Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 3 | View All

1. తరువాత సొలొమోను యెరూషలేములో తన తండ్రి యైన దావీదునకు యెహోవా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మోరీయా పర్వతమందు దావీదు సిద్ధపరచిన స్థలమున యెబూసీయుడైన ఒర్నాను కళ్లమందు దావీదు ఏర్పరచిన స్థలమున యెహోవాకు ఒక మందిరమును కట్టనారం భించెను.
అపో. కార్యములు 7:47

2. తన యేలుబడిలో నాలుగవ సంవత్సరము రెండవ నెల రెండవ దినమందు దాని కట్టనారంభించెను.

3. దేవుని మందిరమునకు సొలొమోను పునాదులు ఏర్పరచెను, పూర్వపు కొలల ప్రకారము పొడవు అరువది మూరలు, వెడల్పు ఇరువది మూరలు.

4. మందిరపు ముఖమంటపము మందిరపు పొడుగునుబట్టి యిరువది మూరలు వెడల్పు, నూట ఇరువది మూరలు ఎత్తు, దాని లోపలిభాగమును ప్రసశ్తమైన బంగారముతో అతడు పొదిగించెను.

5. మందిరపు పెద్ద గదిని దేవదారుపలకలతో కప్పి వాటిపైన మేలిమి బంగారమును పొదిగించి పైభాగమున ఖర్జూరపుచెట్లవంటి పనియు గొలుసులవంటి పనియు చెక్కించి

6. ప్రశస్తమైన రత్నములతో దానిని అలంకరించెను. ఆ బంగారము పర్వయీమునుండి వచ్చినది.

7. మందిరపు దూలములను స్తంభములను దాని గోడలను దాని తలుపులను బంగారముతో పొదిగించి గోడలమీద కెరూబులను చెక్కించెను.

8. మరియు అతడు పరిశుద్ధ స్థలమొకటి కట్టించెను; దాని పొడవు మందిరపు వెడల్పును బట్టి యిరువది మూరలు, దాని వెడల్పు ఇరువది మూరలు, వెయ్యిన్ని రెండు వందల మణుగుల మేలిమి బంగారుతో అతడు దాని పొదిగించెను.

9. మేకుల యెత్తు ఏబది తులముల బంగారు; మీదిగదులను బంగారముతో పొదిగించెను.

10. అతిపరిశుద్ధ స్థలమునందు చెక్కడపు పనిగల రెండు కెరూబులను చేయించి వాటిని బంగారుతో పొదిగించెను.

11. ఆ కెరూబుల రెక్కల పొడవు ఇరువది మూరలు,

12. ఒక్కొక్క రెక్క అయిదు మూరల పొడుగు, అది మందిరపు గోడకు తగులుచుండెను, రెండవది జతగానున్న కెరూబు రెక్కకు తగులుచుండెను.

13. ఈ ప్రకారము చాచుకొనిన ఈ కెరూబుల రెక్కలు ఇరువది మూరలు వ్యాపించెను, కెరూబులు పాదములమీద నిలువబడెను, వాటి ముఖములు మందిరపు లోతట్టు తిరిగి యుండెను.

14. అతడు నీలి నూలుతోను ఊదా నూలుతోను ఎఱ్ఱ నూలుతోను సన్నపు నారనూలుతోను ఒక తెరను చేయించి దానిమీద కెరూబులను కుట్టించెను.

15. ఇదియు గాక మందిరము ముందర ఉండుటకై ముప్పదియయిదు మూరల యెత్తుగల రెండు స్తంభములను వాటిమీదికి అయిదు మూరల యెత్తుగల పీటలను చేయించెను.

16. గర్భాలయము నందు చేసినట్టు గొలుసు పని చేయించి, స్తంభముల పైభాగమున దాని ఉంచి, నూరు దానిమ్మపండ్లను చేయించి ఆ గొలుసు పనిమీద తగిలించెను.

17. ఆ రెండు స్థంభములను దేవాలయము ఎదుట కుడితట్టున ఒకటియు ఎడమతట్టున ఒకటియు నిలువబెట్టించి, కుడితట్టు దానికి యాకీను అనియు, ఎడమతట్టు దానికి బోయజు అనియు పేళ్లు పెట్టెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
3:1 దావీదు అక్కడ ఒక దూతను చూసిన తరువాత తెగులు తొలగిపోయిన తరవాత దేవుడు ఏర్పరచుకున్న ప్రదేశం మోరీయా పర్వతము (1దిన 21). ఇదే మోరీయా.. పర్వతం మీద పితరుడైన అబ్రాహాము దేవుని ఆజ్ఞకు స్పందనగా తన ఏకైక కుమారుడైన ఇస్సాకును బలి అర్పించబోయాడు (ఆది 22:2). రెండు వేల సంవత్సరాల తరువాత తండ్రియైన దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తుని మానవుల రక్షణార్థమై బలిగా అర్పించడానికి ఎంచుకున్న గొల్గొతా (కల్వరి) కొండ కూడా ఈ మోరియా పర్వతంలో భాగమే. సొలొమోను అక్కడే మందిర నిర్మాణానికి పూనుకోవడం దేవుని అనాది సంకల్పానికి ఒక నెరవేర్పు.
ఒర్నాను (అరౌనా) కళ్ళమును ఉచితంగా తీసుకొనే అధికారం, అవకాశం ఉండి కూడా, దావీదు పట్టుబట్టి, పూర్తి వెల చెల్లించి దానిని కొనుగోలు చేశాడు. వెల చెల్లించకుండా దేవునికి అర్పించే అర్పణ అసలు అర్పణే కాదు, అది ఆరాధకుని కృతజ్ఞతను ఏమాత్రం ప్రతిబింబించదు. అంతేకాక, అది దేవునికి ఆమోదయోగ్యం కాదు, దాని వలన ప్రయోజనమేమీ రాదు (2 సమూ 24:20-24 నోట్సు చూడండి). 

3:2 సొలొమోను తన పాలనలో నాలుగవ సంవత్సరము ప్రారంభంలో మందిర నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించాడు. సింహాసనాధీశుడైన తరవాత మందిర నిర్మాణ సామగ్రి సేకరించడానికి అతడు ఎక్కువ కాలం కనిపెట్టలేదని దీని వలన మనకు తెలుస్తుంది. 

3:3-4 దేవుని మందిర నిర్మాణ వివరాలు సంక్లిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, అసలు ప్రణాళిక సరళంగానే ఉంది. మందిర బాహ్యాకారం ముప్పది అడుగుల (ఇరువది మూరలు) వెడల్పు, తొంభై అడుగుల (అరువది మూరలు) పొడవున దీర్ఘచతురస్రంలా ఉంది. దీని ప్రవేశ ముఖమంటపం ముప్పది అడుగులు (ఇరవై మూరలు) వెడల్పుతో కట్టడపు వెడల్పు అంతా వ్యాపించి ఉంది. అతి పరిశుద్ధ స్థలం ముప్పది అడుగుల ఘనాకారంలో మందిరం చివర భాగంలో ఉంది. అందుచేత మిగిలిన భాగం అంటే ముప్పది అడుగుల వెడల్పు, అరవై అడుగుల పొడవు భాగం పరిశుద్ధ స్థలం. మందిరానికి వచ్చే జనసందోహాలను బట్టి చూస్తే ఇది చాలా చిన్నదిగా అనిపిస్తుంది, కానీ బల్యర్పణలు మందిరానికి వెలుపల ఆవరణంలోనే అర్పిస్తారు. యాజకులు మాత్రమే పరిశుద్ధ స్థలంలోకి ప్రవేశిస్తారు, అందునా రోజుకు రెండుసార్లు అంటే ఉదయం, సాయంకాలం మాత్రమే ప్రవేశిస్తారు. ఇంకా అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి ప్రధాన యాజకుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే ప్రవేశించగలడు.

3:5 పరిశుద్ధ స్థలం అలంకరణలలో ఖర్జూరపు చెట్లవంటివి చెక్కారు. వృక్షసంబంధిత ఆకారాలను చెక్కడం మనకు ప్రత్యక్ష గుడారపు అలంకరణలను జ్ఞాపకం చేస్తుంది (నిర్గమ 37:20). సృష్టిలో తాను ఏర్పరచిన అందాన్ని మనం అభినందించాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు. పరిశుద్ధ ప్రదేశాలను సహజసిద్ధమైన వస్తువులతో అలంకరించినా, అవి-దేవునికి చేసే నిజమైన ఆరాధన నుండి మనల్ని దూరం చేసే పరిస్థితి తలెత్తితే, అలాంటి అలంకరణలు కూడా తప్పవుతాయి. 

3:6-7 పర్వయీము అనే ప్రదేశం ఎక్కడుందో మనకు తెలియదు. ఫర్వా అనే ప్రదేశం యెమెన్లో ఉందని లేదా ఏల్ఫర్వేయీను అనే ప్రదేశం ఈశాన్య అరేబియాలో ఉందని సూచిస్తారు. 

3:8-9 అతి పరిశుద్ధ స్థలము... బంగారుతో పొదిగారు. బంగారం బరువుగా ఉన్నా, మెత్తగా ఉంటుంది. పైకప్పును పైకి లేపకముందే దూలాలకు బంగారం పొదిగించడం సులభంగా ఉంటుంది. బంగారు మేకులకు మధ్యభాగంలో లోహం ఇనుము ఉండాలి. లేకపోతే, అవి సుత్తి దెబ్బలకు వంగిపోతాయి, బంగారం మెత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి అవి పలకలను పట్టి ఉంచలేవు..

3:10-13 అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి వెనుక గోడపై రెండు కెరూబులు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి అయిదు మూరల (ఏడున్నర అడుగుల) పొడవుగల రెండేసి రెక్కలతో మందిరపు గోడ చివరలు. తాకుతున్నాయి. వీటి మొత్తం ఇరువది మూరలు (ముప్పది అడుగులు) మందిరపు వెడల్పుకు ఖచ్చితంగా సమానం. 

3:14 నీలి నూలుతోను, ఊదా నూలుతోను, ఎఱ నూలుతోను సన్నపు నారనూలుతోను అనేక రంగులతో తెర తయారు చేయడంలో ఫెనికయుల కళాత్మకత ఉట్టిపడింది. 

3:15-17 మందిరమును దీర్ఘకాలిక మన్నికనిచ్చే మూలకాలతో నిర్మించినా దాని నిర్మాణక్రమం ప్రత్యక్ష గుడారపు నమూనాను పోలివుంది. సొలొమోను కొత్తగా రెండు నిర్మాణ నమూనాలు దీనికి జతచేశాడు. మంటపం కంటే ఎత్తుగా ఉండే రెండు స్థంభములను కట్టించాడు. ఈ రెండు స్థంభాలకు దానిమ్మ పండ్ల కళాకృతులలో ఎత్తైన రెండు పీటలు ఉన్నాయి. యాజకులు ధరించే దుస్తులకు దానిమ్మ పండ్ల ఆకారంలో చేసిన అలంకరణలు ఉన్నాయి (నిర్గమ 28:33). కాబట్టి దానిమ్మపండ్ల ఆకారపు అలంకరణలు మందిరానికి సంబంధించిన యాజక విధులను సూచిస్తాయి. “ఆయన స్థిరపరుస్తాడు”, “బలము ఆయనలో ఉంది" అనే అర్థంతో యాకీను... బోయజు అని స్తంభాలకు పెట్టిన పేర్లు అతనికి దేవునిపై గల విశ్వాసాన్ని సూచిస్తాయి.


Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |