Job - యోబు 42 | View All

1. అప్పుడు యోబు యెహోవాతో ఈలాగు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

2. నీవు సమస్తక్రియలను చేయగలవనియు నీవు ఉద్దేశించినది ఏదియు నిష్ఫలము కానేరదనియు నేనిప్పుడు తెలిసికొంటిని.
మత్తయి 19:26, మార్కు 10:27

3. జ్ఞానములేని మాటలచేత ఆలోచనను నిరర్థకముచేయు వీడెవడు? ఆలాగున వివేచనలేనివాడనైన నేను ఏమియు నెరుగక నా బుద్ధికి మించిన సంగతులను గూర్చి మాటలాడితిని.

4. నేను మాటలాడ గోరుచున్నాను దయచేసి నా మాట ఆలకింపుము ఒక సంగతి నిన్ను అడిగెదను దానిని నాకు తెలియ జెప్పుము.

5. వినికిడిచేత నిన్ను గూర్చిన వార్త నేను వింటిని అయితే ఇప్పుడు నేను కన్నులార నిన్ను చూచు చున్నాను.

6. కావున నన్ను నేను అసహ్యించుకొని, ధూళిలోను బూడిదెలోను పడి పశ్చాత్తాపపడుచున్నాను.

7. యెహోవా యోబుతో ఆ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తేమానీయుడైన ఎలీఫజుతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను నా సేవకుడైన యోబు పలికినట్లు మీరు నన్ను గూర్చి యుక్తమైనది పలుకలేదు గనుకనా కోపము నీమీదను నీ ఇద్దరు స్నేహితుల మీదనుమండుచున్నది

8. కాబట్టి యేడు ఎడ్లను ఏడు పొట్టేళ్లను మీరు తీసికొని, నా సేవకుడైన యోబునొద్దకు పోయి మీ నిమిత్తము దహనబలి అర్పింపవలెను. అప్పుడు నా సేవకుడైనయోబు మీ నిమిత్తము ప్రార్థనచేయును. మీ అవివేకమునుబట్టి మిమ్మును శిక్షింపక యుండునట్లు నేను అతనిని మాత్రము అంగీకరించెదను; ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినట్లు మీరు నన్నుగూర్చి యుక్తమైనది పలుక లేదు.

9. తేమానీయుడైన ఎలీఫజును, షూహీయుడైన బిల్దదును, నయమాతీయుడైన జోఫరును పోయి, యెహోవా తమకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేయగా యెహోవా వారిపక్షమున యోబును అంగీకరించెను.

10. మరియయోబు తన స్నేహితుల నిమిత్తము ప్రార్థన చేసినప్పుడు యెహోవా అతని క్షేమస్థితిని మరల అతనికి దయచేసెను. మరియయోబునకు పూర్వము కలిగిన దానికంటె రెండంతలు అధికముగా యెహోవా అతనికి దయచేసెను.

11. అప్పుడు అతని సహోదరులందరును అతని అక్క చెల్లెండ్రందరును అంతకుముందు అతనికి పరిచయులైన వారును వచ్చి, అతనితోకూడ అతని యింట అన్నపానములు పుచ్చుకొని, యెహోవా అతని మీదికి రప్పించిన సమస్తబాధనుగూర్చి యెంతలేసి దుఃఖములు పొందితివని అతనికొరకు దుఃఖించుచు అతని నోదార్చిరి. ఇదియు గాక ఒక్కొక్కడు ఒక వరహాను ఒక్కొక్కడు బంగారు ఉంగరమును అతనికి తెచ్చి ఇచ్చెను.

12. యెహోవా యోబును మొదట ఆశీర్వదించినంతకంటె మరి అధికముగా ఆశీర్వదించెను. అతనికి పదునాలుగువేల గొఱ్ఱెలును ఆరువేల ఒంటెలును వెయ్యిజతల యెడ్లును వెయ్యి ఆడుగాడిదలును కలిగెను.

13. మరియు అతనికి ఏడుగురు కుమారులును ముగ్గురు కుమార్తెలును కలిగిరి.

14. అతడు పెద్దదానికి యెమీమా అనియు రెండవదానికి కెజీయా అనియు మూడవదానికి కెరెంహప్పుకు అనియు పేళ్లు పెట్టెను.

15. ఆ దేశమందంతటను యోబు కుమార్తెలంత సౌందర్య వతులు కనబడలేదు. వారి తండ్రి వారి సహోదరులతో పాటు వారికి స్వాస్థ్యములనిచ్చెను.

16. అటుతరువాత యోబు నూట నలువది సంవత్సరములు బ్రదికి, తన కుమారులను కుమారుల కుమారులను నాలుగు తరములవరకు చూచెను.

17. పిమ్మట యోబు కాలము నిండిన వృద్ధుడై మృతినొందెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
42:1-2 తనతో సహా సమస్తం మీదా దేవుని సర్వాధిపత్యాన్ని "యోబు ఒప్పుకుంటున్నాడు. యోబు ఇదివరలో దేవుని చర్యలను ప్రశ్నించాడు (16:12-14). దేవుడు తానెలా సర్వసృష్టిని నియమానుసారంగా సృష్టించి నిర్వహిస్తున్నాడో తెలియజేస్తూ యోబుతో మాట్లాడినప్పుడు అతడు దేవునికి లొంగిపోయాడు.

42:3 దేవుని చర్యల్లో ధర్మాన్ని న్యాయాన్ని యోబు ఇదివరకు ప్రశ్నించాడు (7:20; 21:7-34). యోబు బాహాటమైన తప్పులేవీ చేయకపోయినా, దేవుడు భౌతిక ప్రపంచాన్ని జంతుప్రపంచాన్ని జ్ఞానయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న క్రమం, అతడు తన జ్ఞానానికి తన అనుభవానికి మించిన ప్రశ్నల్లోకి తలదూర్చాడని ఒప్పుకొనేలా చేసింది. 

42:4-5 యోబుకు ఇప్పుడు దేవుని న్యాయం గురించీ, జీవప్రపంచంతో వ్యవహరించే జ్ఞానయుక్తమైన చర్యల గురించీ అర్థమైంది. యోబు ఇది వరకు - తననుతాను నీతిమంతుడుగా ఎంచుకున్నప్పటికీ, తప్పు అని తేలిపోయిన - లౌకిక - జ్ఞానంచేత ప్రభావితుడయ్యానని - 3 ఇప్పుడు - ఒప్పుకుంటున్నాడు (15:17-19; 16:2). యోబు కన్నులార దేవుని చూశానని చెప్పడం అతడు దేవుని సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవించాడనీ, ఆయన నింకా ఎక్కువగా అర్థం చేసుకున్నాడని తెలియజేస్తుంది. 

42:6 విశ్వాన్నేలే యెహోవా తనతో మాట్లాడడంతో యోబు దీనమనస్సుతో ఆయనకు లొంగిపోయాడు. దేవునితో తన సహవాసం పునఃస్థాపితం కావాలన్న యోబు కోరిక కంటె ఇది ఎన్నో రెట్లు అధికం (9:32-35; 19:26-27; 23:3-5; 29:2-6). - యోబు - హృదయపూర్వకమైన పశ్చాత్తాపంతో తననుతాను పరిత్యజించుకొని దేవుణ్ణి సంపూర్ణంగా ఆశ్రయించాడు.

427 ఎలీఫజు, అతని స్నేహితులు యోబుతో ప్రవర్తించిన తీరుకు దేవుడు వారిని మందలించాడు. వారు దేవుని తరపున మాట్లాడుతున్నామని భావిస్తూ, యోబు దురవస్థకు అసత్యమైన కారణాలను ఆరోపించడం జరిగింది. "యోబు శ్రమ పాపానికి సంబంధించినది అయ్యుండకపోవచ్చనే సంభావ్యతను వారు పరిగణనలోకి తీసుకొనలేకపోయారు. పైగా వారు దేవుడు ఇతరుల మనోభావాలను లక్ష్యపెట్టకుండా తీర్పు తీరుస్తాడని ఆయన గురించి తప్పుగా వర్ణించారు. అయితే, ఎలీహు దేవుని మందలింపులో లేడు.


42:8-9 స్నేహితులు యోబును విడిచి వెళ్లారు. వారు తిరిగి వచ్చి, తమ అతిక్రమాల నిమిత్తం యోబు ప్రార్థించేలా విస్తారమైన బలులు అర్పించవలసి ఉన్నారు. ఈసరికి యోబు ఆరోగ్యం పూర్తిగా కుదుటపడింది. యోబు తన స్నేహితుల పట్ల విరోధభావం చూపించకపోగా, వారి కోసం దయాహృద యంతో ప్రార్ధించాడు. 

42:10 యోబు పునరుద్ధరణ పూర్తయ్యింది. దేవునిపట్ల యోబు వైఖరి ఇప్పుడు శుద్ధమైందిగా ఉండడం వలన, అతడు తన స్నేహితుల పట్ల ఆధ్యా త్మిక పరిణతిని చూపడం వలన యెహోవా అతనికి పూర్వమున్న క్షేమస్థితిని (దేవునితో సహవాసాన్ని) తిరిగి కలిగించాడు. రెండంతలు సంపదలు (వ. 12) దేవుడు యోబును తన మనిషిగా పూర్తిగా అంగీకరించాడని తెలియజేస్తున్నాయి (ద్వితీ 21:17; 2 రాజులు 2:9). తన ప్రతి అవసరతలో దేవుడు తనకు చాలినవాడని యోబు కనుగొనడంతో బాటు, అపవాది ఆరోపణలు తప్పు అని రుజువయ్యాయి. యోబు సుదీర్ఘ శ్రమానుభవంలో అతని నిర్దోషత్వం వెల్లడైంది. (27:4-6; 28:28). దేవుడు తన పట్ల వ్యవహరించిన తీరును యోబు ప్రశ్నించినప్పటికీ (10:18-21; 27:2), యెహోవా తన మీద దాడి చేస్తున్నాడని అతడు ఆక్షేపించినప్పటికి (13:20-27; 16:12-14; 23:2), సాతాను ఊహించినట్టుగా గానీ (1:11,2:5), అతని భార్య ప్రేరేపించినట్టుగా గానీ (2:9) అతడు దేవుణ్ణి దూషించలేదు. కనీసం ఈ విషయంలోనైనా యోబు ఇతరులకు మాదిరి అయ్యాడు (యాకోబు 5:11). విశ్వాసులు యోబు శ్రమను, దాని ఫలితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొనడం ద్వారా తమకెదురయ్యే పరీక్షల్లో, శోధనల్లో నిబ్బరమైన హృదయంతో సంతోషించగ లరు (యాకోబు 1:2-4; 1 పేతురు 1:6-7). విశ్వాసులు దేవుని మీద అసంతృప్తి ప్రకటించడానికి, ఆయనను సందేహించడానికి బదులు, వినయ పూర్వకంగా ఆయనను ఆయన శక్తిసామర్థ్యాలను నమ్మగలరు. అప్పుడు అపవాదికి ఇక వారిమీద పట్టు ఉండదు (1 పేతురు 5:6-9). 

42:11 సమస్తమూ యెహోవా అధీనంలో ఉన్నాయనీ, అన్నిటినీ జరిగించే వాడు దేవుడేననీ యోబు కుటుంబం, అతని స్నేహితులు నమ్మిక ప్రకటిం చారు. ఇదివరకు వారు బిగపట్టిన ఓదార్పును ఇప్పుడు యోబు కందించడం జరిగింది. (12:4; 16:20; 19:14). వరహా (హెబ్రీ. ఫేసితా) బైబిల్ లోని తొలి కాలంలో ద్రవ్యంగా చలామణీ అయిన వెండి రూక (ఆది 33:19;
యెహో 24:32).

42:12-15 యోబు సంతానం రెట్టింపు కాకపోవడం బహుశా ఇదివరకటి కుమారులు కుమార్తెల ఆత్మలు మరణానంతర జీవంలో ఉన్నాయని సూచిస్తుండ వచ్చు. ఈ అవగాహనలో యోబు సంతానం రెట్టింపు అయినట్లే. యోబు తన కుమార్తెలకు వారి సహోదరులతో పాటు వారికి స్వాస్థ్యములనిచ్చెను. తన కుమారులతో సమానంగా కుమార్తెలకు ఆస్తినివ్వడం అతడు పిల్లలందరి పట్ల న్యాయబుద్ధితో వ్యవహరించాడని తెలియజేస్తుంది(29:12-17, 21-25).

42:16 నూట నలువది సంవత్సరములు అనే సంఖ్య యోబుకు శ్రమ ఎదురైనప్పుడు అతని వయస్సు డెబ్బది సంవత్సరాలు ఉండవచ్చనీ, ఆ తరువాత అతడు మరో డెబ్బయి సంవత్సరాలు బతికాడనీ, ఆ విధంగా అతడు బతికిన కాలం మొత్తం నూట నలభై సంవత్సరాలని సూచిస్తుంది. .
యోబు గురించి స్మారకవచనాలు ఇతర దైవజనుల మాదిరిగానే ఉన్నాయి (ఆది. 25:8; 1దిన 29:28; 2దిన 24:15). సెప్టువజింట్లో (LXX) యోబు గురించి ఉన్న చివరి వచనాన్ని "యెహోవా పైకి లేపేవారితోబాటు యోబు తిరిగి లేస్తాడు" అని అనువదించవచ్చు.


Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |