Timothy I - 1 తిమోతికి 1 | View All

1. మన రక్షకుడైన దేవునియొక్కయు మన నిరీక్షణయైన క్రీస్తుయేసుయొక్కయు ఆజ్ఞప్రకారము క్రీస్తుయేసు యొక్క అపొస్తలుడైన పౌలు,

2. విశ్వాసమునుబట్టి నా నిజ మైన కుమారుడగు తిమోతికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది. తండ్రియైన దేవునినుండియు మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసు నుండియు కృపయు కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగును గాక.

3. నేను మాసిదోనియకు వెళ్లుచుండగా సత్యమునకు భిన్నమైన బోధ చేయవద్దనియు, కల్పనాకథలును మితము లేని వంశావళులును,

4. విశ్వాససంబంధమైన దేవుని యేర్పా టుతో కాక వివాదములతోనే సంబంధము కలిగియున్నవి గనుక, వాటిని లక్ష్యపెట్టవద్దనియు, కొందరికి ఆజ్ఞాపించు టకు నీవు ఎఫెసులో నిలిచియుండవలెనని నిన్ను హెచ్చ రించిన ప్రకారము ఇప్పుడును హెచ్చరించుచున్నాను.

5. ఉపదేశసారమేదనగా, పవిత్ర హృదయమునుండియు, మంచి మనస్సాక్షినుండియు, నిష్కపటమైన విశ్వాసము నుండియు కలుగు ప్రేమయే.

6. కొందరు వీటిని మానుకొని తొలగిపోయి, తాము చెప్పువాటినైనను,

7. నిశ్చయమైనట్టు రూఢిగా పలుకువాటినైనను గ్రహింపక పోయినను ధర్మశాస్త్రోపదేశకులై యుండగోరి విష్‌ప్రయోజనమైన ముచ్చటలకు తిరిగిరి.

8. అయినను శ్రీమంతుడగు దేవుడు నాకు అప్పగించిన ఆయన మహిమగల సువార్తప్రకారము,

9. ధర్మశాస్త్రము ధర్మవిరోధులకును అవిధేయులకును భక్తి హీనులకును పాపిష్టులకును అపవిత్రులకును మతదూష కులకును పితృహంతకులకును మాతృహంతకులకును నర హంతకులకును వ్యభిచారులకును పురుషసంయోగులకును మనుష్య చోరులకును అబద్ధికులకును అప్రమాణికులకును,

10. హితబోధకు విరోధియైనవాడు మరి ఎవడైనను ఉండిన యెడల, అట్టివానికిని నియమింపబడెనుగాని,

11. నీతిమంతునికి నియమింపబడలేదని యెవడైనను ఎరిగి, ధర్మానుకూలముగా దానిని ఉపయోగించినయెడల ధర్మశాస్త్రము మేలైనదని మనమెరుగుదుము.

12. పూర్వము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన నన్ను, తన పరిచర్యకు నియమించి నమ్మకమైన వానిగా ఎంచినందుకు,

13. నన్ను బలపరచిన మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసుకు కృతజ్ఞుడనై యున్నాను. తెలియక అవిశ్వాసము వలన చేసితిని గనుక కనికరింపబడితిని.

14. మరియు మన ప్రభువుయొక్క కృపయు, క్రీస్తు యేసునందున్న విశ్వా సమును ప్రేమయు, అత్యధికముగా విస్తరించెను.

15. పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తుయేసు లోకమునకు వచ్చెనను వాక్యము నమ్మతగినదియు పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్య మైనదియునై యున్నది. అట్టి వారిలో నేను ప్రధానుడను.

16. అయినను నిత్యజీవము నిమిత్తము తనను విశ్వసింప బోవువారికి నేను మాదిరిగా ఉండులాగున యేసుక్రీస్తు తన పూర్ణమైన దీర్ఘశాంతమును ఆ ప్రధానపాపినైన నాయందు కనుపరచునట్లు నేను కనికరింపబడితిని.

17. సకల యుగములలో రాజైయుండి, అక్షయుడును అదృ శ్యుడునగు అద్వితీయ దేవునికి ఘనతయు మహిమయు యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన్‌.

18. నా కుమారుడువైన తిమోతీ, నీవు విశ్వాసమును మంచి మనస్సాక్షియు కలిగినవాడవై, నిన్నుగూర్చి ముందుగా చెప్పబడిన ప్రవచనముల చొప్పున ఈ మంచి పోరాటము పోరాడవలెనని వాటినిబట్టి యీ ఆజ్ఞను నీకు అప్పగించుచున్నాను.

19. అట్టి మనస్సాక్షిని కొందరు త్రోసివేసి, విశ్వాసవిషయమై ఓడ బద్దలై పోయినవారివలె చెడియున్నారు.

20. వారిలో హుమెనైయును అలెక్సంద్రును ఉన్నారు; వీరు దూషింపకుండ శిక్షింపబడుటకై వీరిని సాతానునకు అప్పగించితిని.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1 ఈ పత్రికను రాసింది తానే అని పౌలు స్పష్టంగా చెప్పిన సంగతి చాలా ప్రాముఖ్యం అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఎవరైనా 1తిమోతి పత్రికను పౌలు రాయలేదు అంటే అసలు లేఖనాల నమ్మకత్వం మీద అతని వైఖరి సందేహాస్పదమని భావించాలి. 

1:2 తన పత్రికల శుభాకాంక్షల్లో కృప, సమాధానము అనేవి పౌలు సాధారణంగా ఉపయోగించే పదాలే. ఇక్కడ కనికరమును కూడా కలపడాన్ని బట్టి కొందరు వ్యాఖ్యాతలు ఆశ్చర్యపోయినా ఒక పత్రికలో తాను చర్చించబోయే అంశాలను తరచుగా దాని ఆరంభంలో పరిచయం చేయడం పౌలు విధానం. “కనికరము"ను గూర్చి అతడు ఇక్కడ పేర్కొనడం వ.13,16లో పౌలు పొందిన కనికరాన్ని గూర్చి చర్చించడానికి మనల్ని సిద్ధపరుస్తుంది. 

1:3 ఎఫెసులో తిమోతిని ఉంచడానికి గల కారణాల్లో కనీసం ఒక్కటి సంఘాన్ని గలిబిలి చేస్తున్న అబద్ధ బోధను సరిచేయడం అని చెప్పవచ్చు. ఆ అబద్ధ బోధ ఏమిటనేది నిర్ధారించడానికి మనకు తగినంత సమాచారం లేదు. ఇక్కడ విషయం అబద్ధ బోధ ఏమిటి అని కాక, దాని ప్రభావం ఎంత అని గుర్తించడం - “కల్పనా కథలు" (వ.4), “నిష్ప్ర యోజనమైన ముచ్చటలు" (వ.7). ఇది వ. 5లోని అపొస్తలిక ఉపదేశ లక్ష్యానికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది. 

1:4 కల్పనాకథలు అనేది ఒక విషయాన్ని అందంగానో లేక అసత్యంగానో చూపించడానికి వాడే వ్యతిరేక పదం. అబద్దబోధను “జానపదకథలు"గా విమర్శించడానికి ఈ పదాన్ని ఇక్కడ (కాపరి పత్రికలలో వేర్వేరు చోట్ల; 2తిమోతి 4:4; తీతు 1:14) వాడాడు. వంశావళులు అంటే పా.ని.ను నిరాధారంగా వ్యాఖ్యానించడాన్ని సూచిస్తున్నది. 

1:5-7 అబద్ధ బోధకుల లక్ష్యం ప్రజలను భ్రమలో ఉంచడం. కానీ అబద్ద బోధకులను ఎదుర్కొనేటప్పుడు కూడా క్రైస్తవ బోధ లక్ష్యమెప్పుడూ ప్రేమే అయ్యుండాలి.

1:8 ఇక్కడొక ముఖ్యమైన వైరుధ్యం ఉంది. అబద్ధ బోధకులు ఏమి చెబుతున్నారో వారికి తెలియదు (వ.7), కానీ పౌలు, అతని సహపనివారు (మనము, వ.11) ధర్మశాస్త్రాన్ని గూర్చిన సత్యాన్ని ఎరిగినవారే. నేటి క్రైస్తవులనేకులు ధర్మశాస్త్రం చెడ్డదని భావిస్తారు కానీ ధర్మశాస్త్రము మేలైనది (వ.11) అని ఇక్కడ పౌలు స్పష్టంగా చెప్పాడు. అబద్ధ బోధకుల్లాగా కొందరు ధర్మశాస్త్రాన్ని వక్రీకరించారనేది నిజమే కానీ ధర్మశాస్త్రం ఇశ్రాయేలీయులకు దేవుడిచ్చిన కృపాసహితమైన ఒక బహుమానం (కీర్తన 119). 

1:9-10 క్రైస్తవ జీవితానికి ఆధారం ధర్మశాస్త్రం కాదని పౌలు అంటున్నాడు. నిజానికి అది పాపాన్ని బయల్పరచడానికి పనికొస్తుంది. ఇది అతడు గలతీ 5 అధ్యా. లో ఇచ్చిన వివరణ లాంటిదే.

1:11 సువార్త నుండే హితబోధ (వ.10) ప్రవహిస్తుంది. 

1:12. తనను సువార్త అప్పగించ బడినవాడుగా పేర్కొంటూ (వ.8), ఆ వెంటనే తాను గతంలో చేసిన పాపాలను పట్టించుకోకుండా క్రీస్తు తనను ఆయన సేవకు నియమించడానికి ఇష్టపడినందుకు పౌలు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాడు. పూర్వం అవిశ్వాసిగా, నమ్మని వానిగా ఉన్న తనను నమ్మడానికి యోగ్యుడని దేవుడు ఎంచడాన్ని బట్టి పౌలు ఆశ్చర్యపోతున్నాడు (వ.13). 

1:13-14 దేవుడు పౌలుపట్ల కరుణ చూపడానికి కారణం అతనికి తెలియక అని కాదు. అలా అయితే తెలియకపోవడం వలన పాపానికి క్షమాపణ, కనికరం తప్పకుండా కలుగుతుందనే నిశ్చయత కలిగే ప్రమాదం ఉంది. విషయమేమంటే అతడు రక్షణ పొందడానికి అర్హుడు కాడు. బహుశా అబద్ధ బోధకులతో విభేదించడం కోసం అతడు దీనిని చెబుతుండవచ్చు. పూర్వం క్రీస్తును ద్వేషించి, సంఘాన్ని హింసించినప్పుడు, అతడు విశ్వాసాన్ని ఒప్పుకోలేదు. ఈ అబద్ద బోధకులు క్రీస్తును అనుసరిస్తున్నామని చెప్పుకుంటూ, ఆయన ప్రభావాన్ని హీనపరిచేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. వారు దేవుని దయనుండి కొట్టివేయబడేటంత ప్రమాదకరమైన స్థితిలో ప్రవేశిస్తున్నారు (మత్తయి 12:31-32; మార్కు 3:2829; లూకా 12:10; 1 యోహాను 5:16). 

1:15-16 1తిమోతి, 2తిమోతి, తీతు పత్రికల్లో ప్రత్యేకంగా నమ్మదగిన అని చెప్పిన మాటలకు నిర్దిష్టమైన భావం ఉంది. . పౌలు ఈ విశేషణాన్ని తన మాటల్లో బలం నింపడానికి వాడాడు. అపొస్తలుడు ఇంతకు ముందు చెప్పిన మాటలు తన రక్షణ తన నమ్మకత్వం వల్లనో లేక అతనికి తెలియక చేసినందువల్లనో లభించినట్టుగా అర్థమిస్తాయి. కానీ తాను చాలా చెడ్డవాడని తనకు తెలుసు కాబట్టి పౌలు తన రక్షణ విషయమై ఆశ్చర్యపోయాడని ఈ రెండు వచనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. నిజమైన ఉపదేశం ఏమి సాధించగలదో అనడానికి అతడే ఒక మంచి ఉదాహరణ. ధర్మశాస్త్రం ఎవరిని ఉద్దేశించి రాశాడో అనడానికి అతడే ఉదాహరణ (1తిమోతి 1:8-11). అతని జీవితంలో సువార్త ఫలితం నిష్క్రియాపరమైన కల్పితాంశం కాదు, అది అతనిలో రూపాంతరం కలిగించే గొప్ప ఫలితం. 

1:17 ఈ వచనమే తనను క్రీస్తు వద్దకు తెచ్చిందని జోనాతాన్. ఎడ్వర్డ్స్ సాక్ష్యమిచ్చాడు. ఇంత గొప్ప దేవుడు, తనలాంటి పాపిని రక్షించడానికి ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడో అని పౌలు ఆశ్చర్యపోయాడు. ఇక్కడ పౌలు స్తుతించింది తండ్రినా, కుమారుడినా అనేది అస్పష్టం, ఇద్దరిలో ఎవరినైనా కావచ్చు. కాపరి పత్రికలలో ఇలాంటి స్తుత్యర్పణలు 6:16; 2తిమోతి 4:18లో కూడా చూడవచ్చు. 

1:18 ఇక్కడ అంశం ఏమిటంటే పరిచర్య కోసం తిమోతిని ప్రత్యేకపరచమని దేవుడు ఇతరుల ద్వారా మాట్లాడాడు అనేది. పరిచర్య కోసం తిమోతిని బలపరచడమే దైవ పిలుపును గూర్చిన ఈ నిశ్చయత ఉద్దేశం (4:14 నోట్సు చూడండి).

1:19 విశ్వాసవిషయమై ఓడ బద్దలైపోయిన అనే మాటలు చాలా తీవ్రమైనవి. ఒకప్పుడు విశ్వాసినని చెప్పుకుని, ఇప్పుడు ఆ విశ్వాసాన్ని నాశనం చేసుకొన్న వానిని సూచించే ఈ మాటలు వారు అసలు ఎన్నడూ నిజమైన మార్పు పొందలేదని తెలియజేస్తున్నాయి. 

1:20 హుమెనైయు 2తిమోతి 2:17-18లో పునరుత్థానాన్ని గూర్చి తప్పుగా బోధిస్తున్నవాడని పేర్కొనబడ్డాడు. సాతానునకు అప్పగించుట అంటే మరొక విధంగా వెలివేయడం లేక సంఘం నుండి బహిష్కరించడం అని చెప్పడం (1కొరింథీ 5:4-5). ఇలా చెప్పడం సంఘ సభ్యత్వాన్ని కాపాడుకోవడం ఎంత ప్రాముఖ్యమో ఎత్తిచూపుతుంది. ఎందుకంటే.. సహవాసం నుండి బహిష్కరించబడిన వ్యక్తి సాతాను ఉరిలో పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. 


Shortcut Links
1 తిమోతికి - 1 Timothy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |