Acts - అపొ. కార్యములు 27 | View All

1. మేము ఓడయెక్కి ఇటలీ వెళ్లవలెనని నిర్ణయమైనప్పుడు, వారు పౌలును మరికొందరు ఖైదీలను ఔగుస్తు పటాలములో శతాధిపతియైన యూలి అను వానికి అప్ప గించిరి.

2. ఆసియ దరివెంబడినున్న పట్టణములకు ప్రయాణము చేయబోవు అద్రముత్తియ పట్టణపు ఓడనెక్కి మేము బయలుదేరితివిు; మాసిదోనీయుడును థెస్సలొనీక పట్టణస్థుడునైన అరిస్తార్కు మాతోకూడ ఉండెను.

3. మరునాడు సీదోనుకు వచ్చితివిు. అప్పుడు యూలి పౌలు మీద దయగా ఉండి, అతడు తన స్నేహితులయొద్దకు వెళ్లి పరామరిక పొందుటకు అతనికి సెలవిచ్చెను.

4. అక్కడనుండి బయలుదేరిన తరువాత ఎదురుగాలి కొట్టుచున్నందున కుప్రచాటున ఓడ నడిపించితివిు.

5. మరియకిలికియకును పంఫూలియకును ఎదురుగా ఉన్న సముద్రము దాటి లుకియలో ఉన్న మూరకు చేరితివిు.

6. అక్కడ శతాధిపతి ఇటలీ వెళ్లనైయున్న అలెక్సంద్రియ పట్టణపు ఓడ కనుగొని అందులో మమ్మును ఎక్కించెను.

7. అనేక దినములు మెల్లగా నడచి, యెంతో కష్టపడి క్నీదుకు ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు గాలి మమ్మును పోనియ్యకున్నందున క్రేతు చాటున సల్మోనే దరిని ఓడ నడిపించితివిు.

8. బహు కష్టపడి దాని దాటి, మంచిరేవులు అను ఒక స్థలమునకు చేరితివిు. దానిదగ్గర లసైయ పట్టణముండెను.

9. చాల కాలమైన తరువాత ఉపవాసదినముకూడ అప్పటికి గతించినందున ప్రయాణముచేయుట అపాయ కరమై యుండెను.
లేవీయకాండము 16:29

10. అప్పుడు పౌలు అయ్యలారా, యీ ప్రయాణమువలన సరకులకును ఓడకును మాత్రమే కాక మన ప్రాణములకుకూడ హానియు బహు నష్టమును కలుగునట్లు నాకు తోచుచున్నదని చెప్పి వారిని హెచ్చరించెను.

11. అయినను శతాధిపతి పౌలు చెప్పినది నమ్మక నావికుడును ఓడ యజమానుడును చెప్పినదే నమ్మెను.

12. మరియు శీతకాలము గడుపుటకు ఆ రేవు అనుకూలమైనది కానందున అక్కడనుండి బయలుదేరి యొకవేళ శక్యమైతే ఫీనిక్సునకుచేరి అక్కడ శీతకాలము గడపవలెనని యెక్కువ మంది ఆలోచన చెప్పిరి. అది నైఋతి వాయవ్యదిక్కుల తట్టుననున్న క్రేతురేవై యున్నది.

13. మరియు దక్షిణపు గాలి మెల్లగా విసరుచుండగా వారు తమ ఆలోచన సమ కూడినదని తలంచి లంగరెత్తి, క్రేతు దరిని ఓడ నడిపించిరి.

14. కొంచెము సేపైన తరువాత ఊరకులోను అను పెనుగాలి క్రేతు మీదనుండి విసరెను.

15. దానిలో ఓడ చిక్కుకొని గాలికి ఎదురు నడువలేక పోయినందున ఎదురు నడిపించుట మాని గాలికి కొట్టుకొనిపోతివిు.

16. తరువాత కౌద అనబడిన యొక చిన్న ద్వీపము చాటున దాని నడిపింపగా పడవను భద్రపరచుకొనుట బహు కష్ట తరమాయెను.

17. దానిని పైకెత్తి కట్టిన తరువాత త్రాళ్లు మొదలైనవి తీసికొని ఓడచుట్టు బిగించి కట్టిరి. మరియు సూర్తిసను ఇసుకతిప్పమీద పడుదుమేమో అని భయపడి, ఓడ చాపలు దింపివేసి, కొట్టుకొనిపోయిరి.

18. మిక్కిలి పెద్ద గాలి కొట్టుచున్నందున మరునాడు సరకులు పారవేయ సాగిరి.

19. మూడవ దినమందు తమ చేతులార ఓడసామగ్రి పారవేసిరి.

20. కొన్ని దినములు సూర్యుడైనను నక్షత్రములైనను కనబడక పెద్దగాలి మామీద కొట్టినందున ప్రాణములతో తప్పించు కొందుమను ఆశ బొత్తిగ పోయెను.

21. వారు బహు కాలము భోజనము లేక యున్నందున పౌలు వారి మధ్యను నిలిచి అయ్యలారా, మీరు నా మాట విని క్రేతునుండి బయలుదేరకయే యుండవలసినది. అప్పుడీ హానియు నష్టమును కలుగకపోవును.

22. ఇప్పుడైనను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడని మిమ్మును వేడుకొనుచున్నాను; ఓడకేగాని మీలో ఎవని ప్రాణమునకును హానికలుగదు.

23. నేను ఎవనివాడనో, యెవనిని సేవించుచున్నానో, ఆ దేవుని దూత గడచిన రాత్రి నాయొద్ద నిలిచి పౌలా, భయపడకుము;

24. నీవు కైసరు ఎదుట నిలువవలసియున్నది; ఇదిగో నీతోకూడ ఓడలో ప్రయాణమై పోవుచున్న వారందరిని దేవుడు నీకు అనుగ్రహించి యున్నాడని నాతో చెప్పెను.

25. కాబట్టి అయ్యలారా, ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి; నాతో దూత చెప్పిన ప్రకారము జరుగునని నేను దేవుని నమ్ముచున్నాను.

26. అయినను మనము కొట్టుకొనిపోయి యేదైన ఒక ద్వీపముమీద పడవలసి యుండునని చెప్పెను.

27. పదునాలుగవ రాత్రి వచ్చినప్పుడు మేము అద్రియ సముద్రములో ఇటు అటు కొట్టుకొనిపోవుచుండగా అర్ధరాత్రివేళ ఓడవారు ఏదో యొక దేశము దగ్గర పడుచున్నదని యూహించి

28. బుడుదువేసి చూచి యిరువదిబారల లోతని తెలిసికొనిరి. ఇంకను కొంతదూరము వెళ్లిన తరువాత, మరల బుడుదువేసి చూచి పదునైదు బారల లోతని తెలిసికొనిరి.

29. అప్పుడు రాతి తిప్పలుగల చోట్ల పడుదుమేమో అని భయపడి, వారు ఓడ అమర ములోనుండి నాలుగు లంగరులువేసి యెప్పుడు తెల్ల వారునా అని కాచుకొని యుండిరి.

30. అయితే ఓడవారు ఓడ విడిచి పారిపోవలెనని చూచి, తాము అనివిలోనుండి లంగరులు వేయబోవునట్లుగా సముద్రములో పడవ దింపి వేసిరి.

31. అందుకు పౌలు వీరు ఓడలో ఉంటేనేగాని మీరు తప్పించుకొనలేరని శతాధిపతితోను సైనికులతోను చెప్పెను.

32. వెంటనే సైనికులు పడవ త్రాళ్లు కోసి దాని కొట్టుకొని పోనిచ్చిరి.

33. తెల్లవారుచుండగా పౌలు పదునాలుగు దినములనుండి మీరేమియు పుచ్చుకొనక ఉపవాసముతో కనిపెట్టుకొని యున్నారు

34. గనుక ఆహారము పుచ్చుకొనుడని మిమ్మును వేడుకొనుచున్నాను; ఇది మీ ప్రాణరక్షణకు సహాయమగును. మీలో ఎవని తల నుండియు ఒక వెండ్రుకయైనను నశింపదని చెప్పుచు, ఆహారము పుచ్చుకొనుడని అందరిని బతిమాలెను.
1 సమూయేలు 14:45, 2 సమూయేలు 14:11

35. ఈ మాటలు చెప్పి, యొక రొట్టె పట్టుకొని అందరి యెదుట దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాని విరిచి తిన సాగెను.

36. అప్పుడందరు ధైర్యము తెచ్చుకొని ఆహారము పుచ్చుకొనిరి.

37. ఓడలో ఉన్న మేమందరము రెండువందల డెబ్బది ఆరుగురము.

38. వారు తిని తృప్తిపొందిన తరువాత, గోధుమలను సముద్రములో పారబోసి ఓడ తేలికచేసిరి.

39. ఉదయమైనప్పుడు అది ఏ దేశమో వారు గుర్తుపట్టలేదు గాని, దరిగల యొక సముద్రపు పాయను చూచి, సాధ్యమైన యెడల అందులోనికి ఓడను త్రోయవలెనని ఆలో చించిరి

40. గనుక లంగరుల త్రాళ్లుకోసి వాటిని సముద్రములో విడిచిపెట్టి చుక్కానుల కట్లు విప్పి ముందటి తెరచాప గాలికెత్తి సరిగా దరికి నడిపించిరి గాని

41. రెండు ప్రవాహములు కలిసిన స్థలమందు చిక్కుకొని ఓడను మెట్ట పట్టించిరి. అందువలన అనివి కూరుకొని పోయి కదలక యుండెను, అమరము ఆ దెబ్బకు బద్దలై పోసాగెను.

42. ఖైదీలలో ఎవడును ఈదుకొని పారి పోకుండునట్లు వారిని చంపవలెనని సైనికులకు ఆలోచన పుట్టెను గాని

43. శతాధిపతి పౌలును రక్షింప నుద్దేశించివారి ఆలోచన కొనసాగనియ్యక, మొదట ఈదగలవారు సముద్రములో దుమికి దరికి పోవలెననియు

44. కడమ వారిలో కొందరు పలకలమీదను, కొందరు ఓడ చెక్కల మీదను, పోవలెననియు ఆజ్ఞాపించెను. ఈలాగు అందరు తప్పించుకొని దరిచేరిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
27:1 ఇది అపొ.కా. లో నాల్గవ మేము విభాగం (16:10 నోట్సు చూడండి). ఇది వ.37 వరకు కొనసాగింది. సాధారణంగా "మేము” అని రాసిన రచయిత, ఈ యాత్రలో కూడా ఉన్నాడు అనేది గమనిస్తాం. పౌలు, ఇతర ఖైదీలతోపాటు, ఓడలో ఇంకా అనేక ఇతరులు ఉన్నారు (ఉదా. అరిస్తార్కు వ.2). 

27:2 అద్రముత్తియ పశ్చిమ ఆసియాలో, లెస్బోస్ ద్వీపానికి దగ్గరగా ఉంది. మధ్యధరా సముద్రంలో ప్రయాణించే అనేక ఓడల్లాగా, ఇది కూడా ఆహార ధాన్యాల రవాణా ఓడగా ఉండి, కైసరయ నుండి దరివెంబడి అద్రముత్తియ చేరే వరకు ప్రయాణించి వుంటుంది. 

27:3 ఈ పట్టణంలో సువార్త ఎప్పుడు ప్రకటించబడిందో అపొ.కా. లో పేర్కొనబడనప్పటికీ, సీదోనులో క్రైస్తవులున్నారనేది స్పష్టం. పెంతెకొస్తు కోసం యెరూషలేముకు ప్రయాణం చేసిన పౌరులు కావచ్చు (2:9) లేదా యెరూషలేములో శ్రమ కలిగినప్పుడు పారిపోయిన క్రైస్తవులు (11:19) కావచ్చు. ఈ పట్టణంలో క్రైస్తవులున్నారు. అక్కడ పౌలు అవసరాలను తీర్చిన స్నేహితులు ఉన్నట్లు కనబడుతుంది. బహుశా వీరు యెరూషలేము, అంతియొకయల మధ్య ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో మనకు తెలియని యాత్రలో మిత్రులై ఉండవచ్చు. 

27:4 ప్రయాణమార్గం, తీరానికి సమీపంగా ఉండి, ఎదురుగాలి నుండి తప్పించుకోవాల్సిన అవసరతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ

27:5-6 అద్రముత్తియ నుండి వచ్చిన ఓడ ఆసియా ప్రాంతపు తీరాన్ని అను సరిస్తున్నందున వారిని మార్గం తప్పించి ఉంటుంది. తత్ఫలితంగా చిన్నాసియా దక్షిణ తీరాన ఉన్న మూర దగ్గర, అలెక్సంద్రియ నుండి రోమాకు వెళ్తున్న ఒక ఓడను శతాధిపతి కనుగొన్నాడు. ఈ అలెక్సంద్రియ పట్టణపు ఓడ ఐగుప్తు నుండి రోమాకు ధాన్యం తీసుకెళ్తున్న ఓడ కావచ్చు (వ.38 నోట్సు చూడండి). 

27:7-9 ఓడ ప్రయాణాలు చేసే కాలం చివరిలో ఈ ప్రయాణం మొదలు పెట్టారు కాబట్టి ఓడ ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్ళింది. సెప్టెంబరు మధ్య నుండి నవంబరు మధ్యవరకు ఓడ ప్రయాణాలు ప్రమాదకరంగా ఉండేవి. అప్పటి నుండి ఫిబ్రవరి వరకు ఓడలు ప్రయాణించే మార్గాలు మూసివేయబడేవి (28:11 నోట్సు చూడండి). పౌలు ప్రయాణం సుమారు అక్టోబరు నెల మధ్యలో ఆరంభమైనట్టు కనబడుతుంది. మంచిరేవులు నౌకాశ్రయం సముద్రానికి బట్టబయలుగా ఉన్నందున, అక్కడ శీతాకాలం గడపడానికి పనికిరాదు (వ. 12). 

27:10 ముందున్న ప్రయాణంలో రాబోయే ప్రమాదాల గురించి పౌలు ప్రవచనం వంటి మాటను చెప్పాడు. అప్పటి పరిస్థితిలో అయితే అతనికి దైవికదృష్టి ఇవ్వబడి వుండవచ్చు, లేక అనుభవం ఉన్న యాత్రికునిగా, సముద్ర ప్రయాణంలోని ప్రమాదాలు అతనికి సుపరిచితం కావడంవల్ల కావచ్చు. 

27:11-12 ఆరవ శతాబ్దంలో వచ్చిన భూకంపం వల్ల కేతు ద్వీపంపై ఉన్న ఫీనిక్సు భౌగోళిక స్థితి సమూలంగా మార్పు చెందింది. 

27:13-16 మెల్లని దక్షిణపు గాలి వారి గమ్యస్థానానికి వారిని తోసుకెళ్తుందని నావిక బృందం భావించారు. కానీ కాలాను గుణంగా వచ్చే ఊరకులోను అనే పెనుగాలి వారి ఓడను ఫీనిక్సు నుండి సముద్రంలోకి విసరివేసింది.

27:17-19 గాలిలో చిక్కుకున్న నావికులకు నిజానికి ఓడమీద ఏమాత్రం అదుపు లేకుండాపోయింది. ఓడ పగిలిపోకుండా దానిచుట్టూ త్రాళ్ళు బిగించి కట్టారు. ఓడను తేలిక చేయడానికి సరకులు, ఓడసామగ్రి సముద్రంలో పారవేశారు. కానీ ధాన్యం పారవేయలేదు (వ.38తో పోల్చండి). 

27:20 తుఫాను వల్ల సూర్యుడైనను నక్షత్రములైనను కనబడనందున నావికులకు వారున్న ప్రదేశం తెలియలేదు. పగలు రాత్రి తేడా తెలిసి, పగటికాంతి కనిపించి వుంటే, వారు వేరే మార్గాన్ని కనిపెట్టి ఉండేవారు. 

27:21-26 భోజనము చేయకుండా ఉండడానికి కారణం సముద్రపు వ్యాధి లేక భయం కావచ్చు. తాను చెప్పింది విని వుంటే ఇలా జరిగివుండేది కాదని నావికులను మందలించకుండా (వ.21), పౌలు తనకు కనిపించిన దూతను గురించి చెప్పాడు. ఆ దూత పౌలు ఓడ పగిలిపోవడం వల్ల మరణించడనీ, మరింత ఉన్నత లక్ష్యం అతని కోసం వేచి ఉన్నదనీ బయలు పరచాడు. అతడు అప్పటి ప్రపంచంలో గొప్ప అధికారం కలిగిన కైసరు ఎదుట నిలువవలసియున్నది. దైవ ప్రణాళిక ఎన్నటికీ వ్యర్థం కాదు. ముఖ్యంగా బుద్ధిహీనంగా ప్రవర్తించిన వారివల్ల అసలు వ్యర్థంకాదు. 

27:27 ఇక్కడ పేర్కొన్న అద్రియ సముద్రం నేడున్నట్లుగా ఇటలీకి, ముందటి యుగొ స్లేవియాకి మధ్య ఉన్న అద్రియ సముద్రం కాదు. అది ప్రస్తుతం కేతు, మెలితే, ఇటలీ, గ్రీసుల మధ్య ఉండి మధ్యధరా సముద్రంలోకి వ్యాపించిన ఐయోనియన్ సముద్రాన్ని సూచిస్తుంది. 

27:28-29 నావికులు బుడుదు (బరువుకట్టిన త్రాళ్ళను వేసి లోతు చూడడం) వేసి చూచారు. తమకు కనబడకపోయినా, తాము చాలా త్వరగా తీరానికి దగ్గరౌతున్నట్లు నిర్ధారించుకున్నారు. ఓడవేగాన్ని తగ్గించడం కోసం, వారు అసాధారణంగా ఓడ అమరము నుండి నాలుగు లంగరులు వేశారు. సాధారణంగా ఓడ వెనక్కి తిరిగేటట్లు ముందరి భాగంలో లంగరులు వేస్తారు. 

27:30-32 సముద్ర తుపానులో రెండువారాల పాటు గడిపిన తర్వాత (వ. 27), ఒడ్డును సమీపించే తొందరలో, నావికుల బృందం స్వార్థంతో తప్పించుకుపోదామని పడవను దించబోయారు. ఎందుకంటే అందరి చేతులూ అవసరమయ్యే తర్వాతి సంఘటనలో దీన్ని అడ్డుకోవడానికి పౌలు జ్ఞానం పనిచేసింది (వ. 37-38,40,43-44).

27:33-34 వారు పద్నాలుగు రోజుల నుండి ఉపవాసముతో ఉన్నారు. దానికి కారణం అలలచే కొట్టబడుతున్న సముద్రంవల్ల కలిగే తీవ్రమైన త్రిప్పుడు వల్ల కావొచ్చు. 

27:35 యూదుల ఆచార ప్రకారం, పౌలు తాము తినబోయే ఆహారం కోసం దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాడు.

27:36 స్థిరమైన విశ్వాసాన్ని చూపిన పౌలు మాదిరి (“దేవునికి కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించి"), తుపాను మధ్యలో అతని ఆచరణాత్మకత వైఖరి (“దాని విరిచి తినసాగెను”, వ.35), దెబ్బతిన్న నావికులకు ప్రోత్సాహాన్నిచ్చింది. 

27:37 పౌలు వారందరినీ తినమని ప్రోత్సహించాడు అని చెప్పడానికి లూకా ఓడలో ఉన్న వారి సంఖ్యను పేర్కొన్నాడు. వ.37తో అపొ.కా. లో నాల్గవ "మేము" విభాగం ముగిసింది (16:10 నోట్సు చూడండి). 

27:38 అంతవరకు ఓడ అడుగును బరువుగా ఉండి దానిని కాపాడుతూ వచ్చిన గోధుమలను, ఓడ ఒడ్డుకు చేరునట్లు, సముద్రంలో పారబోశారు (వ.39). 

27:39-40 ఓడకు తగిలిన దెబ్బలు, పడవలు పోగొట్టుకోవడంతో (వ.3032), వారు ఒడ్డుకు చేరడానికి ఒకే ఒక్కమార్గం ఓడను ఒడ్డుకు త్రోయడం. 

27:41 మెట్టలో రెండు ప్రవాహాలు కలిసినచోట అనివి కూరుకుపోయినందు వలన, ఓడ అమరము లోపలికి వస్తున్న అలలచే కొట్టబడింది. 

27:42 తాము కాపలా కాస్తున్న ఖైదీలకు, సైనికులు వ్యక్తిగత బాధ్యత వహించాలి కాబట్టి ఖైదీలను... చంపవలెనని సైనికులకు ఆలోచన వచ్చి వుండవచ్చు. ఏ సైనికుడి ఆధీనంలో ఉన్న ఖైదీ పారిపోతే, ఆ సైనికుడు ఆ ఖైదీ శిక్షను అనుభవించాలి. 

27:43 పౌలు చెప్పింది చేయడం మంచిదని ఇప్పటికే శతాధిపతి గుర్తించాడు.

27:44 బద్దలైన ఓడ పలకలతో, చెక్కలతో సముద్రంలో ఆ ప్రాంతమంతా నిండిపోయి వుంటుంది. 


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |