి తాను తెగించడం వలన తాను కోల్పోయేదేదీ లేదని యోబు అనుకుంటున్నాడు (9:20-21; 10:4-7). 

13:16 దేవుడు. ఆయన సన్నిధికి తనను రానిచ్చినట్లయితే, అది తన యథార్థతకు రుజువు అని (“రక్షణార్థమైన దగును") యోబు అనుకుంటున్నాడు. 

13:17-19 యోబు తన నిర్దోషత్వం విషయంలో స్థిరమైన నమ్మకంతో ఉన్నాడు (9:15)

13:20-21 నీ చెయ్యి నా మీద నుండి తొలగింపుము - దేవుడు తనను నలగగొట్టకపోతే, లేదా తనకు భయం కలిగించకపోయినట్లయితే (దేవుని సన్నిధిలో కలిగే అసంకల్పిత చర్య, నిర్గమ 20:18-19; యెషయా 6:1), తన వ్యాజ్యం నిలబడేలా ఒప్పించగలనని యోబు చెప్తున్నాడు. 

13:22 యోబు తన పరిస్థితిలో (9:16; 12:4; 14:15) సహాయం కొరకు అడగడానికి, లేదా సహవాసం చేయడానికి (కీర్తన 102:1-2) తన ఆశను వ్యక్తపరుస్తూ ప్రశ్న-జవాబు శైలిని ఉపయోగించాడు. అది దేవుని ఆహ్వానంతో గానీ లేదా తన విన్నపం ద్వారా గానీ, ఎలాగైనా దేవునితో తన సహవాసాన్ని పునరుద్ధరించుకోవాలని యోబు కోరుతున్నాడు.

13:23 తాను నిర్దోషినైనప్పటికీ శ్రమ ననుభవిస్తున్నానని యోబు గట్టిగా నమ్ముతున్నాడు (9:21; 10:7). 

13:24 దేవుని ముఖము అనే నుడికారం యెహోవా సమ్మతిని, దీవెనను (సంఖ్యా 6:24-26; 2దిన 30:9), లేదా ఆయన అసమ్మతిని, తీర్పును సూచించవచ్చు (కీర్తన 143:7; యిర్మీయా 21:10). 

13:25 దృష్టిని ఆకట్టుకొనే సాదృశ్యాలతో యోబు తన మానవ దౌర్బల్యాన్ని దేవునికి గుర్తుచేస్తున్నాడు. ఎండిపోయిన చెత్త తేలికగా ఎగిరిపోయి చెల్లాచెదు రవుతుంది. (కీర్తన 83:13; యెషయా 40:23-24; యిర్మీయా 13:24), లేదా దేవుని కోపాగ్నిలో కాలి బూడిదౌతుంది. (నహూము 1:10) అని అలంకార రీతిగా తరచు వాడబడింది. 

13:26 తన బాల్యకాలపు పాపములను బట్టి ఇంకా తాను శిక్ష ననుభవించ నక్కర్లేదని యోబు అనుకుంటున్నాడు. 

13:27 దేవుడు తన ప్రవర్తనను నిరంతరం నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాడనీ, తనను బాగా శిక్షిస్తున్నాడనీ అసంతృప్తి ప్రకటిస్తున్నాడు (7:19-20; 9:17-18; 10:4-5). దేవుడు యోబును ఎటూ కదలనీయకుండా అతనినొక శత్రువులాగా చూస్తూ అతనికి గిరిగీసి అతని కాళ్లను బొండలో బిగించివేశాడనే వర్ణన యోబు తన స్థితి గురించి ఏమనుకుంటున్నాడో తెలియజేస్తుంది. .

13:28 యోబు తన జీవితం సంక్షిప్తమైందని దేవునికి మళ్ళీ గుర్తుచేస్తున్నాడు (7:6, 9:25; 10:20). మురిగిపోయిన ఆహారంలాగా, చెదలుపట్టిన చెక్కలాగా, చిమ్మటకొట్టిన వస్త్రములాగా నాశనమవడానికి తప్ప దేనికీ పనికిరాని వాడనని యోబు అనుకుంటున్నాడు. ఈ దృష్టాంతపదాలు ఎవరినైనా ఉద్దేశించేవేయైనా (వాని), ఇక్కడ యోబు తానున్న స్థితిని బట్టి వాటిని తనకే నిర్దిష్టంగా అన్వయించుకుంటున్నాడు. 


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |