Job - యోబు 18 | View All

1. అప్పుడు షూహీయుడైన బిల్దదు ఈలాగు ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను

2. మాటలలో చిక్కుపరచుటకై మీ రెంతసేవు వెదకుదురు? మీరు ఆలోచన చేసి ముగించినయెడల మేము మాట లాడెదము.

3. మీ దృష్టికి మృగములుగాను మూఢులుగాను మేమెంచబడుట ఏల?

4. కోపముచేత నిన్ను నీవు చీల్చుకొనువాడా,నీ నిమిత్తము భూమి పాడుగా చేయబడునా? నీ నిమిత్తము కొండ దాని స్థానము తప్పునా?

5. భక్తిహీనుల దీపము ఆర్పివేయబడునువారి అగ్ని జ్వాలలు ప్రకాశింపకపోవును.

6. వారి గుడారములో వెలుగు అంధకారమగును వారియొద్ద నున్న దీపము ఆరిపోవును

7. వారి పటుత్వముగల నడకలు అడ్డగింపబడును వారి స్వకీయాలోచన వారిని కూల్చును.

8. వారు వాగురల మీద నడచువారు తమ కాళ్లే వారిని వలలోనికి నడిపించును.

9. బోను వారి మడిమెను పట్టుకొనును వల వారిని చిక్కించుకొనును.

10. వారిని చిక్కించుకొనుటకై ఉరి నేలను ఉంచబడును వారిని పట్టుకొనుటకై త్రోవలో ఉచ్చు పెట్టబడును.

11. నలుదిక్కుల భీకరమైనవి వారికి భయము కలుగజేయును భయములు వారిని వెంటాడి తరుమును.

12. వారి బలము క్షీణించిపోవును వారిని కూల్చుటకు ఆపద కాచియుండును.

13. అది వారి దేహ అవయవములను భక్షించును మరణజ్యేష్ఠుడు వారి అవయవములను భక్షించును.

14. వారి ఆశ్రయమైన వారి గుడారములోనుండి పెరికివేయబడుదురు వారు భీకరుడగు రాజునొద్దకు కొనిపోబడుదురు.

15. వారికి అన్యులైన వారు వారి గుడారములో నివాసము చేయుదురు వారి నివాసస్థలము మీద గంధకము చల్లబడును.

16. క్రింద వారి వేళ్లు ఎండిపోవును పైన వారి కొమ్మలు నరకబడును.

17. భూమిమీద ఎవరును వారిని జ్ఞాపకము చేసికొనరు మైదానమందు ఎక్కడను వారిని ఎరిగినవారు ఉండరు.

18. జనులు వారిని వెలుగులోనుండి చీకటిలోనికి తోలుదురు భూలోకములోనుండి వారిని తరుముదురు.

19. వారి ప్రజలలో వారికి పుత్రులైనను పౌత్రులైనను ఉండరు వారు నివసించిన స్థలములో తప్పించుకొనినవాడు ఒకడైనను ఉండడు.

20. తర్వాత వచ్చినవారు వారిమీద పడిన శిక్షను చూచి విస్మయమొందుదురు పూర్వముండినవారు దానిని చూచి దిగులుపడుదురు.

21. నిశ్చయముగా భక్తిహీనుల నివాసములకు ఇట్టి గతి పట్టును దేవుని ఎరుగనివారి స్థలము ఇట్టిది.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
18:1-2 బిల్డదు యోబును మీరు అని బహువచనంలో సంబోధించడం అతనిపట్ల గౌరవాన్ని సూచిస్తుంది. ఆ యోబు స్నేహితులు అతనితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారని బిల్డదు తెలియజేస్తున్నాడు. 

18:3 యోబు తన స్నేహితుల ఉపదేశాల్ని తిరస్కరించడం వలన అతడు వారిని ఆలోచించలేని మృగాలుగా పరిగణిస్తున్నాడని బిల్డదు. అభిప్రాయం (12:7; కీర్తన 73:22). 

18:4 బిల్డిదు యోబు ఆలోచనల్ని సరిదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. దేవుడు కోపముచేత యోబును చీల్చివేయడం కాదు గానీ (12:14; 16:9), యోబు తన కోపమును దేవుని మీదకు ఎక్కుపెట్టాడని బిల్లదు చెబుతున్నాడు. యోబు తన స్వంత మేలు కోసం అడుగుతున్న వాటిని తృప్తి పరచడం కోసం దేవుడు భూమిని ఖాళీ చేయడు, కొండ దాని స్థానం తప్పేలా చేయడు. భూమికి సంబంధించిన భౌతిక నియమాల్ని దేవుడు శాశ్వతంగా స్థిరపర్చినట్టే (కీర్తన 104:5-7; యెషయా 45:18), ఆయన నైతిక ప్రమాణాల్ని కూడా శాశ్వతంగా స్థిరపర్చాడు (సామె 11:20-21). దేవుడు తాను స్థాపించిన
ప్రకృతి నియమాల్ని యోబు కోసం భంగపర్చడం, యోబు చేసిన పాపాల్ని బట్టి అతని మీదకు శిక్ష రాకుండా అడ్డుకొనడం అనే తప్పిదానికి సమానం అవుతుంది. 

18:5-6 దీపము ఆర్పివేయబడును... అంధకారమగును- ఈ మాటలు భక్తిహీనుల కెదురయ్యే దురవస్థను, వారి జీవితాలు రానురాను ఇంకా దారుణమైన పరిస్థితిలోకి వెళ్లడాన్ని సూచిస్తున్నాయి. వెలుగు- ఈ పోలిక దేవుని ఉన్నతమైన నైతిక ప్రమాణాల కనుగుణంగా ధన్యకరమైన జీవితాన్ని జీవించడాన్ని సూచిస్తుండగా, ఇందుకు భిన్నమైన జీవితాన్ని అంధకారం సూచిస్తుంది (సామె 4:18-19). లేఖనంలోని మరికొన్ని సందర్భాల్లో వెలుగు సత్యాన్ని, జ్ఞానాన్ని సూచిస్తుండగా, చీకటి తప్పును, అజ్ఞానాన్ని సూచిస్తుంది (దాని 5:14; 2 పేతురు 1:19). 

18:7 అడ్డుతగిలి కిందపడకుండా, అడుగులు జారి తొట్రుపడకుండా సాఫీగా సాగే నడకతో విజయవంతమైన జీవితాన్ని పోల్చడం జరిగింది (2సమూ 22:33-37; సామె 4:10-12). పటుత్వము గల నడకలు... స్వకీయాలోచనతో దుష్టుడు తాను బాగానే నడుస్తున్నానని అనుకుంటున్నా, అతని స్వంత ఆలోచనలే అతడిని కూల్చివేస్తాయి (సామె 15:22; 26:27). 

18:8-10 దుష్టులకు హఠాత్తుగా ఎదురయ్యే ప్రమాదాల్ని సూచించడం కోసం వల అనే అర్థాన్నిచ్చే అనేక దృష్టాంతాలు ఈ వచనాల్లో ఉన్నాయి.

18:11-13 దుష్టులకెదురయ్యే ఆపదలు వారికి నిరంతర భయాన్ని, అంతేగాక మరణ భయాన్ని కలిగిస్తాయి. యోబు అనుభవిస్తున్న దురవస్థలో బిల్టదు దుష్టులకు పట్టబోయే దుర్గతి ఆనవాళ్లను చూస్తున్నాడు. మరణజ్యేష్ఠుడు అనే పదం తెగులును లేదా ఘోరమరణాన్ని సూచిస్తుంది.. 

18:14 దుష్టులు చివరకు అన్నీ కోల్పోయి భీకరుడగు రాజునొద్దకు అంటే మరణము నొద్దకు కొనిపోబడతారు. దుష్టుల చివరి శత్రువు మరణం (1కొరింథీ 15:26). ఈ పదజాలం కనానీయుల మృత్యుదేవతను (మాట్) గుర్తుకు తెచ్చేదిగా ఉంది, ఈ దేవత ఎంత తిన్నా ఆకలి తీరదన్నట్టుగా కనబడిన వారిని మ్రింగివేసేలా నోటిని గొంతును నిత్యము తెరచుకొని ఉంటుంది. పాత నిబంధనలో మరణం ఇంచుమించు ఇదే రీతిగా వర్ణించబడింది (యెషయా 5:14; హబ 2:5). అయితే మానవాళికి క్రీస్తు ద్వారా మరణం మీద విజయం సాధ్యమైందని పౌలు చెబుతున్నాడు (1కొరింథీ 15:57; యెషయా 25:3-8 తో పోల్చండి). 

18:15 అన్యులైనవారు దుష్టుల గుడారములను (ఇళ్లను) నాశనం చేస్తారు. వాటిమీద గంధకము చల్లబడడం నివాసయోగ్యం కాకుండా వాటిని నాశనం చేయడాన్ని సూచిస్తుంది.

18:16 చచ్చిపోయిన చెట్టు వేళ్లు ఎండిపోవునట్లు, వాడిన కొమ్ములు నరకబడునట్లు దుష్టులు మరణించిన తర్వాత వారికి సంబంధించినదేదీ మిగిలి ఉండదు, వారి ఆనవాళ్లు సైతం కనబడవు (14:2-7; 15:30; 19:10). 

18:17-20 ఎరిగినవారు ఉండనంతగా దుష్టుని కుటుంబం సైతం కనుమరుగవుతుంది, వారి జ్ఞాపకాలు మిగిలి ఉండవు. అసలు వీరు ఒకప్పుడున్నారన్న విషయమే ఎవరికీ తెలియదు. దుష్టులు సమూలంగా నాశనమై అంతరించిపోతారు. వీరికి పట్టిన దారుణమైన గతి చూసి ఇతరులు విస్మయ మొందుదురు. యోబు తన పరిస్థితి చూచి ఇతరులేమనుకుంటున్నారని వర్ణించాడో ఆ మాటల్నే బిల్టదు ఉపయోగిస్తున్నాడు (17:7-8), తరువాత వచ్చినవారు (పశ్చిమం), పూర్వముండినవారు (తూర్పు) అనే పదాలు భూమ్మీద ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి వరకు ఉన్న మనుషులందరినీ సూచిస్తున్నాయి. ..


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |