Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 104 | View All

1. నా ప్రాణమా, యెహోవాను సన్నుతించుము. యెహోవా, నా దేవా నీవు అధిక ఘనతవహించిన వాడవు నీవు మహాత్మ్యమును ప్రభావమును ధరించియున్నావు.

2. వస్త్రమువలె వెలుగును నీవు కప్పుకొనియున్నావు. తెరను పరచినట్టు ఆకాశవిశాలమును నీవు పరచి యున్నావు.
1 తిమోతికి 6:16

3. జలములలో ఆయన తన గదుల దూలములను వేసి యున్నాడు. మేఘములను తనకు వాహనముగా చేసికొని గాలి రెక్కలమీద గమనము చేయుచున్నాడు

4. వాయువులను తనకు దూతలుగాను అగ్నిజ్వాలలను తనకు పరిచారకులుగాను ఆయన చేసికొనియున్నాడు.
హెబ్రీయులకు 1:7

5. భూమి యెన్నటికిని కదలకుండునట్లు ఆయన దానిని పునాదులమీద స్థిరపరచెను.

6. దానిమీద అగాధజలములను నీవు వస్త్రమువలె కప్పితివి. కొండలకుపైగా నీళ్లు నిలిచెను.

7. నీవు గద్దింపగానే అవి పారిపోయెను నీ ఉరుము శబ్దము విని అవి త్వరగా పారిపోయెను.

8. నీవు వాటికి నియమించినచోటికి పోవుటకై అవి పర్వతములెక్కెను పల్లములకు దిగెను.

9. అవి మరలి వచ్చి భూమిని కప్పక యుండునట్లు అవి దాటలేని సరిహద్దులు నీవు వాటికి నియమించితివి.

10. ఆయన కొండలోయలలో నీటిబుగ్గలను పుట్టించును అవి మన్యములలో పారును.

11. అవి అడవిజంతువులన్నిటికి దాహమిచ్చును. వాటివలన అడవి గాడిదలు దప్పితీర్చుకొనును.

12. వాటి ఒడ్డున ఆకాశపక్షులు వాసము చేయును కొమ్మల నడుమ అవి సునాదము చేయును.
మత్తయి 13:32

13. తన గదులలోనుండి ఆయన కొండలకు జలధారల నిచ్చును నీ క్రియల ఫలముచేత భూమి తృప్తిపొందుచున్నది.

14. పశువులకు గడ్డిని నరుల ఉపయోగమునకు కూర మొక్కలను ఆయన మొలిపించుచున్నాడు

15. అందుమూలమున భూమిలోనుండి ఆహారమును నరుల హృదయమును సంతోషపెట్టు ద్రాక్షారసమును వారి మొగములకు మెరుగు నిచ్చు తైలమును నరుల హృదయమును బలపరచు ఆహారమును ఆయన పుట్టించుచున్నాడు

16. యెహోవా వృక్షములు తృప్తిపొందుచున్నవి. ఆయన నాటిన లెబానోను దేవదారు వృక్షములు తృప్తిపొందుచున్నవి.

17. అచ్చట పక్షులు తమ గూళ్లు కట్టుకొనును అచ్చట సరళవృక్షములపైన కొంగలు నివాసముచేయు చున్నవి.

18. గొప్ప కొండలు కొండమేకలకు ఉనికిపట్లు కుందేళ్లకు బండలు ఆశ్రయస్థానములు

19. ఋతువులను తెలుపుటకై ఆయన చంద్రుని నియమించెను సూర్యునికి తన అస్తమయకాలము తెలియును

20. నీవు చీకటి కలుగచేయగా రాత్రియగుచున్నది అప్పుడు అడవిజంతువులన్నియు తిరుగులాడుచున్నవి.

21. సింహపు పిల్లలు వేటకొరకు గర్జించుచున్నవి తమ ఆహారమును దేవుని చేతిలోనుండి తీసికొన జూచుచున్నవి.

22. సూర్యుడు ఉదయింపగానే అవి మరలిపోయి తమ గుహలలో పండుకొనును.

23. సాయంకాలమువరకు పాటుపడి తమ పనులను జరుపు కొనుటకై మనుష్యులు బయలువెళ్లుదురు.

24. యెహోవా, నీ కార్యములు ఎన్నెన్ని విధములుగా నున్నవి! జ్ఞానముచేత నీవు వాటన్నిటిని నిర్మించితివి నీవు కలుగజేసినవాటితో భూమి నిండియున్నది.

25. అదిగో విశాలమైన మహాసముద్రము అందులో లెక్కలేని జలచరములు దానిలో చిన్నవి పెద్దవి జీవరాసులున్నవి.

26. అందులో ఓడలు నడుచుచున్నవి దానిలో ఆటలాడుటకు నీవు నిర్మించిన మకరము లున్నవి.

27. తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారమిచ్చెదవని ఇవన్నియు నీ దయకొరకు కనిపెట్టుచున్నవి

28. నీవు వాటికి పెట్టునది అవి కూర్చుకొనును నీవు గుప్పిలి విప్పగా అవి మంచివాటిని తిని తృప్తి పరచబడును.

29. నీవు ముఖము మరుగుచేసికొనగా అవి కలతపడును నీవు వాటి ఊపిరి తీసివేయునప్పుడు అవి ప్రాణములు విడిచి మంటి పాలగును.

30. నీవు నీ ఊపిరి విడువగా అవి సృజింపబడును అట్లు నీవు భూతలమును నూతనపరచుచున్నావు.

31. యెహోవా మహిమ నిత్యముండునుగాక. యెహోవా తన క్రియలను చూచి ఆనందించును గాక.

32. ఆయన భూమిని చూడగా అది వణకును ఆయన పర్వతములను ముట్టగా అవి పొగరాజును

33. నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవాకు కీర్తనలు పాడెదను నేనున్నంత కాలము నా దేవుని కీర్తించెదను.

34. ఆయననుగూర్చిన నా ధ్యానము ఆయనకు ఇంపుగా నుండునుగాక నేను యెహోవాయందు సంతోషించెదను.

35. పాపులు భూమిమీదనుండి లయమగుదురు గాక భక్తిహీనులు ఇక నుండకపోదురు గాక నా ప్రాణమా, యెహోవాను సన్నుతించుము యెహోవాను స్తుతించుడి.
ప్రకటన గ్రంథం 19:1-6బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
 కీర్తన-104. ఇది దేవుడు తాను చేసిన సమస్త సృష్టి విషయంలో, తన పనులన్నిటిలో ఆయన జోక్యాన్నీ, ఆయన తీసుకొన్న ముందు జాగ్రత్తను గూర్చి కీర్తిస్తూ రాసిన కీర్తన. 

104:1-35 "104, 103 కీర్తనలు జంటగా కనబడతాయి. కీర్తన 103 ఏ మాటలతో ముగుస్తుందో, అవే మాటలతో ఈ కీర్తన ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కీర్తన దేవుడు సృష్టించినవాటినీ, ఆయన నోవహుతో చేసిన నిబంధనను ఉదహరిస్తున్నది. ఆకృతిలో, విషయ సంపత్తిలో ప్రాచీన పశ్చిమాసియా సాహిత్యాన్ని పోలి ఉన్న ఈ కీర్తన సూర్యారాధనకు సవాలు విసరుతుంది. 104:1 మహాత్మ్యమును ప్రభావమును ధరించియున్నావు అనే పదజాలం సాధారణంగా రాజును కీర్తించడానికి ఉపయోగించేది (96:6; 111:3; 145:5-12; యోబు 40:10; యెషయా 2:10,19-20; 35:2). 

104:2 దేవుడు వెలుగును ధరించాడనే వర్ణన దేవునికి వెలుగుకు తాదాత్మ్యా న్ని, అంటే సమరూపాన్ని తెలియజేస్తున్నది. (ఆది 15:17; 1యోహాను 1:5). అంతేకాక వెలుగు యెరూషలేములో యెహోవా సన్నిధిని సూచిస్తున్నది (కీర్తన 89:15; యెషయా 60:1; యెహె 43:1-2). సృష్టి క్రమంలో మొదటిదైన
వెలుగు చీకటిని పారద్రోలుతుంది, పాపాన్ని బహిర్గతం చేస్తుంది (యోహాను 3:20; 8:12; 2 కొరింథీ 4:5-6; 1యోహాను 2:8). 

104:3 ఇక్కడ గదులు అనే మాట దేవుని నివాసస్థలాన్ని సూచిస్తుంది. ఆయన నివాసస్థలం నుండి మేఘాలు (వర్షం) బయలుదేరతాయి (వ.13; ఆమోసు 9:6). మేఘాలు యెహోవాకు వాహనాలు (68:4,17). గాలి రెక్కల మీద గమనము దేవుని ఆధిపత్యాన్ని సూచిస్తుంది (18:10). 

104:4 దేవుని అధీనంలో ఉండే వాయువు, వర్షం దేవుని దీవెనలకు, తీర్పునకు ప్రతినిధులు. అగ్నిజ్వాలలనే మాట మెరుపుల్ని సూచిస్తున్నది (29:7; 148:8; హెబ్రీ 1:7-8 చూడండి). ప్రాచీన పశ్చిమాసియాలో ఆకాశమండలంలో ఉన్నవాటిని, ప్రకృతిలో ఉన్నవాటిని దైవాలుగా పూజించేవారు. అయితే ఏవి పూజలందుకున్నాయో అవి సృష్టికర్తయైన యెహోవా అధీనంలో ఉన్నాయని ఈ కీర్తన తెలియజేస్తుంది.

104:5 ఈ కీర్తనలోని 1-4 వచనాలు ప్రకృతిశక్తుల మీద యెహోవా సర్వాధిపత్యాన్ని వర్ణించగా, ఈ వచనంలో ప్రధానదృష్టి యెహోవా రాజుగా భూమిని (భూప్రజల్ని) పరిపాలించడం మీదకు మళ్ళింది. భూమి యెన్నటికిని కదలకుండునట్లు - "కదలు” లేదా “కదల్చు లేదా “గతి తప్పిన” అనే అర్థాన్నిచ్చే ఎబ్ అనే హెబ్రీ క్రియాపదం సూక్ష్మభేదంతో వ్యతిరేకార్ధంలో ఇక్కడ కనబడుతుంది (82:5; 93:1; 96:10; యెషయా 24:19; 40:20; 41:7), దేవుడు తన ఆజ్ఞ ద్వారా భూమిని పునాదుల మీద, అంటే అక్షాల మీద స్థిరపరచెను. 

104:6-8 దేవుడు భూమ్మీద అగాధజలములను వస్త్రమువలె పరచాడు (కప్పితివి) అనీ, కొండలకు పైగా నీళ్లు ... నిలిచెను అనీ కీర్తనకారుడు వర్ణిస్తున్నాడు. ఈ వర్ణన ఆదికాండంలో లోకమంతా జలప్రళయంలో మునిగిపోయిన సంఘటనను గుర్తుకు తెస్తున్నది (ఆది 7:18-20). దేవుడు గద్దింపగానే అవి (నీళ్లు), యుద్ధరంగం నుండి పారిపోయే సైనికుల్లాగా (114:3-6) పారిపోయాయి. దేవుని స్వరం వినగానే ఉరుకులెత్తుతూ త్వరగా పారిపోయాయి. జలప్రవాహాలు వెనుకకు మళ్లాయి, పర్వతాలు బయటపడ్డాయి, నీళ్లన్నీ పల్లపు లోయల్లోకి ప్రవహించాయి, భూమికి దాని సహజస్థితి మళ్లీ ఏర్పడింది. యెహోవా భూమిని స్థిరపర్చినట్లే (వ.5), ఆయన వాటికి నియమించిన చోటికి అవి చేరుకున్నాయి. 

104:9 సర్వాధికారియైన సృష్టికర్తగా, దేవుడు జలప్రవాహాలకు అవి దాటలేని సరిహద్దులు నియమించాడు (యెషయా 54:9). ఈ భావప్రకటన యెహోవా నోవహుతో చేసిన నిబంధనను గుర్తుకు తెస్తున్నది, ఆయన మళ్లీ ఎన్నడూ భూమిని జలప్రళయం ద్వారా నాశనం చేయనని చెప్పాడు (ఆది 9:11). 

104:10-12 జలప్రవాహాలు దేన్నైనా కొట్టుకుపోయేలా చేస్తాయి, అయితే కీర్తనకారుడు నీటికున్న నిర్మాణాత్మక శక్తినిక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాడు. సకల జీవులకు ప్రాణాధారం నీళ్లే. 

104:13 గదులలో నుండి గురించి వ.3 నోట్సు చూడండి. 

104:14 పశువులకు గడ్డీ గాదం, మనుషులకు పండ్ల చెట్లు, కూరమొక్కలు కావాలి. దేవుని సర్వసృష్టిలో శ్రేష్ఠమైనది నరుని జీవితమేననీ, నరుడు సృష్టియావత్తుకూ కిరీటమనీ, సృష్టి అంతటి మీద నరుడు దేవునికి ప్రతినిధి అనీ కీర్తనకారుడు చెబుతున్నాడు (కీర్తన 8 చూడండి).

104:15 ఆహారము అంటే ఆహారాని కుపయోగపడే ఏదైనా అని అర్థం. ఇక్కడ ద్రాక్షారసము అనే పదం (హెబ్రీ. యాయిన్) మొక్క నుండి నేరుగా వచ్చేదానిని (ఉదా. ద్రాక్షలు, వ.14) అంటే మనుష్యులు పులియబెట్టని దానిని సూచిస్తున్నది. తాజా ద్రాక్షారసం బహురుచిగా ఉంటుంది, అది పోషకాహారం, దానిని సేవించడాన్ని దేవుడు అంగీకరించాడు (ఆమోసు 9:14 తో పోల్చండి). మొగములకు మెరుగునిచ్చు తైలము అనేది దేవుడు సృష్టిలో ఏర్పాటు చేసిన సమృద్ధి గురించి, సంతృప్తినిచ్చే రుచికరమైన ఆహారపదార్థాల గురించిన అలంకారిక వర్ణన.

104:16 తృప్తి పొందుచున్నవి - వర్ధిల్లుతున్నాయని అక్షరార్థం. 

104:17-18 పశుపక్ష్యాదులకు జంతుజాలానికి సైతం వాటి వాటి తావుల్ని దేవుడు ఏర్పాటుచేశాడు.

104:19-20 సూర్యుడు (సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు), చంద్రుడు (చంద్రుని కళలు) ఋతువుల్ని తెలియజేస్తుంటాయి. సృష్టి యావత్తూ దేవుని మీద ఆధారపడిందనీ, ఆయనకు అన్నిటి మీద సర్వాధిపత్యం ఉందనీ ఇవి తెలియజేస్తున్నాయి. వెలుగు, చీకటి... రాత్రి, రాత్రివేళ సంచరించే అడవి జంతువులు, సమస్తమూ దేవుని నియంత్రణలో ఉన్నాయి. 

104:21-24 ఈ వచనాలు సృష్టిలోని క్రమవిధానాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. దేవుని కార్యాల్ని బట్టి వ.24 ఆయనకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నది. 

104:26 మకరములు (యోబు 3:8; యెషయా 27:1) నీటిలో ఆటలాడే అతి పెద్ద జలచరాలు (74:14 నోట్సు చూడండి). 

104:28 తృప్తి పరచబడును (హెబ్రీ. సబాఆ) అనే పదం ఈ కీర్తనలో అత్యంత ముఖ్యమైనది. భూమి “తృప్తి పొందుచున్నది” (వ. 13), వృక్షాలు తృప్తి పొందుచున్నవి (వ. 16), సృష్టిలోని ప్రాణికోటి యావత్తూ తృప్తి పరచబడును (వ.28). 

104:29-30 దేవుడు. తన ముఖము మరుగుచేసికొనడమంటే ఆయన విడిచిపెట్టాడని అర్థం. కలతపడును అనే పదం అల్లకల్లోలాన్ని సూచిస్తున్నది. కలవరపడడమనే అర్థాన్ని కూడా ఇస్తుంది. దేవునికి మాత్రమే జీవన్మరణాల
మీద అధికారముంది. (ఆది. 2:7; 6:17). మనిషి మరణించి మంటి పాలవుతాడు. (ఆది 3:19). దేవుని ఊపిరి (హెబ్రీ. రుఖామ్ - ఆత్మ, జీవవాయువు) ద్వారా జీవం కలుగుతుంది. 

104:31-32 దేవుడు తదేకదృష్టితో భూమిని చూచినప్పుడు అది వణికిపోతుంది. (2:11; 55:5; యోబు 4:14; యెషయా 33:14). సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని సామీప్యత పర్వతములను పొగరాజుకొనేలా చేస్తుంది (18:8; 144:5; 2సమూ 22:9; యెషయా 4:5; 6:4). యెహోవా ప్రత్యక్షమైన వివిధ సందర్భాల్లో ఇదే జరిగింది (నిర్గమ 19:18; 20:18).

104:35 కీర్తనలు 103-106 ఏ పదజాలంతో ప్రారంభమయ్యా యో అదే పదజాలంతో ముగుస్తాయి 103,104 కీర్తనలు “నా ప్రాణమా, యెహోవాను సన్నుతించుము" అనీ, 105,106 కీర్తనలు “యెహోవాను స్తుతించుడి” అనీ
మొదలై, ముగుస్తాయి. LXX లో కీర్తన 105 “హల్లెలూయ!"(యెహోవాను స్తుతించుడి)తో ప్రారంభమవుతుంది. "హల్లెలూయ" అనే పదానికి యెహోవాను స్తుతించుడి అని అర్థం. కీర్తనకారుడు దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ తన శ్రోతలు కూడా తనతోబాటు ఆయనను స్తుతించాలని వారి నాహ్వానిస్తున్నాడు. 


Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |