Acts - అపొ. కార్యములు 13 | View All

1. అంతియొకయలోనున్న సంఘములో బర్నబా, నీగెరనబడిన సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతుర్థాధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, సౌలు అను ప్రవక్తలును బోధకులును ఉండిరి.

2. వారు ప్రభువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా పరిశుద్ధాత్మనేను బర్నబాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేకపరచుడని వారితో చెప్పెను.

3. అంతట వారు ఉపవాసముండి ప్రార్థనచేసి వారిమీద చేతులుంచి వారిని పంపిరి.

4. కాబట్టి వీరు పరిశుద్ధాత్మచేత పంపబడినవారై సెలూ కయకు వచ్చి అక్కడనుండి ఓడయెక్కి కుప్రకు వెళ్లిరి.

5. వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో దేవుని వాక్యము ప్రచురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను.

6. వారు ఆ ద్వీపమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి వచ్చి నప్పుడు గారడీవాడును అబద్ధ ప్రవక్తయునైన బర్‌ యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి.

7. ఇతడు వివేకముగలవాడైన సెర్గి పౌలు అను అధిపతియొద్దనుండెను; అతడు బర్నబాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాక్యము వినగోరెను.

8. అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశ్వాసమునుండి తొలగింపవలెనని యత్నముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అర్థము.

9. అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవాడై

10. అతని తేరిచూచి సమస్త కపటముతోను సమస్త దుర్మార్గముతోను నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమస్త నీతికి విరోధీ, నీవు ప్రభువు యొక్క తిన్నని మార్గములు చెడగొట్టుట మానవా?
సామెతలు 10:9, హోషేయ 14:9

11. ఇదిగో ప్రభువు తనచెయ్యి నీమీద ఎత్తియున్నాడు; నీవు కొంతకాలము గ్రుడ్డివాడవై సూర్యుని చూడకుందువని చెప్పెను. వెంటనే మబ్బును చీకటియు అతని కమ్మెను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయ్యిపట్టుకొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను.

12. అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి ప్రభువు బోధకు ఆశ్చర్యపడి విశ్వసించెను.

13. తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉన్నవారును ఓడ యెక్కి పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనున్న పెర్గేకు వచ్చిరి. అచ్చట యోహాను వారిని విడిచిపెట్టి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్లెను.

14. అప్పుడు వారు పెర్గే నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనున్న అంతియొకయకు వచ్చి విశ్రాంతిదినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళ్లి కూర్చుండిరి.

15. ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తల లేఖనములను చదివిన తరువాత సమాజ మందిరపు అధికారులుసహోదరు లారా, ప్రజలకు మీరు ఏదైన బోధవాక్యము చెప్పవలెనని యున్న యెడల చెప్పుడని వారికి వర్తమానము చేసిరి.

16. అప్పుడు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇట్లనెను

17. ఇశ్రాయేలీయులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, వినుడి. ఇశ్రాయేలను ఈ ప్రజల దేవుడు మన పితరులను ఏర్పరచుకొని, వారు ఐగుప్తు దేశమందు పరదేశులై యున్నప్పుడు ఆ ప్రజలను హెచ్చించి, తన భుజబలముచేత వారినక్కడనుండి తీసికొనివచ్చి
నిర్గమకాండము 6:1, నిర్గమకాండము 6:6, నిర్గమకాండము 12:51

18. యించుమించు నలువది ఏండ్లమట్టుకు అరణ్యములో వారి చేష్టలను సహించెను.
నిర్గమకాండము 16:35, సంఖ్యాకాండము 14:34, ద్వితీయోపదేశకాండము 1:31

19. మరియకనాను దేశములో ఏడు జాతుల వారిని నాశనముచేసి వారి దేశములను వీరికి స్వాస్థ్యముగా పంచి యిచ్చెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 7:1, యెహోషువ 14:1

20. ఇంచుమించు నాలుగువందల ఏబది సంవత్సరములు ఇట్లు జరిగెను. అటుతరువాత ప్రవక్తయైన సమూయేలువరకు ఆయన వారికి న్యాయాధిపతులను దయ చేసెను.
న్యాయాధిపతులు 2:16, 1 సమూయేలు 3:20

21. ఆ తరువాత వారు రాజు కావలెనని కోరగా దేవుడు బెన్యామీను గోత్రీయుడును కీషు కుమారుడునైన సౌలును వారికి నలువది ఏండ్ల వరకు దయచేసెను.
1 సమూయేలు 8:5, 1 సమూయేలు 8:19, 1 సమూయేలు 10:20-21, 1 సమూయేలు 10:24, 1 సమూయేలు 11:15

22. తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా ఏర్పరచెను. మరియు ఆయననేను యెష్షయి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా యిష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు, అతడు నా ఉద్దేశములన్నియు నెరవేర్చునని చెప్పి అతనినిగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చెను.
1 సమూయేలు 13:14, 1 సమూయేలు 16:12-13, కీర్తనల గ్రంథము 89:20, యెషయా 44:28

23. అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగ్దానము చొప్పున ఇశ్రాయేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుట్టిం చెను.
2 సమూయేలు 7:12-13, యెషయా 11:1

24. ఆయన రాకముందు యోహాను ఇశ్రాయేలు ప్రజలకందరికి మారుమనస్సు విషయమైన బాప్తిస్మము ప్రకటించెను.

25. యోహాను తన పనిని నెరవేర్చుచుండగా నేనెవడనని మీరు తలంచుచున్నారు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచ్చుచున్నాడు, ఆయన కాళ్ల చెప్పులు విప్పుటకైనను నేను పాత్రుడను కానని చెప్పెను.

26. సహోదరులారా, అబ్రాహాము వంశస్థులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాక్యము మనయొద్దకు పంపబడియున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 107:20

27. యెరూషలేములో కాపురముండు వారును, వారి అధికారులును, ఆయననైనను, ప్రతి విశ్రాంతి దినమున చదవబడుచున్న ప్రవక్తల వచనములనైనను గ్రహింపక, ఆయనకు శిక్షవిధించుటచేత ఆ వచన ములను నెరవేర్చిరి.

28. ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు కనబడక పోయినను ఆయనను చంపించ వలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి.

29. వారు ఆయనను గూర్చి వ్రాయబడినవన్నియు నెరవేర్చిన తరువాత ఆయనను మ్రానుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెట్టిరి.

30. అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను.

31. ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ వచ్చిన వారికి అనేకదినములు కనబడెను; వారిప్పుడు ప్రజల యెదుట ఆయనకు సాక్షులై యున్నారు.

32. దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగ్దానమును మన పిల్లలకు నెరవేర్చియున్నాడని మేమును మీకు సువార్త ప్రకటించుచున్నాము.

33. ఆలాగే నీవు నా కుమారుడవు నేడు నేను నిన్ను కంటిని అని రెండవ కీర్తనయందు వ్రాయబడియున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 2:7

34. మరియు ఇక కుళ్లుపట్టకుండ ఆయనను మృతులలోనుండి లేపుటను బట్టిదావీదునకు అనుగ్రహించిన పవిత్రమైన వరములను మీకనుగ్రహింతును, అవి నమ్మకములైనవని చెప్పెను.
యెషయా 55:3

35. కాబట్టి వేరొక కీర్తనయందునీ పరిశుద్ధుని కుళ్లుపట్టనియ్యౌవని చెప్పుచున్నాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 16:10

36. దావీదు దేవుని సంకల్పము చొప్పున తన తరమువారికి సేవచేసి నిద్రించి,
న్యాయాధిపతులు 2:10, 1 రాజులు 2:10

37. తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడి కుళ్లిపోయెను గాని దేవుడు లేపినవాడు కుళ్లుపట్టలేదు.

38. కాబట్టి సహోదరులారా, మీకు ఈయన ద్వారానే పాపక్షమాపణ ప్రచురమగుచున్నదనియు,

39. మీరు మోషే ధర్మశాస్త్రమువలన ఏ విషయములలో నీతిమంతులుగా తీర్చబడలేక పోతిరో ఆ విషయము లన్నిటిలో, విశ్వసించు ప్రతివాడును ఈయనవలననే నీతి మంతుడుగా తీర్చబడుననియు మీకు తెలియు గాక.

40. ప్రవక్తల గ్రంథమందు చెప్పబడినది మీమీదికి రాకుండ చూచుకొనుడి; అదేమనగా

41. ఇదిగో తిరస్కరించువారలారా, ఆశ్చర్యపడుడి నశించుడి మీ దినములలో నేనొక కార్యము చేసెదను ఆ కార్యము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంత మాత్రమును నమ్మరు అనెను.
హబక్కూకు 1:5

42. వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళ్లుచుండగా ఈ మాటలను మరుసటి విశ్రాంతిదినమున తమతో చెప్పవలెనని జనులు వేడుకొనిరి.

43. సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు యూదులును, భక్తిపరులైన యూదమత ప్రవిష్టులును, పౌలును బర్నబాను వెంబడించిరి. వీరువారితో మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచ్చరించిరి.

44. మరుసటి విశ్రాంతిదినమున దాదాపుగా ఆ పట్టణ మంతయు దేవుని వాక్యము వినుటకు కూడివచ్చెను.

45. యూదులు జనసమూహములను చూచి మత్సరముతో నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెప్పినవాటికి అడ్డము చెప్పిరి.

46. అప్పుడు పౌలును బర్నబాయు ధైర్యముగా ఇట్లనిరిదేవుని వాక్యము మొదట మీకు చెప్పుట ఆవశ్య కమే; అయినను మీరు దానిని త్రోసివేసి, మిమ్మును మీరే నిత్యజీవమునకు అపాత్రులుగా ఎంచుకొనుచున్నారు, గనుక ఇదిగో మేము అన్యజనులయొద్దకు వెళ్లుచున్నాము

47. ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణార్థముగా ఉండునట్లు నిన్ను అన్యజనులకు వెలుగుగా ఉంచియున్నాను అని ప్రభువు మాకాజ్ఞాపించెననిరి.
యెషయా 49:6

48. అన్యజనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాక్యమును మహిమపరచిరి; మరియు నిత్యజీవమునకు నిర్ణయింపబడిన వారందరు విశ్వసించిరి.

49. ప్రభువు వాక్యము ఆ ప్రదేశమందంతట వ్యాపించెను

50. గాని యూదులు భక్తి మర్యాదలుగల స్త్రీలను ఆ పట్టణపు ప్రముఖులను రేపి పౌలునకు బర్నబాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ ప్రాంతములనుండి వెళ్లగొట్టిరి.

51. వీరు తమ పాదధూళిని వారితట్టు దులిపివేసి ఈకొనియకు వచ్చిరి.

52. అయితే శిష్యులు ఆనందభరితులై పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవారైరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
13:1 ప్రవక్తలును బోధకులును అనేవి ఆది సంఘంలోని పరిచర్యలను, (బహుశా) పదవులను సూచిస్తున్నాయి అనేది స్పష్టం. అపొస్తలులు ఆరంభించిన యేసు సందేశాన్ని అందించడం బోధకులు కొనసాగించగా (6:2-4 నోట్సు చూడండి), పా.ని. వివరించడం ద్వారా లేక కొత్త ఆలోచనలను ఇవ్వడం ద్వారా ప్రవక్తలు దైవిక ప్రత్యక్షతను అందించారు (11:27), బోధకుల పని గురించి కొ.ని.లో వేరేచోట వివరించినప్పటికీ (1కొరింథీ 12:28-29; ఎఫెసీ 4:11-12; 1తిమోతి 1:7; 2:7; 3:2-3; 2తిమోతి 1:11; 2:24), బోధకులను గురించి అపొ.కా. లో పేర్కొన్నది. ఇక్కడ ఒక్కచోటే. ప్రవక్తలు, బోధకుల బృందంలో ఆఫ్రికా వాసులు, కురేనీయులతోపాటు వేర్వేరు ప్రాంతాల నుండి వచ్చినవారితోపాటు, హేరోదు కుటుంబానికి సంబంధించినవాడు కనీసం ఒక్కడన్నా (మనయేను) ఉన్నాడు.

13:2-3 ప్రవక్తలు, బోధకుల దినచర్యలో ప్రభువును సేవించడం, ఉపవాసము చేయడం భాగమై ఉన్నాయి. ఇది బర్నబా, సౌలులను పరిశుద్ధాత్మ తాను పిలిచిన కార్యం కోసం ప్రత్యేకపరచునట్లు నడిపించడానికి, పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు గ్రహించే విషయంలో వారి సిద్ధపాటుకు సహాయపడింది. ఉపవాసం,
ప్రార్ధన, చేతులుంచడం (హస్తనిక్షేపణ) అనే ప్రక్రియల ద్వారా, బర్నబా సౌలుల పిలుపు నిర్ధారించబడింది. యూదయ, దాని చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలను దాటి సువార్త సందేశాన్ని ప్రకటించడానికి సౌలు, బర్నబాలు ఎన్నుకోబడడం అనే ఈ పని సంఘ చరిత్రలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన మలుపును సూచిస్తుంది. 

13:4 ఈ వచనం పౌలు మూడు మిషనరీ యాత్రలలో మొదటిదాన్ని ఆరంభించడాన్ని వర్ణిస్తుంది. ఈ యాత్రలో కుప్ర ద్వీపం, చిన్నాసియా (ఆసియా మైనర్)లోని కొంత భాగం ఉన్నాయి. మొదటి రెండు యాత్రలు, అన్యజనులకు సువార్తీకరణ చేయడానికి ఉద్దేశించినవై, ప్రపంచ క్రైస్తవ్యానికి కేంద్రంగా మారిన అంతియొకయలో ఆరంభమై, తిరిగి అక్కడికే చేరడంతో - ముగిశాయి. పౌలు మూడవ యాత్ర యెరూషలేములో ముగిసింది, ఎందుకంటే అతడు అక్కడ్నుండి అంతియొకయకు ప్రయాణం ఆరంభించడానికి ముందు బంధించబడ్డాడు (అధ్యా.21 చూడండి).

13:5 పౌలు తన ఆరంభ పద్ధతి ప్రకారం (9:19-20 నోట్సు చూడండి), తన ప్రసంగ ప్రయత్నాలను స్థానిక సమాజమందిరములలో ఆరంభించాడు. యోహాను ("యోహాను అనబడిన మార్కు", 12:25) ప్రస్తుతానికి వారి దగ్గర ఉన్నాడు (కానీ 13:13 నోట్సు చూడండి). 

13:6 పేతురు ఒక గారడీవానిని ఎదుర్కొన్నట్లు (సీమోను; 8:9 నోట్సు చూడండి), పౌలు కూడా కుప్రలో ఒక గారడీవాని ఎదుర్కొన్నాడు. పేతురు, పౌలుల జీవితాల మధ్య ఉన్న సమాంతర విషయాలను పండితులు గుర్తించారు. వీటిలో కుంటివాని స్వస్థత (3:2-8; 14:8-10 లతో 5:15; 19:12 లను పోల్చండి), దయ్యములను పారద్రోలడం (5:16; 16:18); చెరసాల నుండి ఆశ్చర్యకరంగా తప్పించబడడం (12:6-11; 16:25-26), హస్తనిక్షేపణ ద్వారా విశ్వాసులు పరిశుద్దాత్మను పొందడం (8:17; 19:6), మరణించినవారిని లేపడం (9:36-41; 20:9-12). 

13:7 ఒక రోమీయ రాష్ట్ర విభాగాన్ని, ఒక అధిపతి (ప్రొకాన్సుల్) పాలించే వాడు. పురాతత్వ శాస్త్రం, కుప్రను పాలించిన అనేకమంది అధిపతులను గూర్చి నిర్ధారించింది. లభ్యమైన శిలాఫలకాలలో కనీసం ఒక దానిపై “పౌలు" అనే పేరు కనిపించింది, కానీ అతడు సెర్గ్ పౌలు కాలానికి చాలా కాలం తర్వాతివాడు.

13:8 గారడీవాడైన బర్ యేసు (వ.6)ను ఇక్కడ ఎలుమ అని పిలిచాడు. “బర్ యేసు" లాగా "ఎలుమ" అనేది బహుశా యూదులకు సంబంధించిన పదం కావచ్చు. కాగా, “గారడీవాడు” అనేది దాని అనువాదం. ఏదేమైనా, తన దయ్యముల ప్రభావంవల్ల, సెర్గి పౌలు సువార్తను హత్తుకోకుండా ఎలుమ నిరోధించ ప్రయత్నించాడు. 

13:9 అపొ.కా, గ్రంథంలో ఇక్కడి నుండి (అతడు తన మారుమనస్సు అనుభవాన్ని చెప్పిన అధ్యా. 22, 26 మినహా) సౌలు పౌలుగా పిలువబడ్డాడు. ఇలా పేరు మార్చడానికి కారణం బహుశా అతని పరిచర్య యూదుల నేపథ్యానికి దూరంగాను, మరింత విస్తృతమైన గ్రీకు-రోమా ప్రపంచంలోనికి వెళ్తున్నందువల్ల కావచ్చు. పౌలు అనేది సౌలు పేరుకు రోమీయ రూపం.

13:10-11 పౌలు ఎలుమకు కొంతకాలము గ్రుడ్డితనాన్ని శాపంగా ఇచ్చాడు. - కాబట్టి ఎలుమకు మారుమనస్సు పొంది నమ్మే అవకాశం ఇచ్చునట్లు, ఆ తీర్పు శాశ్వతమైనది కాదు. 

13:12. సాధారణంగా అపొ.కా.లో మారుమనస్సును అనుసరించే సూచనలు (బాప్తిస్మం, పరిశుద్ధాత్మ పొందడం), సెర్గి పౌలు మారుమనసు పొందిన వృత్తాంతంలో కనిపించవు. బహుశా లూకా తన వృత్తాంతాన్ని క్లుప్రీకరించి వుండవచ్చు. కానీ సెర్గ్ పౌలు విశ్వాసం, అతడు వారి బోధకు, ఎలుమకు కలిగిన గుడ్డితనానికి ఆశ్చర్యపడడాన్ని మించినది అయివుండకపోవచ్చు కూడా. 

13:13 మార్కు అనబడిన యోహాను (మరియ కుమారుడు, 12:12) పెర్లలో వారిని విడిచిపెట్టి యెరూషలేముకు తిరిగి వెళ్ళాడు. అతడు వారిని విడిచి వెళ్ళడానికి కారణం చెప్పబడలేదు, కానీ అలా వెళ్ళడం పౌలుకు అసంబద్దంగా తోచివుండవచ్చు. ఎందుకంటే రెండవ మిషనరీ యాత్ర సమయంలో బర్నబా యోహానును తమతో తీసుకువెళ్ళాలని సూచించినప్పుడు, అతడు ఇంతకు ముందు తమను మధ్యలో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడని ఎత్తిచూపుతూ, పౌలు ఆ సూచనను తిరస్కరించాడు (15:37-38). 

13:14 ఈ కాలంలో కనీసం 16 పట్టణాలకు అంతియొకయ అనే పేరు ఉండేది. అందువల్ల లూకా ప్రస్తుతం ఉన్న పట్టణాన్ని నిర్దిష్టంగా చెప్పడానికి పిసిదియలోనున్న అంతియొకయ అంటున్నాడు. నిజానికి చెప్పాలంటే ఈ అంతియొకయ పిసిదియకు కాక పుగియ సరిహద్దుకు ఎదురుగా ఉంది, కానీ ప్రాచీన పాఠకులకు ఇది తెలిసివుంటుంది. 

13:14-15 విశ్రాంతిదినమందు స్థానిక యూదుల సమాజమందిరమును సందర్శించే తన పద్ధతిని పౌలు కొనసాగించాడు. ఆ పట్టణంలో అవిశ్వాసులైన యూదులమధ్య వ్యతిరేకత ఇంకా రేపబడలేదు (వ.45) కాబట్టి బోధ వాక్యము ఏదైనా చెప్పాలని వారు అతనిని ఆహ్వానించారు. 

13:16-41 ఇది పౌలు మొదటి బహిరంగ ప్రసంగం, అపొ.కా. గ్రంథంలో మొదటి మిషనరీ ప్రసంగం. యూదుల సమాజమందిరంలో అతని సుదీర్ఘ ప్రసంగం, బహుశా ఇలాంటి అనేక సందర్భాలలో అతడు ఉపయోగించిన ప్రసంగ విధానాన్ని ఇది చూపిస్తుంది. యేసు క్రీస్తు రాకను చారిత్రక దృక్కోణంలో చూపించడానికి పౌలు ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రను సమగ్రంగా వివరించాడు. ఆయన పునరుత్థానం ఋజువు చేసినట్లు (వ.33), యేసు రావడం దేవుని వాగ్దాన నెరవేర్పు అని అతడు స్పష్టంచేశాడు (వ. 23).

13:16-21  ఈ వచనాలు సుప్రసిద్ధమైన ఇశ్రాయేలీయుల ఆరంభ చరిత్రను పునరుదాటిస్తున్నాయి. 

13:22-23 దేవుడు తన వాగ్దానము చొప్పున అనేమాటలు, ప్రవక్తయైన నాతాను ద్వారా, తాను దావీదు సంతతిలో ఒకని హెచ్చించి, అతని రాజ్య సింహాసనమును “నిత్యముగా" స్థిరపరుస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేసిన 2సమూ 7:12-16ను పేర్కొంటున్నాయి. 

13:24-26 వ.25, మలాకీ 3:1లో ప్రస్తావించబడిన, మెస్సీయకు ముందుగా వచ్చే దూతను సూచిస్తుండవచ్చు. అప్పుడు 13:26, వ.23లోని యేసును “రక్షకుడు"గా ప్రకటించే విషయాన్ని చేరుస్తూ, యీ రక్షణ వాక్యమును ప్రకటిస్తుంది. 

13:27 ప్రతి విశ్రాంతిదినాన ప్రవక్తల వచనములు సమాజమందిరాలలో చదువుతున్నా, యెరూషలేములో ఉన్నవారు ఈ మాటలు యేసులో నెరవేరాయని గుర్తించలేదు. దాని బదులు వారి ఏకైక నిరీక్షణయైయున్న ఆయనను వారు శిక్షించారు. ఆ 13:28-29 యేసును సిలువవేయడం ద్వారా ఆయనను గూర్చి వ్రాయబడినవన్నియు నెరవేర్చారు అని పౌలు ప్రకటించాడు. 

13:30-31 గలిలయ నుండి యెరూషలేముకు ఆయనను వెంబడించిన సాక్షులవల్ల యేసు పునరుత్థానం నిరూపించబడింది. ప్రత్యక్ష సాక్షుల పాత్రను లూకా తరచూ నొక్కి చెబుతుంటాడు (1:3; లూకా 1:1-4). 

13:32-33 దేవుడు తన వాగ్దానమును నెరవేర్చాడని యేసు పునరుత్థానం నిర్ధారిస్తుంది (కీర్తన 2:7) 

13:34-35 కొందరు మృతులలో నుండి లేపబడినా తిరిగి కుళ్ళుపట్టారు, ఎందుకంటే వారింకా మరణానికి లోనైయున్నారు. కానీ - యేసు అలా కాదు. ఆయన “మరణముయొక్క బలముగలవానిని” నాశనం చేశాడు (హెబ్రీ 2:14-15).

13:36-37 క్రీస్తు పునరుత్థానాన్ని నిరూపించడానికి పెంతెకొస్తు ప్రసంగంలో పేతురు ప్రస్తావించినట్లే (అపొ.కా. 2:31), పౌలు కూడా కీర్తన 16:10 మీదే ఆధారపడ్డాడు. 

13:38-39 మోషే ధర్మశాస్త్రము ఎన్నటికీ సాధించలేని పాపక్షమాపణ, యేసు ద్వారా ఇవ్వబడింది (రోమా 3:20). 

13:40-41 తన ప్రసంగానికి సరియైన ముగింపుగా పౌలు హబ 1:5ను పేర్కొన్నాడు. ప్రవక్త చెప్పిన ఈ వాక్యభాగం, దేవుడు చేస్తున్న కార్యాన్ని పేర్కొంటూ, ఆయన చేస్తున్న కార్యాన్ని వారికి వివరించినప్పటికీ, కొందరు అపహాస్యం చేసి, తిరస్కరిస్తారని గుర్తిస్తుంది. 

13:42-43 పౌలు ప్రసంగ నవ్యతను బట్టి లేక వారి యథార్థమైన ఆత్మీయ ఆకలిని బట్టో ప్రజలు ఇంకా వినాలని కోరారు. బహుశా “చురుకుగాలేని సమయం" అనిపించే సమాజమందిరాల బయట, చిన్న బృందాలు లేక వ్యక్తిగత కూడికలలో పౌలు బర్నబాలు అత్యంత ప్రభావవంతమైన బోధను చేశారు అనవచ్చు. 

13:44-45 పౌలు, బర్నబాలు వెళ్ళిన చోటల్లా, అయితే అనుకూలంగా లేదా ప్రతికూలంగా, సువార్త సందేశాన్ని గురించిన ఆసక్తి పుట్టింది. సువార్తికులు ఎదుర్కోబోయే వ్యతిరేకతను గురించి యేసు ముందుగానే చెప్పాడు (మత్తయి 13:13). 

13:46-47 అన్యజనులు చివరకు సువార్త సందేశాన్ని స్వీకరిస్తారని ఊహించినప్పటికీ, అది మొదట యూదులకేనని కొ.ని. చెబుతూ వచ్చింది. (ఉదా. మార్కు 7:27). అపొ.కా. కూడా అదే విధానాన్ని చూపిస్తుంది. వారి సువార్త పరిచర్య ఆరంభంలో, సువార్తను మొదట యూదులకు అందించడం తమ బాధ్యత అని పౌలు బర్నబాలు గుర్తించారు. కానీ యూదులు ఈ సందేశాన్ని తిరస్కరించడం, దాన్ని వారు అన్యజనుల యొద్దకు తీసుకువెళ్ళేలా చేసింది. 

13:48 ఈ వచనం లేఖనంలోని గొప్ప సమస్యాత్మకమైన సత్యాన్ని వ్యక్తీకరిస్తుంది: నిత్యజీవమునకు నిర్ణయింపబడిన వారందరు విశ్వసించిరి. ఇది దేవుని ఎన్నిక (“నిర్ణయించినను, ఆ ఎంపిక విషయంలో మానవ బాధ్యత (“విశ్వసించిరి")ను నొక్కి చెబుతున్నది. 

13:49 ఆ ప్రదేశమంతట అధికసంఖ్యలో అన్యజనులున్నారు. అలా చారిత్రాత్మకంగా దేవుని ప్రజలకు “బయట” ఉన్నవారు. దేవుని ప్రజలను ఆవరించి దేవుని ప్రజలు అనే మాటకు కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చారు. 

13:50 సువార్త విస్తృతంగా స్వీకరించబడడం చూచి, యూదా నాయకులు మర్యాదగల స్త్రీలను, ప్రముఖులను బర్నబా, పౌలులను తిరస్కరించేటట్లు రేపారు. ఇది పరిచయమైన పన్నాగం (మత్తయి 27:20). 

13:51 యేసు తన శిష్యులకిచ్చిన ఆజ్ఞకు విధేయులై, వారు తమ పాదధూళిని... దులిపివేసిరి (లూకా 10:11).

13:52 ఆనందం అనేది విశ్వాసి జీవితంలో జరిగే పరిశుద్ధాత్మ కార్యానికి బాహ్య వ్యక్తీకరణ.


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |